* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Sar?gül ?ddial? Konu?tu  (Okunma sayısı 7200 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Sar?gül ?ddial? Konu?tu
« : 27 Temmuz 2009, 11:26:45 »
Sar?gül iddial? konu?tu

?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?gül, Kürt aç?l?m?yla ilgili olarak 'Aç?l?mdan söz edenler Kürt kökenli yurtta?lar?n üzerinden siyaset yapmay? lütfen b?raks?n' dedi. Sar?gül yeni kuraca?? partiyle terör sorununun üstesinden gelebilece?ini de iddia etti.


AA


http://www.cumhuriyet.com.tr/medya.php?mn=27620

Elaz??- ?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?gül, sivil toplum kurulu?lar?n?n davetlisi olarak Elaz??'da, havaalan?nda gazetecilere aç?klamalarda bulundu.

Ba?latt??? Türkiye De?i?im Hareketi'nin geçim s?k?nt?s?, i?sizlik, tar?mda üretim, sanayici, esnaf, i?çiler ve emekliler için oldu?unu, özellikle inançlara sayg? duymak için bulundu?unu vurgulayan Sar?gül, ''TDH ülkemizde demokrasinin kurum ve kurullar? ile sa?lamak için var. Ama önemli bir görevi de partilerimizde kaybolan parti için demokrasiyi sa?lamak için var'' diye konu?tu.

Bu hareketin sistemin aksayan yönlerine 'Bismillah' diyerek ba?kald?raca??n? söyleyen Sar?gül, ?öyle devam etti:
''Ulusumun her noktas?nda tüm yurtta?lar?m?n sevgiyi ve bilgiyi payla?mas?n? istiyorum. Ankara ile Elaz??, Diyarbak?r, ??rnak, ?av?at'ta sokakta, köyde dola?an insanlar?m?z?n gündemi ba?ka. Ankara yapay gündemlerle u?ra??yor. Çözüm demokrasiden geçiyor. ?ktidar ve muhalefet soranlar?m?za çözüm üretmek yerine Ankara'da günlerini gün edip yapay gündemler ile me?gul oluyorlar.

Toplumda yeni bir iktidar aray???n? görüyorum. ?imdi toplumun her kesimini kucaklayacak yeni bir anlay??a yeni bir siyasete ve enerjiye ihtiyaç var. Yeni bir iktidar art?k bir zorunluluk olmu?tur. Art?k Türkiye De?i?im Hareketi'nin tek hedefi vard?r. Bu hedef de Ankara'ya yürümek ve Ankara'dan ?n?allah iktidar? teslim almak. Türkiye De?i?im Hareketi'nin iki tane gücü var. Biri hakka olan inanc?m?z. ?kincisi halk?m?za olan sonsuz güvenimizdir. ''

 

Kürt aç?l?m?

Mustafa Sar?gül, bir gazetecinin Kürt aç?l?m? hakk?nda dü?üncelerini sormas? üzerine 'Aç?l?mdan söz edenler Kürt kökenli yurtta?lar?n üzerinden siyaset yapmay? lütfen b?raks?n diyerek, sözlerini ?öyle sürdürdü:
''Güneydo?u sorununu Türkiye De?i?im Hareketi'nden ba?kas? kesinlikle çözemez. Çünkü Türkiye De?i?im Hareketi'nin ötekisi olmayacak. Türkiye De?i?im Hareketi'nin ulusal konularda ufak hesaplar, siyaset malzemesi yapmaz. Güneydo?ulu yurtta?lar?m tüm Türkiye beklesin. Bayra??m?z, topra??m?z, ulusal birli?imiz ile ilgili konularda oy hesab? olmaz. Türkiye De?i?im Hareketi Ankara'da oldu?u zaman tüm siyasi parti genel ba?kanlar?n? ça??racak ve herkesin uzla?t??? bir formül ortaya getirip güneydo?u sorununu mutlaka çözecek. Güneydo?u sorunu i?sizliktir, a?s?zl?kt?r, yoksulluktur. Bunlar? çözdü?ümüz zaman Güneydo?u sorununu da çözeriz.''

Sar?gül, bir ba?ka gazetecinin CHP'nin askerlere sivil yarg? yolunu açan yasay? Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi hakk?ndaki fikirlerini sormas? üzerine ise ?öyle konu?tu:
''Art?k farkl? bir noktaday?z. Art?k farkl? bir siyasi hareketiz. Biz o mant?klar?n do?ru mant?klar olmad??? kan?s?nday?z. Türkiye De?i?im Hareketi'nin kurum ve kurulu?lar?n kendi görevlerini yapmas?n? arzu eder, siyasetin kendi görevini yapmas?n? arzu eder. Kurumlar bugünkü muhalefet bo?lu?unu doldurmaya çal???yor

. Bunu do?ru bulmuyorum. Türkiye'nin önemli kurumlar?n?n y?pranmamas? laz?m. Bu kurumlar herkese laz?md?r.''

Sar?gül daha sonra Keban ilçesine ba?l? Ulup?nar köyünde yap?lan 12. Birvan-Ba?p?nar Piri Davut ?enli?i'ne kat?ld?.


Kaynak: Cumhuriyet.com
Haber : AA
« Son Düzenleme: 29 Temmuz 2009, 11:25:09 Gönderen: SevaL_24 »

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: Sar?gül ?ddial? Konu?tu
« Yanıtla #1 : 27 Temmuz 2009, 11:45:11 »
Ülkede ki sorunlar?n ana hatlar?yla fark?nda olmak güzel.

ßunlar için bir?ey dü?ünüp,çözümler üretebilmek güzel fakat oldu?u yerde saymamak kaidesi ile.

ßir?eylerin fark?nda olmak malesef ki yeterli olmuyor.

Söylenen mevzuular ciddi derece de önemli.Genel de siyasetçiler'in ko?tu?u ana kulvarlar'd?r.Dilerim bu da tarihe gömülen sözler olarak,raflar da yerini almaz.

ßir?eylerin de?i?mesine muhakkak ki ihtiyaç var.

Sunulan bir çok ?ey'in yap?lmas? Türkiye de devrim niteli?i ta??yacak.Yüzy?llard?r de?i?emeyenleri de?i?tirmeye çal??mak bundan daha iyi bir kavram ile ifade edilemezdi.

ßunlar?n olacak olma umudu bile insanlar? bir nebze de rahatlat?yor.

Gerçekle?tirilmeleri bir o kadar zor ve u?ra?t?r?c? çünkü.ßunlar? yapabilen biri olursa kar??m?z da,bir çok ?eyi a?m?? birini benimsemi? oluruz.

ßu zorlu?un da fark?nda olmak gerek.

Yolu aç?k olsun..
« Son Düzenleme: 27 Temmuz 2009, 16:48:35 Gönderen: SevaL_24 »

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
Ynt: Sar?gül ?ddial? Konu?tu
« Yanıtla #2 : 28 Temmuz 2009, 02:17:53 »
Valla y?llard?r deniyor ya 'toplum de?i?im istiyor, bir?eylerin de?i?mesi laz?m' vs vs...
Sar?gül de 50 y?ld?r söylenenleri nakarat yap?yor. Di?er her kurulan yüzlerce partiden biri.  Hay?rl? olsun diyebilmek için zaman çok erken. Böyle politikac?lara asla ?s?nam?yorum, huyum kurusun. 'Toplum de?i?im istiyor' diyen liderlerden hiç mi hiç ho?lanmad?m ben.

Toplumu ölçecek ve toplumu de?i?tirecek dinamik özellikleri  hemkem etmeden aç?kça anlatacak, ve de toplumun de?i?mesi gereklili?inin sebeplerini korkusuzca, ve de inanarak cesurca yol gösterebilecek ö?retmen önderler gerekirken, 'toplum de?i?im istiyor', 'topluma yeni lider gerek', 'topluma yeni aç?l?m........' gibi soyut, hiç bir çekirde?i doldurmayan, toplumun de?i?mesi gereken ö?elerini yan ö?elerle beslemek, gibi dertleri olmayan liderlere bence toplum geçit vermemeli.
Toplum kendisi de?i?erek kendi liderini yaratabilmeli.  Türkiyenin hastal??? bu...  Bu hastal?k hiç geçmeyecekmi? gibi görünse de, en k?sa zamanda geçmesi umuduyla....


SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: Sar?gül ?ddial? Konu?tu
« Yanıtla #3 : 28 Temmuz 2009, 12:13:43 »
Senelerdir bir çok gelen Siyaset adam?'n?n belki de ilk vurgulad??? ?eyler bunlar.Ondand?r hepimiz genel olarak bu ifadelere al??t?k.

Kimisine inand?r?c? geliyor,

Kimisine tam aksi.

Ama bunu dü?ündü?üm de,partilerin bölüm pörçük olmalar? konusuna sonuna dek kar?? ç?kan ben,farkl? dü?ünmeden alam?yorum kendimi.?öyle ki bunda biraz liderlerin de suçu var.Ders verilmesi gerekti?inden yanay?m.

Normal olan parti ba??nda bulunan Siyaset adamlar?n?n bir?eyler yapamad??? takdir de,o görevi ald?klar? gibi b?rakmalar?,ba?kalar?na ?ans vermeleri'dir.Chp olu?umu içerisin de malesef böyle bir?ey hiç bir zaman mümkün olmad?.ßaykal'da ki bitmek bilmeyen koltuk sevdas? ve saçmal?k koca bir toplumu heba etti.Onun kitlesin de sahip oldu?u ba?ka bir kitle daha yoktu.?nsanlara daha çok benimsetece?ini kendini,onla?r itmeyi ve malesef saçmalamaya seçti.Zaman?nda bir?eyleri yapma gere?i duysa ve de?i?ime ilk kendi partisi içinde,kendide dahil olmak üzere ba?lasa idi,bu toplum da parti kuramlar? bu kadar ço?ulculuk göstermezdi.

?nsanlar hep ayn? masallardan s?k?l?p,biraz daha güven duygusu tadabilece?i zihniyetleri arad?lar.Sar?gül'ün ?imdi çevresine bakarsak,ciddi bir kitle potansiyel'i olu?mu? durum da.Ald??? kitle'nin ço?u da Chp kesimi.Malesef Chp bu parti olu?umu ile ciddi mana da bozguna u?rad? ve daha da u?rayacak gibi duruyor.ßunun sonucunu seçimler de hep birlikte görece?iz.

ßa?kan?n sözleri ya da bir?eyler yap?yor olmas? de?il,biraz daha samimi olmas? çekiyor insan?.ßaykal bu göreve gelirken ard?nda ona tapanlar yoktu.Sar?gül'ün bu mana da çok yanda?? var.S?rf belediye ba?kan? oldu?u zamanlardan bu zamana kazanm?? oldu?u bir kitle var.Ona her durum da itahaat edecek olan.

Sorun birilerinin bir?eyleri yap?yor ya da yapacak olmas? de?il.ßu toplum için de samimi görünüyor olmal?.Geçmi?lere bak?ld???n da,siyaset adamlar? içerisinde hiç birinin bil fiil temizli?ine dair hayatlara rastlayamay?z zaten.Kusursuz bir Siyaset adam? yok.ßu insanl?k olarak dü?ünüldü?ün de mümkün dahilin de zaten de?il.ßölünmü? toplumlar parça,parça bir?eyler yapamayacak belki ama en az?ndan y?k?lmas? gereken bir zihniyeti y?kmaya yetecek.

ßaykal art?k parti ba??ndan çekilmesini bilmeli.

O orda oldu?u sürece ona verilen her oy çöpe gidiyor,gidecekte.

T?pk? her önüne gelen'in parti lideri olamayaca?? gibi..

cenk

 • Ziyaretçi
Ynt: Sar?gül ?ddial? Konu?tu
« Yanıtla #4 : 11 Ağustos 2009, 18:12:28 »
Türkiyeye gerçek anlamda bir lider ?art ve bu dönemdede bu i?i en iyi yapabilecek ki?inin sar?gül oldu?unu dü?ünmekteyim asl?nda ?u dönemde lider vas?flar?n? ta??yabilen tek ki?idir mustafa sar?gül ve gerçek anlamda siyasetin çekirde?inden yeti?ti?ide bir gerçektir.son döneme bak?l?rsa abdüllatif ?enerin ve osman pamuko?lunun kurdu?u paritleri görmekteyiz bana göre bu partiler tabela partisinden öteye geçemeyeceklerdir.Biz TDH olarak önce örgütlenmeyi yapt?k tabelam?z? daha sonra asaca??z ama di?er partiler önce tabelalar? as?p sona örgütlenmeyi b?rakt?lar buda hiç bir sonuç vermeyecek en yak?n tarihtede bunlara ?ahit olaca??z.bizki burada yedi göbek sülalemiz chp ye oy veren insanlar?n torunlar? olarak bu s?radanl?ktan kurtulmak istiyoruz ve en sonunda alternatif bir olu?umun gerçekle?ti?ini görüyoruz.
Konunun ba??ndada dedi?im gibi Türkiyenin bir partiye de?ilde bir lidere ihtiyac? var.Çok de?erli sosyal demokrat insanlar var ama lider vas?flar? yok mesela rahmetli ?smail Cemin kurmu? oldu?u ytp ama sonuç yok Kemal K?l?çdaro?lu çok iyi bir insan çok iyi bir ekonomist maliyeci olabilir ama lider olamaz çok iyi bir bakan olabilir hatta çok iyi bir c.ba?kan? olabilir ama ba?bakan çok zor onun içindirki bundan 30 sene önce karao?lana ba??ranlar ayn? ?evkle inan?n bana ya??zo?lana ba??r?yorlar.sevgiyle kal?n.sevgi kazanacak... 
       

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal