Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/uzumbaba.com/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 3889
Art?k Michael Jackson Var! - Kültür ve Sanat -

* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Art?k Michael Jackson Var!  (Okunma sayısı 4323 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Art?k Michael Jackson Var!
« : 04 Eylül 2009, 21:41:20 »
Art?k Michael Jackson Var!

Serkan Boyac?o?lu
(08.07.2009)


“Elvis'ten önce, hiçbir ?ey ama hiçbir ?ey yoktu.”                                           
                                                                        John Lennon

         
Leonard Cohen 1992 tarihli The Future albümünde yer alan Waiting for the Miracle adl? ?ark?s?nda “?kinci dünya sava??n?n sona ermesinden beri böyle mutlu olmam??t?m.” der. Michael Jackson’?n ölüm haberiyle birlikte dünya yüzeyinde pek çok müziksever ?imdi tam tersi hislere sahip; ya?? biraz büyük olanlar Elvis Presley ve John Lennon, orta ya?lardakiler ve gençler Freddie Mercury ve Kurt Cobain’in ölümünden beri böyle üzülmemi?tim diyorlar. Peki, kendisi olmay?-muhtemelen bir sanatç?n?n yarat?c?l?k ve de?i?im içgüdüleriyle-ne ruhen ne de bedenen kabullenebilmi?, sürekli bir mükemmellik tutkusunun pe?inde dolan?yormu? izlenimi veren bu adam? çok farkl? kültürlerden, farkl? ya? gruplar?ndan insanlar neden bu kadar sevmi?ti? Bu yönüyle Michael Jackson biraz futbol oyununu and?r?yor. Nas?l ki bir futbol maç?nda tribünlerde co?kuyla tezahürat edenler aras?nda her sosyal gruptan insan bulunur,  Jackson’?n stadyum konserlerinde dans eden on binler için de ayn?s? geçerli olmal?.  Simon Kuper’in çok bilinen kitab?na* gönderme yaparak söyleyecek olursak belli ki onu tahminimizden çok daha fazla sevmi?iz ve Michael Jackson asla sadece Michael Jackson olmam?? bizler için. Evet, müzik dünyas?n?n futbolu gibidir Jackson. Herhangi bir k?tada herhangi bir ülkenin herhangi bir ?ehrinde herhangi bir çocu?a, gence, yeti?kine bir top verin, kendini dünyan?n en iyi futbolcusu yerine koyup dizinde sektirmeye ba?lamas? muhtemeldir. Ayn?s? Michael Jackson’?n müzi?i için de söylenebilir. Dünya yüzeyinde ?rk?, dini, dili ne olursa olsun birine onun video kliplerini izletin, ?ark?dan hazzetmese dahi verece?i tepki  “Vay be! Ne de güzel dans ediyor.” benzeri bir ?ey olacakt?r. Neil Armstrong Ay’a ayak basan ilk insand? ama Michael Jackson’?n yapt??? Moon Walk dans? kitleler için daha ilgi çekiciydi. Ya internet sitelerinde ölümü ard?ndan yap?lan yorumlara ne demeli? New Jersey’den üzüntüsünü bildiren birisinin notunun hemen alt?nda Yozgat’tan bir ba?kas? Michael Jackson’?n huzur içinde yatmas?n? diliyor.  ?nsan dü?ünüyor; Yozgat neresi, New Jersey neresi? Onunla ilgili ba?ka bir nokta ise daha önceki celebrity ölümlerinde gördü?ümüz “kör ölür badem gözlü olur”un ötesinde bir durumla kar?? kar??ya oldu?umuz gerçe?i. Bu kadar büyük bir sevginin sadece ölümü sonras? hayranlar?nca yap?lan abart?l? davran??larla aç?klanabilmesi çok mümkün görünmüyor. Kendi aç?mdan bu çok net: Kötü bir tesadüf olacak, Jackson ölmeden sadece bir gün önce biraz nostalji yapmak amac?yla baz? ?ark?lar?n?-taa kaç zaman sonra-dinlemi? ve onun müzik dünyas?ndaki önemi ve gösteri anlay???na getirdi?i yenilikler üzerine kafa yormu?tum. O sebepten ba?tan söyleyeyim, ölen ki?i ‘kör’ de?ildi ve bu yaz? badem göz ihtiva etmez. Çevremde müzikle ilgilenen insanlar hangi türden kimi dinlerlerse dinlesinler üstüne bir de Michael Jackson’? takip ediyorlar gibiydiler.  Müzi?e ve dansa bak???m?zda onun yeri ayr?yd? ama tam da bu noktada “Nas?lsa onu herkes dinliyor ve seviyor, ben ba?ka bir ?eyler ke?fedeyim.” anlay??? hâkimdi.  Bir anlamda popüler olan herhangi bir müzisyeni dinlemenin ay?planabilece?i endi?esini gizliyorduk içimizde. Bunun nedenini Michael Jackson’?n ayn? anda bu kadar iyi, bu kadar kolay ula??labilir ve anla??labilir olmas?nda aramak laz?m biraz. Hani bir laf vard?r: “Gerçek olmak için çok iyi.”  diye, sanki Jackson tam da bunu kar??l?yordu. Tüm di?er imaj yaratma çabalar?n?n tersine hepimizin imaj?n? çizen ki?i Michael Jackson’d? ki böyle yaparak bizi ba?ka müzisyenleri ke?fetmeye zorluyordu. Zaman zaman tanr?yla kar??la?t?r?lan bu adam gerçekten ya?am tarz?, müthi? yetene?i, sürekli kendini yenilemesi ve bitmek bilmeyen enerjisiyle bize ölümsüzlü?ü an?msat?yordu. Ani ölümüyle ise kaç?n?lmaz sonumuza vurgu yapt?. Asl?nda ?u aç?dan bakarsak, Jackson verdi?i stadyum konserleri sayesinde tam yirmi milyon insan?n gördü?ü birisi. (Rakamda hata olabilir, hat?rlad???m kadar?yla yazd?m) Bu da soka?a ç?kt???m?zda her üç yüz ki?iden birinin onu görmü? oldu?unu söylüyor. Tanr?yla kar??la?t???n? söyleyenlerin say?s? henüz bu kadar çok de?il diye biliyorum.  Jackson müzisyenli?i ve dansç?l???n?n yan? s?ra felsefi bir kap? aralad? giderayak. Popüler kültür üzerinden insan derin dü?üncelere dalamaz m?, dalar elbet. Az önce bahsetti?imiz konuya dönersek; pek çok insan, “O bile öldüyse bir gün ben de gidece?im bu dünyadan.” diyerek Tolstoy’un me?hur roman karakteri ?van ?lyiç gibi hayata ölümün s?n?r?ndan bakt?lar bir anl???na.
Bu yaz?n?n bir k?sm?n? 2 Temmuz günü yaz?yorum. Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu ve Hasret Gültekin’in 2 Temmuz 1993 günü katledili?inin üzerinden tam on alt? y?l geçmi?. Bu tarihten çok de?il sadece 2.5 ay kadar sonra, 23 Eylül 1993’te Michael Jackson ?stanbul’da bir konser verdi. “Acaba birisi o günlerde Michael gibi bir müzik adam?na geldi?i ülkede müzisyenlerin yak?larak öldürüldü?ünü anlatt?ysa nas?l hissetmi? olabilir?” diye dü?ünmeden edemiyor insan. Michael Jackson’?n ayn? dönemde,  “Dangerous” turnesi kapsam?nda verdi?i konserlerden birisi de ?ili’nin ba?kenti Santiago’da Estadio Nacional de Chile stad?ndayd?. Jackson’?n Sivas katliam?n?’nda öldürülen müzisyenleri veya ?ilili devrimci ?ark?c? Victor Jara’n?n Santiago’daki bir ba?ka stadyumda** 1973 y?l?n?n 15 Eylülü’nde Pinochet rejimi taraf?ndan öldürülü?ünü duyup duymad???n? bilemeyiz elbet. Zaten Jackson, Victor Jara ya da John Lennon olman?n çok uza??ndayd?. Kald? ki bu çok farkl? üç isim aras?nda siyasi bir kar??la?t?rma yapman?n pek manas? yok.  Fakat Jackson Heal the World** * diye bir ?ark? yaz?yorsa dünyan?n hasta bir yer oldu?unun pek tabii fark?ndayd?.  They don’t care about us**** demek için gitti?i Rio de Janeiro’da üçüncü dünyadaki yoksullu?u, y?k?m?, zulmü görüyor, karde?i Janet ile birlikte seslendirdi?i Scream adl? ?ark?s?nda, televizyonu açt???nda kar??s?na ç?kan adaletsizliklerden midesinin buland???ndan bahsediyordu. Gelmi? geçmi? en büyük entertainerlardan birisiydi ama Michael Jackson elli y?l?n? sadece insanlar? e?lendirmek için harcamad?.
Biraz da ?u çocuk tacizi olaylar?na de?inmekte fayda var. Zaten mahkeme taraf?ndan suçsuz bulunmu?tu ama benim de aralar?nda oldu?um milyonlarca insan onun böyle bir ?ey yapaca??na ihtimal vermemi? olacak ki ölümünün ard?ndan böylesi bir sevgi gösterisi ortaya ç?kt?. Kald? ki Little Susie gibi bir ?ark? yapabilmi? bir insan?n bu olup biteni hak etmedi?ini görmek çok zor de?ildi. Michael Jackson’?n çok konu?ulan bir di?er yönü görüntüsünü sürekli de?i?tirmesiydi. Derisinin giderek aç?lan renginin nadir görülen bir cilt sorunundan kaynakland??? söylendi. Hayranlar? onun teninin renginden utanma gibi bir sorunu yoktu dese de Jackson hakk?nda emin olamad???m konulardan biri bu siyahî adam?n cilt rengini bir tak?m operasyonlarla açt?r?rken mi hastal??a yakaland???, yoksa cildinin bu bahsedilen hastal?k dolay?s?yla m? giderek beyazla?t???d?r. Cevab?n hangisi oldu?unun pek bir önemi yok ama genel olarak (sadece cilt rengindeki de?i?imle s?n?rland?rmayal?m) ortada gösteri toplumunun isteklerine göre sürekli yap?land?r?lm?? bir farkl?la?ma çabas? oldu?u a?ikâr.  Jackson isterse derisinin rengiyle bilinçli ?ekilde oynam??, burnunun biçimini bilmem kaç?nc? kere de?i?tirmi? olsun bunlar hiçbirimizi ilgilendirmez. Sar???n s?fat? alabilmek u?runa simsiyah saçlar?n? platin rengine boyatanlarla ya da di?lerini yapt?ran,  bel çevresindeki ya?lar?n? ald?ran insanlarla dolu bir dünyada ki örnekleri çe?itlendirebiliriz. Ba?kalar?n?n de?i?me çabalar?na, onaylamasan?z bile sayg? duyman?z gerekir.
?zmir Fuar?’nda kar??ma ç?km??t? ilk olarak Michael Jackson. Oras? bir zamanlar gerçekten ?zmir Fuar? iken kapal? devre bir televizyonda görmü?tüm Thriller ?ark?s?n?n dillere destan klibini.  Bir 12 Eylül gecesi bir çocuk için Thriller izlemek biraz ürperticiydi. Daha sonra ad?n? duyaca??m Erdal Eren’in ba??na gelenleri ö?rendi?imde ise çok daha ürperecektim. Ke?ke 23 Eylül 1993’te ?nönü Stad?’nda Jackson ?ark?lar?yla dans eden o kalabal?k aras?nda yer alabilseydi Erdal Eren.  Thriller albümü piyasaya 30 Kas?m 1982 tarihinde ç?km??. Bu albüm günümüze dek tüm zamanlar?n en çok satan albümü olma özelli?ini korudu. 1982 Anayasas? 18 Ekim 1982 tarihinde yürürlü?e girdi ve günümüze kadar yerini daha özgürlükçü bir anayasaya b?rakmad?. Jackson 1987 y?l?nda Bad albümünü ç?kar?r. Tam tarihi, 31 A?ustos 1987. Bundan bir hafta sonra 6 Eylül 1987 günü Türkiye’de bir referandum yap?l?r ve 12 Eylül döneminin siyasi yasakl? politikac?lar?na meclis yolu aç?l?r. Seksenlerin en popüler insan?ndan bahsediyoruz. Onun yapt?klar?n?n bizim burada ya?ad?klar?m?zla böyle ilginç kesi?meleri olmu?. ?imdi o yok ama ülke gündeminde hala darbe haberleri dola??yor.  26 Kas?m 1991’de sanatç?n?n Dangerous albümü ç?kar. Çok de?il bundan sadece iki gün önce 24 Kas?m 1991’de bir ba?ka müzik devi Freddie Mercury hayata gözlerini yummu?tur oysa. Tehlikeli bir y?ld?r 1991 ve daha ilk ay?ndan itibaren Körfez’de kara bulutlar dola?maya ve Ba?dat’a hava sald?r?s? düzenlenmeye ba?lanm??t?r. Bizde ise müzi?in de?il ama futbolun taçs?z kral? Metin Oktay aram?zdan ayr?lm??t?r 1991 Eylül’ünde.
Jackson’un Heal the World parças?ndan bahsetmi?tik. Bu ayn? zamanda onun kurdu?u bir vakf?n ismi. K?saca bahsedecek olursak insan nesli için daha ya?anabilir bir dünya amaçl?yorlar. Göründü?ünden çok daha sosyal birisiyle kar?? kar??yayd?k asl?nda y?llarca.  Ne yaz?k ki bu vak?f medyada onun burun ameliyatlar? kadar yer almad?. Her gerçek sanatç? gibi kar?? kar??ya oldu?u dünyayla görmek istedi?i dünya aras?nda uçurumlar vard? Jackson’?n. Bunu ?ark? sözlerinden takip etmek çok zor de?il. Laf? fazla uzatmayal?m dünya müthi? bir yetene?i çok erken kaybetti. ?imdi seksenleri bitirdi?inden bahsedilen bu olayda Michael Jackson’un kald?r?ld??? hastanenin ad?n? Ronald Reagan’dan alm?? olmas?n? bir ba?ka not olarak tarihe dü?tükten sonra ?öyle demeliyiz: Elvis’ten önce hiçbir ?ey olmayabilir ama Elvis’ten sonra bir Michael Jackson vard?, kafam?za geç dank etti ama bunu art?k çok iyi biliyoruz.
 
*      Futbol asla sadece futbol de?ildir.
 
**    Estadio Chile.
 
***  Dünyay? iyile?tir.
 
**** Bize ald?rm?yorlar.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal