* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Hristiyanlar?n 666 Korkusu  (Okunma sayısı 7783 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Hristiyanlar?n 666 Korkusu
« : 07 Temmuz 2009, 20:06:19 »
6.666.666.666... 10 May?s'ta Dünya Nüfüsu Bu Olacak. Hristiyan Alemi ?se Deccal'in ??areti Üç Kez Tekrarlan?yor Diye Tedirgin.
6.666.666.666... 10 May?s'ta dünya nüfüsu bu olacak. Hristiyan alemi ise Deccal'in i?areti üç kez tekrarlan?yor diye tedirgin.
Amerikan Nüfüs Bürosu'nun Uluslararas? Program merkeziaç?klad?: 10 May?s 2008'de dünya nüfüsü tam olarak 6 milyar 666 milyon, 666 bin 666 olacak. 6.666.6666.666'nc? dünyal?n?n hangi ülkede do?aca??n?n belirlenmesi mümkün de?il. Ama 10 May?s günü saat 06.00'da bu rakama ula??lmas? bekleniyor. Bu istatistiki aç?klama ise bir anda tedirginlik yaratt?. Hristiyan aleminin alimleri bu rakamdan hiç ho?lanmad?. Çünkü 666 "?eytan'?n rakam?" ya da "Deccal'in i?areti" olarak biliniyor. Bu bir hurafe de olsa baz?lar? Amerikan Nüfüs Bürosu'nun aç?klamas?n? epeyi ciddiye ald?. Kimileri, bu rakamda 666'n?n üç kez tekrarlanmas?ndan da çok rahats?z. Kilise çevreleri, endi?eye kap?lanlar? rahatlatmaya çal???yor.
666 rakam?na birçok Hristiyan ülkesinde rastlamak neredeyse imkans?z.araçplakalar?nda 666 yok. Biçok resmi kurumda 666 numaral? oda da yok.

Son günlerde özellikle Ortado?u’da ya?anan çat??malar ve olu?an gerilim ortam?, hadislerde fitnesinin tüm dünyay? saraca?? haber verilen Deccal’in ç?k???n?n gerçekle?mi? olabilece?inin bir i?aretidir. Peki tüm fitnelerin arkas?nda sinsice gizlenen Deccal nas?l tan?n?r?

Deccal kelimesi pek çok ki?i taraf?ndan duyulmu? olsa da ne anlama geldi?i tam olarak bilinmeyebilir. Çünkü insanlar?n büyük bir bölümü bu konuda çok s?n?rl? bilgiye sahiptir. Oysa Deccal, Peygamberimiz (sav)’in k?yamet gününün yakla?t???na i?aret eden hadislerinde, hakk?nda çok fazla detay verilen son derece önemli bir kavramd?r. Bu yaz?n?n amac? da Deccal’i hadislerde bildirilen tüm özellikleriyle tarif etmek, Peygamberimiz (sav)'in dikkat çekti?i bu ?eytani gücün yak?ndan tan?nmas?na vesile olmakt?r.

-Deccal kelimesinin anlam? nedir?

Arapça bir kelime olan Deccal, “yalanc?, hilekar; zihinlerde, iyi ile kötüyü, hak ile bat?l? kar??t?ran; bir ?eyi yald?zlay?p gerçek yüzünü gizleyen; her yeri dola?an kötü ve u?ursuz ki?i” gibi anlamlara sahiptir.

Hadislerde geçen Deccal kavram? neyi ifade etmektedir?

Deccal kavram?, Ahir Zamanda gelecek olan Hz. ?sa ve Hz. Mehdi'nin kar??s?nda yer al?p, inkar?n insanlar aras?nda yay?lmas? için mücadele edecek, insanlar? kötülü?e sürükleyecek en büyük negatif gücü ifade etmektedir. Hadislerde genelde bir ki?ilik olarak tasvir edilmektedir, ancak bu bir ki?i olabilece?i gibi, ?iddete ve vah?ete yönlendiren, ?eytani özelliklere sahip ve insanlar? zulme u?ratan bir ideoloji de olabilir. Nitekim Deccal’i anlatan pek çok hadiste çe?itli benzetmelerle tarif edilen özellikler, bir ideolojinin özellikleri olarak de?erlendirildi?inde netlik kazanmaktad?r. Bu durumda insanlar? inkara sürükleyen, din ahlak?ndan uzakla?t?ran, insanlar aras?nda fitne ve karga?a ç?kmas?n? sa?layan her türlü ideoloji ve dü?ünce sistemi, Deccal’i temsil etmektedir. Deccal'i temsil eden bu sistem genel olarak Deccaliyet olarak isimlendirilmektedir.

?slam literatüründe k?yametten önceki son dönem olan ahir zaman'da Deccal’?n ortaya ç?kaca?? ile ilgili hadisler mevcuttur. Ancak bu konuda bir ayetin bile bulunmamas? ilginçtir. Bu konudaki hadislerin peygamber döneminden sonra, ?slam'a geçen Yahudi ve Hristiyanlarca olu?turuldu?u dü?ünülse de güvenilir islam alimlerince bu yanl?? bir dü?üncedir. Çünkü ehli sünnet alimleri`nin titizlikle olu?turdu?u hadis kitaplar?nda da deccal ile ilgili bir çok hadis vard?r. Yahudi ve H?ristiyanlarca uyduruldu?u dü?üncesine gelince, islam alimleri`nin bildirdiklerine göre deccal bu dinlerin peygamberleri taraf?ndan da bildirimi?tir. Yani her peygamber deccal hakk?nda ümmetini uyarm??t?r. Eski Ahit ve Yeni Ahit'de benzer bir varl?ktan bahsedilmektedir (Anti-Mesih, Anti-Christ).

Deccal'den önce 32 adet küçük deccalini gelece?i, ?slâm'da hadislerde zikredilir. Bu ki?iler, Deccal'in hilâf?na ancak yöresel etkileri olacakt?r. Bütün deccallerin ortak özelli?i, "tek gözünün kör" olmas?, yâni dünyây? görmesi, maddî aç?dan durumu düzeltece?i, fakat dînî konularda gerileme getirece?idir. ?nsanlar?n inanc?n? kendine "tapt?rarak", kendini kurtar?c? olarak göstererek ve kendisine "inanmayanlar?" tâkip edip öldürerek bozacaklard?r.

666 say?s?n?n kendisiyle ba?lant?s? bahsedilir. ibranice 666, www harflerine denk geldi?i için türkiye' de bu olay, dabbe adl? filmde i?lenmi?tir. (internet olarak görülmesi) bir e?ekle dünyay? gezip milleti kand?rmaya çal??aca?? ve büyük kitleleri kand?raca?? söylenir. k?z?l saçl? ve tek gözlü olan deccalin iki ka??n?n ortas?nda 'kefere' (kafir) yazar.

Al?nt?: Guarden

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal