* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Hicaz Demiryolu Foto?raflarla Gün Yüzüne Ç?kt?.  (Okunma sayısı 3668 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Hicaz Demiryolu Foto?raflarla Gün Yüzüne Ç?kt?.
« : 16 Temmuz 2009, 23:25:11 »


H?CAZ DEM?RYOLU FOTO?RAFLARLA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

16 Temmuz 2009 Per?embe 20:04


BYEGM Sanat Galerisi’nde, Hicaz ve Ba?dat demiryollar?n?n 100 y?ll?k geçmi?ini yans?tan “Hicaz ve Ba?dat Demiryollar?n?n 100. Y?l?” adl? foto?raf sergisi aç?ld?.

Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçili?i, T.C. Devlet Demiryollar? Genel Müdürlü?ü(DDY) ve Ba?bakanl?k Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü taraf?ndan ortakla?a düzenlenen serginin aç?l???na, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Eckart Cuntz ve DDY Genel Müdürü Süleyman Karaman, BYEGM Genel Müdür V. Salih Melek’in yan? s?ra çok say?da davetli kat?ld?.

BU SERG? MUTLAKA GEZ?LMEL?

Sergide, Alman Foto?raf sanatç?s? Peter Heigl taraf?ndan derlenmi? tarihi foto?raflar, Dr. Jürgen Franzke'nin 2000 y?l?nda demiryolu güzergâh? boyunca yapt??? gezide çekti?i foto?raflar ile Devlet Demiryollar? ??letmesi Genel Müdürlü?ü ve Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü ar?ivlerinden temin edilen toplam 164 foto?raf yer al?yor.

Sergi aç?l???nda BYEGM Genel Müdür Vekili Salih Melek, bu yolculu?un bizim geçmi?imizle gelece?imiz aras?nda bir köprü olu?turdu?unu belirterek,  “ Atalar?m?z?n insana verdi?i de?eri gözler önüne seren 100 y?l evvelki bu hizmet insan sevgisinin, halk?n ülkesi için her ?eyi yapabilece?inin,  yeti?mi? insan gücünün her ?eyin üstünde oldu?unun göstergesi olarak kar??m?za ç?kmaktad?r. Milli ve manevi de?erlerin ön plana ç?karak hayata geçirilen bu proje ile önemli sorunlara çözüm bulunmu?tur. Bugün Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ümüz bünyesinde çok say?da geçmi?in izlerini ta??yan foto?raf ar?ivi bulunuyor. Foto?raflar?n diliyle tarih, bugün burada kültüre ve sanata ???k tutmaktad?r.” dedi. Melek, serginin aç?l???na katk?da bulunan kurumlara ayr?ca te?ekkür etti.

Törende konu?an TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman da Demiryollar?n?n mihenk ta?lar?ndan olan Hicaz ve Ba?dat hatlar?n?n bu sergiyle bir kez daha genç ku?aklara sunulmas?ndan dolay? büyük bir mutluluk duydu?unu ifade etti. Ula??mda demir yollar?n?n önemine de?inen Karaman, Hicaz Demiryolunun tarihi süreci hakk?nda bilgi verdi. Karaman, Anadolu-Ba?dat Demiryolu çal??malar?n?n tamamlanmas?yla da kutsal topraklara yolculuk ba?ta olmak üzere, ticareti ve seyahati kolayla?t?ran  ?stanbul-?am- Amman-Medine  dostluk köprüsü kuruldu?unu söyledi. Karaman, ayr?ca Devlet Demiryollar?n?n yeni projelerinden de söz etti.

Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Eckart Cuntz da aç?l??ta yapt??? konu?mada   “Ülkelerimizi uzun bir ortak geçmi? birbirine ba?lamaktad?r. Geçti?imiz yüzy?llarda ortak ba?ar?lar?m?z ve ba?ar?s?zl?klar?m?z olmu?tur. Ayd?nl?k ve karanl?k dönemleri birlikte ya?ad?k” dedi. Dr. Cuntz, yüz y?ll?k bir geçmi?e dayanan Hicaz demiryolu ve daha da eski olan Ba?dat demiryolunun elbirli?iyle neleri ba?arabilece?imizin bir simgesi oldu?unu söyleyerek, bugünün deyimiyle bir altyap? projesi olan bu demiryollar?n?n Osmanl? döneminde ula??m yollar? olu?turdu?unu ve bu ba?lant?larla güzergâhlar?n günümüzde de k?smen kullan?lmakta oldu?unu belirtti.

Ba?bakanl?k Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Müdür V. Salih Melek taraf?ndan projede yer alan kurum ve kurulu?lara te?ekkür belgesi sunuldu.

Sergi, 17 Temmuz 2009 tarihine kadar BYEGM Sanat Galerisi(Ceyhun At?f Kansu Cad. No:122 Balgat- ANKARA) adresinde ziyaretçiler taraf?ndan gezilebilecek.

Kaynak : Haber 7

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal