* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: A??k Mahzuni ?erif  (Okunma sayısı 6169 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

 • Ziyaretçi
A??k Mahzuni ?erif
« : 04 Temmuz 2009, 23:31:23 »


A?IK MAHZUN? ?ER?FHayat? ve ?iirleri

1940 '?n ba?lar?nda, ileride ' Pir Sultanlar?n ' ölümsüzlü?ünün en büyük kan?tlar?ndan biri olacak Mahzuni ?erif, Af?in' in Berçenek Köyünde do?ar.
1956y?l?nda Berçene?e gelen ilk okuldan mezun olur. Berçene?in okulsuz y?llar?nda, Elbistan' ?n Alembey Köyü' nde, Lütfü Efendi Medresesinde Kur 'an e?timi alm??, Eski Türkçe okumu? ve yazm??t?r.
1957 y?l?nda Mersin Astsubay Okulu' na gider. 17 ya??ndayken babas?n?n zoruyla day?s?n?n k?z? Emine ile evlenir. Bu evlilikten bir k?z? olsa da Mahzuni bu evlili?i bir mektupla bitirir.
1960 y?l?nda Ankara Ordu Donat?m Teknik Okulu' nu ba?ar?yla bitirir. Ba?ar?s?n?n gere?i Kuleli Askeri Lisesi' ni ayn? y?llarda hak etmesine kar??l?k, toplumculu?a ve halk edebiyat?na gönül verdi?i ve Alevi oldu?u için ordudan ihraç edilir.
1961Ankara'da ?talyan as?ll? Sovina (Suna) isimli bir k?zla tan???r. Bu evlilikten Züleyha, Emrah, Ferhat adl? üç çocu?u olur. Bu y?ldan itibaren, sevip gönül verdi?i yoldan giderek, yüzlerce plak ve kaset yapar. Hakk?nda yaz?lan ve yazd??? kitaplar uluslararas? edebi tart??malara konu olur.
1971Mahzuni üçüncü e?i Fatma Han?m ? görür be?enir sever ve evlenir. Bu evliliklerinden Derya, Ali, ?eyda ve Yeti? adl? dört çocuklar? oldur. Ayn? y?lolan askeri darbeden sonra kurulan Nihat Erim hükümeti nin Deniz Gezmi? ve Arkada?lar?na k?ymas?na dayanamay?p 'Erim Erim Eriyesin' türküsünü patlatmas?ndan dolay? hemen tutuklan?p dört ay cezaya çarpt?r?l?r. Tahliye olur ve yeniden tutuklan?r.
1972 de Gaziantep' deki evi kundakland?. Ozanm?z' ?n tüm ödülleri ve ar?ivinin yand??? söyleniyor.
1973y?l?nda halk? suça te?vik etmekten tutuklan?r. Ankara'da S?k?yönetim Mahkemesi'nde yarg?lan?r.
1962 - 1988 sürecinde defalarca sald?r?ya u?rar, evi yak?l?r, mahkemelik olur, tutuklan?r, hapse at?l?r, dövülür, di?leri sökülür...
1989-1991y?llar? aras?nda 'Halk Ozanlar? Derne?i' genel ba?kanl???n? yapm??t?r.1997y?l?n?n haziran ay?nda Almanya'da beyin kanamas? geçirip, Almanya 'n?n Ulm ?ehrinde tedavi görür.
1998y?l?nda, 58 kaset sahibi olan Ozan?m?z, dünyan?n ya?ayan üç büyük ozan? aras?nda birinci s?ray? ald?. Bir çok yabanc? ülkede deyi?leri de?i?ik dillerde okunmu?tur. Tüm türkülerinin yer ald???? 8 kiyab? bulunan Ozan?m?z '?n, Bekta?? Kültürünün ve Anadolu Ezgilerinin dünyaya tan?t?lmas?nda önemli bir yeri vard?r.
2001 in ba?lar?nda rahats?zlanarak, kalp ve solunum yetmezli?i nedeniyle, JFK Hospital'da yo?un bak?m alt?na al?nd?. May?s ay?nda, günümüzün Pir Sultan'? A??k Mahzuni ?erif, bir kez daha ölümü yenmeyi ba?ard?. Ve ayn? y?l?n kas?m ay?nda kendisine, ''Elhamdülüllah K?z?lba??m ve Laikim. Ben de?il yedi sülalem k?z?lba?t?r. Bir suç varsa oda dedemdedir! " dedi?i için,DGM taraf?ndan dava aç?ld?. Duru?ma 27. 12. 01 tarihinde DGM ' de yap?ld?.
2002 May?s ay?n?n 17 si Mahzuni Severler için kara bir gün: Evli, sekiz çocuk, dört torun sahibi olan De?erli Ozan?m?z 62 ya??nda Almanyan?n Köln ?ehrinde hayata gözlerini yumdu. Bu ac? ana kadar O, devletin düzenini y?kmak suçundan, hala yarg?lan?yordu.?u an son ikamatkah? olan Hac? Bekta? Veli Külliyesi'nin yak?n?ndaki Çilehane ad? verilen bölgede huzur içinde yat?yor.
kaynak: www.welat.org


??TE G?D?YORUM

??te gidiyorum çe?mi siyah?m
Önümüze da?lar s?ralansa da
Sermayem derdimdir servetim ah?m
Karard?kça baht?m karalansa da

Haydi dola?al?m yüce da?larda
Dost beni b?rakt? ah ile zarda
Ötmek istiyorum viran ba?larda
Aya??ma cennet kiralansa da

Ba?lad?m can?m? zülfün teline
Sen beni b?rakt?n elin dilinde
Güldün Mahzuni'nin berbat haline
Mervan'?n elinde parelense de


--------------------------------------------------------------------------------

BAYRAM GÜNÜ

Bahar k?? ile bar???r
Güller biter bayram günü
Küskünler hak'ka var???r
Kinler biter bayram günü

?nsan?n kökü derinde
Hak'k? vard?r bir yerinde
Bayku?un bozgun dilinde
Bülbül öter bayram günü

?u bizim köyler bucaklar
Bayramda dostu kucaklar
Hak'ka bakan kör ocaklar
Yanar tüter bayram günü

Der Mahzuni ahu zar?m
Ahu zar?m benim kâr?m
Hey bana küsen dostlar?m
Art?k yeter bayram günü


--------------------------------------------------------------------------------

SAVULSUN G?TS?N

Ambargo mambargo dinleme garda?
Gelin Amerika kovulsun gitsin
Üsleri müsleri ç?ks?n burdan
Kendi topra??na savulsun gitsin

Bu herifler senden al?r ha?ha??
Morfin eder sana açar sava??
Bo?una vurmadan garda? garda??
Bir bayram davulu çal?ns?n gitsin

Elin gavurunu bo?a çag?rma
Evdeki dövü?ü ele duyurma
Seni senden, beni benden ay?rma
Böyle bir memleket ö?ünsün gitsin

Bu topraklar bizimdir bizim olacak
Amerika bela buldu bulacak
Mahzuni ba??ms?z ?ehit kalacak
Yeter ki Türkiye'm dev olsun gitsin.


--------------------------------------------------------------------------------

BULDU?U ZAMAN

Gökte y?ld?z yerde ???k görülmez
Güne? do?up gündüz oldu?u zaman
?nsano?lu ara yerde sürünmez
Ba? koyacak yast?k buldu?u zaman

Çal??madan yetim hakk?n? yeme
O kül kafan ile bilirim deme
Da??l?r ordular, kalkar mahkeme
?nsanl?k kavgas?z kald??? zaman

Bak ne hale koydun garip ba??m?
Zehir ettin ekmek ile a??m?
Bo?a süslemeyin mezar ta??m?
Mahzuni ?erif' im öldü?ü zaman

Al?nt?d?r
« Son Düzenleme: 05 Temmuz 2009, 21:58:01 Gönderen: SevaL_24 »

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: A??k Mahzuni ?erif
« Yanıtla #1 : 04 Temmuz 2009, 23:31:49 »
ZAL?M?N ZULMÜ VARSA

Karaman?n koyunu
sonra ç?kar oyunu
Ben art?k seyredemem
devrilesi boyunu

Zal?m?n zulmü varsa
mazlumun allah? var
Ah?m seni kül eder
vallahi billahi yar

At ölür meydan kal?r
yi?it ölür ?an kal?r
Kör olas? dünyada
can gider zaman kal?r

Mahzuni bu r?ht?ma
yana??yor son gemi
Dü?enin dostu olmaz
bunu unutma emi


--------------------------------------------------------------------------------

YORGUNUM BUGÜN

Ey doktor çekil ba??mdan
Gönlümden yorgunum bugün
O yar bana inanm?yor
Darg?n?m bugün, darg?n?m bugün

Geçen günüm aylar gibi
E?ilmi?im yaylar gibi
Co?up giden çaylar gibi
Durgunum bugün, durgunum bugün

Bu yol gider vara vara
Etraf?n? yara yara
Eski sevdigim dostlara
K?rg?n?m bugün, k?rg?n?m bugün

Der Mahzuni bile bile
Ta?a tutu beni hile
A??k oldum azraile
Vurgunum bugün, vugunum bugün.


--------------------------------------------------------------------------------

CANANIM

Bana yücelerden seyreden dilber
Siyah kirpiklerin ok mu canan?m
?nsaf et yüzünü yüzüme dönder
Ist?rab?n sonu yok mu canan?m

Gönül sevdi benim günah?m nedir
Yand?m ate?ine bunca senedir
Mecnun'un derdinden derdim fenad?r
Bu derdin derman? yok mu canan?m

Bu dünya misaldir çat?s?z hana
Ebedi kalmad? ?ah'a sultan'a
Deryan?n içinde bir damla bana
Bu da Mahzuni 'ye çok mu canan?m.


--------------------------------------------------------------------------------
A?LAMA
Kader böyle imi? böyle yaz?lm??
Gidiyorum kara gözlüm a?lama
Mezar?m?z gurbet ele kaz?lm??
Gidiyorum dudu dilim a?lama

Ceylan bak???n? üzme bo?una
Kurbanlar olay?m gözün ya??na
Keder yak??m?yor hilal ka??na
Gidiyorum kara gözlüm a?lama

Emanet eyledim benli kuzumu
Arkalarda koyma benim gözümü
Getir ver çalay?m k?r?k saz?m?
Gidiyorum kara gözlüm a?lama

Mahzuni ?erif 'im yollar göründü
Garip ba??m dertten derde büründü
Fadime'm duva??n yerde süründü
Gidiyorum kara gözlüm a?lama.


--------------------------------------------------------------------------------
BARI?AK

Ömrümün serdar'? gönlümün ?ah'?
Sana bu günlerde noldu bar??ak
Gönderme ard?mdan ahu imam?
Bahar geldi bayram oldu bar??ak

Ben giderim gönül senden gitmiyor
Kuru çöl'de mavi sümbül bitmiyor
Küsenlere mevlam yard?m etmiyor
Ömür bitti çile doldu bar??ak

Kara zülüflerin dökmü? ka??na
Ben seni sevmedim bo?u bo?una
Gücenmek günaht?r mezar ta??na
Farzet ki Mahzuni öldü bar??ak


--------------------------------------------------------------------------------

GER? DÖN

Dü?ündükçe kan a?l?yor gözlerim
Onbe?inde bahar günüm geri dön
Birbirini tutmaz oldu sözlerim
Nerdesin pirim benim geri dön

Göçüm kalkm?? Acemistan hoyunda
Sülalem sulanm?? Dersim soyunda
Dünyaya gelmi?tik Zeynel soyunda
Hemen gitme tatl? can?m geri dön

Var?p gidip Elbistana kar??sam
Ben kimim ki Yaradanla yar??am
Mahzuni'yem k?rd?m isem bar??am
Yand? Kerem Asl? Han?m geri dön


--------------------------------------------------------------------------------

ÇEKER G?DER?M


Ben de bir peygamber olmu? olsayd?m
Birlik tohumunu eker giderdim
Önce yasaklard?m kula kullu?u
?nsan Hak't?r deyip çeker giderdim

Bakmazd?m zalimin gözü ya??na
Sab?ra ba?lamazd?m bo?u bo?una
?tikat etmezdim mezar ta??na
Ta? yerine çiçek eker giderdim

?nsan oldu?u yön k?bledir bana
Ben böyle inand?m çünkü insana
Çok sebeptir diye kavgaya kana
Bütün hududlar? söker giderdim

Cehalet insana pusudur pusu
Kolay bilinmiyor i?in do?rusu
Hocam çekmeseydi ahret korkusu
Dünyaya bal gelir ?eker giderdim

Mahzuni hüner yok ?ah'?n tac?nda
A?k yanamaz cehennemin sac?nda
Son isim isterse dar a?ac?nda
?nsan der boynumu büker giderdim.


--------------------------------------------------------------------------------

DERMANIM MI VAR

Ben de ?u dünyan?n nesini sevem
Ovada savrulan harman?m m? var
Ç?k?p seyran edem hangi yaylay?
He deyip kalkacak derman?m m? var

Anlamaz da garip gönlüm anlamaz
Mazlum öldürünce yi?it ?anlanmaz
A?ard? saçlar?m sözüm dinlenmez
Benim padi?ahtan ferman?m m? var

Pare pare etti hakim yaram?
?a??rd?m dünyam? ak m? kara m?
Der Mahzuni neyim al?r harami
Benim soyulacak kervan?m m? var.


Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: A??k Mahzuni ?erif
« Yanıtla #2 : 04 Temmuz 2009, 23:32:16 »
DOKUNMA KEYF?NE

Dokunma keyfine yalan dünya'n?n
?pini eline dolam?? gider
Gözlerinin ya?? bana gizlidir
Dertliyi dertsizi sulam?? gider

Kimi h?zl? gider uzun yol tutar
Kimi alt?n satar kimi pul yutar
Kimi so?an bulmaz kimi bal yutar
Kimi parma??n? yalam?? gider

Mahzuni bu nas?l yaz? Mahzuni
Bazen ?erif olur Baz? Mahzuni
Yurdunda anas?z kuzu Mahzuni
?nsanl?k ard?ndan melemi? gider


--------------------------------------------------------------------------------

VAS?YET?M

Ben Ölünce sevenlerim toplans?n
A?lamay?p benim sesim çals?nlar
Dualar etsinler kendi dilimden
Gökyüzüne k?z?l ???k sals?nlar

Ankarada yüklesinler dengimi
Berçenekte ba?latm??t?m cengimi
Nev?ehire ta??s?nlar rengimi
Hac? Bekta?? ?eyhine dals?nlar

?nanarak gittim yüce Allaha
Hüseyinle dü?tüm ah ile vaha
Yanl?? imam elin vurmas?n daha
Bir seyitle namaz?m? k?ls?nlar
Üstüme 'Bir Ozan Bekta??' yaz?n
Ama yaz?lar? derince kaz?n
Çekem diye ?u be? ta??n ayaz?n
Ara s?ra k???n beni bulsunlar

?ki fidan dikin selviden olsun
Cemler yap?l?rken yüre?im dolsun
Bir de bostan yap?n alt?nda kals?n
At yolcular karpuz kelek als?nlar

Yak?n kald?, yak?n kald? zaman?m
??te gidiyorum ka?? keman?m
Benim sevgiydi dinim iman?m
Sevenlerim beni böyle bilsinler

Can ta??yan canl? mutlaka ölür
De?i?ir dünyadan ba?ka ?ey gelir
Benim kim oldu?um yavrular bilir
Ehlibeyt dünyas? sahip olsunlar

Mahzuni asalet sözüne doydum
?nsanl?k ad?na serimi koydum
Ben Ali'yi sevdim, Ali o?luydum
Bütün sevenlerim ho?ça kals?nlar.


--------------------------------------------------------------------------------

DERMANIM MI VAR

Ben de ?u dünyan?n nesini sevem
Ovada savrulan harman?m m? var
Ç?k?p seyran edem hangi yaylay?
He deyip kalkacak derman?m m? var

Anlamaz da garip gönlüm anlamaz
Mazlum öldürünce yi?it ?anlanmaz
A?ard? saçlar?m sözüm dinlenmez
Benim padi?ahtan ferman?m m? var

Pare pare etti hakim yaram?
?a??rd?m dünyam? ak m? kara m?
Der Mahzuni neyim al?r harami
Benim soyulacak kervan?m m? var.


--------------------------------------------------------------------------------

VEYSEL'E MEKTUP

Sen bu bahçelerden çok gelip geçtin
Dostlar seni unutur mu Veysel'im
Ar?larla çiçeklerde inle?tin
Dostlar seni unutur mu Veysel'im

Ne haktan incindin ne de incittin
Ta? ile geleni gül ile ittin
Koyunu kurdunan güderek gittin
Dostlar seni unutur mu Veysel'im

Hak nurunu insanlarda arad?n
Sabr? tarif ettin derde yarad?n
Gönüllerde kald?n gözden ?rad?n
Dostlar seni unutur mu Veysel'im

Dopdoluydun gezdim dedin beyhuda
Bin göz vermi? sana Cenab? Hüda
Sen dostlar? unutmad?n dünyada
Dostlar seni unutur mu Veysel'im

Kuru laf etmedin Mahzuni gibi
Gözünde berrakt? deryan?n dibi
Mustafa Kemal'in gerçek talibi
Dostlar seni unutur mu Veysel'im


--------------------------------------------------------------------------------

EFEND?M ( Güzel Dostum )

Güzel dostum aram?zda senlik benlik olur mu
Neden gönlüm saray?n? tarumar ettin böyle
Bilirsin ki viranede hanedanl?k olur mu
Bir nefes alay?m derken, bin zarar ettim böyle

Aman aman aman güzel efendim
?krar?m sana ba?l?d?r efendim
Nefsim gitti sonbahara ula?t?
Seller suskun ba?lar gazel efendim

Her baharda boz bulan?p, co?up co?up ça?lad?n
Geçemedim sellerinden yollar?m? ba?lad?n
Diyar? gurbete sald?n, ard?m s?ra a?lad?n
Figan? figana kat?p, ahuzar ettin böyle

Aman aman aman güzel efendim
?krar?m sana ba?l?d?r efendim
Nefsim gitti sonbahara ula?t?
Seller suskun ba?lar gazel efendim

Hey Mahzuni sevdi?imin sözünü ferman gördüm
Kuru çöllerde dola?t?m, susuz de?irmen gördüm
Ayaklar?na yüz sürdüm, elinden derman gördüm
Kald?r?p vurdun sineme, zülfükar ettin böyle

Aman aman aman güzel efendim
?krar?m sana ba?l?d?r efendim
Nefsim gitti sonbahara ula?t?
Seller suskun ba?lar gazel efendim

Al?nt?d?r.
« Son Düzenleme: 05 Temmuz 2009, 21:58:21 Gönderen: SevaL_24 »

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
Ynt: A??k Mahzuni ?erif
« Yanıtla #3 : 10 Ağustos 2009, 22:38:57 »
Son konserlerinden biri, belki de en sonuncusu olabilir:

Asik Mahzuni Serif - Dumanli dumanli

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal