GÜNDEME GENEL BAKI? => Ekonomi Bölümü => Konuyu başlatan: SevaL_24 - 16 Temmuz 2009, 23:21:09

Başlık: SPK'dan Fortisbank'a Alt?n Fon'u ?zni
Gönderen: SevaL_24 - 16 Temmuz 2009, 23:21:09
SPK'DAN FORT?SBANK'A ALTIN FONU IZN?

16 Temmuz 2009 Per?embe 20:32


Fortisbank'?n 500 milyon lira ba?lang?ç tutarl? Fortis Bank A.?. B Tipi Alt?n Fonu'nun kurulu?una Sermaye Piyasas? Kurulu'nca (SPK) izin verildi.

SPK'n?n haftal?k bültenine göre, Fortisbank'?n yan?s?ra Aegon Emeklilik Ve Hayat A.?'nin 100 milyon lira ba?lang?ç tutarl? Aegon Emeklilik ve Hayat A.? Esnek Emeklilik Yat?r?m Fonu unvanl? emeklilik yat?r?m fonu kurma talebi de olumlu kar??land?.

Edip Gayrimenkul Yat?r?m ve Sanayi Ticaret A.?, 12 milyon 405 bin liral?k bedelli hisse senedi ihrac? için, Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.? de, kay?tl? sermaye tavan?n? yükseltmek için SPK'ya ba?vurdu. Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.?'nin hisse senedi ihraç talebi de kurul kayd?na al?nd?.

Ayn? ?ekilde Fortis Bank A.? B Tipi Alt?n Fonu'nun, Yap? Kredi Yat?r?m Menkul De?erler A.? A Tipi Koç ?irketleri ??tirak Fonu'nun ve Küçük ve Orta Ölçekli ?irketler SMIST ?stanbul 25 A Tipi Borsa Yat?r?m Fonu'nun, Yat?r?m Fonu Kat?lma Belgesi ve Emeklilik Yat?r?m Fonu Pay? ?hraç talepleri de Kurulca uygun görüldü.

-ÖZEL DURUMLAR-

SPK Bülteninde yeralan özel durumlarda da, AKbank'?n Koruma Amaçl? ?emsiye Fonu'na ba?l? B Tipi yüzde 100 Ana Koruma Amaçl? Birinci Alt Fon ve ?kinci Alt Fonun birinci ihraç kat?lma paylar?n?n halka arz?na ili?kin talebinin olumlu kar??land??? belirtildi.

Kurul, Ak Yat?r?m Menkul De?erler A.?'nin sermayesinin 50 milyon liradan 30 milyon liraya indirilmesi ba?vurusunu da kabul etti.

?? Portföy Yönetimi A.?'nin 21 milyon lira olan ödenmi? sermayesinin tamam? ola?anüstü yedeklerden kar??lanmak üzere 30 milyon liraya yükseltilmesi amac?yla yapt??? tadil talebine de SPK taraf?ndan olumlu yan?t verildi.

SPK, Finansbank'?n Küçük ve Orta Ölçekli ?irketler SMIST ?stanbul 235 A Tipi Borsa Yat?r?m Fonu'nun, Türkiye Yüksek Piyasa De?erli Bankalar A Tipi Borsa Yat?r?m Fonu'na dönü?ümü nedeniyle yap?lacak iç tüzük de?i?ikli?i ile Bender Portföy Yönetimi A.?'nin ?irket sermayesinin 845 bin liradan tamam? nakden kar??lanmak suretiyle 1 milyon 126 bin 660 liraya ç?kar?lmas?, art?r?lan sermayeyi temsil eden paylar?n mevcut ortaklar?n?n rüçhan haklar?n?n da tamamen k?s?tlanarak Ahmet Dedehay?r'a primli olarak sat?lmas?na yönelik sözle?me ve ortak de?i?ikli?ine de onay verdi.

Bu arada SPK'dan yap?lan bir duyuruda, borsa yat?r?m fonlar?n?n baz alaca?? paylardan olu?an endekslerin ve bu endeksleri baz alan fon portföylerinin en az 6 paydan olu?mas?, portföydeki paylardan hiçbirinin de portföy içindeki a??rl???n?n yüzde 30'u geçmemesi gerekti?i belirtildi.

Duyuruda, daha önce kurulmu? veya halka arz edilmi? borsa yat?r?m onlar?n?n baz ald??? paya dayal? endekslerin de 1 y?l içinde bu düzenlemeye uyumla?t?r?lmas? istendi.

Kaynak : AA