Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/uzumbaba.com/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 3889
YEN? YAPILACAK 10.000 KM HIZLI TREN DEM?RYOLUNDA DA YANLI? ??LER YAPILMASIN - Üzümbaba sitesi okuyucu mektuplar? -

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: YEN? YAPILACAK 10.000 KM HIZLI TREN DEM?RYOLUNDA DA YANLI? ??LER YAPILMASIN  (Okunma sayısı 19221 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
YEN? YAPILACAK 10.000 KM HIZLI TREN DEM?RYOLUNDA DA
YANLI? ??LER YAPILMASIN

Bugün yap?m? devam eden Ankara-?stanbul-Yozgat-Sivas aras?nda yap?lan h?zl? tren demiryolunda yanl?? i?ler yap?ld??? kanaatindeyim. Ankara-?stanbul aras?nda hat güzergâh?n?n yanl?? tespit edilmesi, Yozgat-Sivas aras?ndaki hatta ise yük ve yolcu ta??mada 3. demiryolu hatt? konmamas?d?r.

Bu yanl??l?klara bir örnek vermek suretiyle yaz?ma ba?lamak istiyorum. Ankara-Konya h?zl? tren demiryolu yap?ld? ve hizmete aç?ld?. Ülkemize hay?rl? ve u?urlu olmas?n? diliyorum.
Yeni yap?lan Ankara-Konya aras? h?zl? tren demiryolu ?u anda 314 km olup seyir müddeti ise1,5 saattir. Ankara-Konya aras? h?zl? tren demiryolu hatt?nda yaln?z h?zl? trenler çal???r ?eklinde yap?ld?. Bu hatta yük ve yolcu trenleri çal??m?yor. Buradaki en büyük hata, Polatl?’dan sonra ??ciler istasyonundan itibaren Konya’ya kadar 3. yük ve yolcu demiryolu hatt? yap?lmay???d?r.

Ankara-Konya aras?nda yük ve yolcu trenleri eski demiryolu üzerinden yap?l?yor. Bu demiryolu y?llar önce yap?lan Ankara-Eski?ehir-Afyon ve Konya aras? eski yap?lan demiryoludur. Uzunlu?u 696 km olup eski halinde duruyor. Bu eski demiryolunda yük trenlerimiz Ankara-Eski?ehir-Afyon ve Konya aras?n? yakla??k 18 veya 19 saatte, yolcu trenlerimiz ise 10 ile 11 saatte kat ediyor. H?zl? trenlerimiz ise yeni demiryolumuzu 1,5 saatte gidiyor.

Ankara- Konya h?zl? tren demiryolu güzergâh?nda Polatl?dan sonra 3. demiryolu hatt?n? yük ve yolcu treni için yap?lsa idi; yük trenleri için yakla??k en az 15 saat, yolcu trenleri için ise 8 saat kazanç elde edilebilirdi. Bu yanl?? hatalar Ankara-?stanbul ve Ankara-Sivas aras? h?zl? tren demiryolu güzergâhlar?nda da görülmektedir.

Ülkemizde 2023 y?l?na kadar 10.000 km h?zl? tren demiryolu yap?lacak denilmektedir. Ülkemizdeki h?zl? demiryolu güzergâhlar? en k?sa, en ekonomik ve en verimli demiryolu güzergâhlar?d?r. Siz bu güzergâhlar? ?imdiki gibi yaln?z h?zl? tren çal??acak ?ekilde dü?ünüp yapar, yük ve yolcu trenlerini bu güzergâhlardan devre d??? b?rak?rsan?z demiryolu daha çok zor duruma dü?er ve daha çok zarar eder. Demiryolunda h?zl? tren, yük ve yolcu tren hatlar?n? bir bütün olarak ele al?p yaparsak demiryolu daha çabuk kalk?n?r ve dünya devletleri ile daha çabuk rekabet edecek duruma gelir. Dünyan?n pek az ülkesinde yolcu ta??madan kar eden devleti nadir görebilirsiniz. Demiryolunda kâr daha çok yük ta??mas?ndan olur.

Türkiye’nin “Asya ile Avrupa k?talar? aras?nda 75 milyar dolarl?k bir ta??mac?l?k oldu?u halde Türkiye ta??madaki eksik ve noksanl?klar? nedeniyle 75 milyar dolar?n yüzde 1veya yüzde 2 sini dahi alamad???” ifade ediliyor.
 
Halbuki Türkiye Asya ile Avrupa k?talar? aras?nda en k?sa ta??mac?l?k güzergahlar?na sahiptir. Ula??m dallar?ndaki bütün aksakl?klar? giderip alt yap?lar? tam yaparsak; 75 milyar dolar?n en az 20 veya 25 milyar dolar? Türkiye alabilir. ??te Türkiye’ye en büyük gelir kayna?? budur. Y?llard?r bu büyük paradan imkânlar? ve olanaklar? yarat?p en büyük yüzde pay? almad???m?z için ülke olarak çok üzücüdür.

Ula?t?rma Bakan?m?z 2012 y?l? bütçe görü?mesinde karayolunda yap?lan bir i?ten dolay?, Mecliste soru cevap k?sm?nda yapt??? bir konu?mada, karayolunda yap?lan i?ler büyük i?lerdir. Bir defa yap?l?r. Yanl??l?k var ise dikkate al?n?r ifadesini kulland?.

Demiryollar?m?zda da çok büyük i?ler yap?l?yor. Yanl?? yap?lan i?ler, ülkeye büyük zararlar do?urabilir. Demiryolundaki büyük i?lerde bir defa yap?l?yor. Ba?bakan?m?z baz? zaman konu?malar?nda ülke yarar?na bildikleriniz var ise bize yaz?n de?erlendirelim ifadesini söylemekte.

Demiryolunda yap?lacak 10.000 km h?zl? tren projeleri bir defa daha yetkililer taraf?ndan ele al?n?rsa ülkemiz yarar?na çok faydal? olur. Ankara-Konya h?zl? tren demiryolu ile Ankara-Konya Eski demiryolu kroki haritas? ekte sunulmu?tur. ?ahsi kanaatimi dile getirdim.

Gere?i yetkililere arz olunur.
14.05.2012

Burhan Durdu
Emekli Kontrolör
Ankara
-------

Ankara-Eski?ehir-Afyon-Konya eski yük ve yolcu tren hatt?, 696 km olup, seyir müddeti yük 18 saat, yolcu 10 saatti,

Ankara-Polatl?-Konya yeni h?zl? tren demiryolu hatt? 314 km olup seyir müddeti 1,5 saattir.
« Son Düzenleme: 30 Haziran 2012, 22:35:32 Gönderen: uzumbaba »

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
ÜLKEY? DEM?RA?LARLA ÖRME ?AMP?YONU ATATÜRK DÖNEM?D?R

            Cumhuriyet kurulduktan sonra ülke s?n?rlar? içinde Osmanl? devleti taraf?ndan yakla??k 4000 km demiryolu kald??? ifade edilmektedir.

           Cumhuriyet kuruldu?unda Osmanl? devletinden kalan demiryolu hatlar?n?n durumu ?öyle idi.    ’’Yabanc? ?irketlere ait normal geni?likte 2282 km uzunlukta hat ve 70 km uzunluktaki dar hat ile devletin yönetiminde bulunan 1378 km uzunlukta normal geni?likteki hat’’ oldu?u ifade edilmektedir.

         ‘’1923 – 1940 y?llar? aras?nda ORTALAMA HER YIL 200 KM DEM?RYOLU YAPILMI?TIR.  Bunun 3208 km 1940 y?l?na kadar tamamlanm??t?r.’’Biz bu 3208 km yi 17 y?la böldü?ümüzde bir y?lda ortalama 188.7 km demiryolu yap?ld? demektir.  Yabanc? ?irketlerin elinde bulunan 2352 km demiryolu Frans?z, Alman ve ?ngiltere devletlerinden geri almak üzere ‘’ millile?tirmek amac?yla 22 Nisan 1924 y?l?nda 506 say?l? yasa ç?kar?lm??t?r. Böylece ilk olarak 1928 y?l?nda Anadolu hatt?n?n al?m? yap?lm??, Daha sonra 1929 y?l?nda Mersin-Adana Hatt?, 1931 y?l?nda Bursa – Mudanya, Samsun-Çar?amba, Ankara hatlar?,1934 Y?l?nda ?zmir kasaba ‘’TURGUTLU’’ hatt?,1935 y?l? Ayd?n demiryollar?,1937 y?l?nda Ba?dat hatt?n?n Fevzi Pa?a-Meydan kebir kesimi ile Çoban bey, Nusaybin hatt? yabanc? devletlerden al?narak Millile?tirilmi?’’dir.

          Demiryollar?n?n yabanc?lardan geri al?nmas? ve demiryollar?ndan hiçbir ?ey sat?lmadan h?zl? ?ekilde demiryolu yap?lmas? ayr?ca en büyük ba?ar?d?r.

          Ülkede 2002 y?l?ndan 2012 y?l?na kadar ülke yönetimine gelen hükümetler Demiryolu yap?m?na a??rl?k ve önem vermi?lerdir. Bu zaman zarf?nda Sincan-Eski?ehir çift hatl? 2 x221=442km, Polatl?- Konya  h?zl? tren hatt? 2x212=424km,Muratl? –Tekirda? tek hatl? demiryolu 31 km, Kemalpa?a ‘’turgutlu’’27 km Turgutlu tek hatl? demiryolu ve Kütahya-Ala yurt tek hatl? demiryolu 10 km demiryolu hatlar? yap?lm?? ve hizmete aç?lm??t?r. Bu demiryollar?n?n toplam uzunlu?u 934 km dir. Bu  geçen zaman? 11 y?la bölersek 934:11=85 km her y?l demiryolu yap?lm?? olur. Biz bunu bir y?lda ortalama 100 km olarak kabul edelim.

          1940 y?l?ndan itibaren 2002 y?l?na kadar Gelmi? ve Geçmi? bütün hükümetler demiryollar?m?za yeterli yat?r?m yapmam??lard?r. En büyük yat?r?m? 2002-2012 y?llar? aras?nda kurulan hükümetler yapm??t?r. Yukar?da bahsetti?imiz gibi  bir y?la ortalama 100 km demiryolu yap?m? dü?mektedir. Ortalama  bir y?lda 200 km demiryolu  yap?m? ile Cumhuriyet dönemi birinci s?rada yer almaktad?r.

         Cumhuriyetin ilk y?llar?ndan itibaren Atatürk zaman?nda ülke büyük imkâns?zl?klar içinde olmas?na ra?men 17 y?l içinde halk? ile beraber ülkeyi demir a?larla ördü?ü gerçektir. Bunu hiçbir kimse inkâr edemez. Bu ülkeye toplu ta??ma ve demiryolu yapan bütün kurulu?lar sonsuza kadar minnet ve sayg?yla an?lacakt?r.

          Atatürk’e sahip ç?kmak; her hükümet,her kurulu? ve her ferde  bir çok faydalar kazand?r?r. Yermek ise hiçbir ?ey kazand?rmaz.Çünkü; Atatürk dünyaya mal olmu? büyük bir önder ve büyük bir liderdir. ?ahsi kanaatimi dile getirdim. Gere?i okuyucular?n dikkatine arz olunur.29.08.2012

Kaynak: 2.Ulusal Demiryolu kongresi kitapç???. 

                                                 Emekli Kontrolör Burhan DURDU 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal