* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Sevginin Kat?ks?z? (Jack London)  (Okunma sayısı 3613 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Sevginin Kat?ks?z? (Jack London)
« : 05 Temmuz 2009, 18:37:15 »
Sevginin Kat?ks?z? (Jack London)
K?TABIN ADI : Sevginin Kat?ks?z?
K?TABIN YAZARI : Jack LONDON
YAYINEV? VE ADRES? : Oda Yay?nlar? Beyo?lu / ?STANBUL
BASIM TAR?H? : Mart 1998

K?TABIN ÖZET?

Genel olarak romanlar?nda mekanlar?n? limanlardan seçen Yazar Jack London”Sevginin Kat?ks?z?” adl? roman?nda insanl???n e?lence kayna?? olan kimi zaman sevimlilikleriyle hayatlar?m?zda yer ettirdi?imiz hayvanlar?n özelliklede yazar?n sirk hayvanlar?n?n e?itimindeki zorlay?c? insanl??? tedirgin edecek derecede e?lence a?amas?na ve sevimlilik kazanmaya geçirilen sürede madalyonun arka yüzünü görmeksizin yad?rgad???m?z bir o kadar da ?a?k?nl?kla ürperdi?imiz ama bir türlü bunu görmezlikten gelmek istemememizin yazar s?n?f kavramlar?yla hayvanlar ve insanlar aras?nda ironik bir ba?lant? kurarak roman?n? zenginle?tirmi?tir. Romanda kahraman köpe?iyle do?al olarak kurdu?u ileti?im bir zaman sonra köpe?ini bir limanda kaybetmesi ve bir zaman sonra sirk hayvanlar?n?n aras?nda görmesiyle geçirdi?i zor evrenin sirk terbiyecisi aras?nda geçen mücadeleyi roman?n ortalar?na dek anlat?r. Diyologlar?n bol oldu?u ve hayvan?n hareketlerinin betimlendi?i gemideki di?er liman i?çileriyle hayvan aras?ndaki geçen sosyal ili?ki insanlar?n birbirleriyle kurdu?u sosyal ili?ki benzerlikleriyle yazar bu kar??la?t?rmay? kitab?n sonuna dek okuyucuya sunar.


 
Köpek karakterin sirk terbiyecisinden ald??? zülüm, ve i?kencenin ve eziyetin köpek üzerinde yans?mas? gerçek sahibinin kim oldu?u içgüdüsünden hayvan terbiyecisi ve izleyicilere sald?r?p kaçma a?amas?na kadar yemenin, içmenin ve sosyal ko?ullar?n rahatl???yla içgüdüleriyle davranan hayvan?n dünya üzerinde ya?ayan canl?lara dek hayvanlardan akl?n? kullanan insanlara de?in sosyal adaletsizli?in, özgürlü?ün, mutlulu?un kimin kim üzerinde sahiplik kurdu?u kavramlar? ile okuyucuyu oldukça derin dü?üncelere sevk eder. Ayr?ca para verip e?lenceye ortak olan madalyonun arka yüzünü görmek istemeyen sirk izleyicilerinin hayvanlar?n üzerindeki insan? ?a??rtacak derecede kimliklerinden s?yr?lm??, insanlar?n yapabildi?i hareketleri yapmaya ve bir anlamda insan olmaya zorlanm?? ?ekildeki hayvanlar? izlemeleri ve bu duruma olan ilgisizlikleri toplumsal olarak kaç?rd???m?z. ?nsans? kimli?imizin sirk hayvanlar?n ki gibi yitirilmesine göz yuman, bunlara çanak tutan ve görmezlikten gelen, para verip e?lencesine ortak olan içinde ya?ad???m?z hayatla yazar bir benzerlik kurar.Yüz Temel Eser Özetleri, Kitap Özetleri, Roman Özetleri, Yüz Temel Eser, Özet

?nsano?lu konfor sahibi oluncaya kadar geçirdi?i zor evrelerin do?all???n? yitirinceye kadar kendisini unutur derecede göremedi?i ayr?nt?lar?m?z?n bir zaman sonra ba??m?za ne tip belalar getirebilece?ini mutlu olaca??m dürtüsüyle mutsuzlu?a sürüklenmesi, sevece?im diye sevgisiz kalmas?, özgür olaca??m dürtüsüyle tutsak olmas? do?adan kopan ve do?aya açt??? sava?la kendini güçlü gösteren insan?n (sahibin) tamam?yla yaln?z kalmas? toplumsal olarak göz ard? etti?imiz gerçekli?imizin hayvanlar ve insanlar ironisiyle okuyucuya, yazar do?all???n? yitiren insan?n insanl??a olan tehlikesini anlat?r.

YAZAR HAKKINDA KISA B?LG?

Jack London

As?l ad? John Griffith London olan Jack London 1876?da San Francisco’da do?du. Annesi Amerikal?, babas? ise ?rlanda’l? bir serseriydi. Düzensiz bir ö?renim gördü. Bir y?l koleje, bir y?l da California Üniversitesi’ne devam etti. Denemedi?i i? kalmad?. En büyük tutkusu aç?k denizler ve uzun yollard?. Vah?etin Ça??r??? ile üne kavu?tu. 22 Kas?m 1916?da intihar etti. Kendi ya?am?ndan kaynaklanan ola?anüstü serüvenlerle dolu yap?tlar?yla ABD’nin ve dünyan?n en önemli yazarlar?ndan biri olan, ülkemizde de birçok yap?t? yay?mlanan ve çok tan?nan yazard?r. (1876-1916)

Kaynak:edebiyatforumu.com

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal