* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Çocuklu?uma Dair  (Okunma sayısı 3946 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Çocuklu?uma Dair
« : 05 Temmuz 2009, 22:25:13 »
Çocuklu?uma Dair..

ßir gece yar?s?;
Israrla 16 ya??mdan bu yana dinledi?im yine ayn? radyo program?..Ard?ndan beni saran büyük dü?ünceler..Ve radyodan yüre?ime beni saran çocukluk an?lar?m..O an’a çocuklu?uma dair özlemlerin hep bir kö?e de s?k???p,kald???n? fark edememi?im..Hep büyüklü?üme dair özlemlerim vard? önümde,çocuklu?umun önünü h?rs al?rcas?na kapatan..Hep ondan önce dü?üneceklerim,dü?ünmem gerekenlerdi belki de..Çocuklu?uma dair Dü?lerim,dü?ümsemelerim..
Yapmayaca??m tasas?n?..

Dünden beri özledi?im çocuklu?umu,en köhne an?lar? ile ?srarla anaca??m..En yeni hat?ralar?ma inat beynimin her hücresini tek tek saracaklar bu gece..


Sokak ortas?n da çamurdan yapt???m tenceremi,tavam?..
Üç,be? k?z bir araya gelip tiyatro,piyes ad? alt?n da en ciyak,en sinir bozucu sesimizle yapt???m?z ?ark? söyleme çabalar?n?..
Annemin her ak?am,sokaktan kopamayan bana,büyük bir usanm??l?kla

- Hadi k?z?m….!!!

Demesini…

Hatta annemin ba?aramad??? için ,

ßabam?n yan?ma gelerek kolumdan tutma metodu ile beni zorla içeri yeme?e götürmesini..

Her götürü?ün de

ßiraz daha oynabilme umut ve çabam?..

Ak?am?n körün de,karanl???n en ortas?n da..Eski mizahi deyimlerle cinlerin,perilerin cirit att??? o karanl?k vakitler de; Her seferin de bir yere çarpma,dü?meme ra?men ?srarla körebe oyunlar?na kat?lma iste?imi..

Ak?amlar? eve zorla,sokaktan t?k?lm?? en mutsuz halimde mutfak tezgah?na t?rman?p,mutfak cam?n dan kar?? cam da ki arkada??mla f?s?r f?s?r konu?abilme;yar?n için plan yapabilme çabam?..

ßuldu?um ilk f?rsatta tüm k?zmalara,kar?? ç?kmalara ra?men;kap?p bisikletimi v?z?r v?z?r geçen ana yolda bisiklet sürme keyfimi..

Hatta onu sürerken arkadan arkada??ma bak?p gülmeyi..

Her güldü?üm seferde yere çak?l?p,kald?r?m?n ortas?n da kala kalmay?..

Okul s?ralar?m da beni ?srarla kendi bencilli?i u?runa,en yak?n arkada??ma hitaben..

- Ya O, Ya ßen ?

diye saçma sapan bir tercihe zorlamas?n?..

Ablam?n bana s?k?ld???m her an da ka??ttan bebek yaparak beni avutmas?n?..

Hatta tüm bebeklerimizle birlikte evde iki ablamla Gamze’nin dü?ünün de oldu?umuzu varsayarak halay çekmemizi..(Gamze bizim bez bebe?imizin ad? oluyor bu arada..Onun da Faili meçhul dur bu ülke deki bir çok yiten ?ey gibi..O da Kaybolmu?,yok edilmi?..Tüm izine rastlanamayanlar gibi onun da kaybedenleri bulunamam??..Ac? ve Özlem hat?ralar?m?z aras?na kar??m??t?r..)

Yine okul s?ralar?n da her sene sonu,bir daha ki sene görece?im her arkada??ma ?srarla hat?ra yazd?rmak..Her bir sat?r? birbirinin ayn? olan,o garip ama masum dizeleri her gün bir ba?tan okumak..O okuman?n verdi?i hazz?..

?stedi?im her ?eyin birileri taraf?ndan ?apadanak yap?l?yor olmas?n?..Kendimi bir fikrim al?nd???n da fasülye den sanma tela??m?..Say?lar? ö?renene kadar abaküs’ün her sat?r?n de ablam? çileden ç?kar??lar?m?..

Ö?retmenin beni koro’ya almad??? o hazin gün de eve geldikten sonra z?r?l z?r?l a?lamam?..ßir türlü en ba??ndan normal izin alarak gidemedi?im okul pikniklerimi..Mahalle aras?n da oynad???m yakar topumu,sek seklerimi..

Her gün babam?n gelece?i saat’te tarlan?n ucun da durup,oturup bir duvara bacaklar?m? bir oraya bir buraya sallayarak babam? bekleme heyecanlar?m?..Uyand?ktan iki dakika sonra uyuyan annemin yan? ba??na dikilip,saatlerce onu dürtüklemeden uyanmas?n? beklememi..

Her Casper(Kesp?r) ç?kt???n da ?srarla Caspeeer dememi;

Ablam?n bunu her diyi?im de

-Casper de?il !

-Kesp?r !


diyerek beni uyarmas?n?…

Mahalle de kad?nlar hal? y?karken ?srarla sabunla oynama ve ?slatma maceralar?m?..Her ?sland???m da annemin bana defalarca k?zmas?n?..ßize ellerinde ki f?rçalarla ac?madan vuran zalim teyzeleri,ablalar?..Asla sevmedi?im,sevemedi?im ama surat?na asla sevmedi?imi söylemedi?im ama her ak?am d??ar? muhabbetlerimiz de katlanmak zorunda oldu?um kar?? kom?umuz Zarife Yenge'yi..(?imdi söylemesi daha kolay art?k rahatl?kla gerçek dü?üncelerimi söyleyebilirim..Seni hala sevmiyorum Zarif Yenge..)

ßa?? oynayan her kalemi elime ald???m da yüzümde ki o anlams?z,çocuksu mutlulu?umu..Rüyalar?m?,hayallerimi,büyüklü?üme dair besledi?im o koca umutlar?m?..

Çat? üzerin de besledi?im civcivlerim; ßekir ile Osman’?..Hatta en yak?n arkada?lar? Ördekler ile onlar? çat?da ?srarla ko?turmay?..Ko?tururken kan ter içine kal?p,ßekir’i elime alarak yuvas?na t?kmay?..Her yatma vaktin de ?srarla garip sesler ç?karan,ayaklar?n? tepki verircesine bulundu?u çubuk üzerine p?t p?t diye i?renç bir sesle vuran geveze,uzun ömürlü ama vefal? ku?umuz Loli?imi..

Fenerbahçe’nin her maç?n da aile’ye d??ar?dan gelenlerin kat?l?mlar?yla gerçekle?en o yurttan sesler korosun da ç?kan sesler gibi yo?un ve yüksek seslerin ç?kar?ld???,o curcuna ortamlar?n?..Gol’ün her kaç???n da sallanan eski tahta evimiz de Rü?an amca’m?n ?srarla z?play?p,k?zmalar?n?..Ve hatta gol sevinçlerinde dahi ayn?s?n? yapmay?..

Akraba dü?ünlerine her gitti?im de ya??t?ma uygun buldu?um her kimse ile oynayanlar ortas?n da dönmeyi,çekemedi?im halaylar da ?srarla hayal çekme çabam?..Tüm rezilli?ime ra?men ?srarla devam etme iste?imi..

Evde her ak?am gözlerimi ba?layarak dönmeyi,dönerken birilerini yakalamaya çal??mam?..Her çal??t???m da kendimi duvara toslam?? olarak bulmam?..Sallanan küpe den nefret etti?im halde annem’in zorla bana al?p,takt??? o sallanan garip laleli küpelerimi..Açarsam da??n?k ö?renci olurum maksad? ile saç?m? hep tüm kuvvetiyle dibinden kafa tas?m? yolarcas?na s?kt?rarak,arkadan lastikle ba?lama çabas?n?..

Veli toplant?lar?n da tümden velilere bit uyar?lar? yap?ld???n da,annemin toplant? dan döndü?ü ilk an da,beni dizine yat?r?p saatlerce kafam? incelemesini..Tüm zaman?m?z? ateriye harcad???m?z? dü?ünüp,tamda mario’nun geçmesi en zor,en heyecanl? yerinde adaptörü çekip,saklama çabalar?n?..Her evden ç?k?p bir yere gitti?in de ?srarla,ateri’yi arama i?lemlerine giri?memizi..Ablam?n ateri de saatlerce doctor mario oynayarak beni f?t?k etmesini..Ate? gibi yanan soba’m?z?n arkas?n da saatlerce patlayacak bomba haline gelip,k?zarmay?..Onun üzerin de yapt???m?z kestaneleri,annemin ?zgara üzerinde o yan?k kokular? yay?la yay?la k?zartt??? ekmekleri..ßabam?n ev içerisin de beni tüp aramas?na bindirip,sürü?lerini..Kar ya?d???n da her seferinde hasta olmama ra?men ?srarla ç?k?p,oynama iste?imi..Kardan adam yapmay?,burnuna havuç takmay?..Ve hatta gözlerine buldu?um irili ufakl? her ta?? yerle?tirme çabam?..?irinleri,Susam soka??n? izlerken televizyon’un içine gömülmemi..Israrla bir türlü bizde çekmeyen Kral Tv’yi izleme ?srar?m?..ßir tv kanal? çekmedi?in de do?ru çat?ya ko?up,babam?n anten düzeltmesini..Ve o so?ukta onla çat?ya f?rlay?p bir i?e yarar umudu ile yan? ba??nda dikilmeyi..O emir verdi?i an da a?a?? tüm feryad?mla

- Çekiyooorrr muuu ?

Diye ba??rma çabalar?m?..

Her seferin de çürümelerine ra?men ?srarla su döktü?üm çiçeklerimizi..Dede’min öteki oda duvar?n da as?l? duran tablosunu,kimi zaman onun ölümü nedeniyle o tabloya ruh’unun anlam?n? yükleyip,odaya giremeyi?lerimi…Korkular?m?..Sabah’?n körün de,okulun tatil günlerin de annemin babam?n her gidi?inden sonra beni koynuna yat?rmalar?n?..ßademciklerimin ?i?ece?ine emin olmama ra?men dolaptan gizlice buz yemelerimi..Hatta ablamla birlikte limonlu ?erbet yap?p,dolab?n buzlu?una t?kmay?,sonra onu en buz haliyle a?z?m,gözüm donarcas?na yemeyi..


Her ?eyi,herkesi,Ya?ad???m her an? Sorunsuz,tasas?z ya?ad???m her an?..

Anlar?m? ?srarla,?iddetle her seferinde özleyece?im..Geri dönmek mümkün olmayacak ama ben özlemeye,anmaya devam edece?im..

O zaman ;

Ya?as?n çocuklu?um,

Ya?as?n yaramazl?klar?m,

Ya?as?n çocuklu?uma dair her endi?em,tela??m,gözya??m,mutlulu?um,masumlu?um..

Neyim var,neyim yoksa sonuna dek


Ya?as?n !..”

26.02.2009//.
SevaL
?STANßUL

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal