* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Yarg? Karar? !  (Okunma sayısı 5281 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Yarg? Karar? !
« : 14 Ağustos 2009, 21:41:33 »
MUSANIN    GÜLÜ   ’ TESC?LLEND?  !..

 

 

 Cumhurba?kan?   Abdullah  Gül’ün   avukat? arac?l??? ile

ERGÜN  POYRAZ’IN yazd??? ,

“ Musa’n?n  GÜL’ü   “isimli   kitapla  ile  ilgili  olarak istenilen  tazminat davas? ,

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde  görü?üldü..

 

 Ve  Ret karar?  ç?kt? …

 

YAZAR?STAN  Sitesi d???nda ,  AA’n?n  bu haberinin   yanda? ya da  tarafs?z olduklar?n? iddia eden, haber   sitelerinizde  ç?kmamas? ayr? bir garabet tabii….

 

 Karar?n  özetle  gerekçesi ,

Ergün POYRAZ’IN yazd?klar?n?n , ?FT?RA  olmad??? ?eklinde yorumlamak do?ru  tahmin olur.

 

O zaman Musa’n?n GÜLÜ,

?imdi  Ülkenin ba?? oluyor. !

 

Dindar Cumhurba?kan? isteyen Yuannidis’in  Torunu,

Bay Ar?nç’?n  hangi   dinden  dindar  istedi?i böylece  aç?kl??a  kavu?mu? oldu  !  ..

Yani  bir yerlerine  k?na yakabilir ….

 

Bak?n Ü?enmeden , sabaha kadar

Musa’n?n Gülünü okudum .

??te size   MUSA'NIN GÜLÜ " isimli  kitaptan baz? bölümler ...

 

10 May?s  2000 tarihli  Elaz?? da yay?nlanan ve Erbakan’a yak?nl??? ile bilinen "El-Aziz" Gazetesinden ,

 

Yazar Vahit ?ekerci; "Abdullah  GÜL.  ABD  vatanda?? oldu?unu neden sakl?yor "diye sormu? ?

 

?imdiye  kadar  Cevap yok !….

 

Ayn? gazeteci .

Bay ABD ullah GÜL'ün  de 

Bay Recep Tayyip Erdo?an’?nda

ABD   vatanda??  olduklar?n?  yaz?yor .

 

Bu gazete  ERBAKAN HOCA  yanl?s?  etkili bir gazete !.....

 

Bay ?kiliden cevap    yok ….

 

Bitmedi  gazete  tarihte veriyor,

1997 ba?lar?nda

Önce   Tayyip Erdo?an sonra da  Musa’n un gülü

Bay ABD ullah Gül ,

ABD vatanda?? olmu?lar……

 

??te  RTE ve GÜL ikilisinin  ABD

sevdas?n?n  bilinmeyen  iç yüzü !..... .

 

Evet devam edelim ;

 

MUSA'n?n GÜL'nün marifetlerine ;

 

Y?llarca Halka,  çevresine  KAYSER?L? oldu?unu söyleyen ,

GÜL ailesi , 1915 y?l?nda S??RT'den geldiklerini gizlemi?ler.

 

Peki  Neden  gizlemi?ler  ?

 

Soranlara da   ARAP kökenli olduklar?n? söylemi?ler...

 

?imdi  Bay  gül  ,“ MUSA'n?n GÜL’Ü , oldu?unu ne kadar  gizlese de  ve   ERGÜN POYRAZ’IN   iki y?la yak?n, Zindanlarda Sorgusuz kapat?lmas?n?  sa?lasa da ,

YARGI  Karar? ile  Musa’n?n GÜL’Ü oldu?u tescil edilmi?tir !. …

 

Bir ba?ta  trajedi  daha ;

 

Bak?n?z  Bay RTE hakk?nda  kitapta  neler  var ?   

 

Tayyip Erdo?an'?n E?i de S??RTL?D?R…

 Arap oldu?unu söylemi?.

 Ancak nüfus kay?tlar?nda   YAHUD? oldu?u ortaya ç?km??t?r diyor  ..

 

Musa’n?n  GÜL’Ü  kitab?  ..

 

Bu kitaba göre , Tayip  Erdo?an kimdir ?

 

Ba?bakan’?n  eski bas?n dan??mas?, AK?F BEK?’nin yazd???  ,

“ ERO?AN’IN HARFLER? “ isimli  kitaba göre ,

Recep tayip Erdo?an  MUSA’n?n soyundan ,gelen Gürcü   as?ll? oldu?u  anlat?l?yor :

 

Zere , ?imdiye  kadar  “ Türk’üm “ dememesinin  sebebi   buymu? !

 

Demek  ki neymi?  ?

 

 

 

 

RED KARARI  VEREN  HAK?ME  NE YAPILACAK  ?

Ankara 6 . Asliye Hukuk mahkemesi’nin karar? ne kadar isabetli olmu? !......

 

 Ve demek ki   kitap  ?FT?RA de?il  GERÇEKLER?  yans?t?yormu? ….

 

Bak?n?z  BAY ABD’ullah   GÜL,

 

Ergün POYRAZ’??n  yazd???  Musa’n?n GÜL’ü  isimli kitap için

 Avukat?  arac?l???  ne istemi?  bir bakal?m ?

Kitab?n yazar? Ergün Poyraz ile yay?nc? ?irket ve yöneticisi  Gürkan Keskiner’den, yay?n tarihinden itibaren i?leyecek yasal faiziyle birlikte 50 bin TL manevi tazminat..

 Daha da kötüsü Dava dilekçesinde,  kitab?n yay?nlanmamas? ve ba?ka bas?mlar?n?n yap?lmamas? için ihtiyati tedbir karar? ile kitab?n toplat?lmas?na ili?kin karar verilmesi ,avukat?  arac?l???  ile  talep edilmi?…

Merak?m? ba???lay?n ,

 Bay RTE’nin  , Ergün POYRAZ Hakk?nda neden  dava açmad? ?

Bay  RTE böyle konularda, hiç f?rsat?  kaç?rmazda !

Malum .kendileri  Demokrasi ,memekrasi  diye  her   yerde sall?yor da …

?aka bir yana ..

 AKP zihniyetinin  Demokrasi ve özgürlülük konusun da    ne kadar  Riyakar  olduklar?n?  göstermez mi  bu  davran?? !..  .

Daha çok  demokrasi  daha  çok  özgürlük diye,

iktidara  gelmediler mi  ?

Bay Gül’ün avukat? , Ömer  Küçüközcan,

Abdullah Gül’ün ki?ilik haklar?na sald?r?da bulunuldu?u”    daha önceki iddialar?n? tekrarlayarak davan?n kabul edilmesini talep etti?i ,

Poyraz’?n  avukat?  BUZ O?LU  ise   .

Bay GÜL’ün  ki?ilik haklar? de?il , kitab?n , delilleri  ile  gerçe?i  ortaya koydu?unu  ve  “davan?n reddine karar verilmesini” istedi?i   ve  dava’ya  bakan ,
Yarg?ç ,Hürriyet Y?ld?r?m, davan?n reddine karar vermesi ile dava sonlanm??t?r !.

 Demek ki  Abdullah Gül’ün ki?ilik haklar?na sald?r?da bulunuldu?u , bo? bir iddia  !......

?ki y?ld?r  Zindanlarda  Çürüyen tansiyon hastas?  ,

Ergün  POYRAZ‘?n yazd?klar? yalan de?ilmi?….

Hakim,  Hürriyet  Y?ld?r?m  ismine yak???r  karar vererek, 

Türkiye’de   Hala  Dürüst yarg?çlar?n  var oldu?un göstermi? oldu  ….

 

Tabi  Hakim, Hürriyet  YILDIRIM ‘?n verdi?i bu karardan sonra  AKP’nin kara listesine girdi?ini  ve de ,

Adalet bakanl???n?n tefti?lerine   haz?r olmas?n? bilmem hat?rlatmam?za  gerek var m?  ?

 

Fazilet partisinin   kapat?lmas? da ,

Bay Gül’ün  de  devletin  Trilyonlar?n?   ?Ç  etme  davas?ndan yarg?lanabilece?ini  söyleyen ,

Sincan A??r ceza hakimi  yak?n zamanda nas?l linç  edilmek istendi?ini gördük ...

 

,APO’ya  SAYIN , ?EH?T’E   KELLE “ dedi?i için  , Recep Tayip Erdo?an’?

“ÜÇ kuru?a “ mahkum eden  ,

hakime  ,SEVG? ÖVÜNÇ’ÜN  ba??na gelenleri  hat?rlamakta fayda var.

 

Neyse  ,

AKP  iktidar?   döneminde ,Yarg? üzerinde  “FA??ST bask? kurulmas?na  kar??n

Türkiye’de   hala  YÜREKL?  HAK?MLER?N “ oldu?unu görmek  ,gelece?e umutla bak?lmas?n? sa?l?yor..?imdilik  !

 

 

AZILI ?AH?N M?   BEYAZ GÜVERC?N M??

 

 Evet  Musa’n?n   GÜL’nün , Cumhurba?kanl??? s?ras?nda  sergiledi?i,

BARI? GÜVERC?NL???” gerçek mi tahkiye mi ?

 

Musa’n?n  GÜL’ü kitab?   ne diyor ? 

 

Yoksa O da   m? göz boyamak , desinler için mi ?

Ya da ABD’nin  ç?kar?   için mi  ?

OBAMA’n?n   emri  gere?i mi  ?

 

 Ya da  hiçbirisi de?il de  ,

AKP de  bilinen  R?YAKRLIK   tezgah? m?  ?

 

??te size   MUSA’ n?n  GÜL’nün ,

1992 y?l?n?n   Ate?li  milliyetçisi   yani  “?AH?N?”  ,

Bay ABD ullah GÜL …

 

 Musa’n?n  Gülü  kitab?nda “ ne diyor ki  :

 

“  Yurtta sulh Cihan da sulh  anlay???n?n ne kadar  yanl?? oldu?u, veyahut

Türkiye’de senelerdir, olaylar?n bunun nas?l  tersini ispat etti?ini göstermi?tir ..

 

Çünkü  Ne olmu?tur ?

Biz sadece ,tabii ki yurtta da cihanda  da sulh  isteriz..

B?rak?n insanlar?n?n  kan?n?n akmas?,her türlü  canl?n?n katledilmesine  kar??y?z “.

 

Buraya dikkat !

 

 “Ama  dünyan?n  gerçeklerini de bilmek  zorunday?z..

Ama biz ne yapm???z ?

Bu sistemin  gere?i olarak ,b?rak?n bunlar?  çocuklar?m?z? böyle ?artland?rmay? .

 “HARP okullar?n?n  duvarlar?na  bile bunlar? yazm???z “.

Subay?n,  Askerin kafas?na  bile bunlar?  Sokmu?uz  ve  buna inand?r?lm???z.

 Ve bunun neticesi ki i?te

Bosna- Hersek’te  veyahut  Türk dünyas?nda ,Asya’da  bütün  bu elim hadiseler olmu?tur.

Demin , Kamuran  ?NAN beyin söyledi?i gibi , ?imdi  hem Türkiye’nin bütünlü?ü hem de  Türkiye’de ya?ayan insanlar?n  maddi ve manevi  yönden  refaha  ve daha  iyi duruma  gelebilmesi için  ve hem de Bosna – Hersek’ten , bugün ,Asya ‘da  ortaya ç?kan

 Türk  Cumhuriyetlerine kadar  bütün dünyay? ku?atabilmemiz için

Bütünlü?ümüzü  sadece  Co?rafya da de?il , daha  büyük  yerlerde  de?i?ik ?ekillerde  alt?na  olabilir   ve bunu ta??yabilece?imiz  için  do?rusu, bu tek  parti devrinden  kalan  zihniyetin de?i?tirilmesi ve özellikle  de bunun bu moral de?erleri aç?s?ndan  ve ?slam’a bak??,

Türk Milletinin  dinine olan  bak?? aç?s?ndan de?i?mesi  gerekti?i kanaatindeyim .

 

Bu aç?dan  ?K?NC? CUMHUR?YET , YEN? OSMANLICILIK  kavramlar?n?n ve bu tart??malar?n ortaya gelmesini ben çok sa?l?kl? buluyorum… “

 

Konu?man?n yap?ld???  yer: Diyanet  Vakf? toplant? salonu   

 

Tarih  :9 Aral?k 1992

 

Konu  : “ Moral de?erleri aç?s?ndan  Türkiye’nin  Milli Bütünlü?ü ve Güvenli?i “.

 

Noktas?na  virgülüne  dokunmadan   aynen sayfa 119-120’-121den aktard?m ..

 

Bay  “ MUSA’NIN GÜLÜ’NÜN 

Dünya’ya   C?HAT  ça?r??t?ran sözlerini okudunuz.

 

?imdi  Hangi ,  ABD ullah GÜL  do?ru söylüyor . ?

 

Hangi GÜL Samimi  ?

 

Hangi, GÜL  Güvercin  ?

 

Hangi, GÜL   ?ahin  ?

 

Dünya da, bu kadar  yanar dönerlilik  baz?  insanlarda da  nas?l toplan?r ?

 

 

K?br?s’?n  RUMA  teslimini  ?

 

APO  ile  mektupla?malar  ?

 

 PKK’n?n  DPT’sine  gösterilen yak?nl?k !

 

 PKK’n?n  HADEP’L?   hainlerini  yeniden yarg?lanarak  tahliye edilmelerini sa?layan,

 

Hangi, ABD’ullah   GÜL  acaba   ?

 

Hangi, GÜL , R?YAKARLIK ve TAHK?YE yap?yor  ?

 

Musa’n?n GÜL’ nün ,

Marifetleri ,

Çeli?kileri ,  bunlardan  ibaret  de?il …

 

ABD ile 1992 den itibaren  temaslar? ,

Yahudi  kurulu?lar? ile  Gizli aç?k toplant?lar ve temaslar? !

 

TSK dü?man? ,Fetullah GÜLEN  olan ili?kileri ?..

 

D?? i?leri  Bakan?  iken,   

D??i?leri bakanl???n?n  ve Yurt d???nda ki elçilerin, 

Fetullah GÜL’ün yurt d???nda ki  kurulu?lar?  ile  yak?ndan   ilgilenmeleri konusunda ki  gizli talimat?  !

 

Geçti?imiz  y?l  S?rf   , Fetullah Gülen’in , ABD’deki ?FTAR  yeme?ine   kat?lmas? ve Fa?ist  Sudan lideri ile  ayn?  masay? payla?mas? ….

 

Yine  ABD’nin   Bush  dönemi ilk  siyahi 

D??i?leri Bakan? Colin Powell` ile  2 sayfal?k   9 maddelik   

“TÜRK?YE’YE ?HANET”  olan  G?ZL?  anla?may? imzalamas? …..

 

 Ve    son geli?meler ..

Aylar önce , Güzel  ?ey olacak diye  ortaya bir söz att? !

 Ard?ndan  KÜRT Aç?l?m?  ç?kt?  ortaya  ç?kt? ..

Bay  RTE ‘de , PKK’n?n  siyasi  temsilcisi  DTP ile görü?tü ..

 ???N ÖZÜ ?U    ;

Kimse de  kusura bakmas?n ,

 

Bay  ABDullah  GÜL , gerçekten  ,

Türkiye  için   En tehlikeli  simad?r /simas?d?r  !......

Gerisi   laf? güz ar ..

Yazan: M.Salih ÖZBEY
Kaynak:guncelhaber.com

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal