Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/uzumbaba.com/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 3889
T.C.1982 Anayasas? - sayfa 2 - Siyaset Bölümü -

* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: T.C.1982 Anayasas?  (Okunma sayısı 19088 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Ynt: T.C.1982 Anayasas?
« Yanıtla #15 : 05 Temmuz 2009, 17:55:37 »
Esnaf ve Sanatkar?n Korunmas?, m.173.

Gaziler, m.61.

Geçici Bakanlar Kurulu, m.114.

Gençli?in Korunmas?, m.58.

Genel Af, m.87, 169.

Genel Esaslar, m.1-11

Genel ?dare, m.128, 136.

Genel Müsadere, m.38

Genel Oy, m.67.

Genel Siyaset, m.112.

Genelkurmay Ba?kanl???, m.117.

Gensoru, m.99.

Gerekçe, m.141.

Geri Gönderme,  m.89, 104.

Gizli Oy, m.94, 102, 146, 154, 155, 157, 175.

Görev S?ras?nda Güvenoyu, m.111.

Göreve Ba?lama ve Güvenoyu, m.110.

Görü?melerin Aç?kl??? ve Yay?mlanmas?, m.97.

Gösteri Yürüyü?ü Düzenleme Hakk?, m.34.

Grev Hakk? ve Lokavt, m.54.

Güven ?stemi, m.99, 111.

Güvenoyu (Gensoruda), m.99.

Güvenoyu (Görev S?ras?nda), m.111.

Güvenoyu (Göreve Ba?lama), m.110.

Güvensizlik Oyu, m.99.

Güvensizlik Önergesi, m.99.

Haberle?me Hürriyeti, m.22.

Hak Arama Hürriyeti, m.36.

Hâkim ve Savc?lar?n Denetimi, m.144.

Hâkimler ve Savc?lar Yüksek Kurulu, m.159.

Hâkimlik ve Savc?l?k Mesle?i, m.140.

Hâkimlik ve Savc?l?k Teminat?, m.139.

Hakk?n Özü, m.13
Haklar?n Korunmas?yla ?lgili Hükümler, m.36-38

Halkoylamas?, m.175.

Hayvanc?l?k, m.45.

Hizmete Girme, m.70.

Hukuk Devleti, m.2.

?çtüzük (TBMM), m.95.

?çtüzük, Siyasî Parti Gruplar? ve Kolluk ??leri, m.95.

?dare Mahkemesi, m.157.

?dare, m.123-131

?darenin Bütünlü?ü ve Kamu Tüzel Ki?ili?i, m.123.

?darenin Esaslar?, m.m.123-125

?darenin Kurulu?u, m.126-127

?dari Vesayet, m.127.

?l (?l Özel ?daresi), m.127.

?l, m.126.

?lkö?retim, m.42.

?mtiyaz ?artla?ma Ve Sözle?mesi, m.155.

?nk?lap Kanunlar?n?n Korunmas?, m.174.

?nsan Haklar?na Sayg?, m.2.

?ptal Davas?, m.150.

?rtifak Hakk?, m.169.

?spat Hakk?, m.39.

?spat Hakk?, m.39.

?stiklal Mar??, m.3.

??kence, m.17.

?vedilik, m.91, 175.

Kamu Düzeninin Ciddi ?ekilde Bozulmas? Sebebiyle Ola?anüstü Hal ?lan?, m.120.

Kamu Hizmeti Genel ?lkeleri, m.128.

Kamu Hizmeti Görevlilerinin Görev ve Sorumluluklar?, Disiplin Kovu?turmas?nda Güvence, m.129.

Kamu Hizmeti Görevlileriyle ?lgili Hükümler, m.128-129.

Kamu Hizmetlerine Girme Hakk?, m.70-71

Kamu ?ktisadi Te?ebbüslerinin Denetim, m.165.

Kamu Kurumu Niteli?indeki Meslek Kurulu?u, m.135.

Kamu Tüzel Ki?ilerinin Elindeki Bas?n D??? Kitle Haberle?me Araçlar?ndan Yararlanma Hakk?, m.31.

Kamu Tüzel Ki?ili?i, m.123.
Kamu Yarar?, m.43-44

Kamula?t?rma, m.46.

Kamuyla ?li?kili Haber Ajanslar?, m.133.A

Kanaat Hürriyeti, m.25.

Kanun Hükmünde Kararname Ç?karma Yetkisi, m.91.

Kanun Hükmünde Kararname, m.91, 121, 122, 148, 52, 153

Kanun Önünde E?itlik, m.10.

Kanun, m.88-89..

Kanunî Hâkim Güvencesi, m.37.

Kanunilik ?lkesi, m.38.

Kanunlar?n Cumhurba?kan?nca Yay?mlanmas?, m.89.

Kanunlar?n Teklif Edilmesi ve Görü?ülmesi, m.88.

Kanunsuz Emir, m.137.

Kapal? Oturum, m.97.

Karar Yeter Say?s?, 96.

Kararlar?n Gerekçeli Olmas?, m.141.

Katip Üyeler, m.94.

Kenar Ba?l?klar, m.176.

Kesinhesap, m.164.

K?y?lardan Yararlanma, m.43.

Ki?i Güvenli?i, m.19.

Ki?i Hürriyeti ve Güvenli?i Özel Hayat?n Gizlili?i ve Korunmas?, m.19.

Ki?inin Dokunulmazl???, m.17.

Ki?inin Haklar? ve Ödevler, m.17-40.

Ki?inin Maddî ve Manevî Varl???, m.17.

Kitle Haberle?me Araçlar?, m.31

Kolluk ??leri (TBMM), m.95.

Konut Dokunulmazl???, m.21.

Konut Hakk?, m.57.

Kooperatifçili?in Geli?tirilmesi, m.171.

Korunmaya Muhtaç Çocuklar, m.61.

Kötüye Kullanma, m.14

Köy, m.127.

Kültür ve Tabiat Varl?klar?n?n Korunmas?, m.63.

Laik Devlet, m.2.

Laik Toplum Düzeninin Gerekleri, m.13

Lokavt, m.54.

Maddî ve Manevî Varl?k, m.17.

Mahalli ?dareler, m.127.

Mahkemelerin Ba??ms?zl???, m.138.

Mahkemelerin Kurulu?u, m.142.

Mal Bildirimi, m.71.

MALÎ HÜKÜMLER, m.161-175

Malul ve Gaziler, m.61

Meclis Soru?turmas?, m.100.

Merkezi ?dare, m.126.

Milletin Temsili, m.80.

Milletleraras? Andla?malar? Uygun Bulma, m.90.

Milletleraras? Tahkim, m.125.

Milletvekili Ödenek ve Yolluklar?, m.86.

Milletvekili Seçilme Yeterlili?i, m.76.

Milletvekilli?i, m.80-86

Milletvekilli?inin Dü?mesi, m.84.

Milletvekilli?inin Dü?mesinde ?ptal ?stemi, m.85.

Milli Dayan??ma, m.2

Milli Güvenlik Kurulu, m.118.

Millî Güvenlik Kurulu, m.118.

Millî Mar?, m.3.

Millî Savunma, m.116.

Mülkiyet Hakk?, m.35.

Ola?anüstü Hal ?lan?, m.119.

Ola?anüstü hal kanun hükmünde kararnameler, m.121.

Ola?anüstü Hal KHKleri, m.121.

Ola?anüstü Hallerle ?lgili Düzenleme, m.121.

Ola?anüstü Yönetim Halleri, m.119-122

Orman Köylüsünün Korunmas?, m.170.

Ormanlar?n Korunmas? ve Geli?tirilmesi, m.169.

Ödenek ve Yolluklar, m.86.

Ö?renim Hakk? ve Ödevi, m.42.

Ölçülülük ?lkesi, m.13.

Özel Hayat?n Gizlili?i ve Korunmas?, m.19.

Özel Hayat?n Gizlili?i, m.20.

Özel üniversiteler, m.131

Özelle?tirme, m.47.

Para Bas?lmas?, m.87

Parti Kapatma, m.69.

Parti Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Ayr?lma, m.68.

Partilere Girme ve Partilerden Ayr?lma, m.68.

Piyasalar?n Denetimi ve D?? Ticaretin Düzenlenmesi, m.167.

Planlama, m.166.

Radyo ve Televizyon Kurulu?lar?, m.133.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kurulu?lar? ve kamuyla ili?kili haber ajanslar, m.133.

Resmî Dil, m.3.

Sa?l?k Hizmetleri ve Çevrenin Korunmas?, m.56.

Sanat Hürriyeti, m.27

Sanat?n ve Sanatç?n?n Korunmas?, m.64.

Sanatkar?n Korunmas?, m.173.

Sansür, m.28.

Sava? Hali ?lan? ve Silahl? Kuvvet Kullan?lmas?na ?zin Verme, m.92.

Sava? ?lan?, m.122.

Savc?lar?n Denetimi, m.144.

Savc?l?k Mesle?i, m.140.

Savc?l?k Teminat?, m.139.

Say??tay, m.160.

Seçilme Yeterlili?i, m.76.

Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu, m.114.

Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi, m.79.

Seçme, Seçilme ve Siyasî Faaliyette Bulunma Haklar?, m.67

Seferberlik, m.122.

Sendika Kurma Hakk?, m.51.

Sendikal Faaliyet, m.52.

Seyahat Hürriyeti, m.23.

S?k?yönetim, Seferberlik ve Sava? ?lan?, m.122.

S?k?yönetim, Seferberlik ve Sava? ?lan?, m.122.

S?n?rlama, m.13

Silahl? Kuvvet Kullan?lmas?na ?zin Verme, m.92.

Siyasî Haklar ve Ödevler, m.66-74.

Siyasî Parti Gruplar?, m.95.

Siyasî Partilerin Uyacaklar? Esaslar, m.69.

Siyasî Partilerle ?lgili Hükümler, m.68-69

Siyasî Sorumluluk (Bakanlar Kurulunun), m.112.

Sosyal Devlet, m.2.

Sosyal Güvenlik Bak?m?ndan Özel Olarak Korunmas? Gerekenler, m.61.

Sosyal Güvenlik Hakk?, m.60.

Sosyal Güvenlik Haklar?, m.60-62.

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler, m.41-65

Sporun Geli?tirilmesi, m.59.

Suç ve Cezalara ?li?kin Esaslar, m.38.

Suçlar?n Kanunili?i ?lkesi, m.38.

Süreli ve Süresiz Yay?n Hakk?, m.29.

?ehit Dul ve Yetimleri, m.61.

?iddet Olaylar?n?n Yayg?nla?mas? ve Kamu Düzeninin Ciddi ?ekilde Bozulmas? Sebebiyle Ola?anüstü Hal ?lan?, m.120.

?iddet Olaylar?n?n Yayg?nla?mas?, m.120.

Tâbi Afet ve A??r Ekonomik Bunal?m Sebebiyle Ola?anüstü Hal ?lan?, m.119.

Tabiat Varl?klar?n?n Korunmas?, m.63.

Tabiî Servetlerin ve Kaynaklar?n Aranmas? ve ??letilmesi, m.168.

Tahkim, m.125.

Tar?m, Hayvanc?l?k ve Bu Üretim Dallar?nda Çal??anlar?n Korunmas?, m.45.

Tarih Yüksek Kurumu, m.134.

Tarih, Kültür ve Tabiat Varl?klar?n?n Korunmas?, m.63.

Tatil (TBMM), m.93.

TBMM, m.75-101.

TBMM Görev ve Yetkileri: Genel Olarak, m.87.

TBMM Üyeli?iyle ?lgili Hükümler, m.80-86

TBMM: Ba?kanl?k Divan?, m.94.

TBMM: Toplanma ve Tatil, m.93.

TBMM’nin Kurulu?u, m.75.

Temel Haklar ve Ödevler, m.12-74

Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunmas?, m.40.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullan?lmamas?, m.14.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullan?lmas?n?n Durdurulmas?, m.15.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteli?i, m.12.

Temel Hak ve Hürriyetlerin S?n?rlanmas?, m.13.

Toplanma ve Tatil (TBMM), m.93.

Toplant? Hak ve Hürriyetleri, m.33-34.

Toplant? ve Gösteri Yürüyü?ü Düzenleme Hakk?, m.34.

Toplant? ve Karar Yeter Say?s?, m.96.

Toplu ?? Sözle?mesi Hakk?, m.53.

Toplumun Huzuru, m.2.

Toprak Mülkiyeti, m.44.

Tüketicinin Korunmas?, m.172.

Türk Silahl? Kuvvetleri, m.92.

Türk Vatanda?l???, m.66.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurba?kan?nca Yenilenmesi, m.116.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Geriye B?rak?lmas? ve Ara Seçimleri, m.78.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, m.75-101.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollar?, m.98-100.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Faaliyetleri ile ?lgili Hükümler, m.93-97.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri, m.87-92

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Seçim Dönemi, m.77.

Tüzükler, m.115.

Uluslararas? Andla?malar, m.90.

Uyu?mazl?k Mahkemesi, m.158.

Ücrette Adalet Sa?lanmas?, m.55.

Üyelikle Ba?da?mayan ??ler, m.82.

Vak?f üniversiteleri, m.131

Vatan Hizmeti, m.72.

Vatana ?hanet, m.105.

Vergi Ödevi, m.73.

Vicdan Hürriyeti, m.24.

Yabanc? Ülkelerde Çal??an Türk Vatanda?lar?, m.62.

Yabanc?lar?n Durum, m.16.

Yarg? Yetkisi, m.9.

Yarg? Yolu, m.125.

Yarg?, m.138-160

Yarg?tay, m.154.
Yarg?yla ?lgili Genel Hükümler, m.138-146.

Yasama, m.75-101.

Yasama Dokunulmazl???, m.83.

Yasama Yetkisi, m.7.

Ya?l?lar, m.61

Yay?n Hakk?, m.29.

Yerel Yönetimler, m.127.

Yerle?me ve Seyahat Hürriyeti, m.23.

Yönetmelikler, m.124.

Yüce Divan, m.105

Yüksek Mahkemeler, m.146-159

Yüksek Seçim Kurulu, m.79.

Yüksekö?retim Kurumlar?, m.130.

Yüksekö?retim Kurumlar?ndan Özel Hükümlere Tâbi Olanlar, m.132.

Yüksekö?retim Üst Kurulu?lar?, m.131.

Yürütme Yetkisi ve Görevi, m.8.

Yürütme, m.101-138.

Zorla Çal??t?rma Yasa??, m.18.

Editör: Kemal Gözler

Email: kgozler[at]hotmail.com

Ana sayfa: www.anayasa.gen.tr

Bu sayfa: www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm

22 Haziran 2009

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38