GÜNDEME GENEL BAKI? => Kültür ve Sanat => Konuyu başlatan: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 18:36:19

Başlık: Sevdalinka (Ay?e Kulin)
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 18:36:19
Sevdalinka (Ay?e Kulin)
K?TABIN ADI : Sevdalinka
K?TABIN YAZARI : Ay?e KUL?N
YAYINEV? VE ADRES? : Remzi Kitabevi
BASIM TAR?H? Birinci Bas?m : ?ubat,1999 ,Otuz Yedinci Bas?m : ?ubat,2000

K?TABIN YAYIM MAKSADI

Bu kitap, Osmanl? öncesinde dini nedenlerle Haçl? Ordular? taraf?ndan, Birinci ve ?kinci dünya Sava?lar? sonras?nda ve 1992 Sava??’nda ise S?rplar ve H?rvatlar taraf?ndan sürekli soyk?r?ma tabi tutulan ama asla yok edilemeyen Bo?nak halk?n?n ac?lar?n?,Türk halk?na biraz olsun tan?tabilmek amac?yla yaz?lm??t?r.


 
Roman, sava? öncesinde Tito’nun kurdu?u alt? federe devletten olu?an Yugoslavya Federatif Cumhuriyeti’nde, a??r? milliyetçili?i azd?rarak sava?? t?rmand?ran ve sonuçta Yugoslavya’y? alevler içinde b?rakan günleri anlat?yor, sava??n ilk üç y?l?nda ya?ananlar? okura aktar?yor.

Kitapta yaz?lan olaylar belgesel nitelikli, tarihi ve siyasi ki?ilerin d???ndaki karakterler kurgudur.Yüz Temel Eser Özetleri, Kitap Özetleri, Roman Özetleri, Yüz Temel Eser, Özet

K?TABIN ÖZET?

Sevdalinka,belgesel nitelikli bir romand?r. Bo?naklar?n tarihteki rolü, Bosna Sava?? ve öncesinde geli?en olaylar kronolojik bir s?ra takip edilmeksizin roman kurgusu içinde anlat?lmaktad?r.

Roman kahraman?, Nimeta, bir in?aat mühendisi ile evli ve iki çocuk annesidir. Bosna Televizyonu’nda haber görevlisi olarak çal??maktad?r. Mesle?i gere?i, Bosna Sava??n?n ba?lamas?na kadar ülke içinde meydana gelen olaylar? yerinde gözlemler. Bu görevlerden birinde Zagreb’de çal??an gazeteci Stefan ile tan???r. K?sa zamanda ili?kileri a?ka dönü?ür. Nimeta , ailesi ve Stefan aras?nda bir tercih yapma zorunlulu?u kar??s?nda kendi içinde psikolojik bir sava? vermektedir. Ayn? günlerde ülke içerisinde de mevcut düzen yava? yava? bozulmakta , Yugoslavya Federasyonu muhtemel bir iç sava?a do?ru ilerlemektedir. Daha net bir ifade ile , S?rbistan , “Büyük S?rbistan” arzusuyla federasyonu sonu meçhul lakin muhakkak kan ve ac? dolu bir sava?a ; faturas?n? Bo?naklar’?n çok a??r ödeyece?i kanl? bir sava?a sürüklemektedir.

“Yurtta Sulh Cihanda Sulh” düsturunun insanl???n mutlulu?u aç?s?ndan ne kadar vazgeçilmez bir anlam ta??d???n? çarp?c? bir biçimde okuyucuya gösteren bir kitapt?r.

Kaynak:edebiyatforumu.com
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal