* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Bedreddin'in Dü?üncesi ve Dü?leri Sahne de !  (Okunma sayısı 5361 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Bedreddin'in Dü?üncesi ve Dü?leri Sahne de !
« : 05 Temmuz 2009, 22:08:18 »
Bedreddin'in dü?üncesi ve dü?leri sahnede

Tiyatroevi ?zmir, 2000 y?l?nda kurulmu? bir kültür evi. Kuruldu?u günden beri temel amaçlar?, toplumsal tiyatro anlay???na hizmet etmek ve bugüne kadar sahnelenen tüm oyunlar?nda, bu hedefe uygun çal??malar üretmek olmu?.

Bugün Türkiye’nin “en ayd?nl?k kenti” olan ?zmir’de hâlâ yerle?ik bir tiyatronun olmay???n? tiyatro ad?na büyük sanc? olarak de?erlendiriyor Tiyatroevi. “Biz ?zmir’deyiz ve buraya yerle?tik” diyen Tiyatroevi oyuncular?, tek eksikli?in ?zmir’in ilgisi oldu?unu söylüyor. Bunun da ancak yerel yöneticisinden akademisyenine, mahalle muhtar?ndan yerel örgütlerine, kültür sanat insanlar?ndan bas?n?na kadar uzanan bir yelpazede herkesin katk?s?yla düzelebilece?ine inan?yor.
16 ki?ilik ekipte, üniversite ö?rencileri, i?çiler ve de?i?ik meslek gruplar?ndan insanlar yer al?yor.“Bu zamana kadar hep kendimizi var edebilmek için çabalad?k. Art?k ‘?zmir’de yerle?ik bir tiyatro gelene?i yaratmak’ için çabalayaca??z” diyen Tiyatroevi, yak?n zaman önce kaybetti?imiz sanatç? Mehmet Akan’?n kaleme ald??? “Hikaye-i Mahmud Bedreddin” oyununda ?eyh Bedreddin’i dü?üncesi ve dü?leriyle sahneliyor.Oldukça ilgi gören oyunlar?n? sahnelemeye devam edeceklerini belirten oyunun yönetmeni Hamit Demir, gazetemiz arac?l???yla ?zmir’deki tüm tiyatroseverleri oyunlar?n? izlemeye davet ediyor. Biz de ?zmir Fuar?’nda izledi?imiz oyunun sonunda, Hamit Demir ve izleyicilerden ald???m?z görü?leri okurlar?m?zla payla?mak istedik.Tiyatroevi oyuncular? ‘Bedreddin’ ile nas?l bulu?tu ve kayna?t??

Ben, sevgili Mehmet Akan’?n “Hikaye-i Mahmud Bedreddin” oyunuyla 1993 y?l?nda bulu?tum. Ve o günden beri hayal edip durdum. Belki de demlendim. Ta ki Mehmet Akan’?n ölüm haberini ald???m güne kadar. O günlerde Mehmet Esato?lu ile konu?mam?zda, bir anma program? haz?rl??? dü?üncesinin oldu?unu ö?rendim ve hemen orada yer almak için Hikaye-i Mahmud Bedreddin’den k?sa bir bölüm oynayarak kat?lmak istedi?imi söyledim. Çok k?sa bir sürede orada olmak için haz?rl?k yaparak ba?lad???m?z oyun, giderek büyüdü ve e? zamanl? olarak biz ?zmir’de bir tiyatro binas? kiralad?k. Böylece hem tiyatro binam?z hem de oyunumuz birlikte büyüdüler. Mehmet Akan, sanki can?n? Tiyatroevi’ne verdi. O yüzden salonumuzun ad?n? da “Mehmet Akan Sahnesi” koyduk. Bedreddin ile bulu?mam?z ise özüne çok uygun geli?ti. Oyunda kulland???m?z kostümlerden müzik enstrümanlar?na kadar hiçbir ?ey bizim mülkümüz de?ildi. Hatta oyuncu arkada?lar?m?z?n büyük ço?unlu?u da ba?ka ba?ka mesleklerdendi. Sanki “Sak?zl? Rum gemiciler, Yahudi esnaflar?” topla?m??t?k. Asl?na bu denli yak?n olunca, tüm arkada?lar sanki uzun süreden beri bu an? bekliyor gibi “biz ve bir” oldular.


Oyundaki esteti?i kurgularken ‘Bedreddin’ dönemi ile günümüz aras?nda nas?l bir köprü kurdunuz?

Mehmet Akan’?n oyunu, bir köy seyirlik oyun olarak kurgulam??. Daha ilk sahnede bunu aç?k ediyor. Do?al olarak her ?eyin s?radan denebilecek kadar iddias?z görünmesi ve salona gelen izleyicide bir kurgusall?k fikri olu?turmamas? gerekiyor. Belki bu yüzden dekor bile kullan?lmamal?. Belki de bu yüzden tiyatro atraksiyonlar? yap?lmamal?. Bedreddin olay? son derece içsel bir olay. ?nsanlar?n kendi içlerinde olan Bedreddin’i duygular? aç??a ç?karmay? hedefleyen bir durum yaratmal?yd?k. ?zleyende bir büyü de?il, bir fikir ve duygu aç??a ç?karmal?yd?k. Günümüz insan?n?n en önemli sorunu yabanc?la?mad?r. Kendine, üretimine ve dolay?s?yla ya?am?na yabanc?la?an insanda, kanayan, ac?yan, gülen, seven, co?an vs. bir yer var ve ona ula?mal?y?z. Bunun yolu da estetik olarak bütün abart?lardan ve kurgusall?ktan uzakla?maktan geçiyor. Sonuçta biz de bir kurgu yap?yoruz. Ama bu kurgu salt bir “oyun” kurgusundan ba?ka bir ?ey de?il. Büyünün ve atraksiyon aray??lar?n?n kurgusu de?il. Her ?eyin simülasyona indirgenebildi?i bir estetik alg?lama düzleminde, amac?m?z, olabildi?ince yal?nla?mak ve yaln?zca “oyun” oynamakt?r.


Bedreddin olay? sizce sanat alan?m?z? nas?l etkilemi?tir?

Ülkemiz sanatç?lar? aras?nda Bedreddin olay? asl?na bak?l?rsa hala çok i?lenmemi?tir. Bilinen birkaç yap?t ve tarihçilerin ara?t?rmalar? d???nda ne yaz?k ki konuyu daha detayl? ara?t?ran ve sorgulayan üretimlerden yoksunuz. ??in asl? hayal etti?imiz bir dünyay? bizden neredeyse 600 y?l önce dü?lemi? ve daha önemlisi kurmaya çal??m?? birileri, neden bugün bizim üretim alan?m?zda öncelikli olmas?n ki? Ama ?unu söylemek de gerekir ku?kusuz, Bedreddin olay? pek çok yap?ta esin olmu?tur ve toplumcu bak?? aç?s?yla yarat?mlar?n önünü açm??t?r. Hiç ku?ku yok ki, hayal etti?imiz dünyan?n kurulabilece?ine olan inanc?m?z? güçlendirmi?tir.


OYUN HAKKINDAK? YORUMLAR:


Güngör K?z?lkaya: Kibirsiz, egosuz, herkesin ayn? mertebede yer ald??? ar?nma sanat? tiyatro. Gösteri sade, samimi ve güzel ki her birimiz sahnede hissettik kendimizi. Bence herkesin ve özellikle gençlerin ?iddetle izlemesi gereken bir oyun.


Turgut Daruga: T?ka basa doldurulmu? bir yokluktan, azalt?lm?? belki ama özde ço?alan özgürlük gibi. Kendinize yürümektesiniz ad?m ad?m, kendinizi bulmaktas?n?z çünkü. Kaç?r?lmamas? gereken bir bulu?mad?r. Seni sen yapmaktad?r çünkü beni ben… Bu nedenle mutlaka Bedreddin, mutlaka…


Aydo?an Yava?l?: Serez Çar??s? esnaf?n?n yüzy?llar önce tan?k oldu?u ç?plak gerçe?e “yaln?z ve güzel ülkemizde” hâlâ yaln?zca tan?k olarak ya?amak, ancak bu oyunu izledikten sonra a??r?n?za gidecektir. Bu oyunu izledikten sonra bu gezegende art?k eskisi gibi ya?aman?z mümkün de?il. Oyuncular?n performans? ise ça?lar? a??yor, günümüze çektikleri uzan?mla umut veriyor. Az ?ey mi yani?!Mehmet Esato?lu: Tiyatroevi üretiyor. Ülke tiyatrosu ad?na bize yeni umutlar a??l?yorlar. Onlar? izleyince bizlerin de üretme, yaratma heyecan? ayaklan?yor.


Dinçer Sezgin: Oyun bitip de d??ar? ç?k?nca davulun güm gümleri uzunca bir süre kulaklar?mda yank?lan?p durdu. Oyun için en sonunda söyleyece?im sözü burada hemen söyleyivereyim: Çok iyi çal???lm??, s?k? bir epik tiyatro.Bayram Akgül - (?zmir/EVRENSEL) - 31 May?s 2009

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Ynt: Bedreddin'in Dü?üncesi ve Dü?leri Sahne de !
« Yanıtla #1 : 07 Temmuz 2009, 19:28:59 »
Çok güzel bir oyun.

?zlemenizi tavsiye ediyorum.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal