* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Referandum  (Okunma sayısı 6349 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
Referandum
« : 22 Eylül 2010, 03:01:55 »
Yüzde 42'lik 'hay?r' içinde Alevi oylar? ne kadar?
 
AKP ve BDP kazanm??t?r…
1) Referandum’da “Hay?r” diyerek kaybedenlerin saf?nda yer alan bir ki?i olarak gerekçeleri ne olursa olsun referandumun galipleri olan AKP ve BDP’nin haklar?n? teslim etmek ve kutlamak gerekir. ?ktidar?n olanaklar?, para, korku, zor yada seçime kat?lma oranlar? gibi gerekçeler bo? avuntulard?r ve sonucu de?i?tirmez.

CHP ve sol kaybetmi?tir…
2) Hay?r cephesinde, yaln?zca MHP de?il, CHP de dahil olmak üzere “sol” olarak alg?lanan herkes kaybetmi?tir. Çünkü siyasi sonuçlar? okurken ba?ar?n?n bir tek kriteri vard?r: Ana hedefe ula?mak! Hay?r diyenlerin tamam? bile CHP’li olsa, yüzde 42 kazanmak için yetersizdir. Yüzde 42, CHP’nin ba?ar?s?na de?il, ba?ar?s?zl???na tekabül eder.
3) Yaln?zca korkutma üzerine kurulu siyaset ve elitist yakla??mlar sergileyen, kendilerine benzemeyen herkesi kolayca yönetilebilecek “avam ve köylü” olarak gören “askeri ve bürokratik oligar?i” kaybetmi?tir. Bu sevindiricidir.

?kili iktidar sona ermi?tir…
4) AKP ile “askeri ve bürokratik oligar?i” aras?ndaki ikili iktidar AKP lehine önemli ölçüde sona ermi?tir. Ancak bu de?i?im ve demokrasi güçleri lehine de bir kazan?m de?ildir. AKP bile kendisini“muhafazakar demokrat” olarak nitelerken, baz? çevrelerin referandum sonuçlar?n? “Türkiye toplumunun de?i?im ve demokratikle?me iste?inin; sivil, demokratik ve özgürlükçü yeni bir Anayasa talebinin bir göstergesi olarak” göstermesi son derece yan?lt?c?d?r. Askeri vesayetten kaçarken, ?slami vesayete yakalan?laca?? kesindir. AKP, siyasetin merkezine  para?ütle inmemi?tir. Özal’?n ANAP’?yla bire bir k?yaslanamaz. AKP, geçmi?i olan bir cemaat ve tarikat partisidir. Sosyolojik bir gerçekliktir ve köklüdür. Referans? siyasal ?slamd?r. Siyasal ?slam ise do?as? gere?i istese bile asla demokrasi getiremez. Çünkü ?slam demokrasiyi reddeder. Kurgusu herkesin“kendisine benzemesidir, tekle?mesidir”…

Yüzde 58  “Evet” oyunun ç?kmas?nda ciddi rol oynayan Fettullah Gülen’in zorunlu din derslerini Anayasa maddesi haline getiren Kenan Evren’i cennetlik ilan etmesi bu anlam?yla tesadüf ya da bir dil sürçmesi de?ildir. “Bu ülkenin % 99’u müslümand?r” söylemi de, Alevi taleplerinin görmezden gelinmesi de, cemevlerinin “?slam’da mescit ve cami d???nda ibadet merkezi yoktur” belirlemesiyle reddedilmesi de, kampanyan?n son iki haftas? do?rudan Alevilerin hedef al?nmas? da bu anlam?yla tesadüf de?ildir. Çünkü bütün kurgu “tek tip ?slam” üzerine ?ekillenmi?tir. Bu nedenle, AKP’yi neredeyse demokratik de?i?imin öncüsü ilan edecek arkada?lar?m?za bir kez daha hat?rlatmakta yarar var: AKP’nin ?slam referans? tercihi çok aç?kt?r ve bilinçlidir…

Tabular konu?ulmadan ba?ar? olmaz…
 5) Referandum sonucu siyasette alternatif olman?n yaln?zca “büyük ve köklü” olmakla yeterli olunamayaca??n? göstermi?tir. Nitekim CHP’nin temel konularda, yani devletin demokratikle?mesi, Kürt, Alevi ve “Az?nl?klar”, hatta AB ve K?br?s gibi konularda “konu?mamay?” tercih etmesi, yada yaln?zca genel geçer söylemleri tekrar etmesi referandum sonucunu do?rudan etkilemi?,“yelkenleri ?i?irememi?tir”. Art?k “tabu” olmaktan ç?kan bu ve benzeri konular? konu?madan, gereklerle yüzle?meden ve siyasi, toplumsal, sosyolojik gerçeklere uygun çözümler üretmeden siyasette ba?ar? yakalanmaz, iktidar olunamaz…
6) Di?er yandan referandumun AKP’ye kar?? bir güven oylamas?na dönü?türülmesi özellikle CHP aç?s?ndan yaln?zca taktiksel bir hata de?il, ciddi stratejik bir hata olmu?, referandumu kazanan AKP referandumun sonucuyla, fiili olarak daha güçlü ve güvenli bir hale getirilmi?tir.

 
Milliyetçilik kaybetmi?tir…
 7) Referandum sonucuna göre ?rkç? ve milliyetçi yakla??mlar kaybetmi?tir. Belki de referandumun en “hay?rl?” sonucu bu olmu?tur. Hay?r kampanyas?n? tümüyle “Habur ve ?mranl?” referanslar?yla Kürt dü?manl??? üzerine kuran MHP kaybetmi?tir. Irkç?l???n ve milliyetçili?in önemi koruyaca?? kesin olsa da, bir çok Avrupa ülkesinde oldu?u gibi bu tür güçlerin genellikle iktidar?n d???nda kalacaklar? görülmü?tür…
 
BDP muhatap al?nmak zorundad?r…
8) BDP, 22 Temmuz seçimlerinde hapishaneden meclise milletvekili ta??yarak gücünü göstermi?ti, bugün de ayn? gücü “boykot” karar?na hayata geçirerek göstermi?tir. Kürt mesesinin çözümünde BDP, önümüzdeki dönem iktidar ba?ta olmak üzere bütün siyasi çevreler taraf?ndan zorunlu olarak muhatap al?nmas? gerekti?i ortaya ç?km??t?r.

BDP’nin “kazanmas?” AKP’ye destek veren Kürt ayd?nlar?n?n ve çevrelerin de kaybetti?i anlam?na gelir.  (Benzer bir durum “yetmez ama evet” diyen sol parti ve çevreler de referandum bir güven oylamas?na dönü?tü?ü ve yaln?zca kazanan AKP oldu?u için en az?ndan potansiyel destekçileri nezlinde kaybetmi?lerdir...)
 

Aleviler 2009’un gerisine dü?mü?tür…
 9) Bu seçimde ezici ço?unlukla “Hay?r” diyen Alevi hareketi 2008 ve 2009 ç?k??lar?na göre daha geriye dü?mü?tür ve dolay?s?yla kaybetmi?tir. S?hhiye ve Kad?köy mitingleriyle taleplerini bütün Türkiye’ye ezberleten Alevi hareketi özellikle son aylarda sanki “dilini yutmu?” gibi davranm??, referandum kampanyas?n?n son iki haftas?nda, neredeyse kampanyan?n merkezine oturan ve Recep Tayip Erdo?an ?ahs?nda Alevileri hedef alan, ayyuka ç?kan sald?r?lara bile birkaç c?l?z aç?klama d???nda cevap verememi?tir.

Referandumda MHP’den “Evet”e kaçan oylar “Hay?r”a gelen Alevi oylar?yla dengelense de, ?u ana kadar ortaya ç?kan yorumlarda da görülece?i gibi Aleviler % 42 içinde an?lmam??lard?r bile. Sa? da yada solda yorumlarda, aç?klamalarda, televizyon programlar?nda Alevilerin olmamas? “yok say?lmas?” ise oldukça ilginçtir ve dü?ündürücüdür.

 
Yüzde 42 içinde Alevi oylar? a??rl?k olu?turuyor…
Yok say?lan Aleviler buna ra?men sand?kta hakl? kayg?larla “hay?r” demi?lerdir. ?stanbul, Ankara, Adana, Mersin gibi büyük ?ehirlerde, Didim, Ku?adas?, Ayval?k, Alt?noluk gibi k?y?larda Alevi oylar?yla ilgili tahmin yapmak mümkün olsa da spekülasyona da aç?kt?r. Spekülasyona aç?k olmayan yerler“klasik” Alevi yerle?im yerleridir. Ciddi iç ve d?? göçe ra?men sonuçlar Alevi oylar?n?n ezici bir ço?unlukla “hay?r” dedi?ini ve % 42’ye ciddi destek verdi?ini gösteriyor. Malatya, Mu?, Sivas, Tokat, Amasya, Ardahan, Ordu ve Nev?ehir’deki Alevi yo?unluklu ilçeler önemli örneklerdir:
 
% 75 “Evet” diyen Malatya’da Arguvan % 71 ile, Hekimhan % 54 ile,
% 79  “Evet” diyen Mara?’ta Nurhak % 56 ile ,
% 92  “Evet” diyen Mu?’ta, % 79  ile Varto ile,
% 77  “Evet” diyen Sivas’ta Divri?i, % 64 ile ?mranl? % 69 ile,
% 65 “Evet” diyen Tokat’ta % 53 ile Almus ile,
% 58 “Evet” diyen Amasya’da % 57 ile Gümü?hac?köy ile,
% 55 “Evet” diyen Ardahan’da, % 93 ile,
% 63 “Evet” diyen Ordu’da Gürgentepe % 53 ile,
% 67 “Evet” diyen Nev?ehir’de Hac?bekta? % 67 ile “Hay?r” demi?tir.
 
Bu kategoride Tunceli ayr?ca de?erlendirmelidir. Tunceli BDP ve AKP’ye ra?men “Hay?r” demi?tir. % 80’lik bir oranla Türkiye’de oransal olarak en yüksek “Hay?r”?n Tunceli’de ç?kmas?nda  hem K?l?çtaro?lu’nun, hem de Alevili?in birlikte rolü oldu?u aç?kt?r…
 
Aleviler, sand??a da aç?kça yans?yan kendi gerçekli?ini bilmeli ve buna uygun hareket etmeyi art?k ö?renmeli, “maraba” olmay? elinin tersiyle itmelidir..
 
Siyasette denge, soldan geçiyor…
 
10) Referandum sonuçlar? kutupla?malar? ve bölünmeleri artt?rm??t?r. Bu kutupla?madan ve bölünmeden ç?k?? yaln?zca niyet beyanlar?yla halledilemez.
Kürt mesesinin çözümüne, Alevi taleplerini kar??lanmas?na, devletin demokratikle?tirilmesine ve ?effafla?arak faili meçhul cinayetleri ortaya ç?karacak, yarg?y? ba??ms?zla?t?rarak, kutupla?malar? ve bölünmelere müdahale edebilecek, çok kültürlü ve çok kimlikli bir Türkiye’de yan yana bar?? içinde ya?aman?n mümkün oldu?unu gösterebilecek “ara ad?mlara” ihtiyaç vard?r. Bu alanlarda ara ad?mlar?n at?lmas? ise muhafazakar AKP’nin “art?k tekle?en iktidar?n?n” kar??s?nda, geleneksel devlet çizgisinin d???na ç?kan, sorunlar?n çözümüne soldan bakabilecek güçlü ve kitlesel bir Türkiye partisi yaratmaktan geçiyor…
Siyasette denge de, AKP ve ?slam “güzellemesine” dönü?en süreci tersine çevirme de ancak siyasetin solunu güçlendirmekten geçiyor…


Necdet Saraç

Kaynak: habercek.com (15 eylül 2010)

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal