Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/uzumbaba.com/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 3889
Referandum sonuçlar? co?rafi olarak Türkiyeyi nereye götürüyor? - Siyaset Bölümü -

* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Referandum sonuçlar? co?rafi olarak Türkiyeyi nereye götürüyor?  (Okunma sayısı 8411 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
Türkiye Ayr???yor mu?

12 Eylül Anayasa referandum sonuçlar? Türkiye haritas? üzerinde ilginç bir tablo ortaya koydu.

Haritada Tunceli, Eski?ehir ve Bilecik illerinin seçim sonuçlar? de?i?ik olsayd? konunun ba?l???nda kulland???m Türkiye Ayr???yor mu? sorusunun tam cevab? olacakt?.

Eskiden Türkiye yedi co?rafi bölgeye ayr?ld??? ö?retilirdi ö?rencilere ama geldi?imiz nokta ise üç siyasi bölgeye ay?rd? ülkeyi.

Bu üçe ayr??ma Anayasay? farkl? alg?lamadan m? kaynaklan?yor, ihtiyaçtan m? yoksa kayg?lardan yada niyetten mi tart??ma konusu olmu?tur.

Trakya, Marmara, Ege ve Akdeniz bu referanduma Hay?r derken Anadolu’nun tamam?na yak?n?n?n yüzde elliden fazlas? Evet oyu kulland?.

Do?u ve Güneydo?u ise Boykotçular olarak sand??a gitmeyen di?er bölgelerdeki insanlarla yüzde yirmi üçe yak?n bir say? ile farkl? bir tablo ortaya ç?kartt?.

Görüldü?ü gibi bölgeler verdikleri oylarla resmen ayr??t?lar. 

Hay?r oyu veren ve bölgeleri ve e?itimleri itibariyle biraz daha yüksek seviyeye ula?m?? kesim bu anayasa de?i?ikli?inden kayg? duyduklar? için hay?r derlerken, de?i?ikliklerin ne oldu?unu bilmeyen ve irdeleyemeyen birçok insan ise bilmedi?i de?i?ikliklere evet dediler.

Bölgesel sorunlar? ve talepleri ciddiye al?nmad??? için Güneydo?u ve Do?u Bölgesi halk?n?n da büyük bir k?sm? de?i?ikliklerin neler içerdi?ini bilmeden partilerinin önerileri do?rultusunda boykot etmi? oldular.

Ba?bakan?n ifadesiyle ülke halk?n?n yar?s? darbeci di?er yar?s? da cemaatlerin talimat?yla,  iktidar?n talimat?yla hareket eden baz? sendikalarla birlikte darbe kar??t? olarak ortaya ç?kt?lar.

Bu ayr??ma ciddi bir tehlikeyi de beraberinde getirmi? oldu.

?ktidar ve Ba?bakan her ne kadar bu sonuçtan memnun gözükse de boyal? haritay? önüne koydu?unda kafas? iyice kar??acakt?r. Ya da kar??mal?d?r.

Do?u ve Güneydo?u da ki kat?l?m?n çok dü?ük olmas?na ra?men yüzde on, onbe? gibi kat?l?m sonunda ald??? yüzde seksen yada yüzde doksanlar? bulan sonuçlar?n bir anlam ifade etmedi?ini çok iyi bildiklerine göre iyice dü?ünmesi gerekecektir.

Her ne kadar kendisine oy vermeyen bölgeye kum ?ehri olarak görse de onlarda bu ülkenin vatanda?lar? ve o topraklar da bu ülkenin topraklar?d?r.

Bu bölgelerden oy alamamas? art?k s?k?nt?lar?n bir kat daha artt???n?n i?aretlerini vermekte ve alarm zillerinin 12 Eylül ak?am? çalmaya ba?lad???n?n göstergesiydi.

Ba?bakan ve iktidar üç bölgeden birisine sahip di?erleri ise anal?ktan.

Cemaatlerin önemi
Türkiye’de ve dünyada küçümsenmeyecek bir güce ula?an cemaatlerin okyanus ötesi liderlerinin ölüleri dahi mezardan ç?kartarak bu referandumda oy kullanmalar? gerekti?i talimat?n? alan mensuplar?n?n ç?kard??? sonuç gerçekten ürkütücü olmu?tur.

MHP'nin milliyetçi anlay??? ciddi güç kaybetmesinden sonra ortaya farkl? bir tablo ç?km?? olmuyor mu acaba?     

Dindarlar ve demokratlar yada dinciler ve demokratlar ayr??mas?.

Kampanyalarda Anayasa de?i?ikli?inin gerekçelerinden çok Ba?bakan özellikle Anamuhalefet partisi CHP'nin lideri Kemal K?l?çdaro?lu’nun milliyetinden, inanc?ndan, soyundan, sopundan, Alevili?inden, Alevi Dedeli?inden bahsetmesiyle taban?na farkl? bir mesaj vermi? oldu.

Bu da Alevilerle Sünnilerin ayr??mas?na do?ru at?lan bir ad?m olarak de?erlendirilirse  daha ciddi bir ayr??maya götürecektir bu ülkeyi. K?l?çdaro?lu tüm Alevileri temsil etmiyor ne onun böyle bir iddias? var nede Aleviler böyle bir temsiliyeti asla kabul etmezler. Ama gözüken tablo oraya do?ru götürmeye ba?lad? bile.

Sat?r aralar?na s?k??t?rarak belirtilmelidir ki Aleviler böyle bir oyunun kullan?lacak malzemesi asla olmazlar ve de olmayacaklard?r ama bu yaray? ka??yanlar?n ç?kaca?? da bilinmelidir.

Recep Tayyip Erdo?an, kampanya boyunca kabul etmeyece?imiz, edemeyece?imiz sloganlar kulland?.

“Taraf olan Bertaraf olur.”

“Hay?r oyu verenler darbecidir.” gibi laflar ederek halk? tamamen ikiye böldü. ?imdi ç?k?p ne diyecek?

Bu ülkenin yar?s? darbeci ve bunlar taraf olduklar?na göre bertaraf edelim mi diyecek.

Belki de Okyanus ötesinde duran ve Ba?bakan taraf?ndan te?ekkür edilince taraftarlar? dakikalarca alk??larla destek verdikleri dini liderleri yada kendilerinin ifadeleriyle cemaat önderleri F.G. art?k oralardan talimatlar ya?d?rarak "taraf - bertaraf" anlay???na nokta koyacak m? bunu da zaman içerisinde görece?iz.

Bu Anayasa referandumu kimlere ne kazand?r?r, kimlere ne kaybettirir sorusu ile birlikte niçin ortaya böyle bir sonuç ç?kt? sorusuna cevap aranmal?d?r.

Recep Tayyip Erdo?an halk?n anlayaca?? dili kulland? ve halk?n ho?una gidecek sözler söyledi. 

K?l?çdaro?lu kendi do?rular?n? adeta tek ba??na anlatmaya çal??t? ama yeterli olamad?.     

Tunceli Boy hedefi
Tunceli bundan sonra boy hedefimi olacak? Türkiye haritas?na bak?ld???nda adeta tek ba??na duran bir da?? and?r?yor. Elbette onlar gibi dü?ünmeyenler ve inanmayanlar?n hele hele iktidar?n boy hedefi olacak Tunceli ve Tuncelililerin bundan böyle daha dikkatli olmalar? gerekir.

Her türlü oyunlara ve provokasyonlara haz?rl?kl? olmal?lar.

Gerçi Tunceli ilk defa böyle bir farkl?l??? ya?am?yor oran?n suyunda, havas?nda böyle bir farkl?l??? herkes biliyor. Tuncelilerde gere?ini yap?yorlar.

Alevi Örgütlerinin tavr?
Bu kadar ciddi geli?meler ve cemaatlerin siyasalla?mas? Alevileri ve özellikle örgütlü Alevileri de önemser hale getirmi? oldu. Yöneticilerin üyelerini ve tüm Alevi insanlar? çok iyi dinlemeleri gerekecektir. Ben bilirim sevdas?na kap?lmadan, ülkedeki geli?meleri çok iyi de?erlendirerek, bunun için dan??ma kurullar?n? bir an önce toplayarak ciddi kararlar almal?d?rlar.

Bunu söylerken siyasalla?mal?lar yada siyasi tav?r geli?tirmeliler anlam?nda söylemiyorum. Zaten Alevilerin ya?am tarzlar? bir siyasettir, bundan böyle Alevi Dernek, Vak?f, Federasyon ve Konfederasyonlar?n?n ülke sorunlar?na e?ilmeleri ve sorunlar?n bir parças? olan Alevili?in ray?na oturtulmas? konusunda ciddi önlemler almas? gerekmektedir.

Referandumun hemen arkas?ndan bir y?la kalmadan ülke bir genel seçim ya?ayacakt?r. Bu seçimlerde geçmi?ten ders alarak hareket etmek de Alevi kurum yöneticilerine dü?mektedir.

Eski Genel Kurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu? son konu?mas?nda askerlerle siviller aras?ndaki görü? farkl?l?klar?n? aç?klarken ilginç örnekler vermi?ti;

“Siviller ovaya bakt?klar?nda düzlü?ü görürler, Askerler engebeleri görürler”

“Siviller deniz bakt?klar?nda Mavili?i görürler, Askerler derinli?i görürler.”

“Siviller ormana bakt?klar?nda a?açlar? görürler, askerler ormandaki tehlikeyi görürler.”

“Siviller da?a bakt?klar?nda yüksekli?i görürler, askerler da?daki uçurumlar? görürler.” demi?ti.

Bu örnekten hareketle bundan sonra kimin nereye bakt?klar?n? ve ne görece?ini yak?nda hep birlikte görece?iz.


Abbas TAN

Kaynak: Alevihaberajansi.com - 18.09.2010

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal