GÜNDEME GENEL BAKI? > Siyaset Bölümü

Toplum ?çin Atatürk'ten Sonra Gelebilecek 2.?ahsiyet Kim Olabilir ?

(1/1)

Mod_seval:
Yüzy?llard?r Atatürk'ün büyük ba?ar?s? konu?uluyor bu ülke de.Onun var ettikleri ile ayakta duruyor,ya??yoruz.Atatürk'ün bu ülke için yapt??? bir çok ?ey vard?r,saymakla tükenmez.ßu ülke de onun zekas?n?n,beceresinin,ba?ard?klar?n?n eseridir asl?nda.

Onun ölümünden bu yana Devlet ba??na bir çok insan geldi geçti.Kimi Cumhurba?kan? oldu,kimi ba?bakan,kimisi ise çok farkl? kulvarlar da bir?eyler yapma çabas? içerisine girdi.ßenim merak etti?im konu ?udur ;

Sizce Atatürk'ten sonra bu ülke de kim gelir ?

Ondan sonra kim toplum için bir?eyler yapm??,sahip ç?km??,yarar sa?lam??t?r.

Atatürk'le k?yas yaparak seçim yapman?z? istemiyorum.Onun yapt?klar? zaten ortadad?r.Kast?m; onun ölümünden sonra gelen hangi insan?n topluma en az onun kadar yarar? dokunmu?,faydas? olmu?tur.

Ya da ondan sonra topluma bu derece hitap eden,sahip ç?kan,milleti u?runa bir?eyler yapan ba?ka bir önder daha gelmi?midir ? Önder kelimesi biraz fazla belki ama toplum önderi ise söz konusu edilen,olmas? gereken bir söz diye dü?ünmekteyim.Sizce Ülke ba??na Onun ölümünden sonra böyle biri geldi mi ?

Geldiyse Kimdir ?

Nedenleri ile birlikte (yapt?klar? varsa ?ayet) detayl? ya da konu ba?l?klar? ile ismi yazarken aç?klarsan?z sevinirim..

ßir daha alt?n? çizmek istiyorum ;

Atatürk'le k?yas yapmadan birini dü?ünün.Onun seviyesin de zaten ba?ka bir insan gelmedi,gelemez de.ßu ülke onun eseridir nihayetin de.Onun gibi halk?na hitap eden,çal??an,destek veren,yard?mc? olan ?ahsiyetler kast?m.Onun gibi hitap yönü kuvvetli olanlar demek istiyorum.

Soruma burdan yakla??rsan?z anlat?m?n?z daha aç?k ve k?yass?z olacakt?r.

Seval.

Navigasyon

[0] Mesajlar

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git