* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Restorasyon Nedir ?  (Okunma sayısı 17030 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Restorasyon Nedir ?
« : 04 Temmuz 2009, 22:10:31 »
Restorasyon Nedir?   

Restorasyon konusunda bugüne kadar pek çok ?ey ifade edilmi?tir. Bunlardan en çok kabul gören tan?m asl?n? bozmadan onarmak d?r. Celal Esad Arseven restorasyonu “sanatça tamir” olarak tan?mlar. Bu da normal tamir i?leriyle restorasyonu birbirinden ay?rt etmek için önemlidir. Restorasyon; bir mimari eseri, bir tablo veya bir heykel gibi herhangi bir sanat eserinin zamanla veya ba?ka bir nedenle zarar görmü?, bozulmu? k?s?mlar?n?, o eserin sanat de?erine ve eski ?ekline zarar vermeksizin sanat bak?m?ndan tamir ve ?slah (rehabilite) etmektir. Normal bir tamirden çok farkl? olan restorasyon büyük bir bilgi ve uzmanl?k i?idir. Bu yüzden her mimar restorasyon yapamaz. Restorasyon yaparken esere kendinden bir ?eyler katmak ve ?ahsi ?ekillerde binay? daha güzelle?tirmeye ve tamamlamaya kalk??mayacak kadar da eski sanata sayg?l? olmak gerekir.

Restorasyon kelimesi ayn? zamanda krall??? son bulmu? bir hanedan?n tekrardan tahta ç?kmas? için kullan?lm?? bir tabirdir. Fransa’da Bourbon’lar?n tekrar tahta ç?kt?klar? zaman için kullan?lm??t?r. Bu durumu mimariye uyarlarsak eserin tekrardan canland?r?lmas?, hayat bulmas? olarak de?erlendirilebilir. Tamir ile restorasyonu birbirinden mutlaka ay?rmak laz?md?r. Restorasyon ayn? zamanda bir sanat de?eri de ta??maktad?r.

Restorasyon yap?lar için bir gençlik iksiri gibidir. Restorasyon zaman?n ve di?er etkenlerin etkisinden kurtularak yap?n?n yeni bir hayata ba?lamas? demektir. Restorasyonla yap?daki bozulmalar durdurularak ömrünün uzamas? sa?lanm?? olur. Yani restorasyon y?pranmas?n? durdurur ve zamana kar?? koyma gücünü kazand?r?r.

Neden Restorasyon?

Geçmi?ten günümüze de?in süre gelen tarihin ya?at?lmas? için, onun belgesi niteli?inde olan ve tarihe tan?kl?k eden eserlerin onar?m? ve korunmas? gerekmektedir. ??te burada restorasyonun ve restoratörlerin önemi ortaya ç?kmaktad?r. Günümüzde geli?mi? ülkelerde tarihe, arkeolojiye verilen önemle birlikte restorasyonda önem kazanm??t?r. Restorasyonun amac? tarihi eser ve dokular?n özgün biçimleriyle korunarak, gelecek ku?aklara aktar?lmas?d?r. As?l zor olanda budur. Bunu sa?layabilmek için profesyonel bir çal??ma ve son teknik imkanlar? kullanmak gerekir. 

Art Restorasyon..

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Restorasyon Nedir ?
« Yanıtla #1 : 04 Temmuz 2009, 22:12:57 »
Restorasyon Öncesinde Yap?lan Çal??malar    

1- 1. Ara?t?rma

Restorasyon çal??malar?na ba?lamadan önce kültür varl???, foto?raf, video vb. tekniklerle ayr?nt?l? olarak belgelenir, ölçekli çizimleri yap?l?r, ayr?ca;
? Tarihçesi,
? Estetik özellikleri ve de?eri,
? Teknik özellikleri, (yap?m teknikleri, malzeme ve ta??y?c? sistemi)
? Yasal statüsü,
incelenir.
Ço?u kez rölöve ile birlikte yürütülen ara?t?rmalar kültür varl???n?n iyice tan?nmas?na olanak verir. Mimar çe?itli kaynaklardan derledi?i bilgiler ?????nda yap?lacak restorasyonu yönlendirecek temel veriler elde eder. Sorunlar? çözmek için mevcut olas?l?klar? gözden geçirir; olumlu ve olumsuz yönlerini tart??arak, en az müdahaleyle en iyi korumay? sa?layacak yöntemi seçmeye çal???r. Yeterli ön ara?t?rma yap?lmadan uygulamaya geçilemez.

Tarihi ve arkeolojik ara?t?rmalar:
Yap?n?n yap?m tarihi bilinmiyorsa tarihlendirme, binan?n üslup, yap?m tekni?i, plan, cephe düzeni gibi özelliklerine bak?larak yakla??k olarak yap?labilir.
Mimarl?k tarihi kitaplar?ndan ve çe?itli kaynaklardan yararlan?larak üzerinde çal???lan eserin ayn? dönemde yap?lm?? di?er yap?lar hakk?nda bilgi sa?lan?r, kar??la?t?rmal? bir de?erlendirmeye gidilebilir.
Yap?n?n zaman içinde geçirdi?i deprem, yang?n ve onar?mlar? saptamak, ilk durumunu anlayabilmek için tarih kitaplar?na ve ar?ivlere bakmak gerekir.
Baz? kültür varl?klar?, mimari dönemler ve üsluplar üzerine, ayr?nt?l? ara?t?rmalar mevcuttur. Belirli yap? tipleriyle ilgili eserlere dayanarak bugün de?i?ikli?e u?ram?? yap?lar?n eski durumlar? saptanabilir.
Eski dergi, gazete ve filmler kentsel çevre ile ilgili zengin aç?klama ve görsel malzeme sunan de?erli kaynaklard?r.
Eski foto?raflar tarihi binalar?n ve kentlerin geçmi?teki durumlar?n? anlamak için en s?k ba?vurulan belgelerdir. Bu teknik olana??n ortaya ç?k???ndan önceki döneme ait minyatürler, gravürler, eskizler, suluboya resimler, ya?l?boya tablolar da kentsel doku ve mimari karakter, meydan ve sokak olu?umlar?, binalar?n cephelerinde kullan?lan renkler, çat? biçimleri ile genel görünümü etkileyen a?aç türleri hakk?nda fikir verirler.
Eski haritalar da kültür varl??? ve çevresindeki sokak dokusu ve yap?lar hakk?nda ayr?nt?l? bilgi sunarlar.
Uzun süre ihmal edilen, üzerinde a?açlar büyümü?, içi toprak ve y?k?nt? ile dolmu? binalarda duvarlar? ve dö?eme seviyesini ortaya ç?karmak için moloz kald?r?l?r. Arkeolojik veriler bar?nd?ran dolgular?n temizli?i bilimsel kaz? ?eklinde, uzman gözetiminde yap?l?r. Kaz? buluntular? ile yang?n, y?k?m, yeniden yerle?meye ait de?i?ik tabakalar foto?raf ve ölçekli çizimlerle belgelenir.

Sanat Tarihi Ara?t?rmalar?:
Kültür varl???n?n tasar?m?nda etkili olan estetik anlay???n, mimari tasar?m ilkelerinin irdelenmesi, yap?ld??? dönemin sanat ak?mlar?n?n belirlenmesi, ait oldu?u yap? tipinin tan?nmas? ve tipolojik olarak de?erlendirilmesi konular? yap?n?n sanat de?erinin ortaya ç?kar?lmas? aç?s?ndan gereklidir. Yap?n?n bezeme program? içinde yer alan çini, duvar resmi, ah?ap i?çili?i, bezeme ve benzeri sanat de?eri ta??yan ayr?nt?lar?n nitelikleri ve bu niteliklerin dönemleri için ta??d?klar? önem ara?t?r?l?r.
Bir eserin ayn? dönemin benzer yap?tlar?yla üslup ve tipoloji aç?s?ndan kar??la?t?r?larak, ça??n?n mimarl??? içindeki yerinin belirlenmesi de önemlidir. Bu ayr?nt?l? çal??malarda binan?n yap?ld??? dönem üzerinde çal??an, o alanda uzman sanat/mimarl?k tarihçilerinin birikimlerine ba?vurmak gerekir.

Teknik Ara?t?rmalar:
Restore edilecek binan?n durumunun incelenmesi, hasar nedenlerinin ara?t?r?lmas? ve te?his edilmesi disiplinler aras? ara?t?rmalar gerektirebilir. Onar?m? yürütecek mimar nemden kaynaklanan çe?itli sorunlar?, farkl? oturma, ezilme, çatlama gibi ta??y?c? sistem aksakl?klar?n?, malzemedeki bozulmalar?, yanl?? onar?mlar?n neden oldu?u hasarlar? te?his etmek ve çözümleyebilmek için yap? fizi?i, zemin ve strüktür mühendisli?i, kimya, malzeme bilimi uzmanl?k alanlar?ndan yard?m al?n?r.

Kültür Varl?klar?n?n Yasal Statüsü:
Onar?lmas? istenen yap?n?n koruma derecesi ona yap?lacak müdahalenin s?n?rlar?n? da tan?mlar. E?er çal??maya ba?lan?rken onar?lacak binan?n koruma gurubu bilinmiyorsa, 1/500 ölçekli kadastral durumu, 1/50 ölçekli rölövesi ve foto?raflar?n? içeren bir dosya, kültür varl???n ba?l? oldu?u Kültür ve Tabiat Varl?klar?n? Koruma Bölge Kuruluna sunularak statüsünün saptanmas? istenir. Restorasyon çal??mas?na ba?lamadan önce bu görevi üstlenen mimar?n ilgili koruma kurulunun dosyas?nda bulunan eski foto?raf ve rölöveleri, restorasyon projelerini ve kararlar? inceleyerek geçmi?teki i?lem ve kararlar hakk?nda bilgi edinmelidir.
1 - 2. Rölöve

Rölöve, bir yap?n?n, kent dokusunun veya arkeolojik kal?nt?n?n yak?ndan incelenmesi, belgelenmesi, mimarl?k tarihi aç?s?ndan de?erlendirilmesi ve restorasyon projeleri haz?rlanabilmesi için binan?n iç ve d?? mimarisine, özgün dekorasyonuna ve ta??y?c? sistemi ile yap? malzemelerine ait mevcut durumunun ölçekli çizimlerle anlat?m?d?r.
Rölöveler yap?y? ve konstrüksiyonu tam olarak anlatacak ?ekilde plan, kesit ve görünü?leri kapsamal?d?r. Yap?ya ait iç ve d?? foto?raflar, çekildikleri yer ve yönleri plan üzerine i?aretlenir. Rölövelerde malzeme türleri ve mimari bile?enlerin korunma durumlar? aç?klamalarla belirtilir. Bezemelerle ilgili foto?raf ve ayr?nt?l? çizimler dosyada yer al?r.

Tarih kitaplar?ndan, ar?iv belgelerinden, özel monografilerden ve gözlemlerden yararlan?larak derlenen bilgiler ?????nda tarihi yap?n?n dokusunun daha iyi kavran?p anla??lmas? mümkün olur. Binan?n daha önce yap?lm?? rölöveleri, eski foto?raflar?, yöreyle ilgili hava foto?raflar?, haritalar, kent planlar?, gravürler, yap?yla ilgili vakfiye ve vakfa ait gelir gider kay?t defterleri, onar?m ke?ifleri veya onar?m harcamalar?n?n kaydedildi?i defterler, gezginlerin notlar?nda yer alan gözlemler de sa?lad?klar? bilgilerle baz? karma??k noktalar?n çözümlenebilmesine olanak sa?larlar. Bozulma süreçlerinin ve malzemelerin incelenmesi sonras?nda derlenen bilgilerle yap?lacak restorasyonu yönlendirecek temel veriler derlenmi? olur.

Bu bilgiler ?????nda onar?m olas?l?klar? tart???l?r ve çabalar binalar mümkün oldu?u kadar y?k?lmadan ve en az müdahaleyle koruma ilkesine uygun öneri geli?tirme üzerinde yo?unla??r.

Rölövenin yap?l?? amac? onun çizim tekni?ini, çal??ma ölçe?ini etkiler. Bir sokak üzerinde yer alan binalar?n genel görünümünü, plan ve kütle özelliklerini anlatacak bir rölövenin 1/200 ölçekli olmas? yeterlidir. 1/100 ölçekteki bir rölöve çal??mas? yeniden kullan?m projeleri için uygun olabilir. Restorasyona yönelik rölöveler ise 1/50 ölçekli olur ve 1/20 ve daha büyük ölçekli plan, kesit ve görünü?lerle desteklenir.

Çizim Teknikleri:
Yap?n?n her kat? için ve ayr?ca özgün süsleme detaylar?n? gösteren tavan, dö?emeler için bir plan çizilir. Ara katlar oldu?unda ek çizimlerle bu mekanlar?n da anlat?m? sa?lan?r. Plan yatay düzlemi dö?emenin 90-100 cm üstünden geçecek ?ekilde al?n?r. E?er karma??k bir yap?lar gurubunun plan? birlikte çizilecekse, yakla??k ayn? seviyede olan mekanlar? ifade edecek ?ekilde yatay düzlem a?a?? yukar? hareket ettirilerek geçirilir, görünü? ve kesitler üzerine plan düzlemleri i?aretlenir. Planlar belli kat düzenlerine göre (bodrum, zemin vb. gibi) veya kotlar? verilerek adland?r?l?r. E?risel örtü izdü?ümleri kesik çizgilerle gösterilir. Be?ik veya sivri tonoz izdü?ümlerinin profilleri, dayand?klar? duvarla 90 derece olu?turacak ?ekilde yat?r?larak çizilir.
Tavan izdü?ümleri, kesik çizgilerle veya noktalarla gösterilir. E?er planla kar??mas? istenmiyorsa, tavan izdü?ümleri ayr? çizilir. Plan?n geçti?i düzlem üstünde yer alan ö?eler de kesik çizgilerle veya noktalarla belirtilir. Kesik çizgiler yok olan, görülemeyen ö?elerin anlat?m? için de kullan?l?r; bir sütun dizisinin yok olan kaidelerine ait izlerin yerlerinin belirtilmesi veya kal?nl??? ölçülemeyen fakat mevcut di?er duvarlara dayan?larak s?n?r? tahmin edilen bir duvar?n do?rultusunu göstermek için kullan?labilir. Girilemeyen, ölçülemeyen mekanlara girilemedi, ölçülemedi aç?klamas? konur. Tahmine dayal? çizimler kesin olmad???n? belirten bir not veya (?) konularak aç?klan?r.
Bütün görünü?ler, cephelere paralel düzlem üzerinden dik bak?larak projeksiyonla çizilmelidir. Duvarlar? k?r?k çizgiler üzerine oturan yap?larda, genel görünü?ün yan? s?ra, her yüzeyin aç?l?m? çizilir.

Kesitler yap?n?n bütün özelliklerini anlatacak biçimde, de?i?ik özelliklere sahip mekanlardan, iki yöne bakacak ?ekilde geçirilir. Kesitlerin geçtikleri yönler ve bak?? do?rultular? plan üzerine harf veya numara ile i?lenir.

Bezemeler ve özel ayr?nt?lar gerçe?e daha yak?n ölçülerde, 1/10-1/5-1/2 veya 1/1 ölçekli olarak çizilir. Yaz?t, kabartma gibi özel ayr?nt?lar?n mulajlar? al?n?r.
Plan, kesit ve cepheler üzerinde al?nan tüm ölçüler, kotlar düzenli bir biçimde gösterilir. Ölçülerin kolay anla??labilir biçimde ve iç mekanlar kö?egen ölçülerle tan?mlanarak verilmeleri önemlidir.

Yap?n?n yap?m tekni?ini, özel mekan düzenini, strüktürel tasar?m?n? daha iyi aç?klayabilmek amac?yla gerekti?inde izometrik perspektiflerden yararlan?l?r.
Her paftan?n sa? alt yan?na yap?n?n ve paftan?n ad?n?n yaz?lmas?, bir anahtar ?ema yard?m?yla çizimin yap?n?n hangi seviyesine, cephesine vb. ait oldu?unun gösterilmesi, ölçe?inin, haz?rlan?? tarihinin, kimler taraf?ndan yap?ld???n?n ve çizildi?inin belirtilmesi gerekir.

Foto?rafla Belgeleme:
Rölöveler yap?n?n veya yap?lar gurubunun genel konum ve ayr?nt?lar?n? aç?k bir biçimde gösteren foto?raflarla desteklenir. Çizimler bir yap?n?n bezeme ayr?nt?lar?n?, renklerini, genel etkisini anlatmakta yeterli olmaz. Bu nedenle ölçek, yer, yön ve tarih belirten i?aret ve yaz?lar konularak çekilen foto?raflar rölöveyi destekleyen önemli belgelerdir. Hasar görmü? yap?lar?n genel durum ve ayr?nt?lar?n?n anlat?m? için de foto?raflar yard?mc? olur.

Foto?raflar bütün mekanlar? ve önemli ayr?nt?lar? kapsayacak say?da olmal?, çekimlerin yak?n plandan, cepheye paralel yap?lmas?na özen gösterilmelidir. Genelden ayr?nt?ya giden bir düzende dizilerek bir albüm olu?turulur. S?ra numaras? verilen foto?raflar?n çekildikleri yerler ilgili çizim paftalar? üzerine i?lenir. Negatifler, üzerine tarih yaz?lan ve s?ra numaras? verilen koruma po?etlerine yerle?tirilir ve tekrar ba?vurulmas? gerekti?inde kolayca ula??lacak biçimde saklan?r.

Fotogrametri:
Fotogrametri, özel tek veya çift kameralarla yap?lan foto?raf çekimlerinin de?erlendirilmesi sonucu ölçekli çizimler elde edilmesine olanak veren geli?mi? bir rölöve tekni?idir. Özellikle iskele kurmadan yüksek binalar?n rölövesinin yap?lmas?na olanak veren bu yöntemin restorasyon projesi ön çal??malar?na büyük katk?s? olmaktad?r.
Analiz Çal??malar?:
Rölöveler tamamland?ktan sonra çizimler üzerinde çal???larak de?i?ik yap?m evrelerinin kronolojik s?ralan??? belirlenerek, tarihi doku analiz paftalar? haz?rlan?r. Yap?daki bozulmalar saptan?r; plan, kesit ve görünü?ler üzerine i?lenen hasarlar?n genel de?erlendirmesi sonucu müdahale türleri ve yerleri konusunda karar verilir.
? Rölöveler üzerinde farkl? dönemlerin belirtilmesi: Tarihi kaynaklardan elde edilen bilgiler, bina üzerinde bulunan yaz?tlar, de?i?ik onar?m tarihleri hakk?nda önemli verilerdir. Ancak bu onar?mlar?n plan, kesit ve görünü?ler üzerinde ay?rt edilerek belirtilmesi için binan?n dikkatle incelenmesi, yap?m tekni?i ve üslup benzerli?i/farkl?l??? gösteren bölgelerin saptanmas? ve analizi gerekir. Bu çal??ma sonucunda belirlenen yap?m ve onar?m evreleri farkl? renk ve taramalarla gösterilir. Çizimin sa? alt kö?esine yerle?tirilen bir lejantla özgün yap?, tarihlenebilen di?er yap?m evreleri de?i?ik gösterimlerle belirtilir. Yap?m tekni?i, üslubu nedeniyle farkl? oldu?u anla??lan fakat tarihlenemeyen bölümler, de?i?ik dönem ekleri (?) veya buna eklenen tarih önerisiyle gösterilir.

? Hasar ve bozulmalar?n rölöveler üzerine i?lenmesi: Çatlaklar, oyuklar, yüzey kayb?na u?ram?? ta?lar, çiçeklenmeler, ot, a?aç gibi bitkiler, biyolojik bozulmalar, kirlenmeler paftalar üzerine i?lenerek müdahale öncesindeki durum grafik olarak anlat?l?r. Bu paftalar renkli veya siyah-beyaz tekni?iyle haz?rlanabilir. Her paftan?n bir lejant? olmas? gerekir. E?er sonradan yap?lan ve korunmas? gerekli olmayan ekler varsa bunlar rölöve paftalar?na i?lenir ve Koruma Kurulunun onay? al?nd?ktan sonra kald?r?l?r. Yap?n?n özgün ayr?nt?lar?n? örten eklerin kald?r?lmas?ndan sonra ortaya ç?kan veriler foto?rafla belgelenir ve ölçekli çizimleri yap?l?r. Rölöve paftalar? bulgulara göre elden geçirilir ve restorasyon projesi son durum ?????nda haz?rlan?r.
1 - 3. Restitüsyon
Sonradan de?i?ikli?e u?ram??, k?smen y?k?lm?? ya da yok olmu? ö?elerin, yap?lar?n veya yerle?melerin ilk tasar?mlar?ndaki ya da belirli bir tarihteki durumlar?n?n, ar?iv kay?tlar?ndan, yap? üzerindeki izlerden, yap?ya, yerle?meye ait çizim foto?raf gibi belgelerden yararlan?larak plan, kesit, görünü? ve aksonometrik çizimlerle ya da maketle anlat?m?na restitüsyon denir.
Bu bilimsel ve zorunlu bir çal??mad?r. Parçalar?n tekrar birle?tirilmeleri söz konusu olmasa da bu ?ekildeki restitüsyon çal??malar?, bir eserin özgün tasar?m?n? aç?klamak, tarihi geli?imini irdelemek, kal?nt?lar?n daha iyi kavranabilmesini sa?lamak için yap?l?r.
Restitüsyon projesi haz?rlan?rken, yap? üzerindeki izlerden, korunmu? k?s?mlardan, benzer yap?lardan yararlan?larak, y?k?lm??, boyutu de?i?tirilmi? veya içi doldurulmu? aç?kl?klar?n, pencere veya kap?lar?n çizimlerle yeniden eski düzeninde ifade edilmesi mümkün olur.
?ncelenen bina birden fazla onar?m geçirmi?se, bu evrelere ait izler, veriler de?erlendirilerek, ilk tasar?m ve onu izleyen dönemler 1. Dönem restitüsyonu, 2. Dönem restitüsyonu ?eklinde adland?r?labilir.
Yap? hakk?nda mimari konumu, kontür ve gabarisi v.b. gibi özgün ?eklini tan?mlamaya veri olu?turacak temel bilgilerin sa?lanamamas? durumunda, restitüsyon çal??malar?n?n çizim veya maket olarak kalmas?, (gelecek ku?aklar? yan?lt?c? ve gerçe?ine ayk?r? bir bina yaratmamak için) uygulamaya konulmamas? gerekir.
1 – 4. Restorasyon Projesi

Tarihi yap?n?n bozulma nedenleri ara?t?r?ld?ktan ve te?his edildikten sonra, bozulman?n durdurulmas? ve e?er varsa strüktürel aksakl?klar?n giderilebilmesi için geçrekli müdahalelerin belirlenmesidir. Korunmaya de?er bir yap? üzerinde çal???ld???ndan, onar?m?n özgün dokuya en az müdahale ile gerçekle?tirilmesi, yap?m tekniklerinin eskisine benzer/uyumlu olmas?na dikkat edilmesi, yap?n?n iç düzenlemesinin de?i?tirilmemesi, mekan bütünlü?ünün zedelenmemesi göz önünde tutulmas? gereken ba?l?ca kurallard?r.
Uygulaman?n do?ru yürütülebilmesi amac?yla her ö?e için seçilen müdahale biçiminin paftalar üzerinde (plan-kesit-görünü?ler) aç?kça belirtilmesi gerekir. Grup ko?ullar?na uygun olarak haz?rlanan 1/50 ölçekli proje 1/20 sistem detaylar? ve gerekli nokta detaylar? uygulamada kullan?lacak malzeme ve tekniklerin belirtildi?i raporla birlikte kurula sunulur.
Paftalarda çal??man?n yap?ld??? tarih ve projenin olu?umuna katk?da bulunan mimar ve di?er uzmanl?k dallar?na ait ki?ilerin adlar? yer almal?d?r. Önerilen müdahaleler restorasyon paftalar?na bir lejantla i?lenir. Yap?n?n onar?m sonras?nda alaca?? durumu daha iyi aç?klamak ve çevresiyle ili?kisini göstermek amac?yla, restorasyon projesine ek olarak normal ve aksonometrik perspektifler ile maketlerden yararlan?l?r.
Restorasyon projesi genellikle, yaln?z strüktürün sa?lamla?t?r?lmas? ve uygulanacak teknolojilerin belirtilmesiyle kalmaz, tarihi yap?n?n yeniden kullan?lmas?yla ilgili önerileri de içerir. Verilmesi istenen i?levin yap?ya uyarlanabilirli?i ara?t?r?l?r ve yeniden kullan?m projesinin eserin kütlesel ve mekansal özelliklerini bozacak ekler, de?i?imler getirmemesine dikkat edilir. Restorasyonda önemli olan yap?n?n korunmas?d?r, yeniden kullan?m bir araçt?r. (Venedik Tüzü?ü Madde:5)
Yeni i?lev verilen binalarda ça?da? kullan?mla ilgili servis mekanlar?n?n bina içine yerle?tirilmesi, yap?n?n deprem ko?ullar?na uygun hale getirilmesi, yang?na kar?? önlem al?nmas?, sakatlar?n binaya girebilmeleri için engellerin kald?r?lmas? gibi konular proje a?amas?nda çözülmelidir.
1 – 4.1. Restorasyon Teknikleri

Kültür varl?klar?n?n korunmas?ndaki temel yakla??m sürekli bak?mlar?n?n sa?lanmas?d?r. Restorasyon uygulamalar?na geçmeden önce yap?lan ara?t?rmalar ve belgeleme çal??malar? binan?n ayr?nt?l? olarak tan?nmas?n? sa?lar. Ön ara?t?rmalar sonucunda elde edilen bilgiler hasar nedenlerini ortadan kald?racak veya etkilerini azaltacak koruma tekniklerinin seçilerek uygulanmas?na temel olu?turur. Bu teknikler;
? Sa?lamla?t?rma
? Bütünleme
? Yenileme
? Yeniden yapma
? Temizleme
? Ta??ma
Ço?u kez bir kültür varl???n?n restorasyonu için yukar?da s?ralanan tekniklerin birkaç? bir arada uygulan?r. Bilimsel restorasyonda olabildi?ince az müdahaleyle, kültür varl???n?n tarihi belge ve estetik de?erinin korunmas? amaçlan?r. Onar?m s?ras?nda yap?lan müdahalelerin derecesi, sa?lamla?t?rmadan yeniden yap?ma do?ru artar. Koruma aç?s?ndan en uygunu sa?lamla?t?rmayla yetinmektedir.
? Sa?lamla?t?rma
? Kültür varl???n?n yap?ld??? malzemelerin sa?lamla?t?r?lmas?
? Ta??y?c? sistemin sa?lamla?t?r?lmas?
? Çemberleme, ba?lant? çubuklar?-gergi uygulamas?
? Bütünleme (Reintegrasyon)
Bir bölümü hasar görmü?, ya da yok olmu? yap? ve ö?eleri ilk tasar?mlar?ndaki bütünlü?e kavu?turacak biçimde geleneksel ya da ça?da? malzeme kullan?larak tamamlama i?lemine bütünleme-reintegrasyon denir.
Bütünleme ancak gerçek yap?sal verilere ya da belgelere dayand?r?ld???nda kabul edilebilen bir uygulamad?r.

? Yenileme (Renovasyon-Rehabilitasyon)
Zamanla de?i?en ya?am biçimi ve ona ba?l? isteklerle i?levini yitirmi? tarihi yap?lar?n farkl? bir i?leve uyarlanmas? ya da i?levleri devam eden, ancak konfor ko?ullar? eskiyerek standart alt? kalan tarihi yap?lar?n güncelle?tirilmesidir.
Çevresel özellikleri nedeniyle korunmas? istenen yap?lar?n yeniden kullan?mlar?nda, yeni i?levin d?? görünümü bozmadan gerçekle?tirilmesi arzu edilir. Bu binalar?n kurtar?lmas? için tek ekonomik yol olan yeniden kullan?m s?ras?nda, iç düzenlemede daha esnek uygulamalara gidilmesi söz konusudur. Yang?n, bak?ms?zl?k nedeniyle dö?eme ve tavanlar?n? yitirmi? ve ilk tasar?ma ait yeterli veri bulunmayan 2. gurup yap?larda, yeni bir iç düzenleme yap?lmas?na izin verilebilir. Çok önemli mimari ö?eler, plan ve iç mekan de?erlerine sahip olan 1.grup yap?larda ise yeni kullan?ma elveri?li, serbest iç düzenlemeler uygulanmaktan çok tarihi mekanlar?n an?s?n? sürdüren düzenlemelere gidilmesi do?rudur.
Yeniden Yap?m (Rekonstrüksiyon):
Tümüyle y?k?lm??, yok olmu?, ya da çok harap durumda olan bir kültür varl???n?n veya sit’in elde bulunan belgelere dayan?larak yeniden yap?lmas?d?r.
Bu ancak özel durumlarda kabul edilen bir uygulamad?r. Yeni yap?, yerine yap?ld??? kültür varl???n?n tarihi dokusuna, özgün malzeme ve i?çili?ine sahip de?ildir. Bir kopya, tarihi yap?n?n kütle ve mekanlar?n? ancak biçimsel olarak canland?rabilir, kültür varl???n?n yerini alamaz.

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Restorasyon Nedir ?
« Yanıtla #2 : 04 Temmuz 2009, 22:13:16 »
Bu nedenle yeniden yap?mda do?ru ve yeterli bir restitüsyon ara?t?rmas? ve buna dayal? restitüsyon projesinin temel al?nmas? gerekir. Ayr?ca gelecek ku?aklar aç?s?ndan yap?n?n yeniden yap?ld??? tarih de (rekonstrüksüyon tarihi) cephesindeki bir plaket üzerinde belirlenmelidir.
Temizleme
Kültür varl???n?n ve kentsel sitlerin genel etkisini bozan, tarihi ve estetik de?er ta??mayan (muhdes) eklerden ar?nd?r?lmas?d?r.
Kald?r?lacak eklerle ilgili karar verme yetkisi Koruma Kurullar?na aittir. Kald?r?lmas? istenen yap?sal ekler farkl? bir gösterimle plan, kesit ve görünü? rölöve paftalar?na i?lenir ve temizlik sonras? durum öneri proje olarak kurula sunulur. Yetkili kuruldan onay al?nd?ktan sonra ekler kald?r?labilir. Temizleme i?leminden önce ve i?lem s?ras?nda fotografik belgeleme yap?lmal?d?r.
Ta??ma
Genel olarak bir kültür varl???n?n yerinde korunmas? temel prensiptir. Ancak, ba?kaca bir alternatifin kesin olarak bulunamad??? ve yüksek kamu ç?kar? bulunan çok önemli Bay?nd?rl?k etkinlikleri, jeolojik yap? ya da do?al afetler bir kültür varl???n?n ya da tarihi yerle?menin bulundu?u yerde korunmas?n? zorla?t?rabilir, olanaks?z k?labilir. Bu durumda kültür varl??? ya da yerle?menin önceden belirlenen uygun bir konuma ta??narak orada ya?am?n? sürdürmesi gerekebilir.
Ta??ma i?lemi, kültür varl???n?n boyutlar?na, malzemesine ve yap?m tekni?ine göre çe?itli tekniklerle gerçekle?tirilmektedir.

Kaynak: Mimarlar Odas? 

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Restorasyon Nedir ?
« Yanıtla #3 : 04 Temmuz 2009, 22:15:58 »
Sümela Manast?r? Duvar ResimleriBeyaz?t Kulesi

Restorasyon ve konservasyon projesi; ta? temizli?i, sa?lamla?t?r?lmas? ve duvar resmi restorasyonu ve konservasyonu çal??malar?n? kapsamaktad?r.
Beyaz?t Kulesi, 18. yüzy?lda yang?n kulesi olarak in?a edilen ender yap?lardan biridir. Balyan ailesinin eserlerinden olan yap? küfeki ta??ndan in?a edilmi?tir. Seyir kat?nda ise duvarlar ve tonozlar duvar resimleri ile süslenmi?tir.


 
Küfedeki ta?lar?n yüzeyinde olu?an atmosfer kirlili?i AB 57 formülü kullan?larak temizlenmi?, bozulan ta?lar sa?lamla?t?r?larak konservasyonu yap?lm??t?r. Duvar resimlerinin yüzeyindeki ya?l? boya ve macun tabakas? duvar resimlerine zarar verilmeden al?narak resimler ortaya ç?kart?lm??, restorasyon ve konservasyonu yap?lm??t?r.

Proje 1997 - 1998 y?llar?nda gerçekle?tirilmi?tir.
Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Restorasyon Nedir ?
« Yanıtla #4 : 04 Temmuz 2009, 22:18:28 »
Ta? Eserlerin Restorasyonu

?stanbul Üniversitesi Ön Cephe


Restorasyon ve konservasyon projesi; rektörlük binas? ön cephesinin temizlik, restorasyon ve konservasyon çal??malar?n? kapsamaktad?r.

http://www.artrestorasyon.net/images/uygulamalar/rektorluk.jpg
?stanbul Üniversitesi 19. yüzy?lda in?a edilen ve dönemin tüm mimari özelliklerini en iyi ?ekilde yans?tan yap?lardan biridir. Yap?da malzeme olarak mermer ve küfeki ta?? kullan?lm??t?r. Mermer ve ta??n yüzeyinde olu?an atmosfer kirlili?i AB 57 formülü kullan?larak temizlenmi?tir.


?stanbul Üniversitesi 19. yüzy?lda in?a edilen ve dönemin tüm mimari özelliklerini en iyi ?ekilde yans?tan yap?lardan biridir. Yap?da malzeme olarak mermer ve küfeki ta?? kullan?lm??t?r. Mermer ve ta??n yüzeyinde olu?an atmosfer kirlili?i AB 57 formülü kullan?larak temizlenmi?tir.

Proje 1998 y?l?nda gerçekle?tirilmi?tir

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Restorasyon Nedir ?
« Yanıtla #5 : 04 Temmuz 2009, 22:20:04 »
Resim Analiz Yöntemleri

Kaynaklar: artrestorasyon
« Son Düzenleme: 05 Temmuz 2009, 21:54:23 Gönderen: SevaL_24 »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal