Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/uzumbaba.com/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 3889
?slamiyet Öncesi Türk Edebiyat? Tarihi - page 2 - Edebiyat -

* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: ?slamiyet Öncesi Türk Edebiyat? Tarihi  (Okunma sayısı 26197 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: ?slamiyet Öncesi Türk Edebiyat? Tarihi
« Yanıtla #15 : 05 Temmuz 2009, 18:05:50 »
Yarad?l?? Destan?

Yer gök hiç bir ?ey yokken dünya uçsuz bucaks?z sulardan ibaretti. Tanr? Ülgen bu uçsuz bucaks?z dünyada durmadan uçuyordu.

Göklerden gelen bir ses Tanr? Ülgen’e denizden ç?kan ta?? tutmas?n? söyledi. Gö?ün emri ile oturacak yer bulan Tanr? Ülgen art?k yaratma zaman? geldi diye dü?ünerek ?öyle dedi.

Bir dünya istiyorum, bir soyla yaratay?m Bu dünya nas?l olsun, ne boyla yaratay?m Bunun çaresi nedir, ne yolla yaratay?m Su içinde ya?ayan Ak Ana, su yüzünde göründü ve Tanr? Ülgen’e ?öyle dedi :

Yaratmak istiyorsan Ülgen, Yarat?c? olarak ?u kutsal sözü ö?ren De ki hep,” yapt?m oldu ” ba?ka bir ?ey söyleme. Hele yarat?r iken,”yapt?m olmad?” deme. Ak Ana bunlar? söyledi ve kayboldu.

Tanr? Ülgen’in kula??ndan bu buyruk hiç gitmedi. ?nsana da bu ö?üdü iletmekten b?kmad? :

” Dinleyin ey insanlar, var? yok demeyin. Varl??a yok deyip de, yok olup da gitmeyiniz.”

Tanr? Ülgen yere bakarak : ” Yarat?ls?n yer!” Gö?e bakarak “Yarat?ls?n Gök!” Bu buyruklar verilince yer ve gök yarat?lm??.

Tanr? Ülgen çok büyük üç bal?k yaratm?? ve dünya bu bal?klar?n üzerine konmu?. Böylece dünya gezer olmam?? bir yerde sabit olmu?. Tanr? Ülgen bal?klar?n k?m?ldad?klar?nda dünyaya su kaplamas?n diye Mand??ire’ye bal?klar? denetleme görevi vermi?. Tanr? Ülgen, dünyay? yaratt?ktan sonra tepesi aya güne?e de?en etekleri dünyaya de?meyen büyük Alt?n Da??n ba??na geçip oturmu?.

Dünya alt? günde yarat?lm??t?, yedinci günde ise Tanr? Ülgen uyumu? kalm??t?. Uyand???nda neler yaratt?m diye bakt?: Ayla güne?ten ba?ka fazladan dokuz dünya birer cehennem ile bir de yer yaratm??t?.

Günlerden bir gün Tanr? Ülgen denizde yüzen bir toprak parçac??? üzerinde bir parça kil gördü” insano?lu bu olsun, insana olsun baba.” dedi ve toprak üstündeki kil birden insan oldu. Tanr? Ülgen bu ilk insana “Erlik” ad?n? verdi ve onu karde?i kabul etti. Ancak Erlik’in yüre?i k?skançl?k ve h?rsla doluydu. Tanr? Ülgen gibi güçlü ve yarat?c? olmad??? için öfkelendi. Tanr? Ülgen, kemikleri kam??tan, etleri topraktan yedi insan yaratt?.

Erlik’in yaratt??? dünyaya zarar verece?ini dü?ünerek insan? korumak üzere Mand??ire adl? bir kahraman yaratt?ktan sonra yedi insan?n kulaklar?ndan üfleyerek can, burunlar?ndan üfleyerek ba?lar?na ak?l verdi. Tanr? Ülgen insanlar? idare etmek üzere May-Tere’yi yaratt? ve onu insano?lunun ba??na han yapt?.

Yakut’lardan (Saka) derlenen yarad?l?? efsaneleri de Altay yard?l?? destan?n?n yak?n varyant? niteli?indedir.

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: ?slamiyet Öncesi Türk Edebiyat? Tarihi
« Yanıtla #16 : 05 Temmuz 2009, 18:06:09 »
Türkler’in Kulland?klar? Alfabeler

Türkiye Cumhuriyeti`nde bugün kullan?lmakta olan alfabeye gelinceye kadar Türklerin alfabelerini birkaç kez de?i?tirdikleri bilinmekte ve bu konuda ?öyle dörtlü bir dizi yap?lmaktad?r: Göktürk, Uygur, Arap, Latin.


Böyle bir s?ralama gerçe?i tümüyle yans?tmad??? gibi adland?rmalar?n “Arap” ve “Latin Alfabesi” diye yap?lmas? da baz? kavram ve de?erlendirme karga?as?na yol açmaktad?r. Tarih boyunca çok geni? ülkelere yay?lan ve çok de?i?ik kültürlerle ili?kiler kuran Türkler bu dört alfabenin d???nda ,ba?ka alfabeler de kullanm??lard?r. Gününüzde de söz konusu dört alfabeden ba?ka alfabeler kullanan Türkler vard?r.


Öte yandan, ?slamiyet’le birlikte Türkler aras?nda yayg?nl?k kazanan alfabe, salt Araplar?n kulland?klar? harflerden ibaret olmay?p, ona baz? eklemeler de yap?lm??t?r. Bu nedenle eski yaz? ya da Osmanl? alfabesi diye de nitelenen alfabe, Arap alfabesinin Türkçe`ye uygunluk sa?lamas?na çal???lan geli?tirilmi? bir biçimi idi. Bu nedenle ona Arap alfabesi de?il Arap kökenli alfabe demek daha do?ru bir niteleme olur.


Bunun gibi, Türkiye Cumhuriyeti`nde kullan?lan alfabe de özgün bir Latin alfabesi olmay?p Latin kaynakl? yeni Türk alfabesidir. Nitekim söz konusu alfabenin kabulünü öngören 1928 tarihli yasa “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakk?nda Kanun” ba?l???n? ta??maktad?r.

1. Göktürk Alfabesi
2. Uygur Alfabesi
3. Arap Alfabesi
4. Latin Alfabesi

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: ?slamiyet Öncesi Türk Edebiyat? Tarihi
« Yanıtla #17 : 05 Temmuz 2009, 18:06:25 »
Göktürk Alfabesi
Türklerin siyasal varl?k olarak tarih sahnesine ç?kmalar?, Milattan önceki yüzy?llara, Hiung-nu`lar dönemine kadar geriye gitmektedir. Hunlar döneminde yaz?n?n kullan?ld???na ili?kin baz? kay?tlar olmakla birlikte, bu yaz?n?n niteli?i hakk?nda aç?k bilgilere sahip de?iliz. Bu yüzden Türklerin kulland?klar? kesin olarak bilinen ilk alfabe Göktürkler döneminde yayg?nl?k kazanan Göktürk alfabesidir. Son y?llarda Iss?k-Göl yak?n?ndaki bir kurganda bulunan iki sat?rdan olu?an yaz?, Göktürk alfabesi karaterinde olup, M.Ö. V.-IV. yüzy?llara tarihlenmektedir. Bu yüzden de Göktürklere ba?lanan ilk Türk yaz?s?n?n Göktürk Ka?anl???`n?n kurulu?undan yüzy?llarca önce bulundu?unu kabul etmek gerekmektedir.

?lk Türk alfabesinden günümüze kalan en büyük kal?n?t?lar Göktürkler döneminde dikilen yaz?tlarda kar??m?za ç?kmaktad?r. Çözülüp de?erlendirilmeleri ancak XIX. yüzy?l sonunda mümkün olmu?tur. Bunlardan ilk bulunanlar? Yenisey Irma?? boyundaki yaz?tlar olmu?tu. 1889?da da Orhon yaz?tlar? diye an?lan iki büyük yaz?t daha ortaya ç?kar?lm??t?. Öteki yaz?tlardan farkl? olarak bunlar?n arka yüzlerinde Çince metinler de vard?. Yani Ankara`daki Augustus Tap?na??`nda oldu?u gibi iki ayr? dilde yaz?lm??lard?. Danimarkal? Türkolog Wilhelm Thomsen, 1893`te bu yaz?tlar? çözmü?, böylece bunlar?n Kültigin ve Bilge Ka?an taraf?ndan diktirildikleri, yaz?n?n Türklere özgü bir alfabe, dilin de eski Türkçe oldu?u meydana ç?kar?lm??t?.

An?tlar?n öneminden ötürü Orhon alfabesi diye de an?lan Göktürk alfabesinin kökenine gelince, bu konuda çok farkl? görü? ve iddialar bulunmaktad?r. Bu alfabede kullan?lan i?aretler, Runik diye adland?r?lan eski Iskandinav yaz?s?ndaki i?aretlere benzedi?? için Runik karakterli say?lm?? ve o alfabeyle ili?killi olabilece?i öne sürülmü?tür.Yaz?y? çözen Thomsen, bu Türk alfabesinin Arani alfabesinden türemi? olabilece görü?ünü savunmu?tu. Buna kars?n Aristov gibi Rus bilginleri, bu yaz?daki i?aretlerin eski Türk damgalar?ndan al?nm?? olabilece?ine dikkatleri çekmi?tir. A. Cevat Emre ise, Göktürk yaz?s?n?n Sümer yaz?s? ile ayn? kökten gedi?ini varsaym??t?r. Bütün bu de?i?ik, hatta çeli?ik savlar arasinda söylenebilecek ?ey, bilim çevrelerinde en çok Thomsen’?n görü?ünün tutundu?udur.

Göktürkler ça??nda yayg?nla?an bu ilk Türk alfabesi, yaz?tlar d???nda yazma eserlerde de kullan?lm??t?r. Do?u Türkistan Yazmalar? diye adland?r?lan eserler bunu kan?tlamaktad?r. Bu alfabenin Göktürkler`den sonra gelen Uygurlar döneminde de bir süre kullan?ld??? görülmektedir. 759-760 y?llar?nda dikilen ?ine-Usu yaz?t? ile son y?llarda bulunan Taryat Yaz?t? bunu göstermektedir. Bunun d???nda Göktürk alfabesi, baz? de?i?ikliklerle Bulgarlar,Hazarlar, Peçenekler ve Sekeller taraf?ndan da kullan?lm?? ve böylece Orta Asya`dan Avrupa içlerine kadar yay?lm??t?r.


Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: ?slamiyet Öncesi Türk Edebiyat? Tarihi
« Yanıtla #18 : 05 Temmuz 2009, 18:06:42 »
Uygur Alfabesi

Göktürk Ka?anl???`n?n 744 tarihinde y?k?lmas?yla onun yerine geçen Uygur egemenli?i dönemi kültürel etkinlikler ve geli?meler yönünden ?slam öncesi Türk tarihinin en parlak ve dikkate de?er dönemini olu?turur. Çin, Hint ve ?ran kültürlerinin de etkisiyle kültür hayat?na öncelik, renk ve hareketlilik getiren Uygurlar, ka??d? ve matbaay? da al?p kullanm??lard?r. Bu arada kullan?lagelen Göktürk yaz?s?n? b?rakarak kendilerine özgü yeni bir alfabe düzenlemi?lerdir.Uygur alfabesi, Sogd kökenli olup, baz? de?i?ikliklerle Türkçe`ye uygulanm??t?.

Bu alfabenin ne zaman kullan?lmaya ba?land??? kesin olarak saptanamamaktad?r. Bugün için bilinen, bu yaz? ile yaz?lm?? en eski metinlerin IX. yüzy?l sonlar?na ait olduklar?d?r. Buna kar??n, söz konusu alfabe Uygurlar?n siyasal varl?klar?n? yitirmelerinden sonra da yüzy?llar boyunca kullan?lm??t?r. Türklerin ?slamiyete geçi?leri ve Arap kökenli yeni bir alfabenin kabulünden sonra da Türkistan ve K?r?m`daki Türk devletlerinde bu alfabe varl???n? koruyabilmi?tir. Timur ?mparntorlu?u ve onun kollar?nda Uygur yaz?s?n?n kullan?ld??? bilinmektedir.

Ebu Said Mirza`n?n 1468`de Uzun Hasan’a gönderdigil bitik -mektup- Uygur harfleriyle yaz?lm??t?. Osmanl? ?mparatorlu?u`nda da sarayda Uygurca bilen kâtipler vard? ve Orta Asya`daki Türk hükümdarlar?na gönderilen mektuplarla kimi yarl?klar? bunlar yaz?yorlard?. Örne?in, Fatih Mehmet`in Otlukbeli Sava??`ndan sonra Özbek Han?na gönderdi?i zafername Uygur alfabesiyle yaz?lm??t?. Böylece Orta Asya Türkleri aras?nda oldu?u kadar Osmanl? merkez yönetiminde de geçerlili?ini korudu?u anla??lan Uygur alfabesi, varl???n? bir süre daha devam ettirmi? ve 18. yüzy?lda tamam?yla unutulmu?dur.

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: ?slamiyet Öncesi Türk Edebiyat? Tarihi
« Yanıtla #19 : 05 Temmuz 2009, 18:07:06 »
Arap Alfabesi
 

Türklerin topluca ?slamiyet’i kabulünden, yani 10. as?rdan sonra geni? bir sahada bütün Türk-?slam devletleri taraf?ndan kullan?ld?. Arap Alfabesi yirmi sekiz harf olmas?na ra?men Türklerin kulland??? ?slam harfleri otuz bir ile otuz alt? harften meydana gelir. Sa?dan sola do?ru yaz?lan bu alfabe, bütün Türklü?ü kucaklam?? ve Türkçe’nin çe?itli lehçelerinde, pekçok kitap, kitabe yaz?lm??t?r. Muazzam ve kesintisiz abidevi eserler bu alfabe ile verildi. Türkiye, ?slam alemi ve dünyan?n her yerindeki kütüphane ve kitapseverlerin kitapl?klar?nda ?slam harfleriyle yaz?lm?? milyonlarca Türkçe eser mevcuttur. Dünyan?n en büyük ve muazzam ar?ivi, Türk - ?slam alfabesiyle yaz?lan Türkçe evraklarla doludur.

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: ?slamiyet Öncesi Türk Edebiyat? Tarihi
« Yanıtla #20 : 05 Temmuz 2009, 18:07:20 »
Latin Alfabesi
 

Yeni Türk alfabesi, Latin harfleri temel al?narak, 1 Kas?m 1928 gün ve 1353 say?l? yasayla tespit ve kabul edilmi?tir. Bu kanuna göre, Türk Alfabesi’nde 29 harf bulunur. Alfabeyi olu?turan büyük ve küçük harfler, s?ras?yla a?a??daki biçimde yaz?l?r.

 

Yaz? karakterleriyle:


--------------------------------------------------------------------------------

A B C Ç D E F G ? H I ? J K L M N O Ö P R S

? T U Ü V Y Z - (Â Î Û)

a b c ç d e f g ? h ? i j k l m n o ö p r

s ? t u ü v y z - (â î û)

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: ?slamiyet Öncesi Türk Edebiyat? Tarihi
« Yanıtla #21 : 05 Temmuz 2009, 18:07:50 »
Milli Bir Destan?n Özellikleri

a. Yazar? bütün toplum, yani anonimdir.

b. Olaylar bir kahraman?n çevresinde geli?ir.

c. Konu toplum hayat?yla ilgilidir.

ç. Manzumdur.

d. Destanlar tarihle ilgilidir, fakat tarih de?ildir.

e. Destanlarda belli bir co?rafya vard?r.

f. Destan kahramanlar? soylu insanlardan olu?ur.

g. Destanlarda ola?anüstü olaylar görülür.

?. Zaman bak?m?ndan uzun atlamalara rastlan?r.

Kaynaklar: edebiyatforumu.com

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal