GÜNDEME GENEL BAKI? => Siyaset Bölümü => Konuyu başlatan: SevaL_24 - 22 Temmuz 2009, 23:09:59

Başlık: Ne Mutlu Türküm Yiyene !
Gönderen: SevaL_24 - 22 Temmuz 2009, 23:09:59
Ne mutlu Türküm yiyene

Rü?vet ve yolsuzlu?un en yayg?n oldu?u ülkelerden birinde ya??yoruz. Ama hapishaneler yolsuzluk suçundan mahkûm olmu? ki?ilerle dolu de?il. Daha spesifik olmak gerekirse, suçun yayg?nl??? ile k?yasland???nda mahkemelerin yolsuzluk suçundan mahkûm etti?i insan say?s? istatistiki olarak anlams?z.
Hükümeti devirip askeri yönetim kurmak isteyenler var veya oldu?u iddia ediliyor.
Yolsuzlu?u devirmek isteyen yok.
Yolsuzlu?u devirip yerine dürüstlük rejimi kurmak isteyen yok.
Bir “yolsuzluk Ergenekon’u” yok ve olmayacak. “Yolsuzlu?u devirmek için” darbe olmad??? ve olmayaca?? gibi.
Kimse yolsuzlu?a kar?? “silahl? çete” kurmuyor.
Silah ve bayrak üzerine el bast?r?p yolsuzluk yemini yapan da yok.
Aya??nda çelik çar?k, elinde çelik asa yolsuzlu?un pe?ine dü?en yok. Tesettür giyip yolsuzluk av?na ç?kan yok.
Kimse yaz tatilinde yolsuzluk avlamaya gitmiyor.
“Rü?vet etme, ba?ka ihsan istemem” diyen yok.
Yolsuzluk seçimle gelmez!
Oysa yolsuzluk irticadan daha tehlikelidir. (e?er böyle bir tehlike oldu?unu iddia etmek mümkün ise)
Seçimle gelmez, iktidar? daimdir.
En büyük tarikattan güçlü ve yayg?nd?r. Fethullah Gülen’den çok müridi var. Mafyadan daha organizedir. Atom s???naklar?ndan daha korumal?d?r. Kur?un geçirmeyen arabalarda gezer, iriyar? güne? gözlüklü bekçileri vard?r. Bo?az’da villada oturur. ?sviçre’de hesab? vard?r.
Himalayalar?n tepesine t?rmanabilirsiniz, yolsuzlu?un tepesine t?rmanamazs?n?z. Çünkü siz t?rmand?kça o yükselir.
Kutuplar erir, o geni?ler.
?mtiyazl?d?r. Bütçeden ald??? pay Silahl? Kuvvetler’in ald???ndan bile fazlad?r; ama ne gelir vergisi öder, ne katma de?er vergisi. Ne de yurtd???na para transfer ederken aç?klama yapma zorunlulu?u vard?r.
Yolsuzluk yapanlar faili meçhul cinayetlere kurban gitmiyor. Helikopterlerden a?a?? at?lm?yor. Cesetleri kuyuya at?l?p asitle yak?lm?yor. Telefonlar? dinlenmiyor. Aleyhlerinde yasa yap?lm?yor. Hasretinden prangalar eskitmiyor. Karanl?klar ayd?nl??a ç?ks?n diye yanm?yor.
Yolsuzlu?u mezarl?klarda bulamazs?n?z. Ölümsüzdür. Suya atsan?z batmaz. Kur?un s?ksan?z dokunmaz.
Frans?z Kral? Louis XIV, “Devlet benim” demi?ti. Yolsuzluk, “As?l devlet benim” diyor.
Atatürk, “Ne mutlu Türküm diyene” demi?ti. Bunlar, “Ne mutlu Türküm yiyene” diyor.

Metin Münir
Milliyet
Başlık: Ynt: Ne Mutlu Türküm Yiyene !
Gönderen: SevaL_24 - 22 Temmuz 2009, 23:11:54
Ülkemiz de abart?lan yolsuzluklara,

ßelki hiç bir dü?ünce yol veremez ama güzel bir ?ekilde anlat?r.

ßu da o yaz?lardan bir tanesi olmu?.

Ülke de bu tür sorunlar biterse birgün,hayal etmeden gerçe?e kavu?ursak ülke olarak..

ßelki düzeltecek hala bir?eyler bulabiliriz.
Başlık: Ynt: Ne Mutlu Türküm Yiyene !
Gönderen: uzumbaba - 22 Temmuz 2009, 23:29:59
Yolsuzluk liberal açgözlülerin tekni?idir genelde.... Di?er rejimlerde de yolsuzlu?a rastlan?r, ama bence ana tema o rejimlerde bile açgözlü uyan?klar?n filizlendi?i ortamlard?r. Her türlü kontrol d??? olacaks?n, bu da genelde liberalizmi savunan bireycilik ç?kar üzerine kurulur. Bireyci ç?karc?lar filizlendikten sonra daha da büyümek ve kontrolü ellerine geçirmek için ya tarikatlar kurarlar, ya mafya düzenine yaslan?rlar.....

Ondan sonra 'yolsuzlu?u çürütebilene a?kolsun' olur..... At? alan Üsküdar? geçmi?tir art?k...
Başlık: Ynt: Ne Mutlu Türküm Yiyene !
Gönderen: mahfuz - 29 Kasım 2009, 09:40:27
AK parti i?kenceleri , yolsuzluklar?, hortumculu?u, mafyac?l???, faili meçhullere ,Cuntac?l??a, Darbecili?e  DUR DED??? ?Ç?N ,,Ergenekon ve YANDA?LARI  taraf?ndan , muhalefet partileri, TERÖR ÖRGÜTÜ piyonlar? taraf?ndan ,Ayd?n Do?an MEDYASINCA HAKARETE u?ruyor
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal