* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Efkan ?e?en  (Okunma sayısı 7433 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Efkan ?e?en
« : 04 Temmuz 2009, 23:10:04 »


Do?um Yeri: ?stanbul
Do?um Y?l?: 1963

1963 y?l?nda ?stanbul'da do?an Efkan ?e?en, Arhavi'li bir ailenin o?ludur. O y?llarda babas? Hava Astsubay?d?r ve çocuklu?u Kad?köy'de geçer. ?lk, orta ve liseyi ba?ar?yla tamamlar.

70'li y?llar?n sonunda dönemin gençlik hareketlerinde yer al?r ve 1980-1987 y?llar?n? ?stanbul Cezaevlerinde geçirir. Müzi?e olan yetenek ve ilgisi burada aç??a ç?kar. 1986-1990 y?llar?nda Grup Yorum'un solistli?ini yapar.

1991 y?l?nda bu süreçten kopan sanatç?, ya?am?n? müzikle devam ettirir. Enstürman olarak Gitar? seçer. K?sa sürede ö?renir ve sözleri, ezgileri kendisine ait eserler üretmeye ba?lar. 1995 y?l?nda Didar ?e?en ile evlenir.

Ayn? y?l Dokuz Alt? Yollar?nda adl? albümü Hades Müzik Yap?m taraf?ndan piyasaya sunulur. S?ras?yla; 1995 y?l? sonunda Gün A?ar?rken, 1996'da Göçer Oldum, 1997'de Merhaba, 1999'da Gözleri Hala Çocuk adl? albümleri ç?kar. 2001 Ekiminde de son albümü Dar Kap?lar piyasadad?r.

1996 y?l?nda e?i Didar ?e?en'in albümü Sitem, söz ve müzikleri, düzenleme ve yönetmenli?i kendisine ait özel bir çal??mas?d?r. Her ne kadar kendi çal??malar? d???nda özel bir u?ra? içinde olmasa da, 2001 y?l?nda ç?kan Engin Karademir'in Tuzak adl? albüm çal??mas?n?n aranjörlük ve yönetmenli?ini de yapm??t?r.
Sanatç?n?n Ezgi ad?nda k?z?, Sinan ad?nda bir o?lu vard?r.

Efkan ?e?en için en temel olgu Ailesi, gitar? ve emek verdi?i üretimleridir. Gençlik y?llar?n?n onda yaratt??? ki?ilik, popüler kültürün d???nda mütevazi aile ya?am? ve müzi?e gönül vermi?li?idir. Gerek ya?am?nda gerekse eserlerinde bu bütünlük gözden kaçmaz. Ona temel kazand?ran bu geçmi?, çal??malar?nda, kendi özgünlü?ünü samimi sunmas?n? getirir.

Grup Yorum'la birlikte oldu?u y?llarda, grubun özgün ç?k???nda sesiyle yeralan sanatç?n?n bu özelli?i her dönemin gençli?ince belleklerde taze kalm??t?r.
1991 y?l?nda bu özelli?ini, gitarda yo?unla??p, söz ve müzikleri kendisine ait eserler üretmekle bütünle?tirir. K?sa sürede ö?rendi?i bu enstürmanla bir y?l özel bir müzik evinde kurslar verir.

?lk eserleri ba?lang?çta slowdur. Yo?un süreçlerin d???na ç?km?? ve içinde ya?ad??? ko?ullarda kendi iç dünyas?n? yans?tm??t?r daha çok. Bu samimiyet sonraki albümlerinde de de?i?meyen bir özelliktir ve Efkan ?e?en'in müzik piyasas?n?n insan? ko?ullayan, kal?plara sokan handikaplar?ndan uzak, popüler olmayan kendisine özgü bir üslup yakalamas? ve devam ettirmesinin de nedenidir. Bu üslup, bir k?sm?n?n d???nda olsa bile, gerçe?in bütününü gözeten ve kendisi gibi ya?ayanlar?n payla?t??? ve sevdi?i üretimlerinin; konu, içerik, ezgi ve düzenleme biçimleri farkl?l?klar ta??sada ( hatta albümler farkl?la?sada ) bir ifade ortakl???n? olu?turur. Çünkü ya?am?n, her biri de?i?ime u?rayan ( kendisinide içine alan ) farkl?l?klar?n?n ad? gerçek ise; üretimlerindeki de?i?melerinde buna sad?k kal?? samimiyetide, de?i?meyen özelli?i olmu?tur sanatç?n?n. Kendisi, ya?am?, eserleri ve sevenleri kal?c? bir uyum olu?turmu?tur.

Gün A?ar?rken albümü, onun ele?tirileride görmezden gelmedi?inin kan?t?d?r. En çok sevilen albümüdür sanatç?n?n. ?lk albümünde daha çok bireyin iç dünyas?n? yans?tan sanatç?, bu çal??mas? ile toplumsal içeri?i ön plana ç?karm?? ve yal?n bir düzenleme ile türkü formu a??rl?kl? bir çal??ma sergilemi?tir.

Sanatç?, bir sonraki Göçer Oldum ile yenilik aray??lar?na girmi?, düzenlemeleri ilk defa kendisi yapm?? ve geni? bir alt yap? kullanm??t?r. Ard?ndan s?ras?yla ç?kan Merhaba ve Gözleri Hala Çocuk adl? albümler biraz daha dinamik ve popüler müzi?e yak?nd?r. Ama öz olarak, temel de?erlere tutunma özelli?i ta??rlar. Seyrekte olsa dinleyicilerinden gelen bir ele?tiri, Gün A?ar?rken gibi bir çal??ma olmay??? idi. Bu albümü sevenlerin çoklu?u ve yapt?klar? tercihe sanatç?, samimiyetini sunar: 'Ben ne ya??yor, ne görüyorsam onu hissediyor ve üretimlerime yans?t?yorum, bundan vazgeçemem'. Yani, çevresinde, ya?am?nda ve kendindeki birbirine ba?l? de?i?melere, k?saca gerçe?e ba?l? kalmak. Bunu umuda, ya?am?n güzel taraf?na sar?lmay? ( ac? ve hüzne ra?men ) ihmal etmeden yapmak. 'Cilveloy', 'Vakitsiz', 'Yaral?y?m', Gözleri Hala Çoçuk', 'Rüzgar Ol' vb eserler vazgeçilmez güzellikleri hüzün ve co?kuyla verir. Ama sanatç?n?n da inkar etmedi?i bir s?k?nt? vard?r gizliden gizliye.. Yozla?man?n , çürümenin boyutlar?n?n daha bir derinle?mesi, toplumsal ve insani de?erlerin, h?zla yok olmaya yüz tutmas?.

Bunun yans?malar?n? son albümü olan Dar Kap?lar'da çok net görmekteyiz. 'Gitmeliyiz', 'Mor Da?lar', 'Yana Yüre?im Yana', 'Ey Civan', 'Dönece?im Birgün', 'Dar Kap?lar', 'Sevgi', '?stemedin Ya', vb eserler, çürümek ile öz de?erleri korumak ve onlara dönmek noktas?ndaki ikilemde kesin tercih zaman? oldu?unu anlat?r.
Efkan ?e?en, Artvin yöresi derlemelerini, enstürmantal bestelerini, türkü ve bat? formundaki üretimlerini ayr? projeler ?eklinde biçimlendirmeyi dü?ünürek çal??malar?n? sürdürmekte. Ayr?ca Anadolunun birçok yöresinde konserler vermeye ve etkinliklere kat?lmaya devam etmektedir.

Bu faaliyetler, zorluklara kar??n, ticari bir olgu olmas?ndanöte daha çok gönül ve kültür i?idir. Ama ya?am?n? müzikle sürdürmeye çal??an bir sanatç?n?n, gittikçe bozulan bir organizasyon ahlak? kar??s?nda ayakta kalmas? da zordur.

Efkan ?e?en, her?eye kar??n, kendisini sevenlerle payla?t??? o güzel atmosfere duydu?u sevgi ve sayg?yla yoluna devam ediyor.

Kaynak:turku yurdu

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Ynt: Efkan ?e?en
« Yanıtla #1 : 04 Temmuz 2009, 23:12:55 »
Efkan ?e?en Parçalar?

-Dönece?im ßir Gün-

Sen kendini baht? kara, yaln?z bulmu?ken
Bu toprakta son bir ya?mur unutulmu?ken,
Dü?te umut, yürekte güç vurulmu?ken
Dönece?im birgün, kimse beklemezken
Hey da?lar hey
Ba?ard?m kalbim
Büyük bir suç i?ledin
Ba???lamam? isteme sak?n
Aldanma ölgün y?ld?zlara
Ba?ka bahar bekleme art?k
Yolun sonundas?n
Ba?ard?n kalbim
Güzel bir suç i?ledin
Limans?z karasulara ç?k
Ne sirenlerin ezgili sesi
Ne bir gemici feneri
Gö?sünde ay foto?raflar?
Ufkun kalbindesin
Ba?ard?n kalbim
?ark?lar söyle sulardan
?iirler yaz
Ferhat k?skans?n seni
Kerem seni
Ba?ard?n kalbim
Yelken aç yeryüzünün kirpi?ine
Dönersen ?iirle döneceksin
Dönmezsen ?ark?larla gömüleceksin
Ba?ard?n
Hey da?lar da?lar hey
Son söz yürekte hey
Çocu?um utanmayacak
Dönece?im sana hey

-ßa??m?za Gelen-

Dere kenar?na oturdu
O güzel ellerini ne zaman gördüm
Ne kadar güzeldi gözlerin
Kurban olurum sana Pembe

Su kenar?na oturdu
Ne kadar güzeldi yanaklar?
Böyle k?z ben görmedim
Gülüm benim can?m?n içi

(Ey gülüm) Ata?a ba??n? vurdun da ne uyudun
Boylu boyunca ne uzand?n be k?z
Ne zorlukla çay toplad?n
Ne ar?yordun f?nd?kl?kta
Ne ç?kars?n dere boyu
Ne yapard?n orada ne yapt?n
O da?da ne ar?yordun
Neden burada oturmazd?n ki
Nas?l gitti?inde öylesine teslim oldun be k?z

(Ey gülüm)

-Dokuz Alt? Yollar?n da-

Çocuklu?um henüz s?cak
?nanan?n sonras? yok
Sabah ak?am çal???r?m
Bakmay?n tantanaya çok

Umutlar bir kasada
S?k??m?? bir masada
Dokuz alt? yollar?nda oy
Bir ömür geçer buralarda

Sanki yar?n dünden uzak
Bitmeyen bir ?zd?rap oy
Dokuz alt? yollar?nda
Bir zincir bo?az?mda

S?kar s?kar gev?etemem
A?layamam

Ayda y?lda bir kaçamak
Kaçsak bile ya?ama bak
Dokuz alt? yollar?nda
Gülmek yasak

Savrulmu?uz odalara
Bahara ve da?lara hasret
?u gördü?ün dönerkoltuk
Sanki ömür törpüleyen rulet

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Ynt: Efkan ?e?en
« Yanıtla #2 : 04 Temmuz 2009, 23:14:44 »
-Hele Yar (Tane Tane Üzümsün)-

Sular gibi duruldum hele yar yar yar
Bir güzele vuruldum yar
Bu hasretlik pek fena hele yar yar yar
Art?k bittim yoruldum yar

Gülerdim a?lamazd?m
Akard?m ça?lamazd?m
Bilseydim ayr?l?k var bel ba?lamazd?m

Gülerdim a?lamazd?m
Akard?m ça?lamazd?m
Bilseydim ayr?l?k var

Tane tane üzümsün
Yarim iki gözümsün
Beni b?rak?p gitme
Gece gündüz sözümsün

Gülüm kurutmam seni hele yar yar yar
Suda çürütmem seni yar
K?rk y?l gurbette kalsam hele yar yar yar
Gene unutmam seni yar

-Sevgi(ßana Kimse ßöyle)-

Bana kimse böyle s?cak
Gülmedi hiç gülmedi
Beni kimse gözleriyle
Böyle içten sevmedi
Gitti gidecek bedende
Yüzy?llar?n görkemiyle
Sevgi
Sevgiydi
Ne kadar ince elleri
Gözleri ne kadar s?cak
Bana verdi?i güçle
Sanki yüre?im kopacak

-Yana Yüre?im Yana-

Dur soluma soluma
Dön o yana bu yana
Sevdam?z büyük olsun
Haydi ba?la horona
Yana yüre?im yana
Omuz dibimde benim
Ver elini karde?im
Da?lar dereler geçip
Sehere yürüyelim
Derde yan derdine yan
Güler bir gün a?layan
Da?lar?n ?l?k yeli
Eser bir gün bu yandan
Dayan ellerim dayan

Kaynaklar : Turku yurdu
« Son Düzenleme: 05 Temmuz 2009, 21:59:40 Gönderen: SevaL_24 »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal