GÜNDEME GENEL BAKI? > Siyaset Bölümü

Dokunulmazl?klar?n Kalkmamas? Utanç Verici De?il mi ?

(1/1)

Mod_seval:
..

Sürekli akl?mda bu. Dokunulmazl?klar?n kalkmamas? ,buna itiraz edenlerin sözlerinin havada kalmas? bir utanç tablosu de?il mi? hepimizin akl?na demekki has?r edilen onlarca ?ey varki bu insanlar korkuyor hükmü olu?muyor mu?

Mecliste muhalefet dilekçe yaz?p imza toplad? ''Dokunulmazl?klar?m?z kalks?n'' diye.. ?ktidar yana?mad? bile.

Her yerde dokunulmazl?klar kald?r?ls?n,halk? temsil edenler ?effaf,temiz olsun dendi..

iktidar yine ses ç?karmad?..

En sonunda chp milletvekili Atilla Kart AB. Mahkemesine ba?vurdu.

''Bir milletvekili olarak dokunulmazl???m?n kald?r?lmas?n? istiyorum'' dedi.Ab onaylad?.

Ama D??i?leri bakan? girdi araya:

''Hooop olmaz,dokunulmazl?k kalkamaz'' dedi..Bu bile utanmaya yetecek bir durum de?il mi?

Yolsuzluklar,evrakta sahtecilikler,hortumculuklar ayyuka ç?kacak tela?? yüzünden bu ad?m? atmad???n?z? bilen halk?n yüzüne bakmaktan siyasiler utanm?yor mu?

Akepe ve dokunulmazl?klar?n kalkmamas?n? isteyenler ba?ta olmak üzere,

ben utan?yorum bir vatanda?,bir seçmen olarak bu durumdan

Siz utanm?yormusunuz?

ßir üye'nin al?nt? yorumudur.

uzumbaba:
Bu konunun y?llard?r c?lk? ç?kt?.

'Dokunma bana, dokunurum sana'ya döndü.

Mazisinden korkmayan, dokunulmazl?klar?n kalkmas?ndan niye rahats?z olsun ki?
Mazisi temiz olan da millete hizmete yana?m?yor, ya da yana?t?r?lm?yor bu toplumda malesef.

Ç?ban yaras? devam ediyor.....

SevaL_24:
Türkiye de malesef mazizi temiz insanc?klar mevcut de?il.

O nedenle bu yasa;

Ülkemiz de hala birilerini kay?rmak için var.

Onlar?n pisli?i temizlenmedikçe bu yasa'n?n da malesef ki sonuu gelmez.Kirlili?in de sonu gelecek gibi gözükmüyor bu gidi?le.

Allah sonumuzu hayr ede.

Navigasyon

[0] Mesajlar

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git