* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Kentsel Dönü?üm K?skac?nda ?stanbul Yoksullar? (?lginç bir foto çal??mas?)  (Okunma sayısı 4648 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
?stanbul, uluslararas? sermaye taraf?ndan y?k?l?yor ve "yeniden yarat?l?yor".  ?stanbul'da ya?ayanlar?n maddi ve manevi emeklerinin ürünü olan ya?am biçimleri, ya?am alanlar? ve ya?am kaynaklar?n?n "uluslararas? sermaye için rant yaratmak yerine ihtiyac? olanlar?n hayatlar?n? iyile?tirmek için kullan?lmas?" gerekti?ini dü?ünen foto?raf sanatç?s? Fatih P?nar, bu "dönü?üm"e bizler için tan?kl?k ediyor. Durdurulamaz gibi görünen bu "yokedi?" ve "yeniden yarat??"a kameras?yla kar?? koymaya u?ra?an Fatih P?nar'a göre bu, "ayn? zamanda egemen güçlerin dünyan?n sahibi olmad?klar?n? göstermekle ilgili bir tav?r".

"Yenileme ad?na, ya?an?lan bir bölgenin ruhsuz ve yapmac?k bir hale getirilmesini istemiyorum. Sulukule örne?inde oldu?u gibi,bir semtin yüzlerce y?ll?k kültürünün birdenbire yok edilmesi ve zenginlerin villalar?na dönü?türülecek olmas? en hafif deyimiyle haks?zl?k. Kendi ad?ma, Sulukule sokaklar?nda oynayan çocuklar?n aras?na kar???p kö?eba?lar?ndaki kahvehanelerde oral? olanlarla çay içmekten ne kadar keyif al?yorsam; etraf? duvarlarla, tel örgülerle, alarmlarla çevrili villalar?n önünden geçmekten de o denli ho?lanm?yorum.

"Niyetim, vars?llar?n daha çok rant sahibi olmas? için insanlar?n ya?am alanlar?n?n bask?c? bir tav?rla ellerinden al?nmas?na kar?? ç?kmak ve steril, turistik 'disneyland'lar yarat?lmas?n?n önünde durmak. Bir fotomuhabiri olarak bu durumda kaybedece?imiz de?erlerin neler oldu?unu anlatabilmek. Belgesel foto?raf?n as?l i?levi, bu kadar k?sa zamanda haks?zl?k ve e?itsizliklerle dolu bu kadar h?zl? bir de?i?imi belgelemek suretiyle bu haks?zl???n önüne geçecek bir hareket yaratabilmektir."

Kaynak: bianet.org

..................

Fatih P?nar, Özgeçmi??
Fatih P?nar 1974 y?l?nda Konya’da do?du. 1992 y?l?nda ?zmir Dokuz Eylül Üniversitesi ?ktisat  fakültesine girdi. Fotojurnalizmle tan??mas? üniversite y?llar?nda oldu. 1997 y?l?nda okulunu b?rak?p fotomuhabiri olabilmek için ?stanbul’a geldi. 1998 y?l?ndan bu yana ayl?k yay?nlanan Co?rafya dergisi ATLAS için fotoröportajlar üretiyor. Sosyal, kültürel ve politik konular üzerine yo?unla?an P?nar’?n 20 farkl? ülke ve Türkiye’den 90’?n üzerinde ana konusu ATLAS dergisinde yay?mland?. Bu çal??malar?ndan yirmisi kapak konusu, dördü özel ek olarak yay?mland?.

Özellikle Anadolu’da ve Ortado?u’da ya?ayan halklar üzerine yo?unla?an P?nar, modernle?me süreciyle kaybolmaya yüz tutan kültürleri belgelemeye ve egemen kültürün ya?am?n d???na itip görmezden geldi?i hayatlar? gösterebilmeye çal???yor. Çali?t??? halk konular?: Nomadic People in Anatolia, Turkomans in Turkmenistan, Turkey and Iraq, Yezidi People in Turkey and Northern Iraq, Iraqi People before occupation, Circassian People in Caucasia and Turkey, Abkhasian People in Abkhazia and Turkey, Kazaks on Don River in Russia

2002 y?l? nisan ay?nda ikinci intifada’n?n ilk günlerinde Filistin’e gitti. 2003 y?l?nda Irak i?galini foto?raflad?. 2005 y?l?nda NTVMSNBC haber portal? için ?stanbul üzerine 11 multimedya çal??mas? foto-röportaj üretti. Halen Bianet haber portal? için ?stanbul’un yenilenecek olan semtlerini belgeleyen bir fotoröportajlar serisi yap?yor. Bu çal??malar?n? ses kay?tlar?yla e?le?tirerek multimedia tarz?nda haz?rl?yor.

Alex Webb’in verdi?i foto-roportaj atölyesine kat?ld?. Ed Kashi’nin Türkiye’de rehberli?ini yapt? ve San Fransisko’da Ed Kashi’nin misafiri olarak üç ay kald? ve ‘Homeless’lar üzerine bir foto röportaj haz?rlad?.

Birçok ünversite ve foto?raf kurumunda dia gösterisi ve söyle?i etkinliklerine kat?lan P?nar, Fototrek foto?raf e?itim merkezinde fotoröportaj dersleri ve atölye çal??malar? vermi?tir.

Atlas Degisinin yan?s?ra, Türkiye’de yay?nlanan Skylife, The Gate, Türkish Geo ve ?stanbul dergileriyle çal??an P?nar, Finlandiya’da yay?nlanan Helsinki Sonamat Gazetesinin Türkiye fotomuhabirli?ini yap?yor. 2002 y?l?ndan bu yana ANZENBERGER (Avusturya) ve CORB?S (Usa) ajanslar?n?n sözle?meli foto?rafç?s?d?r. Radikal gazetesinin Pazar eki Radikal ?ki’de foto?raf kuram? üzerine yaz?lar? yay?mlanmaktad?r.

Sunday Telegraph, French Geo, Ny Times, Der Spiegel, Stern, Passport Magazine, Le Parisien, Le Point, Glamour ile birlikte özellikle Avrupa ve Amerika’da yay?nlanan bir çok gazete ve dergide  foto?raflar? yay?nlanm??t?r.

Kaynak: fatihpinar.com
....................

Bu ilginç ve ba?ar?l? çal??malar? a?a??daki videolarda seyredebilirsiniz:
Ayr?ca Per?embe pazar? adl? foto çal??mas?n? da eser sahibinin kendi sitesinden seyredebilirsiniz:

http://fatihpinar.com/m_persembepazari.asp
« Son Düzenleme: 24 Ağustos 2009, 00:49:18 Gönderen: uzumbaba »

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Fatih P?nar'?n çal??malar?n? çok be?endim.

Özellikle de en son da yer alan " per?embe pazar? " adl? foto?raf çal??mas?n?.

Ya?am tüm gerçekli?iyle,arka fon da ve foto?raflar da aç?kca sergilenmi?.Bir foto?raf'? güzel k?lan ona bakan'?n üzerinde b?rakt??? ya da b?rakabildi?i etkisi'dir.Foto?raflar'?n de?eri ?ah?slara verdi?i etkisi ile ölçülüyor.

Onlar?n güzelliklerini bir kenara b?rakay?m,eskile?tirme kavram?na de?ineyim istiyorum.Eskilerin korunmas?,öz'ün savunulmas? itibar? ile edilen ?ikayet do?ru.Nihayetin de insan sahip oldu?u her ?ey üzerinde derin izlere sahip oluyor.Nitekim öyle yerlerimiz ki üzerinden geçen as?rlar?n dilini konu?urcas?na hala dipdiri.Çevre korumas? bunun için al?nabilecek önlemler aras?nda ama bu da günümüz de betonarme kavram?yla çok fazla kar??t?r?l?yor.Öyle ki insanlar her bulduklar? kaya parças?n? y?k?p park,bahçe yapmaya ba?lad?lar.Bunlar?n için de özel olan tarihi eser varl?klar?m?za hiç de?inmek dahi istemiyorum.Onlar?n durumlar? zaten çok daha vahim.Bir yerde bir kent tüm eskili?inden ar?nd?r?l?p,yenilik maksad? ile tarihe gömülürken bir yandan eserler eski haline nazaran acayip ?ekiller almaya devam ediyor.Seneler önce Restore edilen Afyon kalesi'nin son zamanda ki vahim halini görmenizi isterdim.Eskisi ile alakas? olmayan,tamamen yapma yeni bir eser görünümün de.Tarihi sokaklarda ki çal??malar da ayn? ?ekilde.

Ülke de Restorasyon kavram? iyice allak bullak oldu.

Yenile?tirme ve Eskile?tirme kavramlar?n? birbirine sokmu? durumday?z.

Özgün hali bozmamak gerek.Bir kentsel süreçte en önemli olan bu'dur.Kentin ya?anm??l???n?,önemini onun özgünlü?ü mümkün k?lar.
« Son Düzenleme: 03 Eylül 2009, 21:31:19 Gönderen: SevaL »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal