* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Arazileri Kürtlere De?il, Türk Irk?ndan Gelenlere Verelim  (Okunma sayısı 4309 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Tart??ma, AK Parti'nin s?n?rdaki may?nl? arazileri ekonomiye kazand?rmak istemesiyle ba?lad?. Muhalefet, arazinin "?srail'e pe?ke? çekilece?ini" iddia edince de tart??ma alevlendi. Bu tart??ma s?ras?nda CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, asl?nda arazinin kime verilmesi gerekti?ini de söylemi?ti: "Bölge halk?na verelim".
Fakat, arazinin bölge halk?na verilmesini istemeyen bir CHP'li vard?. Üstelik verdi?i örnek de çok tart???lacak gibi...
?stanbul Milletvekili Birgen Kele?, "Bu arazilerin bölge halk?na verilmesi do?ru de?il. Eninde sonunda bu araziler ***'n?n eline geçecek." Yani, "O arazileri Kürtlere de?il, Türk ?rk?ndan gelenlere verelim..."
CHP Parti Meclisi toplant?s?nda gündeme gelen may?nl? arazi tart??mas? s?ras?nda söz alan CHP ?stanbul Milletvekilli Birgen Kele?'in konuyla ilgili sözleri toplant?dakileri ?ok etti. Ya?anan tart??maya Genel Ba?kan Deniz Baykal müdahale etti.
Sabah Gazetesi'nden Mahmut Övür, CHP Parti Meclisi toplant?s?nda may?nl? arazinin temizlenmesi konusunda ya?anan bu ilginç tart??may? bugün kö?esine ta??d?.
??te o yaz?...
CHP Parti Meclisi'nde "May?n Krizi"
Suriye s?n?r?n? "may?n"dan temizlemek için ba?lat?lan tart??malar neredeyse siyaset alan?n? da "may?n"lad?.
Tart??ma, AK Parti iktidar?n?n s?n?rdaki may?nl? arazileri ekonomiye kazand?rmak istemesiyle ba?lam??t?.
Muhalefet, arazinin "?srail'e pe?ke? çekilece?ini" iddia edince de tart??ma alevlenmi? hatta gerilmi?ti.
Günlerce Türkiye bu konuyu konu?tu.
Bu tart??ma s?ras?nda CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, asl?nda arazinin kime verilmesi gerekti?ini de söylemi?ti:
"En do?rusu may?nl? araziyi bölge halk?na vermek..."
Baykal'?n bu önerisine kamuoyu kar?? ç?kmad? ama pek de tart??mad?. Ama kendi partisi içinde hem tart???ld? hem de ciddi gerginlik olu?turdu. Nas?l oldu?unu k?saca anlatal?m.
Tart??man?n en yo?unla?t??? günlerde CHP bu konuyu ele almak için Parti Meclisi'ni toplad?. Bas?na kapal? Parti Meclisi toplant?s?nda kürsüye ç?kan ?stanbul Milletvekili Birgen Kele?'in konu?mas? herkesi ?a??rtm??t?:
Siyaset kulislerine yans?d??? kadar?yla Kele? kürsüden ?öyle diyordu:
"Bu arazilerin bölge halk?na verilmesi do?ru de?il. Eninde sonunda bu araziler ***'n?n eline geçecek."
O ana kadar Kele?'i pek dinlemeyenler, birden pür dikkat izlemeye ba?lam??lard?. Acaba Kele? bu sözleri nereye ba?layacakt??
Merak edenlerden biri de Deniz Baykal'd?. Ve Birgen Kele? sözlerine devam etti: "Benzer bir ?ey Yunanistan'da da yap?ld?. Orada al?nan karara göre Yunanistan vatanda?? dahi olsa Helen soyundan gelmeyenlere verilmedi... Biz de ayn?s?n? yapmal?y?z."
Bu inan?lmaz konu?ma salonda buz gibi bir havan?n esmesine yol açt?. Parti Meclisi üyeleri Mahmut Duyan ve S?rr? Özbek sert tepki gösterince devreye Deniz Baykal girdi.
"Lütfen Say?n Kele?, konuya böyle yakla?may?n ve bu konuyu kapat?n... Bizim politikam?z do?rudur. Oradaki halka güvenmemiz gerekiyor. Ve arazileri gerçek sahiplerine verece?iz."
Bir anlamda CHP içinde ikinci Canan Ar?tman olay? ya?an?yordu.
Talihsiz bir konu?ma
Eski Mardin Milletvekili, Parti Meclisi üyesi Mahmut Duyan, o güne ili?kin ?öyle diyordu:
"Birgen Han?m, bölgeyi bilmiyor. Talihsiz bir konu?ma yapt?. O bölgenin ço?u Arap't?r. Kürt de var ama Arap bölgesidir. Yani Birgen Han?m'?n ya??na hürmetim var ama yapt??? çok tahlisiz bir konu?mayd?. Zaten genel ba?kan da onu kabul etmedi."Nas?l tepki verdi Genel Ba?kan?
"Konu?maya müdahale ederek, 'Bunu kapat?n lütfen böyle konu?ma yapmay?n' dedi."
Peki, siz nas?l buldunuz? Size göre de ?rkç? bir yakla??m m?yd??
"Evet öyleydi. Ho? de?ildi tabii..."
CHP Parti Meclisi'nde partinin y?llanm?? isimlerinden Milletvekili Birgen Kele?'in may?ndan temizlenmi? arazilerin o bölgedeki köylülere verilmesinin "tehlikeli" olabilece?ini söylemesi, sonra da Yunanistan örne?ini vererek "Helen ?rk?"na at?f yapmas? gerçekten ürkütücüydü. Bunun Türkçesi ?uydu:"O arazileri Kürtlere de?il, Türk ?rk?ndan gelenlere verelim..."
CHP Parti Meclisi, milletvekillerinin deyimiyle 2009'da, 1935'leri aratmayan bir "anlay??a" sahne olmu?tu.
Bir milletvekili may?nl? arazilerin yerel halka, yani Kürtlere verilmesine kar?? ç?k?yor ve bunu da "Zamanla ***'l?lar?n eline geçer" gibi bir "tereddüde" ba?l?yordu.
Bu konu?maya en sert tepki Parti Meclisi üyesi S?rr? Özbek'ten geldi.
Özbek, bu yakla??m?n Evrensel ?nsan Haklar? Beyannamesi'ne, Anayasa'ya, sosyal demokrasinin özüne, CHP'nin temel ilkelerine ayk?r? oldu?unu, Genel Ba?kan Deniz Baykal'?n "Türkiye bir kan, ?rk ve din devleti de?ildir" yakla??m?na da uymad???n? söylüyordu.
Anla??lan, may?n tart??mas? sadece partiler aras?nda de?il, CHP içinde de derin bir çatla?a yol açt?. Türkiye temel sorunlar?yla yüzle?tikçe daha neler ç?kacak görece?iz

Kaynak:http://www.stratejikboyut.com/news_detail.php?id=20875

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal