* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Alevileri bölme giri?imi devam ediyor  (Okunma sayısı 6520 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
Alevileri bölme giri?imi devam ediyor
« : 22 Eylül 2010, 02:56:16 »
AKP'den çakma bir Alevi olu?umu daha

 

Çakma Alevi dernekleri kurdurtan AKP'nin yeni bir olu?umu daha yolda. Demokrat Alevi Giri?imi'nin önderi bur televizyonun sahibi gözüken ki?i ama bu ki?i AKP'li oldu?unu nedense hep gizliyor... ??te onun öyküsü...

 

Sahte Alevi aç?l?m? ile Alevileri Sünnile?tirme giri?imlerini h?zland?ran, yanda?lar?na “Cami ve cemevi yapt?rma dernekleri” kurdurtan, çakma Alevi dernekleri olu?turan AKP’nden yanda? bir örgüt sinyali daha geldi. Alevilere yönelik yay?n yapan Su TV Genel Müdürü Yalç?n Özdemir, "Demokrat Alevi Giri?imi" ad?yla yeni bir örgütlenme ba?latt?.

 

Yalç?n Özdemir, eski bir ANAP’l?, eski bir solcu. ANAP’ta iken MHP’li Mustafa Ta?ar’a dan??manl?k yapan Özdemir, 1999 y?l?nda Sivas’tan milletvekili aday? oldu ancak seçilemedi. Ankara’da kitapç?l?k yapan ayr?ca Bodrum’da i?letmeleri bulunan Yalç?n Özdemir, Su TV’yi Hayrullah Akkaya’dan sat?n ald?. Ancak, sat?n alma i?leminin arkas?nda AKP’li Milletvekili Reha Çamuro?lu’nun oldu?u iddialar?, bu sat?n alma i?lemi s?ras?nda s?k s?k gündeme geldi. Fethullah Gülen cemaatiyle de ili?kili olan Su TV’nin yay?n politikas? da ba?lang?ca göre çok de?i?ti.

 

AKP’L? OLDU?UNU G?ZL?YOR

Yalç?n Özdemir, “Demokrat Alevi Giri?imi” ad?yla yeni bir örgütlenme içine girdi. Sabah gazetesinden Mahmut Övür’e aç?klamalarda bulunan Özdemir, nedense AKP’li oldu?unu özenle sakl?yor. Televizyondaki programlarda da AKP’li oldu?u hiç zikredilmiyor. Oysa kendisi Çankaya Belediyesi’nde AKP’nin meclis üyeli?ini yap?yor. AKP’nin son zamanlarda sahte Alevi dernekleri kurdurarak, mevcut Alevi örgütlülü?ünün kar??s?nda ç?kar ili?kilerine dayal? siyasal yap?lar olu?turmas? ve Alevilerin genel direni?ini k?rmaya çal??mas? dikkatlerden kaçm?yor. 

 

Habercek'in, önümüzdeki hafta "AKP'nin yurt içinde ve yurt d???nda kurdurdu?u çakma Alevi örgütleri"yle ilgili ayr?nt?l? yay?n? olacak... Habercek olarak, bu oyunu bozaca??z...     

 

Mahmut Övür’ün yaz?s? ?öyle

E?er K?l?çdaro?lu CHP'nin ba??na getirilmeseydi, Baykal devam etseydi, Aleviler büyük oranda evet diyecekti. Bunun önünü kesmek için K?l?çdaro?lu CHP'nin ba??na getirildi. "" Alevilerin 'statüko' ile yüzle?mesi Referandumda "evet" oyunun önde ç?kmas? baz? siyasi partileri derinden sarst??? gibi toplumsal kesimleri de yüzle?meye itti. Görünen o ki en sert yüzle?meyi de, bu ülkenin önemli toplumsal dinamiklerinden biri olan Aleviler ya?ayacak. Daha do?rusu ?u anda o süreç ba?lad? bile... Ba?lad? çünkü Türkiye'nin en çok özgürlü?e ihtiyac? olan kesimi Aleviler, bu ihtiyac?n tam tersi biçimde blok halinde "yetmese" de özgürlük getiren anayasa paketinin kar??s?nda yer ald?. Bu derin bir çeli?kiydi. Peki, Alevileri bu çeli?kiye iten neydi? Sorunun cevab?n? önümüzdeki günlerde "Demokrat Alevi Giri?imi" ad?yla yeni bir örgütlenmeye haz?rlanan Su TV Genel Müdürü Yalç?n Özdemir veriyor: "Türkiye'nin dönü?ümünde önemli bir mihenk ta?? olan anayasa de?i?ikli?ine evet ç?kmas?ndan sonra, art?k Alevlerin de vesayetten beslenmeyen bir duru? sergilemesi gerekir." Asl?nda bu tart??ma farkl? biçimlerde de olsa tüm Aleviler aras?nda sürüyor. Hay?r-evet çeli?kisi daha çok tart???lacak.

 

BAYKAL BA?TA OLSAYDI ALEV?LER "EVET" D?YECEKT?.. BUNU ÖNLEMEK ?Ç?N KILIÇDARO?LU'NU BA?A GET?RD?LER

Özdemir, tam da bu noktada Alevilerle referandum süreci aras?nda ilginç bir ba? kuruldu?una dikkat çekiyor ve ?öyle diyor: "E?er K?l?çdaro?lu CHP'nin ba??na getirilmeseydi, Baykal devam etseydi, Aleviler büyük oranda evet diyecekti. Bunun önünü kesmek için K?l?çdaro?lu CHP'nin ba??na getirildi. Çünkü bu referandumda evet oylar?n?n yüzde 70'in üzerinde ç?kmas? demek, CHP'nin cumhuriyet tarihi boyunca izledi?i tüm politikalar?n iflas? anlam?na gelecekti."

 

Gerçekten de k?sa sürede CHP'ye yo?un Alevi ak?n? oldu. Sadece E?itlik ve Demokrasi Partisi'nden bir gecede ayr?lanlar?n say?s? hayli yüksekti. Tüm bu olup bitenler yava? yava? da olsa Alevilerin kendi pozisyonlar?n? sorgulamaya ba?lad???n? gösteriyor:

 

Özdemir referandumun bunu h?zland?rd??? dü?üncesinde:

"Aleviler, bugüne kadar statükoyu korumaktan yana oldu; bugün de oylar?n? a??rl?kl? CHP'ye verdi. Bence bu CHP için kulland?klar? son oydur. Ortada k?smi de olsa özgürle?me getiren bir paket var ve darbecilere yarg?lanma yolu aç?l?yor. Bu Alevilerde bir k?r?lma yaratacakt?r. Çünkü 12 Eylül cuntas?n?n cezaevlerinin yüzde 60'? Alevilerden olu?maktayd?. Evet ç?kmas? bu nedenle bir dü?ünme pay?, bir kendini sorgulama süreci ba?latt?. ?u an dilekçe verenlerin ço?u Alevi..." Sadece Aleviler de?il, dindarlar da, Kürtler de referandum sonras?n? iyi sorgulamal? ve demokrasi dersleri ç?karmal?...

 

Türkiye 1980’li y?llara 24 Ocak Kararlar?yla girdi. 1980’lerde Amerika-?ngiltere ekseninde ba?lat?lan neo-liberal üçüncü küreselle?me dalgas?, kapitalist dünyan?n merkezini oldu?u kadar çevresini de yeniden düzenleme ihtiyac?ndayd?. Çevre ülkelerinin iddial? sanayile?me programlar?n? terk ederek, üçüncü küreselle?me dalgas?na ticaret üzerinden eklemlenmesi öngörülmü?tü. 1978-1982 döneminin 4. Kalk?nma Plan?n?n 24 Ocak Kararlar?yla ikamesi tam da bunu içeriyordu. Türkiye için, ek olarak, ?l?ml? (yani Amerikanc?) bir ?slam modeli de öngörülmü?tü. Yeni sermaye birikim modeli, içerde emek gelirlerinin ve tar?m gelirlerinin uzun süreli geriletilmesini böylece ekonominin yönünün ihracata döndürülmesini öngörüyordu. Ancak k?sa sürede kapsaml? bir gelir bölü?ümü bozulmas?n? içeren bu modelin askeri rejim olmaks?z?n ba?ar?lmas? mümkün de?ildi. Bu nedenle 12 Eylül Darbesi’nin öncelikli hedefi, IMF’nin 24 Ocak Kararlar?n? uygulanabilir k?lmakt?. Bunun için Türkiye’nin ba??ms?z karar alma reflekslerinin köreltilmesi, siyasetçisinden üst düzey bürokrat?na kadar neo-liberal ideolojinin kök salmas?n?n sa?lanmas? ve bu kesimlerin yeni modelin alternatifsiz oldu?una ikna edilmeleri gerekiyordu. Bu u?urda büyük bir ideolojik sald?r? ba?lat?ld?; buna çok önemli kaynaklar ba?land?.

 

?slamc? yöneli? konusunda da Evren’in b?rakt???n? Özal tamamlad?. 1989-1993 aras?nda tekrar iç dinamiklere bir dönü? olmas? nedeniyle gelir yönetimi politikalar?nda bir tersine dönü? ya?ansa da, IMF’nin yeniden rol ald??? 5 Nisan 1994 Kararlar?yla model tekrar asl?na döndürülmeye çal???ld?. 1995 seçimlerinden Refah Partisi’nin birinci ç?kmas? tam arzulanan bir durum de?ildi; Erbakan ve program? Bat?’ya güven vermiyordu. Bu yüzden 28 ?ubat 1997 muht?ras? gene Atlantik-ötesi dürtülerle gerçekle?tirildi. Sistem taraf?ndan ehlile?tirilmi? yani neo-liberalizme kazan?lm?? ve Amerikanc? ?slam d???na ç?kmayaca??na ikna olunmu? hareket olarak AKP, ABD’nin tam deste?ini alarak 2002’de iktidar oldu. AKP, iktidar?n?n ilk y?llar?nda AB’nin de tam deste?ini alma stratejisini uygulad?. Bunda da ba?ar?l? oldu. Bu ba?ar?n?n arkas?nda K?br?s ve di?er d?? politika tavizlerinden daha önemli oldu?u halde fazla göze batmayan taviz, ekonomi alan?ndaki s?n?r tan?maz liberalizm aç?l?m? oldu. Bir dini yeni benimseyenlerin daha dindar görünme gereksinimlerine uygun olarak, AKP dolu dizgin bir liberalizmi temsil etti. Çeyrek yüzy?ll?k özelle?tirme döneminde özelle?tirmelerin yüzde 80’den fazlas?n?n 8 y?la s??d?r?lmas? bunun anlaml? bir örne?iydi. Petrol ve di?er madenler, çevre ve su yat?r?mlar?, bankac?l?k, sa?l?k, e?itim gibi alanlardaki liberalizm aç?l?mlar?, yabanc? ?irketlerin ve tabii büyük medya patronlar? dahil yerli ?irketlerin i?tahlar?n? sürekli canl? tutacak ölçeklerdeydi. 2000’li y?llar?n bütününde gerçekle?tirilen büyük ekonomik dönü?üm, bunun hukuki altyap?s?n?n da olu?turulmas?yla sa?land?. Ama baz? konularda ayak ba?lar? sürüyordu. Bunlar, TSK, CHP ve ba??ms?z yarg?yd?. D?? katk?larla sürdürülen Ergenekon operasyonlar? birincisini hizaya getirmek içindi. Üçüncüsünü de k?smen kontrol alt?na alma hedefini güdüyordu. Yarg?ya dönük operasyonda Anayasa de?i?ikli?i paketiyle büyük bir ad?m atm?? oldu. ?ktidar, güçler ayr?l???n? güçler birli?ine dönü?türmede büyük bir mesafe alm?? oldu. Ama demokrasi güçleri aç?s?ndan bunun nihai bir yenilgi oldu?unu dü?ünmemek gerekiyor.

 

CHP’ye dönük May?s 2010 operasyonu ise ba?ar?s?z kald?. CHP bu süreçten güçlenerek ç?kt?. ?imdi Ba?bakan “yüzde 42 acaba bize niye hay?r dedi? ‘Hay?r’?n da ‘evet’e dönmesi laz?m” (17 Eylül 2010 tarihli bas?n) diyerek CHP’yi bölmeyi veya eritmeyi yeniden hedefe alm?? görünüyor. Bu konuda pabucun pahal? oldu?unu ona göstermek önümüzdeki 9 ay?n temel hedefi olmal?.

 ?imdi bu çerçeveden bak?l?rsa, yasama yan?nda yasama üzerindeki anayasal denetim süreçlerini de elinde toplam?? bir iktidara neler yapt?rmazs?n?z? Ekonomisi d??a ba??ml?, d?? kaynak giri?leri olmadan ekonomisini çeviremeyen, büyük d?? aç?klar vermeye ve büyük d?? borçlar biriktirmeye yazg?l? olan ve dolay?s?yla ba??ms?z iktisat politikas? kararlar? alamayan bir iktidar türü, tam da Bat?’n?n egemen güçlerinin sevdi?i bir türdür. Siz ABD ve AB’nin yönetimdeki siyasetçisi olsan?z, size her türlü tavizi vermeye aç?k olan böyle bir iktidar türünü mü tercih edersiniz yoksa ba??ml?l?k konusunda çekinceleri olan yani sizin ve firmalar?n?z aç?s?ndan belirsizlikler ta??yan bir iktidar türünü mü? Bu arada, TÜS?AD gibi büyük sermaye kurulu?lar?n?n, bir G. Kore veya Hindistan örne?inde oldu?u gibi ‘ulusal burjuvazi’ karakterini ta??mad???n? ve d??a ba??ml? olmayan bir ekonomi modeli öngörülerinin olmad???n? da dikkate al?rsan?z, nihai olarak bu kesimlerin do?al ittifak?n?n AKP türü iktidarlarla olaca??n? da kolayca sezebilirsiniz. Demek ki CHP, kendi tarlas?na ya?arak büyüyebilecek ve güçlenebilecektir.

 

Kelima ATA


Kaynak: habercek.com (20 Eylül 2010)

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal