* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Alevili?e Dair Her?ey  (Okunma sayısı 30808 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Alevilik Nedir ?
« Yanıtla #15 : 05 Temmuz 2009, 13:46:25 »
?mam Muhammed MehdiOn ikinci ve son ?mam Muhammed Mehdi, Hasan Askerinin tek o?ludur.Anas? Nercis Hatundur.
?slam aleminde, Mehdi kadar üzerine çok söz söylenen ve yaz?lan konu pek azd?r. Bu yaz?lar ve tart??malar ça??m?za kadar aral?ks?z süre gelmi?tir.
Mehdi’nin Do?umuna Babas? anas? ve halas? tan?k olmu?tur.Hakime Methinin do?umunda haz?r bulundu?unu kesin biçimde aç?klam??.
Mehdi’nin ya?am? tamamen bir s?r perdesidir. Kimse ile yüzyüze görü?memi?tir.Halka yapacag? duyurular?n? Ebu Amr Osman,Ebu Ca’fer, Muhammed, Hüseyin bin Ruh, Muhammed Samuri ad?nda dört sefiri arac?l??? ile yapm??t?r.
?nananlar?n,umut ????? haline gelmi?tir Halk inan???nda Bir ma?arada s?r oldu?u dünyaya tekrar gelece?i Alemi zulümden ar?t?p adaletle dolduraca?? söylenerek günümüze kadar gelmi?tir. Hükümdarlara kar?? yap?lan tüm k?yamlarda halk?n deste?ini almak için,Tüm ayaklananlar Mehdi ad?na ortaya ç?km??lard?r.

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Alevilik Nedir ?
« Yanıtla #16 : 05 Temmuz 2009, 13:47:03 »
Alevi Dualar?

Dua ve Alevi Dualar?
Son tahlilde insano?lu aciz içinde olan bir varl?kt?r. Bu durum insanl?k tarihine kadar uzan?r. Teknoloji ne kadar geli?mi? olursa olsun, ya?am standard? ne kadar yükselmi? olursa olsun insano?lu her zaman yarat?c? güce muhtaç olacakt?r. Dua’da bu a?amada devreye giriyor.Dua bir ibadet biçimidir. Hz. Peygamberin ifadesiyle "ibadetin özüdür". ?nsanlar s?k?nt?l? anlar?nda oldu?u gibi bolluk ve bereketli dönemlerde de duaya s???nm??lard?r.
Duay? di?er ibadetlerden ay?ran en büyük özellik onun biçimsel olmay?p daha çok bireysel bir ibadet ?ekli olu?udur. Yani Allah ile kurulan bire bir "ileti?imdir". Bu ileti?imin zaman?, mekan? ve biçimi yoktur. ?üphesiz toplumsal olarak bir araya gelindi?inde birlikte okunan dualar da vard?r. Bu dualardan baz?lar?n? aktaraca??z. Bu dualar daha çok ortak noktalar?n ço?almas?na yaramaktad?r. Tekrar belirtmekte yarar var. Bu ibadetin en önemli özelli?i zaman, mekan ve biçimsellikten ar?nm?? olmas?d?r, ayr?ca yarat?c? güçle insano?lunun birebir ileti?imi olmas?d?r. Ama toplumsal geli?im aç?s?ndan genel dualar?n bilinmesi ve zikredilmesi de önemlidir.

Lokma DuasiAllah! Allah! Lokmalar kabul ola. Muratlar has?l ola. Hak Muhammed Ali Kabul eyleye... ?mam Hasan ?ah Hüseyin Hünkar Hac? Bekta? Veli defterine kay?t ola. Nur’u Nebi Kerem-i Ali Pirimiz Hac? Bekta?i Veli gerçek Erenler Demine Hu Mümine Ya Ali

Allah Allah! Ak?amlar hay?r ola, Hay?rlar feth ola ?erler defola, hizmetleriniz kabul ola. Muratlar?n?z has?l ola. Haz?r, gaib, zahir bat?n ayini Cem erenlerinin nur cemallerine a?k ola. On sekiz bin alemle mümin, müslim cümle karde?lerimizi Muhammed- Ali gülbang?ndan mahrum eylemeye. Allah cümlemizi didar? ehli beyte me?rebi hüseyine nail eyleye Muhammet el mustafa, Aliyyel Murtaza, Cebrail Musaffa, Gözcü Er Mustafa, Gulam Kamber, Çera?c? Cabir Ensar, Selmani Farisi, Bilal Habe?i, Kurbanc? Mahmut Ensari, Gulam Kisani, Semahc? Abuzer Gaffari, Fat?matül Zehra, Am?r? Eyyar ve ?znikci, Hüzeymenin hüsnü himmetleri üzerinizde ola. Saklaya bekleye dil bizden nefes Pirimiz Hünkar Hac?i Bekta? Veli den ola Vaktin imami Veliyettin Efendimizin defterine kay?t ola gerçek erenler demine hu! Mümine Ya

ÇERA? Çün çera?? fahr uyand?rd?k Hüdan?n a?k?a
Seyyid el kevneyn Muhammed Mustafa’nin a?k?na
Sakii Kevser Aliyyel Murtazanin a?k?na
Hem Hatice Fat?ma Hayrünissan?n a?k?na
?ah Hasan Hulki R?za hem ?ah Hüseyni Kerbela
Ol imam? etkiya Zeynel aban?n a?k?na
Hem Muhammed Bakir ol kim nesli Paki Murteza
Cafer üs Sad?k ?mam? Rehmüman?n a?k?na
Musai Kaz?m ?mam? Serfiraz? ehli Hak
Hem Ali Musa R?zay? Sabiranin a?k?na
Sah Taki ve Ba Naki hem Hasanül Askeri
Ol Muhammed Mehdi Sahip Livan?n a?k?na
Pirimiz üstad?m?z Bekta? Velinin a?k?na
Ha?redek yanan yak?lan a?ikan?n a?k?na

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Alevilik Nedir ?
« Yanıtla #17 : 05 Temmuz 2009, 13:47:39 »
Alevilikte Kurban Bayram?

Alevilerde Kurban Gelenegi ve Kurban Bayrami


Canlar kurban kelimesinin anlam? Allaha yakla?mak Allah?n r?zas?n? kazanmak demektir
Yani Allaha manevi aç?dan yakla?makt?r.
Asl?nda sadece kurban keserek Allaha manevi aç?dan yakla??lm?yor .Bir fakir sevindirmek bir yoksulun karn?n? doyurmak insanlara sevgiyle yakla?mak okumak isteyipte yoksulluktan okuyamayan ö?rencileri okutmak k?sacas? yoksulu ve fakiri sevindirmek Allah?n r?zas?n? kazanmak demektir yani kurban kesmedende bunlar yap?ld???nda kurban yerine geçer

Canlar kurban gelene?i HZ. ?brahimin o?lu ismaili kurban adak etmesiyle ba?lar.
HZ. ?brahim çocugu olmad???ndan Allaha yak?n?rken ya Rabbim benim günah?m neydide bu kadar mal?m mülküm varken soyumu sürdürecek bir evlad dahi vemedin bana diye yakar?rken Tanr? ?brahimin duas?n? kabul edip ya ibrahim sana bir evlet verece?im sende dünyada ençok sevdi?ini bana kurban edeceksin demesiyle kurban gelene?ininde temeli at?lm?? oldu . ismail dünyaya geldi?inde Hz ?brahim ?unu anlad?ki dünyada ençok sevdi?i o?lu ismail di ve Allaha vermi? oldu?u sözü yerine getirmesi gerekiyordu.

?smail 12 ya??na gelinceye kadar Hz ?brahim sürülerle koyun ve develer kesmesine ramen Allaha vermi? oldu?u sözü yerine getirmesi gerekiyordu her gece rüyalar?na vermi? oldu?u söz geliyordu ve Hz ?brahim içindeki nefsi yenmesiyle ismaili kurban etmek istemide kendi varl???n? Tanr? varl???nda eritmesi ve böylece tümüyle Tanr?ya eri?mek iste?idir . Gerçektende
Hz ?brahim vucudu yoketmeden de Tanr?ya var?laca??n? anlad?. Böylece o?lunu ve kendini yok etmekten çekinip elde etti?i bu gerçek kavu?ma u?runa maddi bir kurban (koç) adad? ki
Günümüze de?in gelen kurban kesmenin kökü buraya dayan?r.

Hz ibrahimin nefsini yenmesi ismaili b?cak alt?ndan kurtaran oydu ogünden bugüne kadar insan o?lunun kurban edilmeyi?i insanlar aras?nda sükran ,sevinç,dileklerinin kabulolmas? manas?nda bugüne kadar bayram havas?nda yap?larak gelmi?tir..

Bak?n bukonuda Genç Abdal nediyor

Ayn i cem de herkes murad?n buldu
Donand? meclisler nur ile doldu
Hep erenler evliyalar cem oldu
Bu dem bayram?m?z seyran?m?z var

Alevilerde ise kurban dendi?i zaman as?l kurban nefsini t??lamakt?r
Çünkü Alevilerde dualarda can?m kurban tenim tercüman diyerek ikrar verip ikrar?nda durmakt?r, ilim ve irfanla olgunla??p erenler yolunda el ele el hakka insani kamil mertebesine erip o meydana gelmektir

Allah Allah deyip gel bu meydana
Can ba? feda edip götür kurbana
Boyun e?ip yüz sür ?ah? Merdana
Erenler bu meydan er meydan?d?r.

Nesimi bu konuda bak?n nediyor

Can?m erenlere kurban
Serim meydanda meydanda
?krar?m ezelden verdi
Can?m meydanda meydanda

Gerçek olan olur gani
Gani olan olur veli
NES?M? ,yim yüzün beni
Derim meydanda meydanda

Alevilerde kurban adak yapman?n kurallar? vard?r her can istedi?i anda kurban adayamaz
Özellikle kurban kesecek canlar ev içerisinde darg?n küskün olmayacak , kurban adak yaparken aileyi bir araya toplay?p herke? r?zal?k vermesi gerekmektedir çünkü bizlerde r?zas?z lokma yenmez nas?lki cemlerde r?zal?k verilmeden cemler yap?lam?yorsa dedeler r?zal?k almadan cemi yapam?yorsa kurbandada ayn? r?zal?k al?nmas? gerek mektedir.

Alevilerde özellikle adak kurbanlar? herhangi bir can?n bir dilek diledi?inde ,bir kazadan kurtuldu?unda,diledi?i bütün dileklerinin kabul olmas?ndan sonra kurban keserler bu kurban?da kap? kom?uya ve özelikle fakirlere da??tmalar? gerekiyor.
?krar kurbanlar? vard?r bu kurbanlar da yap?lacak bir cem esnas?nda gelen bütün canlara cemde lokma olarak sunulur.

Kurban bayram?nda ismail a?k?na adam?? olduklar? kurban?n? kesmeden önce ailesiylebirlikte bir dergahta bayram ibadeti yaparlar cem seklinde cemal camale dedenin kar??s?nda kurban düvazlar? söylenir ve secde yap?l?r. Dergahlar?n olmad??? yerde dedesini eve ça?ir?r ve dede kurban? n duas?n? verir ve kurban t??lan?r. Alevilerde bayramdendi?i zaman darg?nlar?n bar??mas?,hasta ziyaretleri,kabir ziyaretleri,büyüklerimizi ziyaret etmek ,bir fakir doyurmak,yoksullar? ziyaret etmek,ziyaretlere var?p dilek dilemek ve en önemlisi cem olup pir kar??s?nda dua ya durmakt?r

Asl? ?ah ? Merdan , Güruh i Naci
Gerçe?e ba?l?d?r buyolun ucu
Senede bir kurban talibin borcu
Pir i Tarikata indi bu kurban

Canlar Aleviler biryerleri ta?layarak bayram yapmazlar Alevilerin bayram anlayi?? yukarda s?ralad?klar?m?zd?r ya?ad???m Tercan bölgesinde böyle bayram yap?l?r
Belki yöresel olarak küçük farkl?l?klar olsada öz itibariyle ayn?d?r yani kurban kesmekten amaç yoksulun karn?n? doyurmakt?r fakir sevindirmektir,inanc?n?zdaki de?erleri ya?atmakt?r en önemliside içinizdeki kini kibiri atarak Ailenizle birlikte pirin kar??s?nda özünüzü dara çekmektir piri pak olmakt?r.

Hak Muhammed Ali yoluna gönül verenlerin a?k?na
H?z?r yard?mc?n?z olsun

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Alevilik Nedir ?
« Yanıtla #18 : 05 Temmuz 2009, 13:48:15 »
Hizir orucu ve Cem
Alevilerde H?z?r Orucu ve Cemi

Anadolu’daki Alevilerde anlat?lan rivayetlerde, H?z?r Aleyhisselam ve ?lyas Aleyhisselam peygamber mertebesinde iki kardestirler.
Kutsal kitaplarda anlat?ld??? üzere; Nuh Aleyhisselam Tanr?’ya seslenerek “Yarabbi kullar?n?n bana ne yapt???n? görüyor musun bunlara hidayet ver, do?ru yolu göster. Hidayetten nasipleri yoksa bana sab?r ver. Bunlar?n içinde imana gelecek kimse var ise bana bildir.’’ diye yalvard?.
’tan bir vahiy geldi ve : “Bir gemi yap! ?mana gelenleri o gemiye al. Tufan kopacak, sana inanmayanlar ve Allaha iman etmeyenler helak olacaklar.’’ dendi. Bir rivayete göre de kendisine inanmayan Kenan ad?ndaki o?lu ve annesi bu gemiye binmediler ve tufanda bo?uldular. Tufan zaman? gemi su üzerinde bir süre dola?d?kdan sonra bir afat ba?lad?. F?rt?naya ve dalgalara tutulan gemideki halk feryat ve figan ederek ’’ Ya H?z?r, sen bizi kurtar!’’ diye dua ettiler. Üç gün üç gece f?rt?na devam etti. Gemi her taraftan su almaya ba?lad? ve batt? batacak derken, bu s?rada bir ye?il el gelip gemiyi batmaktan kurtard?. Bu olaydan sonra sular sakinle?ti, f?rt?na durdu. I?te o zamandan beri insanlar, Dergah? Hakk’a üç gün oruç naz?r etmi?ler. Böylece her y?l üç gün oruç tutarak H?z?r Aleyhisselam’?n yard?m?n? dilerler.
Anadolu’daki Alevilerde anlat?lan rivayetlerde, H?z?r Aleyhisselam ve ?lyas Aleyhisselam peygamber mertebesinde iki karde?tirler. Bunlardan H?z?r karada ??yas deryada zorda ve darda kalanlar?n imdad?na ko?arlar ve ikisi de ölümsüzdürler.
Ab? hayat çe?mesinden su içtiklerine, ab? hayat ölümsüzlük çe?mesinden su içenlerin yanl?z bu iki kutsal ki?inin oldu?una, hep ya?ad?klar?na, her yerde haz?r ve naz?r olduklar?na inan?l?r. Onlar yürekten a?k ile ça??ran herkesin imdad?na eri?irler.
H?z?r Aleyhisselam bizim inanc?m?zda ak sakall?, nur yüzlü, boz bir ata binip da?da ve deryada dola??r. Onun için halk dilinde(Bozatl? H?z?r) diye ça?r?l?r ve hakk?nda binlerce hikaye vard?r.
Aleviler, H?z?r ay?nda üç gün oruç tutup, H?z?r Cemi yapar ve kurban keserler. Bu dönemde aile ziyaretleri yap?l?r, oruca niyetlenilir, ak?am yeme?inden sonra sahura kalkmadan ertesi günün ak?am?na kadar oruç tutulur. Genellikle mevsim itibar?yla k???n H?z?r orucu tutuldu?undan, insanlar Anadolu’daki küçük yerle?im birimlerinde(köylerde ve mezralarda ) yan yanad?rlar. Sazlar çal?n?r, deyi?ler söylenir ve H?z?r Aleyhiselam ile ilgili menk?beler anlat?l?r.
Orucun üçüncü günü bu?day taneleri sacda kavrularak ta?tan yap?lm?? el de?irmenlerinde(d?star) ö?ütülür. Dersim - Tunceli yöresinde bu gelenek halen sürmektedir. El de?irmeninde ö?ütülen bu?day unu, irmik gibi olur. Elenerek, tepsi veya temiz bir bez üzerine toplan?r, hiç dokunmadan o gece bekletilir. Genç k?zlar ve o?lanlar, hane halk? niyet tutar ve uyurlar.
Ertesi sabah irmi?in üzerinde iz olup olmad???na bak?l?r. ?ayet iz varsa H?z?r’?n u?rad???na inan?l?r ve dua edilir. Alevilerin ya?ad??? ço?u bölgede bu kavrulmu? ve ö?ütülmü? bu?day irmi?ine “gavut” denilir. Bu irmik oruç sonunda pi?irilip içine tereya?? dökülerek tüm kom?ularla birlikte dua edilerek yenir. S?ra ile her evden birkaç lokma yenilerek köydeki tüm evler dola??l?r. H?z?r ay?nda cem yapan aileler pirini veya rehberini ça??r?r, kurban?n? keser. Mali durumu iyi olmayanlar kurban kesmeden de cem yapabilir. Alevi köylerinde H?z?r Cemi oldukça yayg?nd?r. A?a?? yukar? her hane Cem yapar.(1980’e kadar kadar böyleydi. )
Ceme herkes banyosunu yaparak, temiz elbiselerini giyerek kat?l?r. Uzun zaman oturamayacak ve anlat?lanlar? dinleyemeyecek ya?taki küçük çocuklar ve hastalar ceme gitmez veya götürülmez. Kad?nlar, ceme giderken süs ve ziynet e?yalar? takmazlar. Hakk?n huzuruna oldukça sade ve temiz gidilir.
Anadolu Alevilerinde Bozatl? H?z?r sözü oldukça yayg?nd?r. ‹nsanlar ço?u yeminlerini ve adaklar?n? onun ad?yla yaparlar. H?z?r a?k?na istenen ve H?z?r a?k?na verilen ?eyler makbul ve muteberdir. Isimlerin ço?u H?z?r ad?yla an?l?r (H?z?r da??, H?z?r oca??, H?z?r çesmesi, H?z?r gölü, H?z?r yolu).
Bozalt? H?z?r darda kalan tüm insanlar?n yard?mc?s? ve bekçisi olsun.

YAZAR: HASAN KILAVUZ DEDE


BOZATLI HIZIR
Elaman Mürvet huzura geldik
Yard?m eyle bize bozatl? H?z?r
Yüz sürüp yerlere yard?m diledik
Yeti? yard?m eyle bozatl? H?z?r

Toplanm?? canlar dua ediyor
H?z?r gelir diye herkes bekliyor
Ça??ran ki?iye yard?m ediyor
Yeti? yard?m eyle bozatl? H?z?r

Mümin olan yüzün hep Hakka döner
?rfan meydan?nda kaynay?p pi?er
Diz çökmü? önünde aff?n? diler
Yeti? yard?m eyle bozatl? H?z?r

Seni seven canlar elini açm??
H?z?r günü diye duaya durmu?
Nebilik velilik tek sana gelmi?
Yeti? yard?m eyle bozatl? H?z?r


Mümin ikrar?na sad?k olunca
Kusurunu ele al?p gelince
A?lay?p s?zlay?p af dileyince
Yeti? yard?m eyle bozatl? H?z?r

Kemter dervi? diler özüne himmet
Mahrum etme beni eyle mürüvet
Evliya embiyan?n yüzü suyu hürmeti
Yeti? yard?m eyle bozatl? H?z?r

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Alevilik Nedir ?
« Yanıtla #19 : 05 Temmuz 2009, 13:48:41 »
MUHARREM AYI VE MATEM ORUCU

Muharrem ay? Hicri takvimin birinci ay?d?r. Onuncu günün de ismi, A?ure’dir. Tarihi kaynaklara göre milattan çok önce Arap, ?srail ve Fars milletleri taraf?ndan, Muharrem ay?n?n A?;ure günü, kutsal kabul edilen ortak bir de?erdir. Bugünün de?erini ve kutsall???n?, tarihler ?öyle anlat?yor:

Adem atan?n tövbesinin kabul edildi?i gün.

Nuh Peygamber'in gemisinin karay? buldu?u gün.

?brahim Peygamber'in Nemrut,un ate?inden kurtuldu?u gün.

Musa Peygamber'in kavmini Firavun'un ?errinden kurtard??? gün.

Yunus Peygamber'in bal???n karn?ndan kurtuldu?u gün.

Eyüp Peygamber'in dertlerine ?ifa buldu?u gün.

Saymakla bitiremeyece?imiz bütün peygamberlerin refaha, kurtulu?a ve ba?ar?ya ula?t?klar? gündür. Onun içindir ki Nuh Peygamber dahil ondan sonra gelen bütün peygamberler, Hz. Muhammed ve Hz. Ali de 10 Muharrem A?ure günü ?ükür ve senalar?n? ifade ederek, oruç tutmu?lar. Nuh Peygamber'in kurtulu? çorbas?n? pi?irip fakir fukaraya yedirmi?ler, Hay?r ihsan yapm??lar. Bütün tarihler o güne kadar olan, Muharrem ay?n?n kutsall??? ve özelli?ini böyle anlat?rlar.

MATEM

Matem Farsça,dan gelen bir kelimedir. Türkçe'de anlam?: Çok sevilen de?erli bir varl??? veya yak?n? kaybedildi?inde bu insan?n günlük ya?am?n? etkiler; insanlar kederlenir, üzülür a?lar ve uzun bir zaman üstünden atamaz, e?lenemez, gülemez, ne?elenmek istemez, hep günlerini üzüntü ile geçirdi?i zaman dilimine Yas veya matem tutmak, demektir.Hz. Muhammed,in ölümünden 48 sene sonra, bütün peygamberlerin kutsal kabul ettikleri, oruç tuttuklar? Hicri 10 Muharrem 61 Cuma günü Miladi 10 Ekim 680 tarihinde, Kerbela denen F?rat Nehri,nin kenar?nda, kurda ku?a sebil olan F?rat suyunu, Hz. Muhammed,in torunlar?na, Ehl-i Beyt,ten de tek kalan Hz. Hüseyin,ine ve onun mahsun yavrular?na vermediler. Dünya da bugüne kadar bir e?i benzeri olmayan, insanl?k aleminin yüz karas?, görülmemi? susuz bir zulüm ve katliam i?lendi.

Muharrem ay? denince? Aleviler için yas veya matem ay ?akla gelir. Bugüne kadar inanc?nda, felsefesinde, itikat?nda, sevgisinde, Hz. Muhammed’e ve onun Ehl-i Beyt'ine can? gönülden A?k-? Muhabbetiyle ba?l? olan Aleviler, onlar?n sevgisi ile sevinmi?ler, kederi ile kederlenmi?ler, ac?lar?na a?lam??lar, gördükleri zulüme de yas tutmu?lar. Zulüm edenleri de lanetle anm??lar.

Hz. Muhammed’e ve Ehl-i Beyt’ine inan?p iman edenler, onlara yap?lan bu zulmün ac?s?n? hiçbir zaman unutmazlar. Hele Muharrem ay? gelince o zulmün kendilerine yap?lm?? gibi ac?s?n? hissederler. ??te o 12 gün, oruçlu halleriyle. Dü?ünlere, e?lenceli yerlere gitmezler, dü?ün ni?an yapmazlar, fazla sulu yiyeceklerden güçleri oran?nda sak?n?rlar, ya?ad?klar? ortama göre, imkanlar? ve olanaklar? el veriyorsa tra? olmazlar, i?tahlar?n?n çekti?i güzel ve etli yemekleri yemezler.

Alevilikte oruç tutarken sahura kalkmak yoktur. Durumu özetleyecek olursak: Nas?l ki yak?nlar?n?zdan birini kaybetti?iniz zaman, onun ac?s? ile bir zaman kederli, üzüntülü günler ya??yorsan?z. ??te 12 gün oruç boyunca da aynen öyle ya?an?r.

A?ure
Matem Orucu bitiminde A?ure pi?irilir. A?ure, tatl? bir çorba olup, birlikte yenilir veya evlere da??t?l?r. A?ure çorbas?nda et bulunmaz. Bu?day, f?nd?k, ceviz veya meyvelerden olu?an 12 de?i?ik üründen yap?l?r (tarif). A?ure Günü, Sünnilerin Ramazan Orucu bitiminde kutlad??? ?eker Bayram? gibi bir bayram kutlamas? de?ildir. Aleviler; Kerbela’da ?mam Hüseyin’in o?lu Zeynel Abidin’in sa? kurtuldu?u için mutludurlar, bu nedenle çorba tatl? olur.
Muharrem ay?nda Aleviler bir araya gelerek birlikte mersiyeler, ?iirler, deyi?ler, Alevi önderlerinin kahramanl?k öykülerini okurlar, anlat?rlar, söylerler.

ORUCA N?YET ETMEK
Bism-i ?ah…Allah Allah… Er Hak-Muhammed-Ali a?k?na, ?mam Hüseyin Efendimizin susuzluk orucu niyetine Kerbela’da ?ehid olanlar?n temiz ruhlar?na, Fat?ma Anam?z?n ?efaat?na, Oniki ?mamlar a?k?na oruç tutmaya niyet eyledim. Ulu Dergah kabul eylesin...

A?URE LOKMASI ?Ç?N DUA
Bism-i ?ah…Allah Allah…
Barekallah. ?ehidler ?ah? ?mam Hüseyin Efendimizin ve Kerbela ?ehidlerinin yüce ruhlar?n?n ?ad olmas? için barekallah. Cümle erenlerin ruhu için barekallah. Yurdumuzun, Ulusumuzun, Cumhuriyetimizin esenlikte olmas? için barekallah. Ordular?m?z?n güçlü olmas? için barekallah. Ahirete göçenlerimiz ve bugün ya?ayanlar?m?z için barekallah. Gökten hay?rl? rahmet, yerden hay?rl? bereket vermesi için barekallah. Muhammed Mustafa, Aliyyel Mürteza, ?mam Hasan, ?mam Hüseyin, Kerbela ?ehidleri ve Hünkâr Hac? Bekta? Veli hakk? için el-Fatiha ve salevat. Gerçe?e hü…

A?URE YEND?KTEN SONRA OKUNACAK DUA
Bism-i ?ah …Allah Allah…
Allah, Muhammed, Ali, Oniki ?mam Efendilerimizin ruhu revanlar?, ?âd ve handan ola. Münkir ve münaf?klar mat ola, müminler ?âd ola. Lokmalar?m?z dertlere deva ola.
Matem-i Hasan ve Hüseyin ola. Cümlemize hakl? hay?rl? k?smetler verilmesi için …
Nur-u Nebi, Kerem-i Ali, Pirimiz Hünkâr Hac? Bekta? Veli demine hü.

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Alevilik Nedir ?
« Yanıtla #20 : 05 Temmuz 2009, 13:49:09 »
 
KERBELA OLAYI
Hz. Hüseyin Peygamberin torunu ve Hz. Ali ile Hz. Fat?ma’n?n ikinci çocu?u idi. O zamana kadar Araplar aras?nda pek rastlanmayan bu ad? ona Hz. Muhammed vermi? idi. Baz? kaynaklarda Hüseyin do?du?u zaman Hz. Muhammed’in kula??na; ‘O cennet çocuklar?n?n efendisi (Seyyid)dir’; diye seslendi?i yaz?l?d?r. Peygamber Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’i çok severdi. ‘Bunlar benim o?ullar?md?r, k?z?m?n o?ullar?d?r; Allah?m ben onlar? seviyorum, sen de onlar? sevenleri sev.’ dedi?i bir çok kaynakta yaz?l?d?r.

?mam Hüseyin’in çocuklu?u Peygamberin derin sevgi ve ?efkati içinde geçti. Ancak bu durum k?sa sürdü. Daha 5 ya??ndayken dedesini yani Hz. Muhammed’i ve k?sa bir süre sonra da annesi Hz. Fat?ma’y? kaybetti. Bu durumun onu oldukça etkiledi?i muhakkakt?r.

Hz. Ali’nin ?ahadeti sonras?nda abisi Hz. Hasan’a itaat etmeyi ye?ledi. Çünkü babas? ölürken ona abisine uymas?n? vasiyet etmi?ti. Ancak abisinin Muaviye’nin hileleriyle zehirletilerek ?ehit edilmesinden sonra ya?anan geli?meler onun o zaman kadarki durumunu de?i?tirdi. Yezid’e biat etmemekteki kararl?l??? onun bu yolda sonuna kadar gidece?ini gösteriyordu.

Muaviye ölmeden önce çe?itli hile ve tehditlerle halk? o?lu Yezid’e biat ettirmi?; Hz. Hüseyin ve baz?lar? gelenleri biat etmemi?lerdi. Yezid ilk i? olarak babas?n?n yar?m b?rakt??? bu i?i tamamlamak üzere, Velid’e yollad??? mektupta ‘her ne suretle olursa olsun Hz. Hüseyin, ?bn-i Zübeyr ve ?bn-i Ömer’in biatlerinin sa?lanmas?n?, e?er bu mümkün olmazsa, boyunlar?n?n vurulup, ba?lar?n?n kendisine gönderilmesini istiyordu. ?ktidar h?rs?n?n i?tahlar?n? kabartt??? Emeviler’in yapamayacaklar? i? yoktu. Babas? Muaviye’nin izinden giden Yezid, gerekirse Peygamberin sevgili torununun dahi ba??n? kesmeye, Ehli Beyte zulüm etmeye kararl?yd?.

Do?al olarak Hz. Hüseyin, Yezid’e biat etmedi ve Velid’in çabalar? sonuç vermedi. 4 May?s 680 gecesi karde?i Muhammed Hanefi’nin de tavsiyesiyle bütün aile fertleriyle birlikte Mekke’ye gitti. Ayr?ca bu s?rada Hz. Hüseyin’in Mekke’ye gitti?ini ö?renen Kufeliler de Hz. Hüseyin’e elçiler göndererek Kufe’ye davet ederek kendisini halife olarak tan?maya haz?r olduklar?n? bildirdiler. Bunun üzerine Hz. Hüseyin de amcao?lu Müslim b. Ak?yl’i oradaki durumu yerinde görmek ve uygun bir zemin sa?lamak üzere Kufe’ye gönderdi. Önceleri Müslim Kufe’deki çal??malar?nda ba?ar?l? oldu ve Hz. Hüseyin de bunun üzerine Mekke’den Kufe’ye do?ru yola ç?kt?.

Bu arada Müslim’in faaliyetleri Yezid taraf?ndan haber al?n?nca, Kufe Valili?ine zalim Ubeydullah getirildi ve Müslim yakalanarak idam edildi. Ubeydullah’?n Kufe valili?ine atanmas? ?üphesiz anlaml?yd?. Çünkü o Muaviye’nin Irak Valisi Ziyad b. Ebih’in o?luydu. Zalimlikte babas?ndan a?a?? de?ildi. Ubeydullah’?n Kufe Valili?ine atanmas?yla Hz. Hüseyin’i davet eden onbinler korku ve tehditle sindirildi.

Hz. Hüseyin, Mekke’den Kufe’ye do?ru yola ç?kt???nda amcao?lu Müslim Yezid’in adamlar?nca öldürülmü?tü. Hz. Hüseyin kafilesiyle ilerlerken yolda, ünlü Arap ?air Ferezdak ile kar??la??ld?. Hz. Hüseyin ondan Kufe’deki durumu sorunca, Ferezdak, ‘Halk?n kalbi seninle, k?l?çlar? ise Beni Emeviler iledir; kaza ise gökten iner ve Allah diledi?ini i?ler.’ dedi. Hz. Hüseyin de ‘Do?ru söyledin, Allah?n dedi?i olur.’ dedi ve yola devam edildi. Hz. Hüseyin Müslim’in Yezid’in adamlar?nca ac?mas?zca öldürüldü?ünü yolda ö?rendi?inde oldukça üzüldü. Kufelilerin kalle?li?i ve dönekli?i ortada oldu?u, Müslim’e oynanan oyun her ?eyi gösterdi?i halde, hatta kendisi için ba? koyduklar?n? söyleyenler da??l?p kaçt??? halde o, Mekke’den yola ç?kan ailesi ve fedakar dostlar?yla, yola devam etmekten çekinmedi. Hatta ordunun geldi?ini haber al?nca yan?ndakilere zaman varken kendisinden gece ayr?labileceklerini ifade ettiyse de, yan?nda bulunanlar ‘hayatlar?n? kurtarmak için onu terk etmek alçakl???n? yapmayacaklar?n? ifade ettiler.

Hz. Hüseyin ya ba?ar?ya ula?acak, insanlar? e?itlik, karde?lik ve adalet ülküleri içinde ya?atacak, Yezid’in saltanat?na son verecek ya da bu yolda boyun e?meden ?ehid olacakt?. ??te Hz. Hüseyin, bu asil duygular?n esiri olarak ad?m ad?m Kerbela’ya, her neye mal olursa olsun gidecekti.

Burada ele alaca??m?z bu olay, sadece islam tarihinin de?il insanl?k tarihinin de en kara ve ac?kl? sayfalar?n? olu?turur. Peygamberin cennetin efendileri olduklar?n? söyledi?i iki sevgili torunundan Hz. Hüseyin’in ac?mas?zca ?ehid edildi?i bu olay? Emevi yanda?? zavall?lar?n aç?klarken nas?l k?l?ktan k?l??a büründüklerini ibret ve hayretle görüyoruz.

Hz. Hüseyin ve beraberindekiler Kerbela’ya geldiklerinde hem susuz b?rak?lm??, hem de binlerce ki?ilik ordu taraf?ndan sar?lm?? durumdayd?lar. ?nsanl?k de?erlerinden yoksun Kufe Valisi zalim Ubeydullah, Hz. Hüseyin’in geri dönmek, Yezid’le görü?mek veya ?slam s?n?rlar?ndan herhangi birine gitmek isteklerinden hiçbirini kabul etmedi. Esasen onun görevi Yezid’in emrini yerine getirmek yani Hz. Hüseyin’i ?ehid etmekti. Çünkü biliyordu ki, Hz. Hüseyin ya?ad??? sürece efendisi Yezid’e rahat yoktu.


Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Alevilik Nedir ?
« Yanıtla #21 : 05 Temmuz 2009, 13:49:28 »
?imdi sözde Müslümanlardan olu?an koskoca bir ordu, kendi dinini kuran Hz. Muhammed’in her yönden üstün yarat?l?? ve niteli?ine sahip torununa ve onun ailesine sald?r?yor, öldürmeye çabal?yordu. Kar??lar?ndaki bir avuç insan ise günlerdir susuzdu. Hararetten insanlar?n dudaklar? çatlam??, dilleri kurumu?, ba??rlar? yanm??t?. Fakat kar??lar?ndaki paral? askerlerde insaf yoktu, ac?ma bilmiyorlard?, kana susam??lard?, ?an ve ?öhretin esiriydiler. Me?er insano?lu, servet, ?öhret ve makam için s?ras?nda ne kadar küçülüp, alçalabiliyordu.

Nihayet 10 Ekim 680 (Hicri 10 Muharrem 61) günü Hz. Hüseyin son haz?rl?klar?n? yapt? ve Yezid’in ordusuna yakla?arak onlara hitab etmek istedi. Ancak bu çok veciz konu?ma gözleri dönmü? azg?nlardan olu?an bu orduyu pek etkilemedi. Hz. Hüseyin’in bu sözlerinin edebi bak?mdan da ayr? bir de?eri vard?r. Allah’a hamd ve sena, Hz. Muhammed’e, meleklere ve nebilere sonra ?öyle diyordu:

Hz. Hüseyin at?n? sürerek iki ordu aras?nda bir yerde durdu ve Yezid’in ordusuna hitaben: ‘Ey Kufe halk? benim kim oldu?umu ve sonra da vicdan?n?z?n sesini dinleyiniz. Ben Peygamberin torunu de?il miyim? Benim katlim size helal olur mu? Peygamberin hadisini ne çabuk unuttunuz. O, bizler için ‘Siz ehlibeytin seyitlerisiniz’ diye buyurmu?tu. Bunu bilmiyor musunuz? Ben o büyük Peygamberin k?z?n?n o?lu, vasisi ve amcazadesi olan zat?n o?lu de?il miyim? ?ayet bu hadisi unuttu iseniz, içinizde bunu size hat?rlatacak kimseler vard?r. Benden ne istiyorsunuz? Medine’de Resulullah?n ravzai mübarekesinin yan?nda kendi halimde ya?arken beni orada b?rakmad?n?z. Mekke’de itikafa çekilmeme müsaade etmediniz. Davet nameler göndererek, ricalar ederek, yalvararak beni buraya kadar ça??rd?n?z. Ben sizin bu davetiniz üzerine buralara kadar geldim. ?imdi beni öldürmek istiyorsunuz. Bu ak?bete müstehak olabilmek için ben sizlere ne yapt?m? ?çinizden birisini mi öldürdüm? Yoksa birinizin mal?n? m? gasbettim? E?er beni istemiyorsan?z b?rak?n?z gideyim. Bu ne gaddarl?k ve bu ne hilekarl?kt?r!

Hz. Hüseyin’in bu hitab? sonras?ndaki geli?meleri Fuzuli ?öyle nakleder: ‘Cemaat bir a??zdan yapt?klar?n? inkara kalk??t?lar. Hazreti ?mam, mektuplar? onlar?n önüne koyup böylece inkara mecal b?rakmad?ktan sonra mektuplar? ate?te yakt?rd?. O zaman Ömer b. Sa’d gelip:

- Ey Hüseyin! Dedi, bu hikayelerden bir sonuç ç?kmaz. Ya Yezid’e biat edersin yahut da ölümü göze al?rs?n.! Bu sözleri söyledikten sonra eline bir ok al?p:

- Ey Kufe halk?, ?ahit olun ve Ubeydullah b. Ziyad huzurunda da ?ahitlik edin ki, Hz. Hüseyin’le sava?a tutu?an ilk defa ben oldum.

Bunlar? söyleyerek o oku Hz. Hüseyin’e do?ru f?rlatt?. Hz. Hüseyin sakal?n? eline alarak:

- Ey kavim Allah?n gazab? yahudilere ‘Aziz Allah?n o?ludur!- dedikleri zaman son ?iddetini bulmu?tu. Ve yine Tanr?’n?n kahr?, H?ristiyan kavmine ’Mesih, Allah?n o?ludur’; dedikleri zaman, indi. Allah?n Gazab? bugün de size Al-i Resule (Ehli Beyt’e) kastetti?iniz için eri?mektedir. Bedeninizdeki her k?l, demirine su verilmi? bir hançer olsa ‘Allah sab?rl?lar? sever, emrinden d??ar? ç?kmam. Ve her biriniz ayr? ayr? bana kastetmek için kin tutan askerlerden olsan?z, ‘Allah sab?rl?lar? sever! buyru?unu b?rakmam. Rivayet ederler ki, Yezid’in askerleri ?bni Sa?d’?n gayretini gördü?ünde ona uyup Hz. Hüseyin’i öyle bir ok ya?muruna tuttular ki at?lan oklardan güne? görünmez oldu. Hz. Hüseyin bu hücum kar??s?nda süvarilerine dönüp yan?ndakilere ?unlar? söyledi:

- Ey ve fakir arkada?lar ve benim için canlar?n? ortaya koyan insanlar! Kavgaya kendinizi haz?rlay?n ki, kanlar?n dökülece?i zamand?r.

Çok dengesiz bir ?ekilde ba?layan sava?ta Hz. Hüseyin’in 23 süvari ve 40 piyadeden olu?an askerleri ö?le üzeri oldu?unda iyice azalm?? durumdayd?. Hz. Hüseyin de bu az say?da susuz ve bitkin insanla yaya olarak sava??yordu. Sonunda ?imr’in emriyle her yandan hücum edilerek Hz. Hüseyin ?ehid edildi. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin’in vücudunda otuz üç ok, otuz dört k?l?ç ve karg? yaras? vard?(10 Muharrem 61-10 Ekim 680).

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Alevilik Nedir ?
« Yanıtla #22 : 05 Temmuz 2009, 13:49:51 »
Dü?tü Hüseyin at?ndan Sahray Kerbela’ya. Cibril var haber ver Sultan? Enbiyaya. Sonra çad?rlar ve kad?nlar ya?ma edildi, hasta ve yatakta olan ?mam Zeynel Abidin Ali de öldürülmek istendi. Bu kanl? sava??n bitiminde ?mam Zeynel Abidin yatak ve yorganlara sar?larak saklanm??t?. Hz. Hüseyin’in ?ehid edilmesi sonras?nda çad?ra ko?an ?imr ‘Hüseyin’in bir o?lu daha olacak o nerede?’ diye aramaya ba?lad?. Çad?r?n her taraf?n? aray?p çocu?u buldu. Fakat bu esnada çad?rda bulunan kad?nlar ?imr’e hücum ederek Zeynel Abidin’i bu caninin elinden kurtard?lar.

Bu çirkin ?ava??n en küçük kurban? ise daha alt? ayl?k bir bebek olan Hz. Hüseyin’in o?lu Ali Asgar’d?. Hz. Hüseyin’in yan?ndakilerden ?ehid olanlar yetmi? iki ki?i idi. Yezid ordusunun komutan?, bu ?ehitlerin ba?lar?n? Vali Ubeydullah’a gönderdi. Hz. Hüseyin’in k?zlar?, k?z karde?leri ve çocuklar da Kufe’ye Ubeydullah’?n huzuruna getirildiler. Ubeydullah’?n Peygamberin soyuna kar?? davran??? çok çirkin ve kaba idi; kendilerine hakaretler ve tehditler savurdu, hatta ?mam Zeynel Abidin’i öldürmek dahi istedi. Ubeydullah bundan sonra ?mam Zeynel Abidin’in ellerini ba?lat?p, Kerbela’da öldürülenlerin kesilmi? ba?lar?n?, çoluk çocu?u

?am’a Halife Yezid’in yan?na yollad?. ?am’a vard?klar?nda onlar? götüren Züheyr, Halife Yezid’in yan?na girip ba?ar?y?(!) müjdelemi? ve Kerbela sava??n?n ayr?nt?lar?n? anlatm??t?.

Hz. Hüseyin’in ailesini getiren kafile Yezid’in saray?na getirilmi?ti. K?sa süre sonra ehlibeyt kad?nlar?n? Yezid’in huzuruna ç?kard?lar. Kad?nlar ?mam Hüseyin’in kesik ba??n? Yezid’in önünde görünce feryad ve figan etmeye ba?lad?lar. Kad?nlarla birlikte zincirli bir ?ekilde ?mam Zeynel Abidin de Yezid’in huzuruna getirilmi?ti. Manzaran?n deh?etinden Yezid’in yan?nda bulunanlar bile deh?ete kap?lm??lar ve bunu aç?kça belirtmi?lerdi. Yezid Hz. Hüseyin’i ortadan kald?rd?ktan sonra art?k rahatlam?? say?l?rd?. ?imdi Ehli beyte yalandan da olsa sayg?l? davranabilirdi. Derhal Zeynel Abidin’in zincirlerini çözdürdü.

Yezid’in kad?nlar?da Ehli beyt kad?nlar?n? teselli etmeye çal???yorlard?. Art?k Yezid yapt??? kötülükleri ve cinayetleri unutturabilmek için Ehli Beyt’e iyi davran?yor, sarayda onlarla konu?uyor, her isteklerinin yerine getirilece?ini belirtiyordu. Daha sonra Numan bin Bekir komutas?ndaki bir muhaf?z k?tas? e?li?inde onlar? Medine’ye kadar götürdü. Yezid, Zeynel Abidin’i u?urlarken ?u yalan? bile uydurabiliyordu: ‘Allah, ?bni Mercame’ye lanet eylesin. Vallahi ben olsayd?m baban?n her iste?ini yerine getirirdim. Lakin kaderi ?lahi böyle yazm?? ne yapal?m!

Ne Allah’tan korkular? vard?, ne de Peygamberden çekinmeleri vard?, ne de utanma biliyorlard?. ?u da muhakkak ki, yeryüzünde Yezid gibi ahlak yönünden dü?ük insana az rastlanabilir. Onun bu i?leri yapan eli Ubeydullah ise kötülük ve ahlaks?zl?kta, zalimlikte efendisi ile yar?? halindeydi. ?unu da bilmek laz?md?r ki, Kerbela’da hak yolunda kendisinin yüz kat? bir orduya kar?? duran Hz. Hüseyin’in bu kahramanl???na da rastlamak imkâns?zd?r. Sonuç olarak Kerbela Olay? yüzy?llara damgas?n? vurmu? hüzünlü bir destand?r.

?mam Hüseyin’in ve yan?ndakilerin Kerbela’da böyle feci ?ekilde katledilmeleri ve Peygamber sülalesinin akla gelmedik ?ekilde ihanete cüretleri halk? o kadar etkiledi ki, adeta Emevi saltanat? kökünden sars?ld?. Olay ?ran ve Hicaz'a duyulunca halkta Emevilere kar?? büyük bir kin ve ayaklanma istekleri ba?lad?. Bu durum kar??s?nda da Yezid’in paral? kullar? büsbütün kudurdu. Zulüm yolunda hiç çekinmez oldular.20 Yezid’in, Hz. Hüseyin’e, Hz. Ali soyuna ve yanda?lar?na yapt?klar?, Mekke ve Medine’ye sald?rmas? ?slam tarihinin en kara sayfalar?n? olu?turur. Emevi zalimleri Hakk? tan?mam??lar, azg?nla?m??lar ve Peygamber’in Ehli Beytine olmad?k ?eyler yapm??lard?r. Bütün bunlar sonras?nda Emevi saltanat? kökünden sars?ld? ve y?k?ld?. ?slam alemi yüzy?llard?r Peygamber torunlar?na yap?lan bu zulmü unutmad?. Nihayet bir gün Muhtar isimli bir kahraman arkada?lar? ile birlikte ayakland?. Kufe ?ehrindeki Ömer bin Sa’d ile Kerbela Olay?na kat?lanlardan 210 ki?i k?l?çtan geçirildi. Bu kar???kl?klar s?ras?nda kaçmaya çal??an Hz. Hüseyin’in katili ?imr de yakaland? ve katledildi.

?slam tarihinde Muharrem ay? içerisinde gerçekle?en bu facia her y?l canland?r?l?r. Ehli Beyt için a??tlar, mersiyeler söylenir, matem tutulur. Hz. Ali’nin türbesi Necef’tedir. ?mam Hüseyin, Ali Ekber, Ali Asgar ile birlikte Kerbela’da ?ehid dü?en 72 ki?inin mezar? vard?r.Hz. Ali’nin türbesinin bulundu?u yere Me?hed-i Ali denir. Me?hed bir ?ehidin ?ehid oldu?u yer demektir.

KERBELA

Kerbela ?mam Hüseyin’in ?ehadetinden bu yana ?slam Dünyas?nda özellikle Anadolu Alevileri için büyük bir kudsiyete sahip olmu?tur. ?ran ve Türk Edebiyatlar?nda Maktel-i Hüseyin ad? alt?nda bir edebi türe de yol açan bu facia yüzy?llard?r haf?zalardan silinmemi?tir. Kerbela ?ehri, Ba?dat’tan 80 km. Ve F?rat’?n 25 km. Bat?s?nda bulunmaktad?r. Hem ?ah ?smail hem Kanuni, Necef’le birlikte Kerbela’y? ziyaret etmi?ler ve ?mam Hüseyin’in türbesine kar?? çok sayg? ve ba?l?l?k göstermi?lerdi.

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Alevilik Nedir ?
« Yanıtla #23 : 05 Temmuz 2009, 13:50:11 »
 
ALEV?-BEKTA?? ?NANCINDA CENAZE H?ZMETLER?

1- HAK DÖ?E??NE KONULMASI
Bir can ruhunu Hakk'a teslim etti?inde o an en yak?n?nda bulunan bir kimse, " Ya Hak,Muhammet,Ali ?efaatinden mahrum eyleme " diye tekbir getirerek Hakk'a yürüyen Can'?n gözlerini kapat?r.
Temiz bir bez , mendil ya da tülbent ile çenesini ba?lar. Elbiseleri ç?kar?larak, bir çar?afa sar?l?p "Rahat dö?e?e-Hak dö?e?ine" b?rak?l?r. Elleri yanlar?na düzgün bir ?ekilde uzat?l?r. Her iki ayak ba? parmaklar? bir bezle birbirine ba?lan?r. S?rt üstü yat?r?lan mevtan?n üzeri tamamen kapanacak ?ekilde temiz bir çar?afla ya da bezle örtülür.

2- YIKAMA
Hakk'a yürüyen can, tene?ire büyük bir dikkat, sayg? ve özenle ta??n?r. Bu s?rada bir gülbank okunur.

" Ber Cemal-i Muhammed, ?ah-? velayet, ?mam Ali, ?mam Hasan, ?ah Hüseyini Pir bilene verelim candan salavat.( Bu s?rada orada bulunan canlar salavat getirirler) Dede " Hakk'tan geldik, hakk'a gidiyoruz. Can k?blesine döndük, Yüce Tanr?m Hakk'a yürüyen Can senin a????nd?r. Sen Canans?n O da Can'd?r. ?imdi Can bedeni terk etti. Bedeni topra?a dönecek don de?i?tirecek. Can? ruhu ise sana dönecek. Mür?idimiz Muhammed, Pirimiz Ali, Ehl-i beyt'in yüzü suyu hürmetine sana dönen bu Can? sanca??n?n alt?na alas?n, saklayas?n, bekleyesin. GERÇE?E HÜÜ." diye gülbank verir.

Bu dualar, gülbanklar verilirken mevtan?n üzerine iki kat ya da kal?n bir "stil bezi" örtülür. Bu bezin kal?n ya da iki kat örtülmesinin sebebi vücudun iç k?sm?n? ve avret yerlerini göstermemesi amaçl?d?r. Önce avret yerleri y?kan?r ve bir pamuk ya da bezle t?kan?r. Y?kama esnas?nda ak?nt? olmas?na kar?? tedbir olarak öncelikle bu i?lem yap?lmal?d?r. Sonra vücudunun üst k?sm?ndan ba?layarak, vücudunun her bölümünde ayr? eldiven ve singer kullanarak bol sabunlu ?l?k suyla iyice y?kan?r. (4 tak?m eldiven ve singer gereklidir!) Y?kama esnas?nda mevtan?n erkek ise erkek müsahibi, kad?n ise bayan müsahibi y?kamaya yard?mc? olur.
Bu a?amadan sonra müsahibi varsa öncelikle müsahibinden ba?lamak üzere en yak?n akraba ve arkada? dost, kom?ular s?ras? ile mevtay? ziyaret eder, bir miktar su dökerler. (Can suyu)
Y?kama bittikten sonra mevta üst taraf? temiz bir havlu ile, alt taraf? ayr? bir havlu ile ba?? da ayr? bir havlu ile kurulan?r. Cenazenin sar?laca?? kefen bezinin alt?na sarg? bezleri (ayaklar?na , beline ve boynuna gelecek ?ekilde) önceden yerle?tirilir. Üzerine sarg? bezi aç?l?r. Cenaze bu sarg? bezinin üzerine s?rt üstü yat?r?l?r.
Erkek kefeni üç parçad?r. Ahiret gömle?i, eteklik ve sarg?dan olu?ur. Kad?n kefen ise 4 parçad?r. gömlek, eteklik, sarg?ya ilaveten ba? örtüsü ve gö?üs örtüsü bezi bulunur.
Sarg? bezinin üzerine yat?r?lm?? olan mevtaya Ahiret gömle?i giydirilir. ard?ndan eteklik sar?l?r. Sonra sarg? bezi her iki taraftan vücudu iyice saracak ?ekilde, ba? ve ayaklar görünmeyecek ?ekilde sar?l?r. Ba? ve ayak uçlar?ndan ve belinden ba?lan?r. Bu ba?lar mevta kabire konuldu?unda çözülür.
Kefenleme i?leminde önemli bir kural ise kefen bezinin mevtan?n kendi kazanc?ndan sa?lanmas? ilkesidir. Mevta kefene konulduktan sonra yüzü aç?l?r. Akraba , kom?u ve yolculamaya gelenler ise?e ba?l? olmak üzere, Hakk'a yürüyen Can'? son kez görürler. Ziyaret esnas?nda gözya?? dökülmez, ziyaret sonucu kefenin ba?? da kapat?l?r.

3- HELALL?K ALINMASI
Hakk'a yürüyen Can'? u?urlamaya gelenlerden "Helallik" al?n?r. Bu Helallik töreni hem Hakk'a yürüyen Can '?n evinin önünde, hem de Cenaze töreninin yap?laca?? yerde al?n?r. Buna Alevi- Bekta?i inanc?nda " Helallik Meydan?" da denir.
Hakk'a yürüyen can, evinin önünde uygun yükseklikte bir yere konur. Dede helallik isterken di?er canlar cemlerde oldu?u gibi yar?m ay biçiminde ayaklar mühürlenerek ve eller gö?üste çapraz bir vaziyette dar duru?una geçerler. Çünkü dar duru?u bir teslimiyettir.

Dede " Hakk'a yürüyen ( erkek ya da bayan ad? ile an?larak) ......... Can'? nas?l bilirdiniz?" diye sorar. Canlar " ?yi bilirdik, Hak Muhammed Ali, dondan dona , Candan Cana ta??s?n." derler.

Ard?ndan Dede " Ey canlar, Hakk'? hakikat? özünde gören, bu yüzden En-el hak diyen, 72 millete bir nazarla bak?p, eline , diline , beline sahip olmay? kendisine ilke edinen, dini sevgi, kabesi insan, kitab? bilim, mazlumun yan?nda, zalimin kar??s?nda yer alan ve ?imdi Hakk'a yürüyen bu can (bu yol eri, ya da bac?s?) sizin içinizde yeyip içti, sizlerle ya?ad?. Belki de hak yedi, ?imdi göçtü, hakk'a yürüdü. Bu can üzerinde maddi , manevi hakk?n?z olabilir, varsa helal ediyormusunuz? diye sorar. Canlar "Helal ediyoruz" derler.
Bu soru üç kez tekrarlan?r. Her defas?nda Helal ediyoruz cevab? al?n?r. Ard?ndan Dede " Hakk?m?z varsa helal ediyoruz diyen canlardan Hak Muhammed Ali raz? olsun der.

Sonra Dede duaya ba?lar...


Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Alevilik Nedir ?
« Yanıtla #24 : 05 Temmuz 2009, 13:50:30 »
"Ya Hakk, ya Muhammed, ya Ali. Yücelerden yüce tanr?m. Can k?blesine döndük, sana yalvar?yoruz, sana yakar?yoruz. Hepimiz senden geldik, sana dönece?iz. Hakk'a yürüyen bu ............... can, yönünü sana çevirmi?, sana dönüyor. Seni Hakk bilen, Hz. Muhammedi mür?id bilen, Hz. Ali'yi Pir bilip, Ehl-i Beyte gönülden ba?l? olan bu Can?, ?mam Hasan, ?mam Hüseyin a?k?na ba???la.
Bismi?ah...Allah Allah... Hakk Muhammed Ali, On iki ?mam, Pirimiz , Üçler , be?ler yediler, Ondört masum-u Pak'lar, On yedi kemerbestler, K?rklar, Hünkar Hac? Bekta?-? Veli a?k?na ba???la. Hakk'a yürüyen, Can'?n geride kalan yak?nlar?na, yol karde?lerine, sabretme gücü ve sa?l?klar ihsan eyle , Burada bulunan bütün can'lar?n geçmi?lerinin ruhu ?ad eyle.
Ya Hakk.. Hepimize Hakk Muhammed Ali diyerek don de?i?tirme nasip eyle. Hakk?n huzurunda Dem-i Ali, S?rr-? Nebi, Pirimiz üstad?m?z Hünkar Hac? Bekta?-? Veli ve tüm yol erenlerinin ve gerçeklerin demine devran?na hüü diyelim, verelim candan salavat... der.
Salavat: (Allahume salli ala seyyidina Muhammed ve ala Ali seyyidina Muhammed. La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah, Aliyyül Veliyullah, Mür?id-i Kamilullah,)

Bu gülbank ile HELALL?K al?nm?? olur. Helallik meydan? töreni biter.

4- CENAZE TÖREN? (CENAZE MEYDANI)
Helallik Gülbang?'n?n ard?ndan Cenaze töreni (ya da Meydan?) ba?lar. cenaze törenine gelen canlar?n Cem törenine gelir gibi, tertemiz y?kanm?? olmalar? gerekir.
Cenaze Musalla ta??na konur. Canlar cenazenin ard?nda yar?m ay biçiminde toplan?rlar. Dede ise cenazeyi önüne alarak canlar? kar??s?na al?r ve cemal cemale Ayn-i Cem de oldu?u gibi tören ba?lar.
(Alevi-Bekta?i gelene?i bugün sünni anlay??la uygulanmaktad?r.)
Cenaze töreninde kad?n erkek yanyana safa durur.(Art?k sünnilerin bile cenaze törenlerinde kad?n- erkek yan yana saf durmaktad?rlar.) Canlar ellerini çapraz bir ?ekilde gö?sünde bulu?tururlar. Cem töreninde oldu?u gibi ayaklar mühürlenip "Dar" durumuna geçerler. Alevi- Bekta?i erkan? böyle olmas? gerekirken bugün sünni anlay???n uygulamalar? yap?lmaktad?r.

Cenaze töreni ‘’Hakk Ya Muhammed Ya Ali’’ tekbiri ile ba?lar. Bu tekbir söylenirken ba?lar yukar?ya kald?r?l?r.( Alevi- Bekta?i inanc?nda as?l olarak " Allahuekber" diye tekbir yoktur, sonradan törenlere bir ?ekilde eklenmi?tir. (?mam-? Cafer Cenaze töreninin secdesi ve rukusu olmad??? için namaz olmad???n? belirtmi?tir.)
Dede cenazenin ba? k?sm?nda durarak tekbirden sonra duaya ba?lar.

Bismi?ah... Ya Hakk, Ya Muhammed, Ya Ali.
Yüce tanr?m, Hakk'a yürüyen ............. can için durduk sana duaya.Yüzümüzü döndük K?ble-i Beytullah'a. Uyduk Hakk ,Muhammed, Ali ve On iki ?mama...
Yücelerden yüce Ya Hakk. Can K?blesine döndük. Dü?ündük , yarad?lan? gördük, yaradana inand?k , yaradan? ?nsan-? Kamil'de bulduk. En- el Hakk olduk, Ba???la bizi Ya Hakk. Sana yürüyen , sana uçan , sana do?ru u?urlad???m?z, sana do?ru yolculad???m?z bu Can'? ba???la.
Bilenler bildikleri bir duay? okusun, bilmeyenler Hak Muhammed Ali a?k?na salavat getirsin... der.

Dede:
"Ya Hakk, Ya Muhammed, Ya Ali " der. Bu söz söylenirken ba?lar yukar?ya do?ru kald?r?l?r.

" Hakikat abdestini ald?k . Günah?m?z sevab?m?z boynumuzda niyaza geldik . Medet mürvet ?ah?m dar?na durmaya geldik.

Ezelden seyrettik biz bu alemi, Güne? do?madan, ay do?madan, Aydan günden ezelden.Bu mülke biz gelmi? gitmi? idik ezelden . Günahlar?m?z?, sevaplar?m?z? bir mizanda tartm?? idik ezelden. Kona??m?z ???kt?r, handan ezelden. Canan? gördük ho? olduk, Özümüzü tan?d?k yol olduk. Ana rahmine dü?tük kandan ezelden. GERÇE?E HÜ. MÜM?N-E YA AL?...

Dede : Ya Hakk, Ya Muhammed, Ya Ali...
Bu can Hakk'a yürüdü. Kainat?n temsilcisi idi. Hakk ile bulu?tu, yaradana kavu?tu. Yeni bir dona , yeni bir cana , bin bir cana kar??t?.

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Alevilik Nedir ?
« Yanıtla #25 : 05 Temmuz 2009, 13:50:58 »
Bu can ölmeden evvel binlerce kez ölmü? , binlerce kez de dirilmi? idi. ?imdi bu can ba?ka bedenlerde yeniden dirilecek, bu can?n bedeni canl? cans?z her ?eye sinecek.Kainat durdukça ya?ayacak bu can canan içinde. Gerçe?e hü Mümine Ya Ali...

Dede: Ya Hakk, Ya Muhammed, Ya Ali...
Dostlar, bu Can Hakk'a yürüdü. Ruhu ortada kald?. . Hakk'a teslim olan bedendir. Ona bedensiz kalman?n ac?s?n? çektirmeyelim. Ya?ad???n?z müddetçe Hakk'a yürüyen bu can?n ruhunu, özünüzde ya?atabilir misiniz? Bu soruyu üç kez tekrarlayan dede 3 kez "?steriz" cevab?n? ald?ktan sonra : Hak Muhammed Ali sizlerden raz? olsun. dilekleriniz, dualar?n?z, Hak Muhammed Ali'nin gönül defterine kaydedilsin. Her daim dile gelsin. GERÇE?E HÜ MÜM?NE YA AL?.

SELAMLAMA
Tekbirden sonra sa?a dönerek SELAM OLSUN HAKK'IN HUZURUNA VARANLAR. denir bu esnada sol el a?a??ya sark?t?l?r. Sonra sola dönerek " SELAM OLSUN GERÇE?E HÜ D?YE DUA EDENLER" der ve sa? el de a?a??ya sark?t?l?r.
Sa?a sola selam verildikten sonra dede

" R?za-i Lillah için Hakk'a yürüyen bu can için, bildi?iniz bir duay? yap?n der. (Bilenler bildikleri bir duay?, bilmeyenler Hak Muhammed Ali'ye salavat getirir.)
Böylece Cenaze töreni sona erer.

5- MEZARA KOYMA
Daha sonra Hakk'a yürüyen can mezara konur. Üzeri yar?m çat? ?eklinde kapat?l?r.Bu s?rada dede GÜLBANK VER?R.

" Ey sonsuz keremli Yüce tanr?m. Divan?na geldik, dar?na durduk. Ya Hakk...Dualar?m?z?, Muhammed Mustafa a?k?na, Aliyyel Murteza a?k?na, On ?ki ?mamlar a?k?na kabul eyle...
Ya Hakk... Kusurlar?m?za bakma, Gönlümüze kin, kibir, gammazl?k, garezlik, hasetlik sokma. Kalbimizi kara, yüzümüzü yara etme. Hastalar?m?za ?ifa, detlerimize deva eyle.
Ya Hakk... Görünür , görünmez kazadan, beladan, ?erden, münkirden, nursuzdan, pirsizden, yolsuzdan bizleri koru. Bizlerden do?acak zümreyi ?nsan-? Kamil eyle Ehli-beyt davas?n?n gönül erlerinden eyle. Ya Hakk... Evlat isteyene evlat, nimet isteyene nimet, k?smet isteyene k?smet nasip eyle. Ya Hakk... Gökten hay?rl? rahmet, yerden hay?rl? bereket ihsan eyle. Ya Hakk...Don de?i?tiren, Hakk'a yürüyen ana - baba, konu - kom?u, çoluk - çocuk, kimsesi olmayan , mezar ta?? dahi belli olmayanlar?n gönül defterine kaydeyle ya Hakk...
Yücelerden yüce Ya Hakk...

Okudu?umuz gülbanklar?, dualar? Nebilerin, Velilerin Muhammed Ali'nin gönül defterine kaydeyle ya Hakk. Ya Hakk, Kerbela'da biat etmeden can?n? verenlerin ruhlar?na hediye eyledik, kabul eyle ya Hakk.On ?ki ?mam?n, Ehl-i Beyt'in gönül defterine kaydeyle ya Hakk. Ya Hakk... Muhammed Ali yolunda can verenlerin, çilesini çekenlerin aziz ruhlar?na hediye eyledik gönül defterlerine kaydeyle ya Hakk... ?nsanl??a ???k tutanlar?n, Hallac-? Mansurlar?n, Seyyit Nesimilerin, Pir Sultanlar?n ve insanl?k yolunda,hak yolunda, halk yolunda can veren ?ehitlerin ruhuna hediye eyledik, gönül defterine kaydeyle ya Hakk...

Hakk'a yürüyen , sana do?ru uçan, sana do?ru yolculad???m?z .............Can'?n gönül defterine kaydeyle ya Hakk...

Bu gülbanktan sonra Dede, son olarak haz?rda bulunan canlara bildikleri bir duay? okumalar?n? ö?ütler ve cenaze töreni biter.( Cenaze törenlerinde Fatiha okunmas? mecburiyeti yoktur. ?mam Cafer Buyru?u, bilinen bir duay?, genellikle salavat getirmeyi, ve On ?ki ?mam'?n ad?n? say?p bilinen bir dua ile söylenmesini ö?ütler.)
Dede bu tören sonras?nda Hakk'a yürüyen Can'?n evine hane halk? ve yak?n akrabalar?n? toplar. Hakk'a yürüyen Can'?n vasiyeti varm?d?r? diye sorar. Borcu var m?d?r? diye sorar. Var ise dedenin huzurunda aç?klan?r. Borcu varsa ödeme ?ekli kararla?t?r?l?r. R?zal?k al?n?r. Cenaze töreni ard?ndan kat?lanlara lokma verilir.Cenaze evine birkaç gün kom?ular taraf?ndan yemek verilir, ev i?leri yap?l?r.

Kaynaklar:Hubyar
Hüseyin Gazi Metin
Dede

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal