* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: AKP, darbeden de?il emekçiden korksun!..  (Okunma sayısı 6313 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
AKP, darbeden de?il emekçiden korksun!..
« : 01 Ocak 2010, 21:13:54 »

AKP, darbeden de?il emekçiden korksun!..

Suikast ve darbe iddialar? memleketin üzerini karabulutlar gibi sarm?? durumda. Asker mi hükümete kar?? bir harekat içinde, yoksa hükümet mi askere kar?? bir operasyon düzenliyor? Sorunun cevab? derinlerde olsa gerek; ortada, kafa kar???kl??? yaratan bilgiler ve kaostan ba?ka bir ?ey yok …
Yorumlar farkl?. Bir kesim, ‘Her devletin gizlisi sakl?s? olur’ diyerek; ?imdi d?? güçlerin de te?vikiyle devletin tüm s?rlar?n?n aç??a ç?kart?ld???n? ve böylece devletin en güçlü kurumunun zay?flat?larak, mevcut devlet yap?s?n?n uluslararas? güçlerin de istedi?i biçimde yeniden yap?land?r?lmaya çal???ld???n? söylüyor.
Bir ba?ka görü? ise devlet içindeki derinliklerin çökertildi?ini ve Türkiye’nin gerçek anlamda demokrasiye kavu?tu?unu söylüyor… Bu görü?tekilere göre 12 Eylül darbesini me?ru hale getiren kan gölünü yaratan, ülkenin do?usunda bat?s?nda yüzlerce faili meçhul cinayet i?leyerek terör ortam?n? besleyen ve ?imdi de AKP’ye kar?? darbe ortam? haz?rlayan bir odak çökertiliyor.
Birinci görü?e kar?? söylenmesi gereken: Ulus devletin bekas? için gerekli olan s?rlar, bir suikast söylencesi üzerine böyle aç?k edilebiliyorsa, ya s?rlar?n s?rl???n? ya da o devletin devletli?ini sorgulamak gerekir. E?er devleti sorgulamak gerekiyorsa, o zaman i?e, bu s?rlar? saklamakla görevli devlet kurumu olan askerden ba?lamal?. Yok, e?er s?rlar? sorgulamak gerekiyorsa; o zaman da ikinci görü?e, yani derinli?ine devlet sorgulamas?na ihtiyaç var demektir.
E?er Türkiye gibi darbeleri gelenekle?tirmi? bir ülkede ya??yorsak, derinlemesine devletten anla??lacak olan, do?ald?r ki siyasi iktidara ve hukuk düzenine ra?men ve bazen ona kar?? sürekli bir tehdidin gündemde var olmas?d?r. Ancak ?u nokta gözden kaç?r?lmamal?d?r ki, bugüne kadar gerçekle?tirilmi? olan darbeler, sadece askerin siyasal ve hukuksal düzeni de?i?tirme iste?inden kaynaklanmam??t?r.
Türkiye’de, i?çi s?n?f?n?n haklar?nda olumlu düzenlemelere vesile olan 1960 darbesi de dahil olmak üzere, bugüne kadar gerçekle?tirilmi? olan tüm darbelerin s?n?fsal arka plan? mevcuttur. Ve çok aç?k bir biçimde söylemek mümkündür ki, tüm darbeler, ulusal ve uluslararas? sermayenin ç?kar? do?rultusunda, kapitalizmin dönemsel ko?ullar?na uyumlu biçimde gerçekle?tirilmi?tir. 27 May?s 1960 darbesinin i?çi s?n?f? lehine gerçekle?mi? gibi gözükmesinin nedeni, kapitalizmin sosyal devleti içeren dönemsel ko?ullar?ndan kaynaklanmaktad?r. Yoksa 27 May?s’?n sermaye s?n?f?na kar?? oldu?u söylenemez. Zira, Türkiye’de özel sermayenin en önemli at?l?mlar? 27 May?s’?n getirdi?i ko?ullar içinde gerçekle?mi?tir. 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri, kapitalizmin sosyal yönünden uzakla??p, kazan?lm?? haklar?n geri al?nd??? bir dönemde gerçekle?mi?tir ve dolay?s?yla bu darbelerin sermaye s?n?f? ad?na do?rudan do?ruya i?çi s?n?f?na kar?? gerçekle?tirildi?i, çok aç?k biçimde görülebilmektedir.
Hâlâ haz?rda, Türkiye’de bundan önce darbelere gerekçe olu?turan kapitalizmin dönemsel ko?ullar?n? ve sermayenin ç?karlar?n? sorgusuz sualsiz yerine getiren bir siyasi iktidar mevcuttur. Ayr?ca iktidar? bu süreçte zorlayacak bir muhalefet ya da güçlü bir toplumsal mücadele de yoktur. Dolay?s?yla askerin k??las?ndan ç?k?p mevcut iktidara ve parlamenter yap?ya müdahale etmesi beklenemez. Aksine, askerin siyasal düzenin devam?na katk? sa?lamas?n? beklemek çok daha anlaml? olur. Belki asker içinde kendi ba??na hareket eden birtak?m münferit unsurlar olabilir ama mevcut ko?ullarda bunlar?n da ba?ar? ?anslar? olamaz.
AKP’nin darbeden önce kar?? kar??ya oldu?u esas tehdit, toplumsal deste?i yitirmi? olmas?d?r. Bugün sermaye d???nda hemen tüm toplum kesimleri, AKP’nin i?sizle?tiren, yoksulla?t?ran politikalar?ndan b?km??t?r. Bu y?pranm??l?kla AKP’nin iktidar?n? normal ko?ullar içerisinde sürdürebilmesi mümkün de?ildir. Bir süre daha böyle devam ederse, sadece AKP de?il tüm sistem ideolojik olarak sorgulanmaya ba?layacak ve 1980’den beri sessiz kalan toplumsal muhalefet, yeniden aya?a kalkacakt?r. Bunun engellenebilmesi için ya AKP yerine bir alternatif bulunmas?, ya da AKP’nin bir bask? rejimi içinde yoluna devam etmesi gerekecektir.
Türkiye’de kapitalizmin gereklerine uyumlu, sermayenin ç?karlar?n? canla ba?la savunurken toplumdan da oy alabilecek bir alternatif henüz bulunmamaktad?r. E?er bu alternatif k?sa bir süre içinde yarat?lamazsa, gerekli olan ortam? sa?lamak üzere AKP’ye tehdit olarak gösterilen asker, AKP’nin önemli destek kayna?? haline gelebilir.
2010’da ekmek ve demokrasi mücadelesinin yükselmesi umuduyla, tüm okurlar?n yeni y?l?n? kutlar?m.

01/01/2010
ÖZGÜRCE
ÖZGÜR MÜFTÜO?LU
Kaynak: Evrensel

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal