* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: ßekir Ço?kun Kö?e Yaz?lar?  (Okunma sayısı 12970 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

 • Ziyaretçi
ßekir Ço?kun Kö?e Yaz?lar?
« : 28 Temmuz 2009, 11:24:24 »
Bekir CO?KUN
 bcoskun@hurriyet.com.trYine o soru...


HABER aynen ?öyleydi:

Dünya Sa?l?k Örgütü, domuz gribi nedeniyle çocuklara ve ya?l?lara hacc? sak?ncal? gördü. Ankara ise?ngilizler eylüle kadar a??y? bulur, biz de on milyon adet al?p hac?lar? göndeririz’ diyor...”

?ngilizler a??y? bulamazsa?...

Hacca gidemeyecekler...

(........)

O soruyu yine sormal?y?m:

Neden koca ?slam âleminin; insanl?k yarar?na, insanlar?n ya?am?n? kolayla?t?ran, insanl??a hizmet say?lan bir tek bulu?u-icad?-ke?fi yok?...

Neden?..

*

Tam da yukardaki haberin yay?nland??? gündü; AKP iktidar? ile onun ete?ine yap??m?? YÖK üyeleri, katsay?lar? de?i?tirerek imam-hatiplerin önünü açt?lar...

?mam olarak yeti?tirilenler t?p adam? da olabilecekler, uzay bilimcisi de, atom mühendisi de...

Dünya uluslar?, bulu?lar ve yeni yöntemlerle yar???rken... Ve dünya her gün bir önceki güne benzemezken, imam yeti?tirip ondan doktor, mühendis, vali, yarg?ç, bilgisayar mühendisi yapmaya kalkarsan?z böyle olur...

Beklersiniz; ibadet etmek için ?ngilizin a??s?n?...

*

Matbaa makinesini “kâfir i?i” diye ?stanbul’a sokmay?p yakan zihniyetin, tam? tam?na günümüzdeki devam?d?r kafalar?...

Önce “ö?renmeyi” emreden ?slam’?n ayak ba??d?r...  

?mam yeti?tirip ondan bilim adam? yapacak kadar ça?da? dünyadan uzak...

Elbette hiçbir Müslüman ülkenin a??-ma?? bulma olas?l??? olmad???n? biliyor... O da bekliyor ki ?ngiliz a??y? bulsun...

?ngiliz a??y? buldu buldu...

Bulmad?...

*

Hemen do?usunda bir bilgisayar devine dönü?en Hindistan, Japonya... Kuzeyinde koca Rusya, Çin... Bat?s?nda bacak kadar boyuyla devlerle boy ölçü?en ?srail, Avrupa...

Tümünün ortas?nda ?slam...

Yoksullu?un-geri kalm??l???n co?rafyas? sanki...

O sorunun yan?t? laz?m:

Neden?..

Kaynak: hurriyet.com.tr

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: ßekir Ço?kun Kö?e Yaz?lar?
« Yanıtla #1 : 28 Temmuz 2009, 11:45:10 »
ßekir Ço?kun'unun bu yaz?s?,

?slam'? kar?n doyurma olarak görenlere güzel bir cevap olmu?.

?slam dedi?imiz ?ey'in penceresinden baka baka,ülke'nin bak?? aç?s?n?n ne kadar darald???n? fark etmek gerek.Normal olan her ülke kendinden bir ad?m öteye giderek,farkl? kulvarlar? yakalarken,

ßizim ülkemiz ise oldu?u yerde say?p hatta saymakla kalmay?p git gide geriye gidiyor.

Normal olan? ça?da?la?mam?zken,bizde ki arap islam anlay??? ve hatta git gide bezenen emevi anlay??? nedeniyle gericili?i benimsemeye ba?lad?k.Geli?meye kapal? eski toplumlar geliyor gözüme.Klasik Osmanl? devleti zamanlar?,tuhaf zihniyetler olan her icat'a,yap?lan her geli?meye kar?? ç?k?p duruyorlard?.Onlar kendileri geride oldu?u için geli?mekten korkan toplumlard?.ßa?ka ülke seviyelerine yeti?ecek imkanlar? yoktu.

?imdi ise aradan yüz y?llar geçmesine ra?men hala ayn? ?eyleri konu?uyoruz.Uzay ça?lar?n? ya?ayan zamanlara gelece?iz günün birinde,yine ayn? yerde duruyor olaca??z.ßu kafayla gidersek dünya üzerinde ortak olabilece?imiz her?eyin gerisinde kalacak,dilenmeye muhtaç ülkeler aras?nda yerimizi alaca??z.

ßu ülke akl?n? kullansa,kendi insanlar?n? d?? ülkelere sevk etmez.Dünyan?n bilinçli insan?,profesörü,doktoru var s?rf de?eri bilinmedi?i,anla??lmad???,hak ettti?ini alamad??? için bu ülke den ard?na bakmadan kaçan.Herkes her?eyi yapamaz,bu kimsenin harc? de?ildir.Herkes yükümlü oldu?u,yapabilece?i mesle?i yapmak zorundad?r.

Tutup bir imam'? okula e?itimci,ö?retmen s?fat?yla at?yor,o e?itimden gelecek umuyorsan?z diyecek söz çok azd?r.

Var?n gerisini siz dü?üne durun !

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: ßekir Ço?kun Kö?e Yaz?lar?
« Yanıtla #2 : 30 Temmuz 2009, 11:47:07 »
Fa?izm...


29 Temmuz 2009
Bekir CO?KUN
 bcoskun@hurriyet.com.tr
         


Fa?izm...


K?M? zaman sabahlar? uyand???mda, o birkaç saniyelik intikal sürecinde “Acaba neredeyim” derim kendi kendime; Gaziantep, Urfa, Bursa, ?zmir, Ankara, Ayval?k, Eski?ehir, Edremit, Kahramanmara?...

Otobüs ya da havaalan? terminallerinde dahi gözüküyor; AKP'nin son seçimlerde ald??? yüzde 38-39 oy yerinde durmuyor...

Belki yüzde 30, belki daha az...

Yani iktidar?n her hukuk d??? ad?m?nda öne sürdü?ü o “Millet arkam?zda...” tezi art?k geçerli de?il...

Ve “gidi?”in tüm belirtileri gözüküyor.

*

Genel seçimlere ise iki seneden az bir zaman kald?... Ve AKP'nin orada durabilmesi için iki yol var.

Birincisi; ekonomiyi düzeltmek...

Bu neredeyse olanaks?z.

Yedi senedir üretime dönük, verimlili?i art?ran, ciddi yat?r?m say?lan bir tek ?ey yapmay?p, sadece kamu varl?klar?n? satarak beslenmenin dibindeler...

Bütçe aç??? yüzde 465 artt?...

Küçülme, ?kinci Dünya Sava?? y?llar?ndan sonra rekor; ilk çeyrekte yüzde 13.8...

??sizler ordusu devle?iyor...

?nsanlar mutsuzlar ve yoksulluk s?n?r? t?rman?p nüfusun orta yerine ula?t?... Kim a?z?n? açsa “Can?m?z yan?yor” diyor...

Bir tek mutlu insan yok sokaklarda...

*

AKP'nin iktidarda kalabilmesi ve hedefledi?i kar?? devrimi tam? tam?na gerçekle?tirmesi için ikinci yol kal?yor:

Fa?izm...


Avuçlar?na alamad?klar? yüksek yarg?-ordu gibi kalan birkaç kurumu ezmek... Yanlar?na alamad?klar? medyay? cezalarla dize getirmek...

Ayd?nlar?, sesi ç?kan laik insanlar? izleyip, telefonlar?n? dinleyip, özel ya?amlar?na s?z?p, bezdirmek...

Korkutmak...

Sindirmek...

?imdi bunu deniyorlar...

Amaçlar?na demokratik yolla ula?amay?nca, yol haritalar? gere?i buna ba?vuracaklar?n? ak?ll? insanlar bekliyorlard?.

Bunun ad?:

Fa?izm...   

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: ßekir Ço?kun Kö?e Yaz?lar?
« Yanıtla #3 : 31 Temmuz 2009, 10:14:31 »
30 Temmuz 2009
Bekir CO?KUN 
bcoskun@hurriyet.com.tr

“Göz”...

3G ile art?k cepten konu?urken birbirimizi de görebilece?iz.

“Kulak”tan sonra bir de “göz”ümüz oldu, ne mutlu...


Bunun ekonominin canlanmas?na da katk?s? olacakt?r bilirim ben. Her sabah 3G'yi açmadan önce bir ko?u kuaföre gidecektir Nebahat...

24 saat makyaj, gece konu?malar? için yeni gecelikler, sabah konu?malar? için çiçekli sabahl?klar, renkli bluzlar, arka dekor için duvar kâ??d?-çerçeve derken...

Nas?l de?i?iyor insan?n hayat?.

*

Diyelim ki yalan söylemek art?k daha zordur.

Kar?s?na “Toplant?day?m” diyenler, ayaklar? havada pozisyondan ç?k?p bir toplant? dekoru bulmak zorundalar.

Üstü kravatl?-ceketli, alt taraf? bir kaçamak yata??n?n içinde donlu sahneler geliyor gözümün önüne.

“Madem toplant?das?n, müdürü göster o zaman...” diyor diyelim ki kar?s?...

“Göz” orada çünkü...

*

“Kulak”a “göz” eklendi...

Ufakl?klar için “Okulday?m anne” yok art?k...

Keza “Hastay?m, ü?ütme geldi ?efim” olmayacak. ?ef “O zaman kumsalda mayo ile oturmak iyi gelmez Nuri” diyecektir...

Â??klar?n i?i daha da zor...

Tuvalette oturup “?u anda balkonda sallanan koltu?umda, bulutlara bak?p seni dü?ünüyorum sevgilim” olamayacak... Çünkü “sallanan koltu?un” klozet oldu?unu görecek duygulanan sevgilinin “göz”ü...

Ya da i? hayat?nda; “Dairenizin her ?eyi mükemmel oldu, ?u an haz?r” diyen müteahhide soracakt?r “göz” sahibi mü?teri:

“Hani duvarlar? yok mu?..”

*

Tamam, iyi yönleri vard?r...

Ama ya?am?n en de?erli ?eyi özgürlü?ümüzü biraz daha ald?lar elimizden...

Kendi dünyam?za her gün biraz daha el koyuyorlar, bize bir ?ey kalm?yor...

Özel anlar?m?z, gizli dünyam?z, yalanlar?m?z, günahlar?m?z, yüzümüz, gözlerimiz, saç?m?z-ba??m?z, sevinçlerimiz, kahkahalar?m?z, a?lay??lar?m?z, pazara sürüldü...

Güçlü küresel sermaye, bizi bize sat?yor...

Anlam?yor musunuz?..

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: ßekir Ço?kun Kö?e Yaz?lar?
« Yanıtla #4 : 01 Ağustos 2009, 11:43:33 »
Bekir CO?KUN
 bcoskun@hurriyet.com.tr

         
   

Keman?m...


KEMANIMIN dört teli var...

Dün gece ba??m? gül a?ac?ndan omzuna yaslad?m:

Seni versinler ellere

Beni vursunlar...


(......)

Gece el-ayak çekildi mi, sessizce merdivenleri ç?kar?m, bir gizli sevdan?n bulu?ma zaman?d?r o zaman...

Biz iki s?rda??z...

Ben ve keman...

Sevgilinin siluetini yapm??t?r asl?nda dokuzuncu yüzy?ldaki Viyanal? kemanc? ustas?; zarif bedeni, ince beli...

Bükük boynu...

Çabuk a?lay???...

Biz dertle?iriz...

Gecenin karanl???nda sar?l?p birbirimize, keman?mla ikimiz...

¡

Rock çocuklar?” yaz?mdan dolay? ne kadar çok mesaj geliyor bilemezsiniz. Onlar? biriktirip tekrar tekrar okuyorum, yeni tan??m?? gibi...

Asl?nda biz o gençlerle hep ayn? yandayd?k.

Üniversite y?llar?nda Kazablanka’n?n büyük sahnesinde, usta müzisyenlerin aras?nda, Besim Hoca arada bir azarlard? beni:

O sesi kim ç?kartt?...

Hangi sesi?..

Fu...

Do, re, mi, fa, sol, la yan?nda “fu” sesini ç?kartabiliyordum arada bir kazara, k?z?yordu büyük usta...

¡

Oysa...

Oysa bak?n çocuklar müzi?i “sadece nota” olmaktan ç?kartt?lar...

?ark?lar? talep-tepki-isyan yapt?lar... Ve cam-çerçeve k?rmadan, ?ark?lar söyleyerek, notalarla ayd?nl???n yolunu açmaya çal???yorlar...

Biz ise müzi?in üstün gücünü bilmeden yumruklar?m?zla özgürlük arad?k.

Kaybettik...

Bu gece onlardan çok uzakta, bir ak?am karanl???nda, sevdam?n gö?süne yaslay?p ba??m?, burnumu çeke çeke, her ku?a??n sesi sevgili Kayahan’?n o ?ark?s?n? onlar için çalaca??m.

Belki duyar çocuklar:

“Sana sevdan?n yollar?

Beni vursunlar...”

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: ßekir Ço?kun Kö?e Yaz?lar?
« Yanıtla #5 : 04 Ağustos 2009, 12:42:15 »
Bekir CO?KUN 4 A?ustos 2009
 bcoskun@hurriyet.com.tr


Ve kö?e yazarlar? ko?tular...


ANLADI?IM kadar?yla “Kürt aç?l?m?n?” iktidardakilerin dili açmaya varmay?nca demokrat fikir sahibi kö?e yazarlar?n? ça??rd?lar.

Demokrat fikir sahibi kö?e yazarlar? ko?tular...

Televizyonda gördüm; önde Cengiz Çandar, Hasan Cemal, Oral Çal??lar, Fehmi Koru... Arkalar?nda Zaman’dan, Yeni ?afak’dan, Star’dan, Sabah’tan, Taraf’tan di?erleri...

Sordum bizimkilere:

Nereye ko?uyorlar?...

“Aç?l?m? açmaya...”

*


Biliyorsunuz; Cumhurba?kan? utan?p ortaya att??? “Kürt aç?l?m?n?” açmay? Ba?bakan’dan beklemi?ti... Ba?bakan da utan?p aç?l?m? açmay? ?çi?leri Bakan?’na b?rakm??t?... ?çi?leri Bakan? da utan?p aç?l?m? açmay?nca...

??te “aç?l?m?” açmay? demokrat fikir sahibi kö?e yazarlar?na b?rakt?...

Çünkü bu dü?ünür kö?e yazarlar?n?n ortak özelli?i; ya onlar AKP gibi dü?ünürler, ya AKP onlar?n dü?ündü?ünü yapm??t?r...

Dolay?s?yla  Cumhurba?kan?’n?n utan?p Ba?bakan’a b?rakt???... Ba?bakan’?n utan?p ?çi?leri Bakan?’na att???... ?çi?leri Bakan?’n?n utan?p söyleyemedi?i “aç?l?m?” onlar ad?na en iyi kim açabilirdi...

Demokrat fikir sahibi kö?e yazarlar?...

*


?çerde neler oldu, aç?l?m? nas?l açt?lar, kim ne dedi, fazla bilmiyoruz...

Bakan içerden ç?kt???nda makam arabas? yerine koruma polisinin s?rt?na binmediyse bile, saçlar? dikine da??n?k ve gözlerinden birisi hafif küçülmü?tü...

Anlad?m ki bizim çocuklar ona “aç?l?m” konusundaki de?erli fikirlerini söylediler...

Ve Bakan kap?s? aç?lamayan asansör sendromuna girdi, ç?kam?yor...

*

Peki “aç?l?m” ne oldu?..

Yine de aç?lamad?.

Türk halk? hâlâ; Cumhurba?kan?’n?n “Bu tarihi f?rsat? kaç?rmayal?m” dedi?i... Ba?bakan’?n “Güzel bir nokta” diye tan?mlad???... ?çi?leri Bakan?’n?n a?ama olarak “k?sa, orta, uzun” diye üçe ay?rd??? “aç?l?m?n” ne oldu?unu bilmiyor...

Çünkü söyleyemiyorlar...

?çinde ne var?...

Neler öngörüyor?..

Ne yap?lacak?..

Bir tek oras? belli de?il...


Kaynak:hurriyet.com.tr

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: ßekir Ço?kun Kö?e Yaz?lar?
« Yanıtla #6 : 12 Ağustos 2009, 23:00:40 »
12 A?ustos 2009
Bekir CO?KUN
 bcoskun@hurriyet.com.tr
         
   

‘Aç?l?m?’ niye kimse açam?yor?..


ASLINDA ben de size “aç?l?m” yaz?s? yazmak istiyorum. Ama “aç?l?m”?n ne oldu?unu bilmiyorum bir tek...

Olsun...

Nas?l olsa “aç?l?m?n” ne oldu?unu bilmeden, herkesin bir fikri var. ?ktidar dalkavuklar? televizyonlarda aç?l?m?n “iyi bir ?ey” oldu?unu söylüyorlar. Sadece “aç?l?m?n” ne oldu?unu onlar da bilmiyorlar...

Bir teki bilseydi, size söylerdi.

Dün Ba?bakan iki saat konu?tu “aç?l?m” üzerine, ama aç?l?m?n ne oldu?unu-içeri?ini yine de söylemedi.

Neden?..

Bir Ba?bakan “aç?l?m” der de, onun ne oldu?unu niçin söyleyemez?..

*

Bak?n:

Türkiye için devletin otuz y?ld?r belirledi?i iki iç tehdit vard?r.

Birincisi; irtica...

?kincisi; bölücülük...

Anayasa Mahkemesi, iktidar?n “irticai faaliyetlerin merkezi” oldu?una karar verdi?ine göre...

Birincisi iktidardad?r...

Ve birincisi, ikincisini yan?na çekiyor...

*

Çünkü; bu ikisini bir araya getiren unsur, “Türk” tan?m?na kar?? olu?lar?d?r.

AKP, Atatürk Cumhuriyeti’nin temeli olan “Türklü?ü” de?il, amaçlad??? ?l?ml? ?slam’?n referans? olan “?slam’?” birle?tirici unsur k?lmak ister.

Bölücüler ile burada uzla??yorlar.

??te; iktidardaki birinci tehdit, ikinci tehdide yol açmak için aylard?r ?u “aç?l?mdan” söz ediyor... Ama Türkiye Cumhuriyeti’ne kar?? i?ledi?i suçun a??rl???ndan, içeri?ini dahi aylard?r söyleyebilmi? de?il iktidar...

*

Televizyonlarda-gazetelerde konu?an iktidar dalkavuklar? da “aç?l?m?n” ne oldu?unu size anlatamazlar.

En k?sa anlat?m?d?r belki:

Bu cumhuriyeti birlikte kurmu?, topra??, suyu, ekme?i, kan? kar??m?? Türkler ile Kürtleri ayr??t?rarak... T?pk? “Müslümanlar-laikler”de oldu?u gibi akrabalar? birbirlerine dü?man ederek... Çirkin bir oyunu insanlara yutturmak m?d?r aç?l?m!..

Türkiye bölünüyor...

Görmüyor musunuz?..

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: ßekir Ço?kun Kö?e Yaz?lar?
« Yanıtla #7 : 14 Ağustos 2009, 21:13:55 »
14 A?ustos 2009
Bekir CO?KUN
 bcoskun@hurriyet.com.tr
         
   

Ko?un, aç?l?m kaç?yor!..


BUGÜN 135. gün...

“Bu tarihi aç?l?m f?rsat?n? kaç?rmayal?m” diyen Cumhurba?kan?, hâlâ “kaçan tarihi f?rsat?n” ne oldu?unu söylemi? de?il.

Ki o gün bizim medya müfrezesi “Ko?un...” diyerek geçmi?ti yan?mdan:

“Nereye?..”

“Kaç?yor...”

“Ne?..”

“Tarihi f?rsat aç?l?m?...”

*

Ba?bakan da “aç?l?m?n” ne oldu?unu söyleyemiyor... Grubunda iki saat konu?up da “Kürt aç?l?m?n?n” ne oldu?unu söylemeyen Ba?bakan, milletvekillerine “Gidin milletimize aç?l?m? anlat?n” deyince, milletvekilleri a?lad?lar asl?nda...

?lk “f?rtt...” sesi orta s?ralardan geldi...

*

Cumhurba?kan?’n?n utan?p içeri?ini Ba?bakan’?n aç?klamas?n? bekledi?i... Ba?bakan’?n utan?p içeri?ini ?çi?leri Bakan?’n?n aç?klamas?n? umdu?u “Kürt aç?l?m?” esrar?n? koruyor...

Görevlendirilen ?çi?leri Bakan? da utand??? için, kap? kap? dola??p “destek” ar?yor ama, neye “destek” arad???n? söyleyemiyor...

Nitekim her görü?meden sonra içerden ç?kanlar ayn? ?eyi tekrarl?yorlar:

“Destek istedi, ama neye destek istedi?ini söylemedi...”

*

“Aç?l?m?” açmay??lar?n?n üç nedeni var:

Bir; yapt?klar?n?n Türkiye’ye kar?? suç oldu?unu bildikleri için, bekliyorlar ki ba?kas? “aç?l?m?” açs?n...

?ki; aç?l?m?n ne oldu?unu söylemedikleri için, her an içeri?ini de?i?tirme olanaklar? var. Nitekim Bülent Ar?nç “Bu, Kürt aç?l?m? de?il, demokratik aç?l?md?r” diyerek ad?n? de?i?tirdi bile.

Üç; da?lardan hâlâ ?ehitlerin tabutlar? gelirken, söylemeye utan?yorlard?r...

*

Bence bu arkada?lar, Cumhurba?kan?’n?z, Ba?bakan’?n?z olabilirler ama “devlet adam?” olmad?klar?n? art?k anlaman?z gerek...

Bunlar Türkiye’yi yönetemezler...

Bak?n “aç?l?m” diye diye bir anda Türkiye’yi ç?kmaza sokuverdiler... “Ko?un, aç?l?m kaç?yor”un üzerinden çok zaman geçti ve siz hâlâ “aç?l?m?n” ne oldu?unu bilmiyorsunuz...

Bugün 135. gün...


SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: ßekir Ço?kun Kö?e Yaz?lar?
« Yanıtla #8 : 21 Ağustos 2009, 13:56:55 »
Neler oluyor bunlara?..


BEN anlad?m asl?nda:

Türkler ne oldu?unu bilmedikleri ?eyleri konu?may? seviyorlar.

“N’aber?” sorusu kar??s?nda zor durumda kalan yabanc? akrabam, kula??ma e?ilip “Neyimi sordu?” demi?ti.

Ona “Asl?nda hiçbir ?eyi... ?imdi sen de ona ‘iyilik’ diyeceksin” demi?tim.

O da dönüp öyle yapm??t?:

“?yilik...”

Böylece neyi sordu?u belli olmayanla, neyin iyi oldu?unu bilmeyen uzla?m??lard?.

Zaten ben de neyi çözdü?ümü bilmiyordum.

*

Sezen Aksu da Ba?bakan’? arad?...

“Destekliyorum” dedi diyorlar...

Ama “Neyi desteklediniz?” diye sorsan?z, bence kendisi de bilmiyordur...

Çünkü aç?l?m?n kapal? hali sürüyor, biliyorsunuz... Türkiye’de kimse ne oldu?unu henüz bilmiyor bu aç?l?m?n.

Sezen Aksu da öbür i?güzarlar gibi açt? telefonu, ne oldu?unu bilmedi?i konuda Ba?bakan’a “destekliyorum” deyiverdi.

Ba?bakan, içini aç?klad??? ve ne oldu?u bilinen konularda dahi bu denli ayd?n-sanatç? deste?i almam??t?.

Bu aç?l?m?n ne oldu?u belli de?il, Sezen Aksu telefona ko?uyor:

“Tayyip Bey orda m??..”

“...!”

“Destekliyorum...”

Neyi?..

Belli de?il...

*

Neler oluyor bunlara?..

“?yi bir ?ey” oldu?unu mu hissetti sanatç? duyarl?l????..

O zaman “kötü bir ?ey” oldu?unu neden hissetmedi duyarl?l?k:

Türkiye AB’den uzakla??rken, toplumumuz inanan-laik diye parçalan?rken, “?üpheli” birisi cumhurba?kan? olurken, Deniz Feneri’nden o?ullar?n-dünürlerin inan?lmaz yükseli?ine kadar vurgun yap?l?rken, iktidar partisi irtican?n merkezi olurken, insanlar?n yatak odalar?na girip telefonlar? dinlenirken ve gizli fa?izm korku salarken, eline ömründe silah almam?? gerçek ayd?nlar hapishanelerde kendi canlar?na k?yarken ya da canlar? al?n?rken...

Nerdeydin a duyarl?l?k?..

Neler oluyor size?..


SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: ßekir Ço?kun Kö?e Yaz?lar?
« Yanıtla #9 : 23 Ağustos 2009, 23:56:27 »
Köpekler beni nas?l ?s?rd??..


ANLADI?IM kadar?yla Ays ile Gümü? aras?nda eskiden beri bir husumet vard?.

Ays; Ebru-Hüsnü Olut karde?lerin goldeni. Gümü? ise kar??daki Memurlar Sitesi’nin bildi?imiz Anadolu köpe?i...

?kisi de erkek, kocaman ve iddial?.

Ama ikisi de uysal, özellikle çocuklarla oynamaya bay?l?yorlar.

Husumet; Gümü?’ün Ays’?n duvar?na i?emesiyle ba?lam??t?.

*

??te o gün kumsalda kar??la?t?lar. Gümü? sen git duvara yine i?e...

Ve kavga ba?lad?...

Biz uzaktayd?k, ko?up yeti?tik. Andree her zamanki gibi “Gümü? bebe?immm...” ya da “Ays, ne kadar ay?p...” gibi denemeler yapt?ysa da fayda etmedi.

Ben ya?l? ve bir gözü görmeyen Gümü?’ün durumunun kötü oldu?unu gördüm. Ve dayanamay?p aralar?na adeta dald?m.

Üçlü olmu?tuk...

Benim sa? aya??m Gümü?’ün görmeyen gözünden yana denk gelmi?ti, elimi ise Ays’?n a?z?na ben sokup açmaya çal??t?m.

Ve ayr?ld?lar, huzur ortam? sa?land?.

Ancak hem aya??m hem elim yaralanm??t?.

Ali Hoca ile Engin Bey beni hastaneye götürdüler. Köpekler bak?ml? ve a??l? olduklar? için kuduz tedavisine gerek görülmedi.

Ays ile Gümü?’ü ayr? ayr? ziyaret ettik o gün, ikisi de mahcuptu...

(........)

Cunda’daki dostlar sohbetinde sevgili Mehmet Tezkan bunu duydu ve Vatan’daki kö?esinde yaz?nca (ne kadar çok okuyucusu varm??) sabah karanl???nda telefonlar çalmaya ba?lad?, mesaj ya?muru alt?nda kap?ya “Geçmi? olsun”a gelen okurlar aras?nda televizyon habercileri de vard?.

Onlar? atlat?p, “En do?rusunu ben yazay?m, hayvanlar? ve beni seven çocuklar duyup yanl?? etkilenmesinler” dedim.

*

Yirmi be? y?ld?r hiçbir gazetecilik etkinli?im “köpek taraf?ndan ?s?r?lmak” kadar ses getirmemi?ti.

Olsun...

Onlar?n birbirlerini paralamalar?n? görüp seyretseydim, can?m daha çok yanacakt?.

Ays’?n parma??mda, Gümü?’ün aya??mda birer çizik an?lar? var ?imdi. Ama yüre?imde sevdi?im canl?lara kar?? “duyars?zl???m?n” an?s?n? ta??mak istemezdim.

Sevmek her zaman zordur...

 

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: ßekir Ço?kun Kö?e Yaz?lar?
« Yanıtla #10 : 25 Ağustos 2009, 11:39:03 »
Zeynep’in okulu...


ZEYNEP’in okulunu y?kt?lar.

Bu yaz?ya ba?larken, gözümün önüne Abant Gölü k?y?s?ndaki o küçük k?z geliyor. Bowling oynam??t?k. Deli?ini bulamay?p Zafer’le topu karpuz gibi kuca??m?za ald???m?zda bizi ti’ye al?yor, pe?inden k?k?r k?k?r gülüyordu...

Bir süre sonra Zeynep melek olup uçtu.

Zafer Mutlu çok a?lad? bebe?inin arkas?ndan. Sonra hiç olmazsa onun an?lar?n? ya?atmak için o okulu kurdu.

*

Sadece ?stanbul’da kaç yüz kaçak tarikat okulu var, kaç yüz kaçak dergâh var, kaç kaçak kurs var, say?s?n? bilemeyiz.

Tümünü görmezlikten geliyorlar...

?stanbul’un dört bir yan?na “Müslüman mahalleleri” kurdular, tümü orman arazileri üzerinde ve kaçak...

Ama Milli Emlak ile anla?ma yaparak, Milli E?itim Bakanl???’ndan ruhsat alarak kurulmu? Zeynep Mutlu E?itim Vakf?’n?n okulunu bir sabah?n karanl???nda gelip yerle bir ettiler.

Zeynep’in okulunu y?kt?lar...

*

Bu y?k?m sanki s?radan gibi gelse de, Türkiye’de nelerin oldu?unu anlat?r bize.

Tarikat ??hlar?n?n en olmad?k yerlere gömülmesi için toplan?p kararname ç?kartan AKP kabinesinin ve Ba?bakan’?n, bir koca vak?f okulunun y?k?lmas?ndan haberleri yok muydu san?yorsunuz?..

Zafer Mutlu’nun yönetimindeki Vatan Gazetesi’nin biat etmemesinin de ötesinde, Türkiye’yi her gün biraz daha ele geçiren bask?-korku rejiminin binlerce y?k?m?ndan sadece birisidir bu...

Kendisine boyun e?meyenlere verilen, ama sizin umursamad???n?z cezalardan sadece bir teki...

Sindirme-yok etme politikalar?n?n bir küçük ucu...

Giderek dozunu artt?ran fa?izmin, sizin göremedi?iniz bir yan?...

*

Her ?ey bir yana...

Bir an için okuyup, büyüyüp, ça?da? Türkiye’nin ça?da? bir genç k?z? olarak ülkesi için çal??ma hayalleri olan Zeynep’i dü?ünün...

Onun yar?m kalm?? hayallerini, geride kalan ya??tlar?na ya?atmak için kurulmu? okulunu, intikam duygular?yla y?kanlar? hâlâ görmüyorsan?z, hâlâ tan?m?yorsan?z, hâlâ anlamad?ysan?z...

Biz ne yapabiliriz...

Bir gün benzer bir ulusal enkaz?n kar??s?nda kald???n?zda, belki hat?rlars?n?z; Zeynep’in okulunu...

Bekir Co?kun
Cumhuriyet kad?nlar?...
29.10.2009 16:10:21

SEN oradas?n...

Kimi zaman durakta görürüm seni.
Fabrikada, atölyede, tezgâhta, bilgisayar ba??nda, okulda, masan?n arkas?nda, çar??da-pazarda, ya?am?n oras?nda ya da buras?nda... O dimdik-ma?rur duru?unun sana ne kadar çok yak??t???n? dü?ünürüm.
Son zamanlarda gözlerinde endi?e ve hüzün var...
Anaçl???n sana verdi?i kaç?n?lmaz duygudur o; ayd?nl?k güzel günler tehlikeye girdi?inde, ufuklar? kara bulutlar sard???nda, medeniyete giden p?r?lt?l? yollar kapand???nda, anaçt?r, önce kad?nlar?n can? yanar...

Olsun...
Sen oradas?n ya...

Çocuklar okul dönü?ü ekmek aras?na peynir-domatesi severler, en çok da senin elinden...
Onlara söyle:
Bugün Cumhuriyet Bayram?...
Korkmadan kutlas?nlar...
Onlara Mustafa Kemal‘i hat?rlat... Bu cumhuriyetin nas?l kuruldu?unu, bir gece me?alelerini yak?p yola ç?kan bir avuç yürekli-yi?it insan?n ayd?nl??a do?ru büyük yürüyü?ünü, bu ülkenin nas?l var oldu?unu...
Ve bugünleri; ihaneti anlat...

Ben, cumhuriyet kad?nlar?n?n yobazl??a-ilkelli?e-karanl??a asla yenilmeyeceklerine inan?r?m her zaman...
Onlar? orada-burada gördü?ümde yüzüm güler...
Kendimi yüre?iyle o kad?nlardan birine ba?l? erkek, ayn? zamanda ba?? ok?anmay? bekleyen bir çocuk gibi hissederim. Bu duygu bana, “As?l olan; kad?nlar yenilmedikçe sava??n kaybedilmeyece?ini” söyler.
Bugünler zor günler...
Cumhuriyetimize kasteden bir kar?? devrimin tam ortas?nday?z...
Ve bugün hüzünlü bir Cumhuriyet Bayram?...
Olsun...
Sen oradas?n ya...
Ba??n dimdik, gözlerinde cumhuriyet kad?n?n?n ça?da?l?k-ayd?nl?k sevdas? var...
Söyleyece?im herkese; sen oldukça korkmas?nlar...

« Son Düzenleme: 30 Ekim 2009, 19:31:59 Gönderen: SevaL »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal