* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Türkü Nedir ? Türkü Çe?itleri Nelerdir ?  (Okunma sayısı 65471 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Türkü Nedir ? Türkü Çe?itleri Nelerdir ?
« : 05 Temmuz 2009, 18:14:10 »
Türkü nedir? Türkü Çe?itleri

Anonim Halk edebiyat? naz?m ?ekli ve türüdür.

?lk kez kimin taraf?ndan söylendi?i bilinen türküler de vard?r.

?simleri bilinen saz ?airlerinin söyledikleri de giderek halka mal olmu?tur. Ancak türkülerin büyük ço?unlu?u anonimdir.

Halk?n duygular?n?, sevinçlerini ve ac?lar?n? ifade etmek için söylenir.

Daha çok a?k, do?a, güzellik, kahramanl?k, toplumsal olaylar i?lenir.

Türkülerin kal?pla?m?? bir naz?m ?ekli yoktur. ?ki bölümden olu?ur.

Birinci bölüm as?l sözlerin bulundu?u bölümdür ki buna “bent” ad? verilir. ?kinci bölüm ise bentlerin sonunda yinelenen nakaratt?r. Bu bölüme “ba?lama” ya da “kavu?tak” denir. Her türküde kavu?tak (nakarat) olmayabilir.

Çok çe?itli uyak düzeni kullan?l?r. 7’li, 8’li veya 11’li hece ölçüsüyle söylenir.

Türküler besteleriyle söylenir. Bu nedenle bir türkünün ilk kez söylenmesine “türkü yakmak” denir.

Özel durumlarda ya da ezginin, sözlerin çe?itlemesine göre ninni,a??t, deyi?, hava adlar? da kullan?lmaktad?r.

Bir yörede yak?lan türkü di?er bir yöreye ?ekli ve söyleni? biçimi de?i?erek geçebilir. Türküler ezgilerine, konular?na ve yap?lar?na göre ayr?l?r.

Ezgilerine Göre Türküler:

Uzun havalar (Divan, ko?ma, hoyrat), Oyun havalar? , bozlak, kayaba??, türkmani, Çukurova

Konular?na Göre Türküler:
Ninniler ve çocuk türküleri, tabiat üzerine türküler, a?k, ayr?l?k, ölüm, dü?ün, kahramanl?k, askerlik, tören, i?, e?k?ya, ac?kl? olaylarla ilgili türküler, güldürücü türküler, kar??l?kl? söylenen türküler, oyun türküleri, a??tlar.

Yap?lar?na Göre Türküler:
As?l bölüm olan ana dizelerin dize say?s?na göre üçleme, dörtleme, be?leme gibi adlar al?r.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Ynt: Türkü Nedir ? Türkü Çe?itleri Nelerdir ?
« Yanıtla #1 : 05 Temmuz 2009, 18:14:28 »
Türkü

Türkiye’nin sözlü gelene?inde, bir ezgi ile söylenen halk ?iirinin her çe?idini göstermek için en çok kullan?lan ad "türkü"dür. Özel durumlarda ya da ezginin, sözlerin çe?itlemesine göre ninni, a??t, deyi?, hava adlar? da kullan?lmaktad?r. Türk halk edebiyat? naz?m ?ekli ve türüdür. Ezgisi yönüyle di?er halk ?iiri türlerinden ayr?l?r. Türküler genellikle anonimdir. ?simleri bilinen saz ?airlerinin söyledikleri de giderek halka mal olmu?tur. ?lk türkü söyleme "Türkü yakmak" diye an?l?r. Türkü ad? Türk sözcü?üne Arapça "?" eki eklenmesiyle ortaya ç?km??t?r. "Türk’e özge" anlam?na gelir.

      Türkü, Türk halk ?iirinin en eski türlerindendir. Bu kelime ilk defa XV. Yüzy?lda Do?u Türkleri taraf?ndan kullan?lm??t?r. Hikmet Dizdaro?lu, Anadolu’da türkünün ilk örne?ini Öksüz Dede’nin verdi?ini belirtir. Türküler genellikle hece vezninin 7, 8 ve 11’li kal?plar?yla k?talar halinde söylenir. Her k?ta türkünün as?l sözlerinin bulundu?u bend ile nakarattan meydana gelir. Nakarat her bendin sonunda tekrarlan?r. Bu k?s?m ba?lama veya kavu?tak diye de bilinir. Türküleri kesin ayr?ma sokmak güçtür. Bir yörede yak?lan türkü di?er bir yöreye ?ekli ve söyleni? biçimi de?i?erek geçebilir. Türküler ezgilerine, konular?na ve yap?lar?na göre ayr?l?r.

1. Ezgilerine Göre Türküler
a. Usulsüzler: Uzun havalard?r. Divan, ko?ma, hoyrat gibi çe?itlere ayr?l?r.
b. Usullüler: Oyun havalar?d?r. Bu türe Konya’da oturak, Urfa’da k?r?k denilir.

2. Konular?na Göre Türküler:
Ninniler ve çocuk türküleri, tabiat üzerine türküler, a?k türküleri, kahramanl?k türküleri, askerlik türküleri, tören türküleri, i? türküleri, e?k?ya türküleri, ac?kl? olaylarla ilgili türküler, güldürücü türküler, kar??l?kl? söylenen türküler, oyun türküleri, a??tlar.

3. Yap?lar?na Göre Türküler:
a. Mani k?t’alar?ndan kurulu türküler: Birbirleriyle ilgili konularda söylenmi? manilerin s?ralanarak ezgiyle okunmas?ndan meydana gelir.
b. Dörtlüklerle kurulu türküler.

ÖRNEK:

HAVADA BULUT

Havada bulut yok bu ne dumand?r
Mahlede ölüm yok bu ne figand?r
Ad? Yemen’dir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir

Buras? Mu?’tur yolu yoku?tur
Giden gelmiyor acep nedendir

K??lan?n önünde redif sesi var
Bak?n çantas?na acep nesi var
Bir çift kundurayla bir de fesi var

Ad? Yemen’dir gülü çimendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Buras? Mu?’tur yolu yoku?tur
Giden gelmiyor acep nedendir

HAM MEYVE

Çaml??? ba??nda tüter bir tütün
Ac? çekmeyenin yüre?i bütün
Ziyam?n at?n? pazara çekin
Gelen geçen Ziyam ölmü? desinler

Uzun olur gemilerin dire?i
Yan?k olur analar?n yüre?i
Ne sen gelin oldun ne ben güveyi
Onun için aç?k gider gözlerim

Ham meyveyi kopard?lar dal?ndan
Beni ay?rd?lar nazl? yârimden
E?er yârim tutmaz ise elimden
Onun için aç?k gider gözlerim

Benim yârim yaylalarda oturur
Ak ellerin so?uk suya bat?r?r
Demedim mi nazl? yârim ben sana
Çok muhabbet tez ayr?l?k getirir

Kaynak:edebiyatforumu.com

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal