Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/uzumbaba.com/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 3889
Sofinin Dünyas? (Jostein Gaarder) - Kültür ve Sanat -

* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Sofinin Dünyas? (Jostein Gaarder)  (Okunma sayısı 4326 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Sofinin Dünyas? (Jostein Gaarder)
« : 05 Temmuz 2009, 18:37:49 »
Sofinin Dünyas? (Jostein Gaarder)

K?TABIN ADI : SOF?’N?N DÜNYASI
K?TABIN YAZARI : JOSTEIN GAARDER
YAYIN EV? VE ADRES? : PAN YAYINCILIK/?STANBUL
BASIM YILI : 1997

K?TABIN KONUSU

BM taburunda binba?? olarak görev yapan Albert Knag’?n okullarda verilen felsefe e?itimi yetersiz ve toplumun felsefenin önemini yeterince brnimsememesinden dolay? Sofi ad?ndaki bir k?z?n felsefe tarihi içindeki heyecan? ve bir o kadar da dü?ündürücü olan serüvenini yer ald??? felsefe tarihi üzerine bir roman yaz?p bunu onbe?inci ya? gününde k?z? Hilde’ye arma?an etmesi anlat?lmaktad?r.

K?TABIN ÖZET?


 
Ya?am?n?n di?er insanlar?nkinden pek bir fark? olmayan ve onbe?inci ya? gününe girmeye haz?rlanan Sofi okulden eve döndü?ü s?rada posta kendi ad?na b?rak?lm?? ve kimden geldi?i belli olmayan sar? bir zarf bulur. ?a??rm??t?r. Çünkü kimden geldi?i belli de?ildir ve pul yap??t?r?lmam??t?r. Zarf? açt???nda kendisi kadar küçük bir ka??t bulur ve ka??tta ?öyle yazar:” Kimsin ?” bunun üzerine kim oldu?u konusunda dü?ünmeye ba?lar. Belkide bu gizemli olay Sofi için sonun ba?lang?c? olacakt?r.

Bu esrarengiz mektup olay? tek bir zarfla kalmaz. ?lerleyen günlerde Sofi her birinin içinde de?i?ik ve dü?ündürücü sorular?n bulundu?u zarflar? posta kutusunda bulmayaba?lar. Sofi art?k iyice heyecanlanm??t?r ve mektuplar?n kimden geldi?ini ara?t?rmaya koyulur. Bir gün mektubu bir köpek taraf?ndan posta kutusuna b?rak?ld???n? görür ve tüm bu olaylar kar??s?ndaki ?a?k?nl??? iyce artar.Yüz Temel Eser Özetleri, Kitap Özetleri, Roman Özetleri, Yüz Temel Eser, Özet

Yeni gelen zarflarda sorularla beraber felsefenin ba?lang?c?na ve ilk filozoflara dair bilgiler yer almaktad?r. Sofi art?k bunun bir oyun olmaktan ötesistemi, mekan? ve ö?retmene ilginç ve bir o kadfar da gizemli olan felsefe kursundan ba?ka bir?ey olmad???n fark?na var?r.

Varolu? filozof olman?n s?rlar?, mitler, do?u filozoflar?. Demokritos derken fel?sefe kursunun kurucusu ve tek ö?retmen olan Alberto Knox kimli?ini SofiYe aç?klar. Bu mektuplar? kader ,Sokrates ve ilk medeni kent olan Atina izler. Kimi zaman mektuplardaki ipuçlar?ndan yola ç?karak Sofi de?i?ik zaman ve yerlerde ak?l almayacak olaylarla kar??la??r. Evinde k?rm?z? bir ipek e?arf, kolye ,bozuk para ve en önemlisi ilkj olmayacak yerlerde kar??s?naç?kan “ Sofi Amundsen eliyle Hilde Möller Knag” yaz?l? do?umgünü davetiyeleri… Sofi, Atina’n?n yer ald??? mektubu okurken yata??n?n alt?nda bir video kasedi bulur. Hiç vakit kaybetmeden videoyu izlemeye ba?lar. ??te kar??s?ndaki ya?l? ve sevimli adam Alberto Knox’dur. Adam Sofi’ye Atina’y? anlatmaya ve eski yap?tla-r? göstermeye ba?lar ama imkans?z olan bir ?ey vard?r. Nas?l oluyorda bu yap?tlar kar??s?nda bu kadar yeni durabiliyor? Bunu yapamaya kimsenin paras?n?n ve gücünü yetmyece?ini dü?ünür. Ard?ndan hiç ak?l almayacak bir ?ey olur ve Sofi bu esrarengiz filmin içöinde bulur. Alberto ile tan???r o da onu bir yere götürüp Platon’la tan??t?r?r. Sofi art?k rüya m? de?il mi diye dü?ünmeye ba?lar.

Felsefe kursunun iyice kabullenmi? ve olaylar? ak???na b?rakm??t?r. Aristoteles,Helenizm , ayd?nlanma ça??, Darwin ve tüm bunlar? ö?renirken kar??la?t??? de?i?ik insanlar, konu?an hayvanlar, do?um günü kartlar?…

Ya?ad???n?n bir rüya olmad???n?n fakat ya?am?n?n bir rüyadan farkl? olmad???n?n ve sanki birisi taraf?ndan yönetiliyormu? oldu?unun fark?na varan talihsiz Sofi, Alberto ile bu i?in içinden ç?k?lmaz duruma bir son vermeyi kararla?t?r?r. Bunun üzerine Alberto, Sofi’nin az da olsa tahmin edebilece?i bir konuyu aç?kl??a kavu?turur.Kendilerinin asl?nda var olmad?klar?n?, tüm bu do?um günü kartlar?n? yazan binba??n?n akl?ndaki elektromanyetik dalgalardan ba?ka bir?ey olmad?klar?n? ve k?z?na do?um gününde verecek oldu?u felsefe kitab?n?n kahraman? olduklar?n? anlat?r.

K?TABIN ANAF?KR?

?nsanlar dünyay? olduklar? gibi kabullenmeyip var olu?lar?n?, kim olduklar?n?, neden ve nas?l ya?amalar? hakk?nda dü?ünmelidir.

K?TAPTAK? OLAYLARIN VE ?AHISLARIN DE?ERLEND?R?LMES?

Albert Knag: K?z?n?n ya? günü hediyesi için ‘Sofi’nin Dünyas?’ adl? kitab? yazan binba??

Hilde: Binba??n?n k?z?.

Alberto Knox: Binba??n?n yazd??? kitaptaki felsefe kursunu ö?retmeni.

Sofi: Alberto ile birlikte binba??n?n akl?nda varolan ve gerçek olmaya çal??an, ayr?ca Hilde gibi onbe?inci ya? gününe girmeye haz?rlanan bir genç k?z.

K?TAP HAKKINDA ?AHS? GÖRÜ?LER

Felsefeye ilgi duymayanlar için s?k?c? olmaktan öteye geçemeyen fakat ilgi duyanlar için ellerinden dü?üremeyece?i, felsefe tarihi üzerine yaz?lan bu romanda yazar kitab?n gençlere de hitap etmesi için a??r bir dil kullanmahtan kaç?nm??t?r. Kitab?n felsefeyle u?ra?maya yeni ba?layanlar için yararl? olaca??na inan?yorum.

YAZAR HAKKINDA KISA B?LG?

1952 : 8 A?ustos’ta Oslo’da do?du. Annesi ö?retmendi ve çocuk kitaplar? yazar?yd?. Babas? kolej müdürlü?ü yap?yordu.
1971 :OtoKatedrak Okulu’nu bitirdi.
1974 :Evlendi.
1976 ve 1983 : ?ki o?lu oldu.
1976 : Oslo Üniversitesi’nde Norveççe, düsünce tarihi üzerine lisans e?itimini tamamlad?.
1981 :Ailece Bergen’e yerle?tiler:m On y?l boyunca kolejde felsefe ve edebiyat ö?retmenli?i yapt?.
1991 : Tam zamanl? yazar oldu.
1994 :oslo’da ya?amaya ba?lad?.

edebiyatforumu.com

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal