Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/uzumbaba.com/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 3889
4. Alevi Çal??tay? Sunumu - Güncel Haber Bölümü -

* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: 4. Alevi Çal??tay? Sunumu  (Okunma sayısı 4973 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
4. Alevi Çal??tay? Sunumu
« : 06 Ekim 2009, 00:49:44 »


4. Alevi Çal??tay? Sunumu

LDT Alevi Bekta?i Ara?t?rmalar? Merkezi Direktörü ?enol Kaluç'un 4. Alevi Çal??tay?'ndaki Sunumu:

"Aleviler için çok önemli bir gün olan A?ure günü resmi tatil olmal?d?r"


Öncelikle bu toplant?ya kat?lan herkese sevgiler, sayg?lar.

Hükümetin ba?latm?? oldu?u bu Alevi çal??taylar? süreci her ne kadar çok yava? ilerlemekte ve Aleviler için pek fazla bir ?ey yap?lm?yor gibi gözükse de psikolojik ve sosyolojik aç?dan çok önemli bir k?r?lma noktas?n? ifade etmektedir. Bu aç?l?m çal??malar?n?n AK Parti gibi a??rl?kl? olarak Sünni ve muhafazakar tabana sahip bir parti taraf?ndan gerçekle?tiriliyor olmas? da ayr?ca anlaml? ve önemlidir.

Ak Partinin bu giri?imi Alevilerle Sünniler aras?ndaki ili?kinin normalle?mesi ad?na bir ?anst?r. Çünkü bu partinin böyle bir çal??ma yapmas?, Alevili?e olumsuz aç?dan bakmay? içselle?tirmi? ve al??kanl?k haline getirmi? önemli bir kesimin tavr?n? sorgulamas?na, kar??l?kl? anlama ve dolay?s?yla normalle?me sürecine katk?da bulunacakt?r.

Sünni muhafazakarlar aç?s?ndan Alevili?in görünür hale gelmesi san?ld??? kadar kolay ve hemen kabul edilebilir bir süreç de?ildir. Bu nedenle Aleviler için yava? geli?en bu süreç Sünni toplumunun da kendisini psikolojik olarak haz?rlamas? için gerekli bir durum olarak kar??m?zda durmaktad?r. Geçmi?te Alevilere yap?lan zulmün dini veriler kullan?larak kabul edilebilir k?l?nd??? bir toplumun bugünden yar?na bundan vazgeçmesini beklemek pek anlaml? de?ildir. Ancak k?sa vadede politik olarak sonuca ula?masa bile, çözüm yolunda mutlaka geçilmesi gereken bir a?aman?n yolunun aç?lm?? olmas? bak?m?ndan bu giri?imin desteklenmesi bar?? ve normalle?me isteyen herkes için bir gereklili?i ifade etmektedir. 

Alevilerin talepleri ana hatlar?yla bellidir. Bu konularda at?lacak ad?mlar zamana yay?labilir. Yine de öncelikli olarak at?lmas? gereken bir tak?m ad?mlar vard?r. Burada önemli olan konunun sadece Alevilik de?il, bir temel insan haklar? ve inanç özgürlü?ü konusu olarak ele al?nmas?d?r. At?lacak ad?mlar ülkemizdeki tüm dini inanç gruplar?n?n sorunlar?n? çözecek ve zorlay?c?, dayat?c? de?il; kayna?t?r?c? ve çat??may? aza indiren demokratik ve seküler bir sistemin yerle?tirilmesine vesile olmal?d?r.

Mad?mak oteli bu aç?l?m sürecinde önemli bir simge durumundad?r. Buras? Türkiye toplumunun vicdan?nda bir hesapla?man?n yeri olmal? ve toplumsal uzla??n?n mekân? haline getirilmelidir. Sünniler her hangi bir çekinceye dü?meden bu insanl?k ay?b?n? lanetleyebilmelidirler. Bugün bile ülkemizde çok önemli bir kesim Sivas Mad?mak olay?n? k?nar gibi gözükürken bile olay?n “adi suç” boyutunu ele?tirmekte ama gerçek bir yüzle?meden kaç?nmaktad?r. Hükümet Sivas olaylar? ve benzeri olaylar konusunda toplum vicdan?n? rahatlatacak bir operasyon ba?latmal? ve tüm toplumu her yönü ile bu olaylarla yüzle?tirmelidir. Olaylar?n arkas?nda kim ya da kimlerin oldu?u aç?kça ortaya konmal?d?r. Ortaya ç?kacak tablo pek çok taraf? memnun etmese bile en az?ndan devlet 1993’te yapamad???n? bu gün yapmal? ve sorumlular?n? aç?k bir ?ekilde ortaya koyup en a??r ?ekilde cezaland?rmal?d?r. E?er böyle bir hesapla?ma yap?l?r ve sorumlular cezaland?r?l?rsa Türk toplumundaki çat??ma en aza indirilmi? olur. Toplumdaki psikolojik duvarlar?n y?k?lmas? gerekmektedir. Bu süreçte kanaat önderlerinin ne dedi?i hak, hukuk ve adaletten daha önce gelmektedir. Bu nedenle toplumun önde gelen liderlerinin bu konularla ilgili atacaklar? demokratik ve insani ad?mlar normalle?me sürecinin en önemli itici gücü olacakt?r.

Öncelikli halledilmesi gereken sorunlardan birisi de Aleviler için ya?amsal bir sorun olan Cemevlerinin hukuki statüsünün halledilip maddi sorunlar?n?n a??lmas?d?r. Tarihsel olarak Cemevinin ibadethane olup olmamas? kimsenin ve özellikle de devletin sorunu olmamal?d?r. Modernle?me sürecinin bir ürünü olarak bu gün Aleviler için Cemevi lüzumludur ve önemli bir kesim buralar? tercih etmektedir.

Cemevleri yoluyla Alevilerin kendi inançlar?n? yeniden tesislerinin yolu aç?lmal? ve Aleviler kurduklar? Cemevlerinin niteli?ine kendileri karar vermelidirler. Burada hiçbir ?ekilde devlet belirleyici bir rol üstlenmeye kalkmamal?d?r.

Bu durum ba?lang?çta ciddi karga?aya yol açabilir gözükebilir. Fakat do?al süreç bir süre sonra karga?a ortam?n?n yerini konsensüse b?rakacakt?r. Kar??m?za geçmi?te oldu?u gibi birden fazla Alevilik ç?kacakt?r. Fakat bu devletin de?il Alevilerin problemidir. Devlet d??ar?da kalarak tarafs?zl???n? korumak ve toplumun farkl? inanç kesimlerine kar?? seküler bir yakla??m sergilemelidir.

Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersleri zorunlu olmaktan ç?kar?lmal?d?r. Seçmeli olarak okutulacak derslerde ise sadece Alevilik ile ilgili de?il tüm inanç gruplar?n? içine alacak bir düzenleme yap?lmal? ve tarafs?z olunmal?d?r. Din e?itiminin toplumun kendi açaca?? me?ru kanallar eli ile yürütülmesinin hukuki zemini olu?turulmal?d?r. 

Burada Say?n Bakan?m?za çok basit ve kolay bir aç?l?m teklifi yapmak istiyorum.

?ki y?l kadar önce Alevi önderleri toplant?s?na kat?lan tüm parti temsilcileri ve o zaman MEB Bakan? olan say?n H. Çelik’de bir konuda söz vermi?ti. Fakat maalesef orada bulunan Ak Parti, CHP ve DSP milletvekilleri sözlerini daha salonun kap?s?ndan ç?kmadan unuttular. Aleviler ve ?iiler için çok önemli bir gün olan A?ure günü resmi tatil olmal?d?r. Devletimiz Ramazan ay?nda gösterdi?i müsamahay? -mesailerin iftar saatlerine göre düzenlenmesi vb. tutumlar?- Alevilerden de esirgememelidir. Bu kapsamda yine inançlar? gere?i matem günleri süresince t?ra? olmak istemeyen erkek devlet memurlar?na bu süreler içinde izin verilmesi konusunda kolayl?k sa?lanmal?d?r. Bu basit ama sembolik ad?m geciktirilmeden at?lmal?d?r. Çünkü bu tür ad?mlar, hükümetin samimiyeti konusundaki ?üphelerin da??lmas? konusunda önemli bir etki yapacakt?r.

Laik bir ülkede Diyanet gibi bir kurumun varl??? tart???lmal?d?r ve bu kurumun bugünkü mevcut hali kabul edilebilir de?ildir. Diyanetin dini belirleyici statüsü laiklik ilkesi ile ba?da?mamaktad?r. Dinler ve mezhepler kar??s?nda taraf olan bir kurumun tüm ülkedeki dinli dinsiz tüm inanç gruplar?ndan toplanan vergileri keyfince kullanmas?na izin verilemez. Diyanet kurumu ya kald?r?lmal?d?r ya da dinler üstü, dini yönlendirici ve belirleyici olmayan koordine edici bir konuma ta??nmal?d?r. Bugün yasakl? olan Alevilik dahil tarikat ve cemaat benzeri yap?lar legal sahaya çekilmeli ve toplumsal ve dini olu?umlar ?effafla?t?r?lmal?d?r. Devlet inanç gruplar? kar??s?nda tarafs?z bir sahaya çekilmeli ve birini di?erine tercih etmemelidir. Toplumsal çat??maya yol açmad?kça ve ?iddete kaynakl?k etmedikçe hiçbir dini olu?uma müdahale ve cezai yapt?r?m uygulanmamal?d?r.

Bugün uzun y?llard?r ya?anan pratik ve devlet içerisindeki baz? yönlendirmeler nedeniyle dini ve sosyal yasakl? baz? yap?la?malar?n legal sahaya çekilmesinin çe?itli kesimler taraf?ndan ciddi direni?le kar??la?aca??n? ve inanç özgürlü?ünün geni?letilmesi çabas?n? kendileri için bir tehdit olarak göreceklerini bilmekteyiz. Özelde Aleviler bu konuda ?u noktaya dikkat etmelidirler, bu günkü mevcut kanunlara göre yasakl? olan bu yap?lar seksen y?ld?r bu ülkede gayr? resmi olarak ya?am??t?r ve devlet içerisinden de çok büyük destekler görmü?lerdir. Bu yasakl? halden zarar görenler ço?unlukla Sünni tarikatlar ya da cemaatler de?il, tam tersine Alevilik benzeri olu?umlar olmu?tur. Seksen küsur y?ld?r uygulanan politikalar Alevili?i mi bitirmi?tir yoksa Sünnili?i mi dayatm??t?r? Üzerinde önemle dü?ünülmesi gereken bir konudur.

Tarikatlar ve cemaatlerin yasal zemine çekilmesi bu ülkedeki laiklerin ve Alevilerin pek çok korkular?n?n önüne geçilmesi için önemli bir ad?m olacakt?r. Çünkü görünen ve bilineni denetlemek ve yasa d??? i?lere girip girmedi?ini kontrol etmek kolayd?r. Yasal olmayan yap?lar?n takibi ise zordur. Bütün tarikat ve cemaat benzeri yap?lar?n denetime aç?k olmas? bu ülke için bir kazanç olacakt?r. Ve laikli?in ça?da? anlamda tesisi için bir gerekliliktir. Devlet hukuki yollarla gerekti?inde tarikat ve cemaatler aras? ili?kileri denetleyerek bireyler lehine temel insan haklar? çizgisini a?malar?n? engelleyecek ad?mlar? atmal?d?r. Belki de legalle?menin en önemli sonucu bu tür yap?lanmalardaki insan kalitesinin artmas?na da kaynakl?k edecektir.

KAYNAK : Alevihaberajansi.com  - 4 Ekim 2009

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal