* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Hekimhan'da Duru?ma 26 Kas?m'a Ertelendi  (Okunma sayısı 4893 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Hekimhan'da Duru?ma 26 Kas?m'a Ertelendi
« : 06 Ekim 2009, 00:58:56 »


Hekimhan'da Duru?ma 26 Kas?m'a Ertelendi

Malatya'n?n Hekimhan ilçesi Devlet Hastanesinde Alevi bir kad?n çal??ana kar?? yap?lan ayr?mc? uygulama ve sat?rl? sald?r? iddias? ile ilgili hukuki süreç ba?lad?. Bugün görülen ilk duru?ma sonunda dava delillerin toplanmas? için 26 Kas?m 2009 tarihine ertelendi.

Hekimhan Devlet Hastanesi müdürü Nazmi KURT’un hastane çal??an? Semanur TAKMAZ’la ilgili hastane personeline yönelik "Alevilerin ellerinin de?di?i yenmez, Bu kad?n?n elini bir?eye vurdurmay?n" ?eklinde talimat vermesi ve Semanur TAKMAZ'?n sat?rl? sald?r?ya u?ramas? ard?ndan konu Takmaz taraf?ndan yarg?ya ta??nm??t?. Alevi kurumlar?n?n sert tepkisine neden olan olay Pir Sultan Abdal Kültür Derne?i'nin Hekimhan ve Malatya ?ubeleri ile Hekimhan halk? taraf?ndan k?nanm??t?. ?lk duru?mas? bu gün yap?lan davan?n yaln?zca "Semanur TAKMAZ’?n yaralanmas?" ?eklinde s?radan adli bir olay olarak gösterilemeye çal???lmas? dikkat çekti. Davan?n bu ?ekilde görülmesi sanki Alevilere bir hakaret olmam??, Semanur TAKMAZ herhangi bir sözlü sald?r?ya u?ramam?? gibi gösterilerek olay?n örtbas edilmesi ku?kusunu do?urdu.

Kamuoyunun bildi?i gibi Hekimhan Devlet Hastanesinde özel ?irkette hastane yemekhanesinde bula??kç? olarak çal??an ?brahim GÜR (Müdür Nazmi KURT’un "git söyle bir ?eye dokunmas?n bunlar Alevidir" diyerek S.Takmaz'?n yan?na gönderdi?i ki?i) Semanur TAKMAZ’? sat?r ile elinden yaralam??t?. Mahkeme duru?may? 26 Kas?m 2009 gününe ertelerken Pir Sultan Abdal Kültür Derne?i Malatya ?ube Ba?kan? Nesimi TURHAN davan?n pe?ini b?rakmayacaklar?n? ve Semanur TAKMAZ’?n yaln?z olmad???n? vurgulad?. TURHAN duru?ma ç?k???nda Hekimhan Savc?s?n?n Semanur TAKMAZ’a yönelik hakaret ve ayr?mc?l?k iddialar? ile ilgili görü?mek için Semanur TAKMAZ ve tan?klar? makam?na ça??rtt???n? belirtti. Görü?me sonras? edinilen bilgilere göre, Savc? taraf?ndan dinlenen tan?klar?n Hastane Müdürü Nazmi KURT aleyhine ifade verdikleri ö?renildi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derne?i Malatya ?ube Ba?kan? Nesimi TURHAN, "Malatya da ki kurum temsilcileri ve Hekimhan halk? ile yapt???m?z görü?melerde herkes üzüntüsünü belirtti. Hekimhan halk? Hekimhan'da hiçbir zaman böyle bir olay ya?anmad???n? belirterek, olay?n Hekimhan da ya?anmas?n?n ?a?k?nl?k ve büyük bir üzüntü ile kar??land???n? belirttler." dedi.

Hekimhan'? Alevi-Sünni karde?li?inin en güzel ya?and??? yer olarak ifade eden yurtta?lar ise olay?n ilçelerine maledilmemesini istediler.

KAYNAK : Alevihaberajansi.com - Özgür KAPLAN / Malatya - 1 Ekim 2009

"Alevisin Elini Sürme" Yarg?da

Devlet hastanesi müdürü'nün bir kad?n i?çiyi, "alevidir yapt??? yemek yemez" diyerek mutfaktan uzakla?t?rd??? iddias? ?imdi yarg?da.

?ddialara göre Hastane mutfa??nda çal??an bir kad?n, alevi oldu?u için temizlikle görevlendirildi ve a?ç? ile aralar?nda ç?kan tart??mada sat?rla elinden yaraland?. Kavgan?n ilk duru?mas? bugün görüldü.

23 Nisan 2009 tarihinde hastanede tedavisi yap?ld?ktan sonra polise ifade veren Semanur Takmaz, Hekimhan Devlet Hastanesi mutfa??nda i?çi olarak çal??t???n?, a?ç? ?brahim Gür'ün kendisine hitaben ''Müdür Nazmi Kurt'un talimat?, sen elini yeme?e sürme, temizli?ini yap. Alevinin elinden yemek yenmez'' demesi üzerine aralar?nda tart??ma ba?lad???n? ve Gür'ün sat?rla sald?rarak elini kesti?ini iddia etmi?ti.

Ba?lat?lan soru?turma kapsam?nda ifadesi al?nan ?brahim Gür ise bu iddialar? reddetmi?ti.

Davan?n ilk duru?mas? bugün Hekimhan Sulh Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duru?may? alevi dernekleri ba?kanlar? ve sivil toplum örgüt temsilcileri izledi.

Semanur Takmaz, 23 Nisan 2009 tarihinde i?çi olarak çal??t??? Hekimhan Devlet Hastanesi'nde mezhebi nedeniyle kendisine hakaret edildi?ini, çal??anlardan ?brahim Gür'ün de sat?rla kendisine sald?rarak elinden yaralad???n? savundu.

San?k ?brahim Gür ise olay?n bir mezhep kavgas? olmad???n? kendisinin de ma?dur oldu?unu iddia etti.

Mahkeme delillerin toplanmas? için duru?may? 26 Kas?m'a erteledi
 
KAYNAK : Malatyaertv.com  - 01 Ekim 2009

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Ynt: Hekimhan'da Duru?ma 26 Kas?m'a Ertelendi
« Yanıtla #1 : 06 Ekim 2009, 15:08:43 »
Bu haberin ana fikri;

?nsanlar?n dünya de?i?se de asla de?i?meyece?i'dir asl?nda.

Ayr?mc?l???,örtü?ük beyinleri,yerinde sayan nefretleri belgeliyor bu haber.?nsan'?n bunun nas?l yap?labilece?ini ak?l almas? dahi mümkün de?il.

Kaç?nc? yüzy?la gelmi?iz hala insan ayr?mlar?ndan söz ediyoruz.Bu haberleri Avrupa okudu?un da bize büyük bir kahkaha ile gülüyor,bundan ?üohe etmeyin.Zaten belli de?ilmidir Avrupa ?nsan Haklar? mahkemesine en çok ?ikayette bulunan 3.cü ülkeyiz biz.Ba?? da Irak çekiyor ! Buradan ç?karmak laz?m vahim olan durumlar? ! Demek ki insan? hiçe sayan,umursayan,canl? yerine tutmayan ba?naz,kitleci,ayr?mc? bir ülkeyiz biz !! Bunca olaylar ya?an?yor,man?etler doluyorken birileri alevilerin rahatlad???ndan söz ediyor bu ülke de.??te o zaman gülmek geçiyor içimden.Vaziyet hal bu iken,sözler de alevilerin rahatl???ndan,ülkenin de?i?ti?inden söz etmek hakikaten çok komik.Hiç bir?ey'in de?i?ti?i maalesef ki yok.Bu olayla da insanlar?n zihniyetleri bir kez daha ç?km??tr ortaya.Öyle ki bir yaz?m da belirtmi?tim forum içerisin de Sivas olaylar? tekrar edip ya?ansa,ayn? kafa yap?s?nda ki insanlar o zaman yapt?klar?n? yine ve yeniden yaparlar.Bu nefret'in,ayr?mc?l???n bitece?i bir zaman hiç bir zaman olmad?,olmayacakta.Devlet bunu hissetmiyor edas?nda konu?uyor ama insanlar?m?z sürekli bunun kayg?s?yla ya??yor.Bunun kimse fark?nda de?il mi ? ?? konusun da,yer konusun da türlü her konu da alevi insan? d??lan?yor.Geçenler de alevi oldu?u için i?e al?nmayan arkada??m oldu.Bu mudur alevilerin bu ülkede ki rahatl??? ?imdi ?!

Aleviler için bu devlet bir?ey yapacaksa bu i?e önce beyinlerde ki kara örtüleri kald?rmakla ba?lamal?lar.Yanl?? kesimden ba?l?yorlar çözüm üretmeye.Sorun örtü?ük beyinler içerisindekileri de?i?tirmekte.Alevi insan? zaten tutucu,so?uk,cani bir halk de?il.Sorun bunun aksini dü?ünenleri de?i?tirmekte.Bu toplum bu tür insanlar de?i?tirildi?in de kendine gelecek.O zaman say?lacak alevilerin varl???,o zaman rahat edece?iz.?imdi ki yapmac?k aç?l?mlar fos ç?km??t?r.Bu düzen böyle giderse hiç ?üphem yok devam da edecektir.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal