* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Hayat?n Gizli Anahtarlar?  (Okunma sayısı 3840 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Hayat?n Gizli Anahtarlar?
« : 04 Temmuz 2009, 21:27:27 »
Say?n ö?renciler, ?nsan bildi?i ?eyleri yeterli ; kendini ise her konuda yetenekli hissetti?i oranda kaybeder. ?nsano?lu ya?am?n?n her kesitinde ; her an ....
HAYATIN G?ZL? ANAHTARLARI
Say?n ö?renciler,
?nsan bildi?i ?eyleri yeterli ; kendini ise her konuda yetenekli hissetti?i oranda kaybeder. ?nsano?lu ya?am?n?n her kesitinde ; her an ; her yeni bulu?u ile kaybeder. Ve her kaybedi?te sakl? olan korku ile geli?ir. Çünkü bilim insan?n s?n?rs?z gücü yan?nda güçsüzlü?ünü ; büyüklü?ü yan?nda küçüklü?ünü ; bildi?i yan?nda bilmedi?ini ; çare bulu?taki yarat?c?l??? yan?nda çaresizli?ini ortaya koymu? ve dolay?s?yla her yeni geli?me bir sonraki geli?menin arkas?nda kalmam?za ; her yeni bulu? bir sonraki bulu?un gerisine atm??t?r. Bu geli?im zinciri içinde iki tür insan var olmu? biri zarar biri de yarar vermi?tir.

Yani sen de?erli ö?rencim bu zincirin bir halkas? olmak için mi yol al?yorsun yoksa bu zincirlerden birisinin paslanmas?na m? u?ra??yorsun... Gerçek insan?n bir hayat yemini vard?r : “Sa? elime ve sol elime yemin ederim ki , yapt?klar?mla yücelir yapmad?klar?mla ölürüm.” Bu yemini eden insanlar vard?r aram?zda...
Bilimin ?rma??nda ak?p gidiyorum
Yar? yolda köpüklü dalgalar yükseliyor
Kürekçilerin türküleri ile neyler davullar
Tam e?lencenin ortas?nda bir hüzün , çöküyor
“Gençlik ne k?sa ! Ya?lanmak ne kesin ! Ölüm ne güçlü”
WU-T?
Sen de?erli ö?rencim hiçbir zaman s?n?rlar?nla s?n?rl? kalma ... Bir ?eyden birçok ?ey almak yerine her ?eyden bir ?ey al... Küçük ve büyük her ?eyden alaca??n?z birkaç ?ey ad? ile sat?lan ve çok küçük delikleri olan hayat ele?i size zaman içerisinde hayatta öyle kolay kolay kimsenin bulamayaca?? bir güzellik biriktirir ki ; bu güzelli?i ..... ( buradan sonras?n? ancak ula?an bilir ) Merak m? ettin ?E?er cevab?n hay?r merak etmiyorum ise y?rt at bu ka??t y???nlar?n? .... çünkü mektup yanl?? adrese gelmi?tir. E?er -evet merak ettim bundan sonray?-ise i?te sana Hindistanl? bir bilim adam? olan Pankatantra’dan al?nan
1. anahtar : “ Ba?ar?ya ko?acaksan e?er onun alt? dü?man?ndan kaç : uyku , uyu?ukluk , korku , öfke , da??n?kl?k ve gevezelik. “
Hayat?n var olan ?ekline kendi hayal penceresinden kendi çizgilerinin ?ekline sokan insanlar kadar hayata bamba?ka bir pencereden bak. Sana, kendi güzelli?i ile hayata bakan bir insan örne?i verece?im. ?imdiki örnek verece?im Yogesvara isimli bir ?air. ?imdi sen de?erli ö?rencim onun bir ?iirinden bir parça ?iir okuyacaks?n. Okuduktan sonra gözlerini kapat ve akl?na gelenleri dü?ün .... dü?ün .... dü?ün ....
?imdi ba?l?yoruz! Haz?r m?s?n ?
O halde ?imdi dikkatli oku ve hemen gözlerini kapat :
“Bulutlardan bembeyaz bir kedi
?im?ek gibi dilini ç?karm??
Ve gökyüzü tepesinde
Kaymak gibi duran
Ay ?????n? yal?yor i?tahla”
Manzaray? hayalinde canland?rabildin mi? Ve bu manzaran?n sahibine aitli?ini anlayabildin mi? ??te insanlar?n ço?u evinin penceresinden bakt???nda d??ar?da ya?mur ya??yor der ve gerçekte öyledir zaten. Ama olaya kendine göreli?i kat?p ya?amak için kendini geli?tirmeyi hedeflemi? insanlara sunulan bir güzellikle Yogesvara bu güzelli?i küçük delikli ele?inin alt?ndan alm??t?r. Ama dikkat edersen kendisine hediye edilen bu hediyeyi hayal vitrininin en güzel kö?esine koymam??. Hiç görmedi?i insanlarla bile payla?ma ço?kusunu da ya?am??t?r. Yani kalk?p dünyan?n herhangi bir ülkesinden benim evime gelme imkans?zl???n? kald?rm?? ve dü?ünceleri ile binlerce insan? oldu?u kadar beni de etkilemi?tir. Bu türden güzellikleri gördükçe büyük k?skançl?k duymuyor ve ben de OLMAK istiyorum demiyorsan bo?a zaman harc?yorsun anahtar?n? da anahtarl???na takabilirsin.
“Ey beynim senin ürettiklerinle ya??yorum” cümlesini her gün sabah, ö?le ,ak?am tok karn?na söylersen bir zaman sonra göreceksin ki miden nas?l ac?k?nca doyurmak zorunda kal?yorsan beyninin de aç oldu?unu hissedecek ; doyurmak zorunda kalacak ve doyurabildi?in oranda ya?ayabilece?ini doyuramad???n oranda s?radanla?aca??n? göreceksin.
Unutma ! “Ey beynim senin ürettiklerinle ya??yorum” ( 3 x 3 )
“Ancak ya?atarak ya?arlar insanlar birbirlerini, hayat me?alesini ellerinde ta??rlar ve Devrederler birbirlerine ”

A.Vahit KOLDA?

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal