* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Atatürk Devrimleri  (Okunma sayısı 4128 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Atatürk Devrimleri
« : 05 Temmuz 2009, 13:23:38 »
Atatürk Devrimleri


Ba?ö?retmen Gazi Mustafa Kemal Kayseri'de halka Latin alfabesini tan?t?rken (20 Eylül 1928)Atatürk Devrimleri ya da Atatürk ?nk?laplar? (Kemalist Devrim, Türk Devrimi, Atatürk Reformlar?, Türkiye Cumhuriyeti Devrimi, Atatürk ?htilali vb. adlarla da an?l?r), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurba?kan? olan Mustafa Kemal Atatürk taraf?ndan öncülük edilen, TBMM'nin aç?lmas?ndan sonra 1922'de saltanat?n kald?r?lmas? ile 1933'e kadar devam eden ve sonucunda teokratik ve çok uluslu Osmanl? Devleti'nin laik,demokratik ulus devlet Türkiye'ye dönü?mesiyle sonuçlanan devrimlerin tümü. Bu devrimler toplumsal, kültürel, legal ve ekonomik bir dizi düzenlemelerdir.

1 Yap?ld?klar? alanlara göre devrimler
1.1 Siyasi alandaki devrimler
1.2 Toplumsal ve Sosyal alanda yap?lan devrimler
1.3 E?itim ve kültür alan?ndaki devrimler
1.4 Ekonomi alan?nda devrimler
1.5 Hukuksal devrimler
2 Atatürk devrimlerinin nedenleri
3 D?? ba?lant?lar
 

 Yap?ld?klar? alanlara göre devrimler  [de?i?tir]
 Siyasi alandaki devrimler  [de?i?tir]Saltanat?n Kald?r?lmas? (1 Kas?m 1922)
Ankara'n?n Ba?kent Olmas? (13 Ekim 1923)
Cumhuriyetin ?lan? (29 Ekim 1923)
Halifeli?in Kald?r?lmas? (3 Mart 1924)
Çok Partili Rejim Denemeleri (Serbest Cumhuriyet F?rkas?, Terakkiperver Halk F?rkas?, 1930)
Kad?nlara siyasi Haklar?n verilmesi (1930 Belediye - 1933 Muhtarl?k - 1934 Milletvekili)

 Toplumsal ve Sosyal alanda yap?lan devrimler  [de?i?tir]Kad?nlar?n Erkeklerle E?it Haklara Sahip Olmas?(1934)
?apka ve K?yafet Devrimi (?apka Kanunu), (25 Kas?m 1925)
Lâkap ve Unvanlar?n Kald?r?lmas? (26 Kas?m 1934)
Soyad? Kanunu (21 Haziran 1934)
Laiklik (1928)
Milletleraras? Takvim ve Saatin, Yeni Rakamlar?n Kabulü ve Ölçülerde De?i?iklik (26 Aral?k 1925 - 26 Mart 1931)
Tekke ve zaviyelerin kapat?lmas? (30 Kas?m 1925)

 E?itim ve kültür alan?ndaki devrimler  [de?i?tir]Millet Mekteplerinin Aç?lmas? (1928)
Ö?retimin Birle?tirilmesi (3 Mart 1924)
Medreselerin Kapat?lmas? (1924)
Maarif Te?kilat? Hakk?nda Kanun (1926)
Harf Devrimi (1 Kas?m 1928)
Güzel Sanatlarda Yenilikler(1928)
Türk Tarih ve Dil Kurumlar?n?n Kurulmas? (12 Nisan 1931, 12 Temmuz 1932)
Dil Devrimi
Üniversite Reformu (1933)
Üniversite Ö?reniminin Düzenlenmesi (31 May?s 1933)

 Ekonomi alan?nda devrimler  [de?i?tir]?zmir ?ktisat Kongresi (1923)
A?ar(Ö?ür) Vergisinin Kald?r?lmas? (17 ?ubat 1925)
Çiftçinin Özendirilmesi(1925)
Örnek Çiftliklerin Kurulmas? (1925)
Tar?m Kredi Kooperatifleri'nin Kurulmas? (1925)
Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
Sanayi Te?vik Kanunu (28 May?s 1927)
Toprak Reformu (1929)
I. ve II. Kalk?nma Planlar? (1933, 1937)
Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün Kurulmas? (1935)
Ticaret ve Sanayi Odalar?n?n Kurulmas? (1935)

 Hukuksal devrimler  [de?i?tir]Mecellenin Kald?r?lmas? (1924 - 1937)
Medeni Kanun (1924 - 1937)
Türk Ceza Kanunu (1926).
Yeni Anayasan?n Kabulü (1924)
Te?kilat-? esasiye Kanunu (1921)
?er'iyye Mahkemelerinin Kapat?lmas? (1924)

 Atatürk devrimlerinin nedenleri  [de?i?tir]Atatürk'e göre bu devrimlerin amac?; Türk Milletinin son as?rlarda geri kalmas?na neden olan bütün kurumlar? kald?rarak yerine milletin karakterine, ?artlara ve ça??n gereklerine uygun ve ilerlemeyi sa?layacak yeni kurumlar kurmak ve Türkiye'yi ça?da? medeniyetler seviyesine ç?kartmakt?r.
Osmanl? Devleti'nin içte ve d??ta sayg?nl???n? yitirmi?, vatanda??n sorunlar?n? çözmekten uzak hale gelmi?, ekonomisi bozulmu?tu. Büyük devletler, Osmanl? Devleti'ne verdikleri borçlar?n kar??l??? olarak, üretilen mallar?n ço?una el koymaktayd?lar.
Birbiri ard? s?ra yap?lan sava?lar ve ayaklanmalar halk? bezdirmi?, toplum düzeni bozulmu?tur. Vergiler adaletsizdi. Kanun kar??s?nda kimseye e?it davran?lm?yor ve halk gittikçe daha da fakirle?iyordu.
Osmanl? Devleti Birinci Dünya Sava??ndan da yenik ç?k?nca, ülke di?er devletlerce i?gale u?rad?. Art?k Osmanl? Devleti, fiilen çökmü?, sadece ismen varl???n? devam ettirmekteydi. Padi?ah kendi can?n?n ve taht?n?n kayg?s?na dü?mü?, i?gal devletleri ile i?birli?i içerisindeydi. Vatan?n ve milletin kurtar?lmas? gerekiyordu. Bu da ancak yeni bir devlet ve rejimi kurarak yap?labilirdi.
Atatürk ve arkada?lar? Türk milletini bu durumdan kurtarmak için Kurtulu? Sava??n? ba?latm??, Samsun'a ç?k???ndan sonra Erzurum ve Sivas Kongrelerini yaparak Anadolu'nun dört bir yan?ndan gelen temsilciler ile birlikte vatan? kurtarmak için çal??maya ba?lam??lard?r. Sonunda 23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM aç?lm?? ve yeni bir Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyeti kurulmu? oldu. Bu yeni devlet içte padi?ah hükümetine, d??ta i?galci dü?manlara kar?? büyük bir mücadele ba?latt?. Vatan topraklar? dü?mandan temizlendi. Sonra da padi?ahl?k yönetimi kald?r?ld?. Yerine, ak?lc?, gerçekçi, ilerici bir yönetim kuruldu. Atatürk'ün yapt??? devrimlerle bugünkü ça?da? Türk toplum düzeni olu?mu? oldu.Ça?da? devlet düzeninde temel al?nan esaslar ça??n ilerleyen devletlerindeki ilerlemeyi sa?layan sistemleri bir devrimle uygulayarak ça?da? uygarl?k seviyesinin üstüne ç?kmakt?r.Ba?ar?l? olmas?n?n temel sebebi de daha öneki çabalar gibi taklit ve özenti olmas? de?il ilerleyen ve ça??n ilerisindeki devletlerin nas?l ve ne ?ekilde ilerledi?ini temelde felsefik olarak inceleyen ve bunu taklit yoluyla de?il temelini kurarak dü?ünce sistemi içine yerle?tirerek ak?lc?l???n öncülü?ünde uygulamas?d?r.

Kaynak: Nutuk(Söylev)


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal