TOPLUM VE B?L?M => Toplumsal Tarih ve Devrimler => Konuyu başlatan: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:26:50

Başlık: Josef Stalin
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:26:50
Josef Stalin  
 
Ya?am?n? devrim ve sosyalizmin zaferine adam??, dünya proletaryas? ve emekçi halklar?n kalbine taht kurmu?, uluslararas? komünist hareketin büyük önderlerinden olan ve Stalin takma ad?yla bilinen Josef Vissarionoviç Çuga?vili, Gori kasabas?nda yoksul bir ailenin çocu?u olarak dünyaya geldi. Tiflis’de gitti?i ilahiyat okulu; Narodnizmden enternasyonal marksizme kadar çe?itli fikirlerin gençlik aras?nda h?zla yay?ld??? bir merkezdi. Stalin, okulda bir süre faaliyet yürüttükten sonra 1898’de RSD?P’in Tiflis örgütüne üye oldu. Tiflis’de marksizmin yay?lmas?nda belirleyici bir rol üstlendi. Stalin, 1901’den 1917’ye kadar profesyonel bir devrimcinin kahramanl?k, fedakârl?k ve süreklilik arzeden çabalarla dolu bir yeralt? ya?am? sürdürdü. Tiflis, Bakü, Batum illerinde, i?çilerin her mücadelesinde Stalin’in ba??nda oldu?u RSD?P Batum komitesinin belirleyici rolü oldu. 1902’de çarl?k polisi taraf?ndan tutsak edildi?inde parti ll. Kongre sonuçlar?n? ö?rendi ve tereddütsüzce Lenin ve Bol?eviklerden yana tav?r koydu. Stalin tam 13 kez gözalt?na al?nd? ve yakla??k 9 y?l?n? zindanlarda geçirdi. Tasfiyecili?e, reformizme ve kitle çal??mas?n? baltalayanlara kar?? uzla?maz bir sava??m verdi. 1910’da merkez komiteye seçildi. 1912’de Rusya sorumlulu?una atand?. ‘17 ?ubat Devrimi’nde sürgündeydi. 1917 Ekim Devrimi’nin ayaklanma komutan?, Rusya proletaryas?n?n önderi Stalin, 1923 y?l?na dek Milliyetler Halk Komiseri olarak görev yapt?. ?ç sava?ta; devrim dü?manlar?na kar?? amans?zl???yla Sovyetler Birli?i’nin kurulmas?, uluslar?n özgürlü?e kavu?mas?nda Lenin’le birlikte ba?rolü oynad?. Stalin; halk?n iktidar?n? elinden almaya yönelen, partiyi ve sosyalist iktidar? y?kmaya yönelik her türden sald?r? içinde olan ve emperyalistlerle i?birli?i içindeki Troçki ve ?urekas?na proletarya iktidar?n?n disiplinini gösterdi. 20 milyon Sovyet yurtta??n?n ?ehit dü?tü?ü fa?izm belas?ndan hem Sovyet halklar?, hem de Balkanlar, Avrupa halklar?, Stalin’in komutanl??? ve devrimci önderli?i sayesinde kurtuldu. Bu nedenledir ki kar??devrimin dünkü ve bugünkü korkusu hiç de bo?una de?ildir.

Al?nt?