* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Sava? ve Bar??(Tolstoy)  (Okunma sayısı 4301 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Sava? ve Bar??(Tolstoy)
« : 05 Temmuz 2009, 18:38:14 »
Sava? ve Bar??(Tolstoy)

Ana Fikir

Her zaman kalbimizden gelen ve do?ru buldu?umuz sese uymal?y?z, çünkü o ses hiçbir zaman yalan söylemez.

 

Özet

?htiyar Prens Bezukof uzun zamandan beri hastad?r ve ölümle pençele?mektedir. Bütün çocuklar? onun öldü?ünde miras? nas?l da??taca??n? merak ederler ve ihtiyar adam bütün paras?n? çok sevdi?i o?lu Piyer’e b?rakm??t?r. Petersburg kibar alemin de pek sayg?n bir yere sahip olmayan Piyer ?imdi el üzerinde tutuluyordu. Fransa ile yap?lacak sava? ba?lamak üzere idi ve haz?rl?klar yap?l?yordu. Bu sava?a Andre, Nikola, Denisof ve daha niceleri gidiyordu. Bütün alaylar haz?rland?ktan sonra sava? ba?lar. Uzun u?ra?lar sonucu Frans?z ordular? püskürtülür.

Petersburg kibar aleminin say?l? isimlerinden olan Prens Vasili, güzelli?i ile tan?nm?? k?z? Elen’i, zengin olmas? sebebiyle Piyer ile evlendirmek istiyordu. Bir balodaonlar? bir araya getiren Vasili daha sonra aralar?ndan çekildi. ?lk aç?lan Prenses Piyer’i öptü ve sonras?nda evlendiler. Frans?z’lar bir daha taarruz edeceklerdi. Her ?ey Osterliç Sava??ndan bir gün önce haz?rland?. Sava? ba?lad???ndan bir süre sonra Ruslar büyük kay?plar vermeye ba?lam??lard?. Sonunda Rusya yenildi, ?mparator yaralanm??, Ba?kumandan vurulmu?, di?erleri ise kaçm??lard?. Prens Andre sava? alan?nda kalm??t? ve Frans?zlar taraf?ndan esir al?nm??t?. Piyer’in kula??na Dolokof’un Elen’i lekeledi?i gelmi?ti ve o zamandan beri can? çok s?kk?nd?. Sofrada hep birlikte oturuyorlarken Dolokof’un elinde bulunan kâ??d? istemi? ve Dolokof’da vermeyince Piyer ona bir düello teklif etmi?, bu düelloda onu yaralam??t?. Dolokof yerde yaral? yatarken onu Nikola alm??t?. Bu olaydan sonra Piyer kar?s? Elen’i terk etti.

Andre’nin evine onun esir dü?tü?ü haberi çoktan gelmi?ti ve oradakileri çok üzmü?tü. Kar?s? Liza do?um dönemlerine giriyordu. Bir zaman sonra Liza’n?n sanc?lar? artm?? ve do?urmas?n?n vakti gelmi?ti. O anda içeriye Andre girdi. Frans?zlar onu serbest b?rakm??lard?. Liza’y? gördükten sonra d??ar? ç?kar?ld?. Girdi?inde ise bir erkek çocuk dünyaya getirmi? olan Liza ölmü?tü. Çar ile Napolyon aras?ndaki ba? o kadar güçlenmi?ti ki art?k sava? olmuyor, hatta baz? kesimler Çar’?n k?z karde?lerinin birinin Napolyon ile evlenece?i söylentisi bile ç?km??t?.

Piyer Petersburg masonlu?unun üyelerinden biri oldu. Mason olduktan sonra kar?s? Elen’in ondan af dileme niyetinde oldu?unu ö?rendi. Hatta bununla ilgili bir mason gelerek ona kar?s?n? kabul etmesi hakk?nda nasihatte bulur, e?er kar?s?n? kabul etmese bunun masonlu?a uymayaca??n? da söyler. Piyer kar??s?nda herkesin bir a??z birli?i etmi? oldu?unu anlar ve kabul eder. Petersbug’da düzenlenen bir baloda Andre Nata?a’y? görür ve çok be?enir. Baloda onunla birkaç kere dans eder. Balodan sonra bile onu unutamamaktad?r. Piyer’in cesaretlendirmeleri ile gidip aç?lmaya karar verir. Önce Nata?a’n?n annesine konuyu açar, kad?n kabul eder. Daha sonra gidip Nata?a’ya bu konuyu açt???nda k?z da havalara uçmu?tur. Fakat arada tek bir sorun kalm??t?r, o da Andre’nin babas?n?n dü?ünü bir y?l sonra yapma iste?idir. Bu bir y?l boyunca Andre yurt d???nda gezmeli ve dola?mal?d?r. Nata?a bu öneriyi kabul eder ve hep onu bekleyece?ini söyler. Andre gitmeden önce gizlice ni?anlan?rlar.

Andre gezide oldu?u s?rada Nata?a bir baloya kat?l?r. Orada Prens Vasili’nin i?e yaramaz o?lu Anatolu görür. Anatol Nata?a ile tan??mak iste?indedir. Anatol k?z karde?i Elen sayesinde Nata?a ile tan???r. Onunla uzun süre konu?ur ve gelecek baloya davet eder. Nata?a konu?madan sonra fazla ileri gitti?ini dü?ünür ve pi?man olur. Daha sonras?nda davet edildi?i baloya gider. Orada Anatol onu kar??lar ve ona onu sevdi?ini söyler. Nata?a ona ni?anl? oldu?unu söyledi?i halde adam ald?rmaz. Nata?a bundan çok etkilenir ve onu sevmeye ba?lar. Balodan döndükten sonra olay? Sonya’ya anlat?r. Sonya o adamdan kimseye hay?r gelmeyece?ini, i?e yaramaz?n teki oldu?unu anlatmaya çal??sa da Nata?a onu dinlemez ve hatta ona kar?? olan hakaretlerinden dolay? bozu?urlar. Sonya zamanla Nata?a’n?n Anatol ile kaçma planlar? yapt???n? anlar ve bu konuyu hemen Nata?a’n?n amcas?na açmaya karar verir. Gece Anatol’a Dolokof yard?m ediyordu. Anatol kap?dan girip birkaç ad?m ilerledi. Fakat kar??s?na iri bir adam ç?kt?. Anatol k?vrak bir hareketle onun elinden kurtuldu. Nata?a, Piyer’den Anatol’un evli oldu?unu duyunca bu ili?kiye son verdi ve Sonya ile konu?maya ba?lad?lar.

Fransa-Rusya sava?? gene ba?lam??t?. Bu sava?a Nikola, Andre gibi eski askerlerin yan?nda yeni olan Piyer de kat?ld?. Sava?ta Fransa ilerliyor ve Lisi-Gori’ye kadar gelmeye ba?l?yordu. Andre Mari’ye ve ihtiyar prense bir mektup göndererek hemen Moskova’ya gitmelerini söyler. ?htiyar prens oradan ayr?lmadan önce bir felç geçirir. Sa? taraf? tutmamaktad?r. Mari hâlâ ona bakmaktad?r.?htiyar prens bu halde baz? ?eylerin fark?na varmaya ba?lar. Prenses Mari’ye çok çektirdi?ini anlar, sürekli ondan özür diler. Doktor gelip onu muayene ediyordu ve bir gün onu yata??nda ölü buldular.

Mari’nin Moskova’ya gitmesine mujikler engel oluyordu. Oradan geçerken bunu gören Nikola Mari’ye yard?m ederek onun oradan kurtulmas?n? sa?lad?. O anda Mari ile Nikola aras?nda ilk elektriklenme gerçekle?ti. Frans?z ordular? Moskova’ya da yakla?maya ba?lad?lar. K?sa süre sonra Moskova’y? da ald?lar. Herkes arabalar?yla gitmekteydi. Arkalar?na bakt?klar?nda ise Moskova yan?yordu.Andre bu sava?ta çok a??r yaralanm??t?. Rostof ailesi de yüklerini arabalara yüklüyordu. Fakat daha sonra o yüklrin bir k?sm?n? bo?alt?p sava? yaral?lar?n? almaya ba?lad?lar. Bir köyde mola verdiklerinde yaral?lar bo?alt?ld? ve herkes dinlenmeye ç?kt?. Nata?a, yaral?lar?n aras?nda Andre’nin de oldu?unu duyunca gözüne uyku girmedi ve gidip ona bakt?. Nata?a ondan yapt?klar?ndan dolay? özür diledi ve ona onu sevdi?ini söyledi. Andre’nin durumu çok a??rd?. Ate?i dü?müyordu. Moskova’da kalan Piyer birisine yard?m etmeye çal???rken, kendisinin kundakç? oldu?unu sanan askerler onu tutuklarlar ve ceza evine koyarlar. Oradan bir grup ile birlikte ç?kar?l?rlar ve bu gruptaki bir kaç insan kur?una dizilir. Kendisinin kurtuldu?una ?a?maktad?r.

Piyer’in kar?s? Elen anjin sebebiyle ölür. Yine ayn? günlerde Nikola’ya bir mektup gelir ve bu Sonya’dand?r. Sonya ona a?klar?n?n art?k sürmeyece?ini anlat?r. Bu mektubu Nikola hemen Mari’ye götürür. Bu mektup sayesinde Nikola-Mari a?k? daha da alevlenir. Mari bundan sonra Andre’nin yan?na gitmeye karar verir ve yan?nda küçük Nikolenka’y? da götürür. ?ki gün boyunca Andre’nin ba??ndan ayr?lmad?lar. ?ki gün sonra Andre öldü. Fransa Moskova’y? ve di?er ald??? yerleri elde tutamad? ve büyük bir ger çekili? ba?lar. Bu geri çekili? esnas?nda Nata?a’n?n henüz on alt? ya??ndaki karde?i Petiya kaçanlar?n pe?inden kovalarken kafas?na kur?un alarak öldü. Rostof’lar bunun ac?s?n? da ya?amak zorunda kald?lar.
Nata?a Andre ve Petiya’n?n ac?s?n unuttuktan sonra Piyer Mari’nin de yard?m?yla Nata?a ile evlendi. Nikola ile Mari yakla??k Piyer’lerin evlili?inden bir veya iki y?l sonra evlendiler. Nikola babas?n?n girdi?i borçlar? ve zararlar?n hepsini kapatt?. Hem de Mari’nin hiçbir hissesini satmadan. Nikola ile Mari’nin bir k?zlar? olur. Nata?a ile Piyer’in ise üç k?zlar? ve bir de erkek çocuklar? olur. Andre’nin o?lu Nikolenka ise Piyer’i babas? olarak görüyor ve hep onu örnek al?yordu.


 

?ah?slar ve Olay Örgüsü

 

 

Olay Örgüsü:

- Piyer’in babas?n?n hastalan?p ölmesi.
- Sava? haz?rl?klar?n?n yap?lmas? ve sava??n ba?lamas?.
- Piyer ile Elen’in evlenmesi.
- Andre’nin esir dü?mesi.
- Piyer’in Dolokof ile düello yapmas?.
- Andre’nin dönü?ü ve Liza’n?n ölümü.
- Piyer’in Elen’i tekrar kabul etmesi
- Andre’nin Nata?a’ya a??k olmas?.
- Nata?a’n?n Anatol’a a??k olmas?.
- Sava??n tekrar ba?lamas?.
- Andre’nin tekrar ortaya ç?kmas?.
- Piyer’in esir dü?mesi.
- Andre’nin ölümü.
- Nata?a ile Piyer’in evlili?i.
- Nikola ile Mari’nin evlenmesi

?ah?slar?n De?erlendirilmesi

 

Piyer: ?ri yap?l?, cesur bir adamd?r, fakat biraz çekingendir. Babas? Prens Bezukof’un nikahs?z bir kad?ndan olma çocu?udur. ?lk olarak Elen’i sevmekteydi fakat daha sonra Nata?a’ya de?i?ik duygular hissetmeye ba?lam??t?r. Fakat Andre’den dolay? ona aç?lamamaktad?r. Kar?s?n?n ölümünden sonra ona daha da a??k olmaya ba?lam??t?r.Andre öldü?ünde evlenmi?lerdir.
Andre: K?sa boylu cesur ve ak?ll? bir askerdir. Prenses Liza ile evlidir. Kar?s? do?ururken öldükten sonra Nata?a’ya aç?lmaya karar vermi?tir. Son sava?ta a??r yaralanmas? sebebiyle hayat?n? kaybetmi?tir. Arkas?nda yetim bir çocuk b?rakm??t?r. Piyer’in iyi bir dostudur.
Nikola: Çok büyük bir vatanseverdir. Ailesine çok dü?kün, hep onlar?n dedi?inin olmas?n? isteyen bir karakterdir. Hatta bu sebepten dolay?, biraz da ç?kan aksiliklerden dolay? sevdi?i k?z?, Sonya’y? terk etmi?tir. Daha sonra gölünü Prenses Mari’ye kapt?r?p onunla evlenmi?tir.Sava?a askerlik yapmaya gitmi?tir.
Nata?a: Ya?ad?klar?ndan çok çabuk etkilenen bir k?zd?r. A?k bak?m?ndan kararlar? çok de?i?mektedir. Önce Boris’e gönlünü kapt?r?r, daha sonra Andre’ye, sonras?nda Anatol’a ve sonra tekrar Andre’ye dönmü?tü, fakat Andre ayn? günlerde ölür. Bunun etkisini üzerinden att???nda Piyer’le evlenmi? ve mutlu bir ya?am sürmü?ler.
Sonya: Fakir ama çok güzel bir k?zd?r. Kuzeni Nikola’y? sevmektedir ve a?k? kar??l?ks?z de?ildir, fakat bir süre sonra ona bir mektup yazarak ayr?lm??t?r. Nikola, Mari ile evlendi?inde Mari’den nefret etmeye ba?lm??t?r.
Mari: Biraz çirkindir, fakat vefal? bir insand?r. Babas?n?n ona o kadar çektirmesine ra?men onu ölümüne kadar yaln?z b?rakmam??t?r. Nikola’y? sevmektedir.
Elen: Çok güzel, fakat az huysuzdur. Erkeklerin hepsi ona hayrand?r. O ya?ad??? yanl?? bir ?eyden dolay? Piyer’le k?sa süreli?ine bozu?ur. Daha sonras?nda anjinden ölür.
Liza: Andre’nin e?idir ve ona çok ba?l?d?r. Çok güzel bir kad?nd?r ve bir o kadar da güzel huyludur. Do?um yaparken ölmektedir.
Denisof: Oldukça cana yak?n ve samimi bir insand?r. Nata?a’y? sevmektedir, fakat Nata?a ona yüz vermeyince vazgeçer.
Dolokof: Denisof’un tam tersine bir adamd?r. Bir zamanlar Piyer’in arkada?? idi, fakat Piyer’in kar?s? Elen’i lekelemesi sebebiyle Piyer onu arkada?l?ktan siler. Daha sonra Sonya’ya bir evlilik teklifinde bulunur fakat Sonya onu kabul etmeyince vazgeçer.

Zaman: Bu olay 1804’lerde ba?lam??t?r. Fransa-Rusya sava?lar? dönemini anlatmaktad?r.
Mekân: Olay?n geçti?i veya söz edilen belirli bir yer yoktur; birkaç yer mevcuttur. Bunlar Lisi-Gori, Moskova ve St. Petersburg’dur.
Dil, Üslûp ve Anlat?m: Yazar ak?c? ve sade bir dil kullanm??t?r. Bu do?rultuda anlat?mda aç?k ve ak?c?d?r. Yer yer süslü anlat?mlara yer verilmi?tir. Fakat geneli sade bir ?ekilde yaz?lm??t?r.


 

Yazar Hakk?nda Bilgi


Büyük bir rus yazar?, fikir, e?itim, sanat dünyas?n?n en ünlü ki?ilerinden biridir. Zengin bir ailenin çocu?u olarak Yasnaya-Polyana’da do?du. Çok küçük ya?lar?nda önce annesini, sonra babas?n? kaybetti, yak?nlar?n?n elinde büyüdü. Çocuklu?undan beri gerçekleri incelemeye kar?? büyük bir ilgisi vard?. Ö?renimini tamamlamak için Moskova’ya gitti. Çal??kan zeki bir ö?renci olarak ba?ar? ve sevgi kazand?. Frans?zcas?n? ilerletmi?, Voltaire’i ve J. J. Rouseu’yu okumu?, bu iki yazar?n kuvvetle etkisinde kalm??t?. Yasanaya-Polonya’ya döndü, yoksul köylüler aras?na kat?ld?. ?lk eseri olan “Çocukluk’u” bu s?ralarda yazd?.

Bir süre sonra orduya girdi; Kafkasya’ya gitti. Kaskas halk?n?n yoksulluk dolu ya?ay??lar?n? ald??? izlenimlerle ilk gerçekçi hikayelerini yazd?. 1854?te K?r?m sava??’na subay olarak kat?ld?. Sonra askerlikten ayr?l?p Petersburg’a gitti. Bir k?s?m eserlerini oldukça sakin geçirdi?i o y?llarda yazd?. Gene de içinde arad???n? bulamayan bir ruh çalkalan?yordu. Bat? Avrupa ülkerinde uzun bir gezintiye ç?kt?. Almanya, Fransa, ?sviçre’de dola?t?. Yurduna dönü?ünde gene Yasanaya-Polonya’ya yerle?ti. Asalet ünvanlar?ndan, lüksten s?k?l?yordu. Köyünde bir okul kurdu. Bu okul, ö?renim, e?itim bak?m?ndan yepyeni bir kurumdu. Huzura kavu?tu?una kanaat getirdikten sonra, 1862?de evlendi.

Tolstoy bir düzineyi geçen çocuk sahibi oldu?u bu evlilik hayat?n?n ilk y?llar?nda ömrünün en mutlu, en rahat devresini ya?ad?. Eserlerinin en kuvvetli olan iki roman? “Sava? ve Bar??” ile “Anna Karenina’y?”, bu s?ralarda yazd?. Aradan bir süre geçince yeniden, bu sefer eskilerden daha ?iddetli bir moral çöküntüsüne u?rad?. Geni? halk y???nlar?n?n, özelikle rus köylüsünün yoksul, peri?an durumu onu çok üzüyordu. Bütün servetini köylülere da??tt?, her haliyle onlar gibi ya?amaya ba?lad?. Kaba saba giyiniyor, giydi?i her elbiseyi kendisi dikiyordu. De?i?meyen tek taraf? b?k?p usanmadan yazmas?yd?. “Kruetzer Sonat”, “Efendi ile U?ak”, “Karanl?klar?n Gücü”, “?man nedir”, “?nciler”, “Kilise ve Devlet”, “?tiraflar?m” hep bu y?llar?n ürünleridir.

Tolstoy ömrünün son y?llar?n? büsbütün derbeder bir ?ekilde geçirdikten sonra, bir küskünlük sonucunda, evini b?rak?p yollara dü?tü. Bir gün küçük bir kasaba istasyonunda, hayata gözlerini yumdu.

Eserlerinde insanl???n çe?itli meselelerine de?inen Tolstoy’un dünya ölçüsünde bir sanat ve fikir de?eri vard?r. Kendi ülkesinin toplumsal siyasal çalkant?lar?n?, halk?n?n yarad?l???n?, ya?ay???n? gerçekten büyük bir ustal?kla yans?tm??t?r. Gerçekçi edebiyat?n en büyük temsilcilerinden oldu?u kadar, bir filozof bir e?itimci olarak da ün kazanm??t?. Yukar?da say?lanlar?n d???nda “Dirili?”, “Gençli?im”, “Çocuklu?um”, “Hac? Murat (roman)”, “Ayaklan??”, “Sergey Baba”, “Tanr? Bizim ?çimizdedir”, “Kazaklar”, “Tesadüf”, “?ki Süvari” gibi eserleri vard?r.

ekitap.com
« Son Düzenleme: 05 Temmuz 2009, 21:21:11 Gönderen: SevaL_24 »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal