* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Che Guevara  (Okunma sayısı 4201 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Che Guevara
« : 05 Temmuz 2009, 13:28:50 »
?izofren Ak?amlar  
 
18/4/2008 - Che Guevara
Kategori: Kahramanlar

 
Ernesto Che Guevara 14 Haziran çarsamba günü Arjantin'in önemli öehirlerinden Rosario'da do?du. Che henüz iki ya??nda iken ilk ast?m krizine yakaland?.Sierra Maestra'da Batista ordular?na kar?? sava??rken Che'ye zorlu dakikalar ya?atan bu hastal?k,Bolivya ormanlar?nda Barrientos'un askerleri taraf?ndan vuruluncaya kadar yakas?n? b?rakmad?. Yüksek mühendis olan babas? Ernesto Guevara Lynch, Irlanda as?ll? bir aileden, annesi Clia dela Sena ise Irlandal?-Ispanyol kar???m? bir aileden geliyordu.Che üç ya??nda iken ailesi Buenos Aires'e yerle?ti. Daha sonralar? ast?m krizlerinden dolay? Che'nin durumu dahada kötüle?ti. Doktorlar tedavisinin çok güç oldu?unu, mutlaka iklim de?i?tirmesi gerekti?ini söylediler. Böylece Guevara ailesi yeniden göç etti.Cordoba'ya yerle?tiler.
Guevara ailesi tipik bir burjuva ailesi idi. Politik e?ilimleri itibariyla da sola aç?k liberal olarak tan?n?rlard?. Ispanya iç sava??nda aç?kça cumhuriyetçileri desteklemi?lerdi. Zamanla maddi durumlar? bozuldu. Che, e?itim bakanl???na ba?l? Dean Funes lisesine ba?lad?. Okulda Ingilizce e?itim yap?l?rken, annesinden de frans?zca ö?reniyordu. Daha ondört ya??ndayken Freud'un kitaplar?n? okumaya ba?layan Che, frans?zca ?iirlere bay?l?rd?. Baudelaire'e kar?? büyük bir tutkusu vard?. Onalt? ya??nda ise Neruda'ya hayran olmu?tu. Guevara ailesi,1944 y?l?nda Buenos Aieres'e göçtü. Durumlar? iyiden iyiye bozulmu?tu. Che, biryandan ö?renimine devam ederken bir yandan da çal???yordu.T?p fakültesine yaz?ld?. Fakültedeki ilkyillar?nda Arjantin'in kuzey ve bat? bölgelerini ba?tan ba?a dola?m??, buralardaki orman köylerinde cüzzam ve tropikal hastal?klar üzerinde çal??malar yapm??t?.
Son s?n?fta iken Che, arkada?? Alberto Granadas ile bütün Latin Amerika'y? içine alan bir motosiklet turuna ç?kt?. Bu tur ona, Latin Amerika'n?n sömürülen köylülerini yak?ndan tan?ma f?rsat? verdi. Che, 1953 y?l?n?n Mart ay?nda üniversiteyi bitirmi? doktor olmu?tu. Venezuella'daki cüzzam kolonisinde çal??mak üzere anla?m??t?. Buraya gitmek için ç?kt??? yolculu?u s?ras?nda Peru'ya da u?rad?. Orada yerliler hakk?nda daha önce yay?nlanm?? bir incelemesi yüzünden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hapisten ç?kt?ktan sonra Ekvator'da bir kaç gün kald?. Burada Ricardo Rojo ad?nda bir avukatla tan??mas? hayat?n?n dönüm noktas? oldu. Che, Venezulla'ya gitmekten vazgeçip, Ricardo Rojo ile birlikte Guetamala'ya gitti. Devrimci Arbenz Hükümeti sa?c? bir darbe ile devrilince Arjantin büyük elçili?ine s???nd?. Ilk f?rsatta ihtilalcilerin saf?na kat?ld?. Faaliyetlerinden dolay? elçilik binas?ndan ç?kart?ld?. Guetamala'da kalmas? tehlikeli bir durum al?nca Meksika'ya gitti. Ernesto, Guatemala'da bir çok Kübal? sürgün ve Fidel Castro'nun karde?i Raul ile kar??la?m??t?. Meksika'ya geçti?inde ise Fidel Castro ve arkada?lar? ile tan??arak Küba devrimcileri saf?nda yer ald?. Daha sonra Granma gemisiyle Küba'ya hareket etti ve sava??n sonuna kadar en ön safhada yer ald?.
Devrim sonras?nda Binba?? Ernesto Che Guevara Havana'n?n la Cabana Kalesi'nin komutanl???na getirildi.1959 y?l?nda Küba vatanda?? ilan edildi . Bir süre sonra silah arkada?? Aleida March ile evlendi. 7 Ekim 1959'da Milli Tar?m Reformu Enstitüsü ba?kanl???na atand?. 26 Kas?m'da da Küba Milli Bankas? ba?kanl???na getirildi. Böylece Che ülkenin mali i?lerini yüklenmi? oluyordu. 23 ?ubat 1961'de Küba Devrim Hükümeti bir sanayi bakanl??? kurarak Che'yi bunun ba??na getirdi. Ancak Playa Giran çat??mas? s?ras?nda, tekrar kale komutanl??? görevine getirildi. Daha sonra az geli?mi? ülkelere çesitli seyahatlar yapan Che, sömürülen halklar? ve emperyalistleri daha yak?ndan tan?ma f?rsat? buldu. Bu durum Che'nin sava?c? yan?n?n tekrar canlanmas?na yol açt?. Art?k ba?ka Latin Amerika ülkelerine gidip halklar? örgütlemesi gerekti?i karar?n? vermi?ti.1965 Eylül'ünde bilinmeyen ülkelere do?ru yola ç?kt?. 3 Ekim 1965'de Fidel Castro, Che'nin ünlü veda mektubunu Küba Halk?'na okudu.
...Ve ölüm Che'yi Bolivya'da Higueras yak?nlar?nda yakalad?. Barrientos'un askerleri O'nu 7 Ekim 1967 gecesi Hieguras yak?nlar?nda k?st?rd?lar. Baca??ndan a?ir bir yara ald? ve Hieguras'da bir okula hapsedildi. Kimsenin kar??s?nda e?ilmedi. Ve 9 Ekim günü Barrientos'un kiral?k katillerinden Mario Turan'?n dokuz kur?unuyla can verdi.

Al?nt?
 
« Son Düzenleme: 05 Temmuz 2009, 21:38:58 Gönderen: SevaL_24 »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal