Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/uzumbaba.com/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 3889
Hamdullah Çelebi'nin Savunmas? - Kültür ve Sanat -

* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Hamdullah Çelebi'nin Savunmas?  (Okunma sayısı 8233 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Hamdullah Çelebi'nin Savunmas?
« : 06 Ekim 2009, 00:54:54 »
Hamdullah Çelebi'nin Savunmas?*

AL? BALKIZ / EVRENSEL

?smail Özmen ile Yunus Koçak’?n haz?rlad?klar?, “Hamdullah Çelebi’nin Savunmas?” adl? kitap, Padi?ah 2.Mahmut döneminde, Yeniçeri Oca??’n?n la?vedilmesi (1826) ve sonras?ndaki olaylar? konu ediniyor.

2. Mahmut; Mevlevî, Nak?ibendi, Celvetî, Sadî, Kadrî vs. ehli sünnet ve cemaat tarikatlar?n ?eyhlerinden olu?an bir kurul kurarak (ki bunlar?n ?ikayetleri üzerinedir), Alevi-Bekta?ileri namaz k?lmad?klar?, oruç tutmad?klar?, dolay?s?yla “?slaml?ktan uzakla?t?klar?” gerekçesiyle; Sancak Beylerine ilçe kaza merkezlerindeki kad?lara emirname (Ferman) yollar: ?er’iat? ?slam Mahkemeli Kurum. (Günümüzdeki s?k?yönetim-ola?anüstü dönem mahkemeleri gibi.) ?eriat?n gere?i olarak, bütün Bekta?i tekkelerini y?k?n, yok edin, postni?in ve Baba Dedeleri, Dervi?leri, ayr?ca Hac? Bekta? Dergah? Çelebisi ?eyh M. Hamdullah’? ve Dergah?n Mütevelli heyetini olu?turan ki?ileri idam edin. Asla tereddüt etmeyin. Bütün Bekta?i tekkelerini silin. Bu dinsiz toplulu?u yok edin. Dinin de emri budur. Temizleyin, tepeleyin, defterlerini dürün. Mallar?n?, mülklerini al?n Beytül mala (Hazine) kat?n. (12 Eylül’de D?SK ve di?er kurumlar?n mallar?na, binalar?na el konuldu?u gibi)...

Ferman, ?eyhülislâm Mevlana Muhammed Tahir’den al?nan fetvalarla da desteklenmektedir.

- “…?eylik eden ve ya?ayanlar zalimlik edip, içki içip günah i?leseler, ars?zl?k etseler, ?slam padi?ah?n?n bunlar?n tümünü ba?ka yerlere göndermesi (sürgün) uygun olur mu?”

- “Elbette olur.”

- “…Tekke, zaviye, dergah mütevellisinin idam edilmesi, dini ?slam ?eriat?m?za göre caiz olur mu?…”

- “Elbette olur.”

- “Rafizi ve Allah tan?maz bu topluluklar için ?eriat kanunlar?na göre idamla cezaland?r?lmalar? uygun olur mu?”

- “Elbette olur.”

(Kenan Evren’in zaman?nda ?eyhülislam yoktu ama miting meydanlar?nda eline al?p sallad???, zaman zaman aç?p içinden ayetler okudu?u Kuran-? Kerim vard?.)

Temel amaç, Yeniçeri Oca??’n?n kapat?lmas?d?r.

K??lalar? ate?e verilir.

6 bin Yeniçeri öldürülür, Zabin’i sürgün edilir. Belgrad Ormanlar?’na s???nanlar? ate? beklemektedir. Orman ku?at?l?r, dört bir yandan ate?e verilir. Binlercesi yanarak ölür. (Mad?mak’ta da böyle olmu?tu. Ku?atma-ate?-35 can...) Bu katliamda 3 bin 500’den fazla medrese talebesi de görev al?r. Cevdet Pa?a’n?n “Yobazlar” diye niteledi?i bu talebeler, “pençeli, yürekli, imanl? gençlerdir; ba?lar?nda da hocalar? vard?r”.

Yeniçerilerin de defteri dürülünce s?ra ba?ta ?stanbul olmak üzere Anadolu, Trakya, M?s?r, Suriye, Arabistan, Bulgaristan, Yunanistan, Girit, Arnavutluk, Romanya, Macaristan ve Yugoslavya’daki Alevi-Bekta?i Dergah?, Tekke, Zaviye ve Hankahlar?na gelir. 6679 adet mekan-mekan yak?l?p yok edilir. Mütevellileri, mensuplar?, gönüllüleri ya idam edilir, ya hapse at?l?r (Köstence, E?riboz, ?stanbul, Had?m, Kütahya hapishaneleri), ya da sürgün edilirler.

Bugün bunlar?n içerisinde Alevilerce ziyaret edilen, kurban kesilen, törenler düzenlenen, dergahlar ve türbeler de vard?r. Antalya-Abdal Musa, Hac?bekta?-Bal?m Sultan, ?mranl?-Cö?ü Baba, Divri?i-Garip Musa, Bursa-Geyikli Baba, Budape?te-Gülbaba, ?zmir-Hamza Baba, K?r?kkale-Hasan Dede, Ankara-Hüseyin Gazi, Antalya-Kafi Baba, Çorum-Karadonlu Can Baba, Tokat-Keçeci Baba, Gümü?hac?köy-Pir Ali Bircivan, Merzifon-Piri Baba, Hac?bekta?-Sersem Ali Baba, Divri?i-Seyid Garip Musa, Eski?ehir-Seyit Battal Gazi, Seydi?ehir-Sultan ?ucaeddin Veli, Mecitözü-Teslim Abdal, Çam??h?-Hüseyin Abdal, Tokat-Hubyar Sultan, Sivas-Masumlar Tekkesi gibi...

?stanbul’da ise Rumeli Hisar?’ndaki ?ehitlik, Öküz Liman?, Karaa?aç (Bugün AKP ?stanbul il binas? bu tekke arazisi üzerine in?a edilmi?tir) Yedikule, Sütlüce, Eyüp, Üsküdar, Merdivenköy, Çaml?ca dergahlar? yerle bir edilir.

Yerle bir edilmeyen dergahlara ise Mevlevi, Nak?ibendi, Celveti, Kadri ?eyhler atan?r.

Kimi dergah yöneticileri ise tövbeye davet edilir. Tövbe edip dönenler Sünni tarikatlardan birine geçerek yerlerini korurlar.

Aradan geçen bunca y?la kar??n, sormak gerekmez mi?..

Sahi, de?i?en nedir?..

* Hamdullah Çelebi’nin Savunmas?, ?smail Özmen-Yunus Koçak, 2. Bask?, Ekim 2008, Ankara.

EVRENSEL - 02.10.2009

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal