Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/uzumbaba.com/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 3889
2009'da Dünyadan ?nsan Haklar? Manzaralar? - Gündemden Dü?meyen Haberler -

* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: 2009'da Dünyadan ?nsan Haklar? Manzaralar?  (Okunma sayısı 4020 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
2009'da Dünyadan ?nsan Haklar? Manzaralar?
« : 01 Ocak 2010, 20:47:14 »
2009'da Dünyadan ?nsan Haklar? Manzaralar?
2010'da daha ayd?nl?k bir insan haklar? karnesi görmemizin tek yolu yine bizlerden geçiyor. Haklar?m?z? özgürce talep edebilece?imiz, taleplerimizin tehdit olarak alg?lanmayaca??, sesimizin dikkatle dinlenece?i bir ortam?n yarat?lmas? için, ba?ka bir dünyan?n mümkün oldu?unu göstermeye devam etmeliyiz.2009'da dünyan?n birçok ülkesinde yine ölüm cezalar? infaz edildi, yine iç çat??malar sivilleri vurdu; hükümet ve direni? örgütleri çocuklar? akla hayale gelmez i?kence yöntemleriyle askerlik yapmaya zorlad?; insan haklar? aktivistleri, gazeteciler, muhalifler tehdit edildi, hapsedildi, öldürüldü.

?klim mültecileri
Yine zulümden kaçan on binlerce insan yollara dü?tü ve yine s???nma arayanlar kap?larda kald?lar, yollarda öldüler. Zulümden kaçan bu insanlara, önümüzdeki y?llarda iklim mültecileri de kat?lacak.

Çünkü 2010'a girmek üzereyken, dünya devletleri iklim de?i?ikli?ini ne kadar ciddiye almad?klar?n? bir kez daha gösterdi. Aral?k ay?nda toplanan iklim zirvesi büyük bir hayal k?r?kl???yla sonuçland?. ABD liderli?inde yirmi küsur ülkenin yapt??? anla?maya itiraz eden Afrika ülkeleri toplant?y? terk etti. Protestolar? ve itirazlar? önlemenin yolu olarak sivil toplum temsilcilerinin akreditasyonlar?n? iptal edildi. Devletler bir kez daha s?n?fta kald?.

?nsan haklar? savunucular?n?n ba??na gelen tek olumsuzluk toplant?lara kat?lmalar?n?n önlenmesi de?ildi. Bar??ç?l gösteri yapanlara ?iddet uyguland?.

Ölüm cezalar?
?ran'da seçim sonras? yap?lan gösteriler s?ras?nda ve sonras?nda uygulanan ?iddet, tutuklamalar ve mahkumiyetler tüm dünyan?n gündemine oturdu. Yüzlerce muhalif ?ran'dan kaçmak zorunda kald?. ?ran bu y?l da ölüm cezas?n?n kald?r?lmas? konusunda bir ad?m atmad?. Aksine aralar?nda çocuklar?n da oldu?u çok say?da ki?iyi infaz etti. En son suçu i?ledi?i iddia edildi?inde 17 ya??nda olan Mosleh Zamani'yi kimli?i bilinmeyen dört ki?iyle asarak öldürdü. Bu konuda di?er ?ampiyon da ABD. 2009 y?l?nda bugüne dek infaz edilenlerin say?s? 52. Dünya çap?nda hala 58 ülkede ölüm cezas? uygulan?yor. Liderli?i kapt?rmayanlardan bir di?eri de Çin Halk Cumhuriyeti. Aral?k ba?lar?nda yüksek mahkeme 5 Uygur'la ilgili ölüm cezas?n? onaylad?.

Temmuz ay?nda Urumçi'de Uygurlar?n bar??ç?l gösterilerine polisin ate?li silahlarla sald?rmas?yla ba?layan olaylarda 156 Uygur ölmü?tü. Gösteriler önceki ay bir Uygurlu kad?na Çinlilerin taciz etti?i iddialar? üzerine ba?layan çat??malar sonras? yap?lan soru?turmada Çin devletinin tarafl? davrand??? iddialar? üzerine yap?lm??t?.

Filistin
Dünyan?n gündeminden dü?meyen bir di?er ülke olan Filistin 2009 y?l?na ?srail'in "Demir Yumruk" sald?r?s?yla girmi?ti. Sald?r?lar, ambargolar ve ?iddet Filistin topraklar?ndan bu y?l da eksilmedi. Dünyan?n çe?itli ülkelerinden dayan??ma gemileri, kafileleri Gazze'ye ilaç ve yard?m malzemesi götürmek için birbiri ard?na yola ç?kt?. Baz?lar? gemilerden inemedi, baz?lar?na ate? aç?ld?.

Önemli bir geli?me Hakim Goldstone'un, ?srail ve Hamas'?n sava? suçu i?ledi?ine dair raporunun BM taraf?ndan kabul edilmesi oldu. (ABD ve 7 AB üye ülkenin olumsuz oyuna ra?men). Ancak 2010 y?l?na Gazze yine ?srail sald?r?s?yla girecek gibi. En son ekim ay? sonunda Mescid-i Aksa'ya yönelik sald?r?lar dünya çap?nda çe?itli gösterilerle protesto edildi.

Çat??mal? bölgeler
Her ülke uluslararas? toplumdan Irak, Filistin ya da ?ran kadar ilgi göremedi. Sri Lanka'da, Yemen'de, Sudan'da, Kolombiya'da, Uganda ve Afrika'da ya?anan iç çat??malar yüzlerce insan?n ölümüne ve yaralanmas?na, binlerce ki?inin yerlerinden edilmesine sebep oldu.

Çocuklar?n asker olarak kullan?lmas?
Ba?ta Afrika ülkeleri olmak üzere çat??malarda çocuk asker kullan?lmaya devam edildi. Her ne kadar Uganda hükümeti art?k çocuklar? askere alm?yorsa da, Tanr?'n?n Direni? Ordusu (LRA) her gün giderek artan say?da çocu?u gönüllü ya da zorla aktif çat??mada kullanmak üzere ordusuna almaya devam ediyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Liberya, Sudan, Kolombiya gibi ülkeler de çocuk asker kullanmaya devam ediyor.

Silah ticareti sözle?mesi
Silahl? çat??malar?n, iç sava?lar?n tüm ?iddetiyle devam etmesinde büyük katk?s? olan yasad??? silah ticaretinin önlenmesine yönelik çabalar 2009'da da devam etti. Ekim sonunda BM'de, aralar?nda ABD'nin de bulundu?u 153 ülke, konvansiyonel silahlar?n uluslararas? ticaretini denetim alt?nda tutacak, güçlü ve etkin bir Silah Ticareti Sözle?mesi'nin haz?rlanmas? için bir takvim üzerinde anla?t?lar.

?nsan haklar? savunucular?
Dünyan?n herhangi bir ülkesinde ya?anan adaletsizli?e dikkat çeken ve ihlallerin sona ermesi için çal??anlar?n, gazetecilerin, insan haklar? aktivistlerinin 2009 y?l?nda paylar?na dü?en yine ölüm, tehdit, sindirme, kaybedilme, hapsedilme oldu.

Rusya'da özellikle Çeçenistan'daki hak ihlalleriyle ilgili yapt?klar? çal??malar nedeniyle hedef haline gelen aktivistler bu y?l üç arkada?lar?n?n öldürülmesine tan?k oldu.(Natalia Estemirova, Zarema Sadulayeva ve Alik Dzhabrailov).

?ran'dan Gambia'ya, Jamaika'dan Yemen'e, Pakistan'a, Türkiye'den M?s?r'a, Özbekistan'a, ABD'ye kadar onlarca ülkede sava? kar??tlar?, topraks?zlar için çal??anlar, insan haklar? ve e?itlik, yoksulluk, özelle?tirme, insani ya?am ko?ullar? için mücadele edenler devletin ve silahl? güçlerin sald?r?lar?yla kar?? kar??ya kald?lar.

2009'da öldürülen gazeteci say?s? ise en az 69. Sadece Filipinler'de öldürülen gazeteci say?s? 32.

Bir de Nobel Bar?? Ödülü Afganistan'a ek asker gönderecek ABD Ba?kan? Barack Obama'ya verilmi?ken, 2010 y?l?nda daha ayd?nl?k bir insan haklar? karnesi görmemizin tek yolu yine bizlerden geçiyor. Haklar?m?z? özgürce talep edebilece?imiz, taleplerimizin tehdit olarak alg?lanmayaca??, sesimizin dikkatle dinlenece?i ulusal ve uluslararas? bir ortam?n yarat?lmas? için izlemeye, üretmeye, ba?ka bir dünyan?n mümkün oldu?unu göstermeye devam etmeliyiz.

Özlem DALKIRAN
01 Ocak 2010
Kaynak: ?stanbul - B?A Haber Merkezi

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal