* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Türk Edebiyat?n da ?lkler  (Okunma sayısı 5319 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Türk Edebiyat?n da ?lkler
« : 04 Temmuz 2009, 21:45:45 »
Türk Edebiyat?nda ?lk’ler
Edebiyat?m?zda noktalama i?aretini, ilk kez ?inasi ‘?air Evlenmesi’nde kullanm??t?r.
Edebiyat?m?zda ilk çeviri roman, Kamil Pa?a’n?n yapt??? Telemak’t?r.
Edebiyat?m?zda ilk roman,Taa??uk-u Talat-? Fitnat’t?r.
Edebiyat?m?zda ilk köy roman?,Nabizade Naz?m’?n “Karabibik”adl? eseridir.
Edebiyat?m?zdaki ilk realist romanc? Recaizade Mahmut Ekrem’dir.
Edebiyat?m?zdaki ilk realist roman Araba Sevdas?’d?r yazar? Recaizade Mahmut Ekrem’dir.
Edebiyat?m?zda ilk edebi roman,Nam?k Kemal’in “?ntibah”adl? eseridir.
Edebiyat?m?zda ilk psikolojik roman,Eylül’dür(Mehmet Rauf)
Edebiyat?m?zda ilk tarihi roman,Nam?k Kemal’in “Cezmi”adl? eseridir.
Edebiyat?m?zda ilk kad?n romanc? Fatma Aliye’dir.
Edebiyat?m?zda ilk makaleyi ?inasi yazm??t?r.(Tercüman-? Ahval Mukaddimesi)
?lk tiyatro ?inasi’nin ?air Evlenmesi’dir.
Edebiyat?m?zdaki ilk pastoral ?iir A.Hamit Tarhan’?n Sahra adl? ?iiridir.
Edebiyat?m?zdaki ilk psikolojik roman denemesi Nabizade Naz?m’?n Zehra adl? eseridir.
Edebiyat?m?zda çoçuklar üzerine yaz?lm?? ilk eserler Nabi’nin Hayriye’si ve Sümbülzade Vehbi’nin Lütfiye’sidir.
Edebiyat?m?zdaki ilk ele?tirmen Nam?k Kemal’dir.
?lk çoçuk yay?n?m?z ise Eftal ve Mümeyyizdir.(1869)
Türk Edebiyat?’nda bilinen ilk çocuk gazetesi Çocuklar ?çin Mümeyyiz’dir.
A??k Veysel ilk olarak A.Kutsi Tecer taraf?ndan Türk halk?na tan?t?lm??t?r.
Hazine-i Evrak ilk edebiyat dergimizdir.
Türk Edebiyat?’nda iç monolok tarz? yaz?lm?? ilk roman Bir Dü?ün Gecesi’dir.( A.A?ao?lu)
Türk Edebiyat?’nda yay?nlanm?? ilk öykü kitab? Emin Nihat Tarlan’?n Müsameratname’dir.(1872)
Türk Edebiyat?’nda mensur ?iir yaz?m? ilk defa Halit Ziya ile ba?lar.
Türk Edebiyat?’nda post-modern tarzda eser veren ilk yazar?m?z O?uz Atay’d?r.(Tutunamayanlar)
Türk Edebiyat?’nda bat?dan yap?lan ilk fabl çevirisi ?inasi taraf?ndan yap?lm??t?r.
Türk Edebiyat?’nda yaz?ya geçirilen ilk masallar Billur Kö?k Masallar?’d?r.
Türk masallar? ilk defa yurt d??nda 16.Lui döneminde Fransa’da yay?nlanm??t?r.
Türk masallar?n? ilk defa derleyen ?.Kuno? adl? Macar bilim adam?d?r.
Divan Edebiyat?’n?n ilk ?airi Hoca Dehhani, son ?airi ise ?eyh Galip’dir.
?lk yerli çizgi roman, Türk Kahraman? Köro?lu’dur.(1953)
Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske’dir.(1943)
Dünyada ilk özgün çizgi roman New Fund’dur.(1935)
Dünyada ilk özgün çizgi macera hikayesi Dick Tracy’dir.(Chester Gould)
Dünyada ilk kez resimle yaz?y? birle?tiren,konu?ma balonlar? haz?rlayan ressam William Hogarth’t?r.(1697-1908)
Beyanname ile yay?n hayat?na giren ilk edebiyat toplulu?u Fecr-i Ati’dir.
Cumhuriyet sonras? ilk beyanname yay?nlayan edebi topluluk Yedi Me?aleciler’dir.
Yahya Kemal bütün ?iirlerini aruzla yazm??t?r ,yaln?z Ok ?iiri hece vezni ile yazm??t?r.
Kutatgu Bilik ilk Türk dünyas? ansiklopedisisidir.
?lk yerli çizgi roman Türk Kahraman? Köro?lu’dur.
Ülkemizdeki ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske’dir.
Bat?l? tekni?e uygun ilk ilk roman A?k-? Memnu’dur.
Aruzla yaz?lan ilk manzum tiyatro eseri E?ber’dir.(A.Hamit Tarhan )
Heceyle yaz?lan ilk manzum tiyatro eseri Binnaz’d?r.(Y.Ziya Ortaç)
?lk bibliyo?rafya Ke?fiz-Zünun’dur.(K.Çelebi)
?lk hat?ra kitab? Babürname’dir.(Babür?ah)
?lk hamse yazar? Ali ?ir Nevai’dir.
Edebiyat?m?zdaki ilk antoloji Harabat’t?r.(Z.Pa?a)
Edebiyat?m?zdaki ilk atasözleri kitab? Durub-? Emsal-i Osmaniye’dir.(?inasi)
?lk mizah dergisi Diyojen’dir.(Teodor Kasap)
Edebiyat?m?zdaki ilk hikaya kitab? Letafet-i Rivayet’tir.(A.Mithat)
Bas?lan ilk küçük hikaye kitab? Küçük ?eyler’dir.(S.Sezai,ilk gerçekçi hikaye)
Edebiyat?m?zdaki ilk f?kra yazar? Ahmet Rasim’dir.
Bilinen ilk Türk yazar? Yollug Tigin’dir.
?lk siyasetname eseri Kutadgu Bilig’tir.
?lk mensur ?iir yazar? R.Mahmut Ekrem’dir.
?lk sözlük kitab?m?z Divan-i Lügatit Türk’tür.(K.Mahmut)
?lk sosyolog Ziya Gökalp’tir.
?lk edebi tart??ma Ziya Pa?a ile Nam?k Kemal aras?nda olmu?tur.
Ülkemizdeki ilk müslüman kad?n tiyatrocu Afife Jale’dir.
Edebiyat?m?zdaki ilk ça?da? roman Mai ve Siyah’t?r.(Halit Ziya)
Dünyada bilinen en eski destan G?lgam??’t?r.
Dünyadaki ilk kad?n romanc? Afraben’dir(Afrahat)
Dünya edebiyat?ndaki ilk realist roman Madama Bovary’dir.
Türk Edebiyat?’ndaki ilk deneme yazar? Nurullah Ataç’t?r.
?lk tezkiremiz Mecalis’ün Nefais’tir.( A.?ir Nevai’dir)
?lk mizah gazetemiz Diyojen’dir.(N.Kemal)
?lk matbaada bas?lan ilk kitab?m?z Vankulu Lügati’dir.
Türkler’in kulland??? ilk alfabe Göktürk Alfabesi’dir.
?lk edebi topluluk Servet-i Fünun’dur.
?lk divan sahibi sanatç?m?z Yunus Emre’dir.
Türk ?iirinin en eski lirik ?iir örne?i Apr?n Çar Tigin’dir.
Nobel edebiyat ödülünü il kez ?sviçre kazand?.
Türkçe’nin ilk gramer kitab?n? Baskakov yazm??t?r.
Ayd?nlar aras?nda heceyi ilk kez deneyen sanatç? M.Emin Yurdakul’dur.
?iirde ilk defa Türk kelimesini kullanan sanatç?m?z M.Emin Yurdakul’dur.
Serbest müstezat? aruzla deneyen ilk ?airimiz Tevfik Fikret’tir.
?iirde noktalam i?aretini ilk kez kullanan Servet-i Fünun sanatç?s? Tevfik Fikret’tir.
Divan Edebiyat?’n?n Sebk-i Hindi tarz?n? ilk temsilcisi Naili’dir.
Edebiyat?m?zda serbest vezni ilk kez Naz?m Hikmet kullanm??t?r.(1929)
Edebiyat?m?zda anjabman? ilk kez Tevfik Fikret kullanm??t?r.
?lk Türkçe gazete 1831?de kurulan Takvim-i Vaka’d?r.
?lk Türkçe özel gazete 1860?da kurulan Tercüman-? Ahval’d?r.
?lk Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk Müslüman yazar Necip Mahfuz’dur.(Kayra)
Dünyada bilinen en uzun destan K?rg?zlar’?n Manas Destan?’d?r.
En uzun ömürlü edbiyet dergimiz 1933 y?l?nda ç?kmaya ba?layan Varl?k Dergisi’dir.
Türkiye’de lügat sözlük hakk?nda yaz?lan ilk lügat Bir Lügt Bulamad?m’d?r.( M.Do?an)
Amerikan K?z Koleji’nde okuyan ilk Türk Halide Edip Ad?var’d?r.
Hayat hikayesini ?ngilizce yazan ilk yazar?m?z Halide Edip Ad?var’d?r.
Milli Mücadele’de bulunan ilk kad?nlar?m?zdan biri Halide Edip Ad?var’d?r.
Türkiye’de kurulan ilk kad?n derne?i kurucular?ndan biri Halide Edip Ad?var’d?r.
Atatürk’e muhalefet olan ilk kad?nlar?m?zdan biri Halide Edip Ad?var’d?r.
Sürgüne gönderilen ilk kad?nlar?m?zdan biri Halide Edip Ad?var’d?r

Al?nt?.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal