GÜNDEME GENEL BAKI? => Kültür ve Sanat => Konuyu başlatan: yusuf eryigit - 15 Kasım 2011, 23:11:06

Başlık: Kara delik ve korkular
Gönderen: yusuf eryigit - 15 Kasım 2011, 23:11:06
Son günlerde dünya çap?nda ya?anan olaylar insan o?lunu dumura u?ratm?? durumda.
Bir tarafta do?al felaketler,di?er tarafta ekonomik kriz.
Sanki her ülke kendi k?yametini ya??yor.
Burada çok önemli bir ?ey ya?anacak,ruhsal boyutta geli?ip kemale ermi? insanlar bu krizleri daha rahat atlatacaklar.
Çünkü bunlar ne olacaksa o olacak zaten diyenler.
Her türlü felaketler bunun içine girer.
Birde korkup pani?e kap?lanlar varki bunlar?n i?i zor i?te.
Bunlardan birinciler korkuyu yenme psikolojisini bedensel yap?da hücrelerine kadar aksettirmi? olanlard?r çünkü bu i? ben korkmuyorum demekle olmuyor.
?llaki ya?ay?p hazmetmi? olman gerek.
?kincilerse daha çok medya pe?inden ko?anlard?r.
Bunlar tv,lerdeki tart??malar? gerçek san?p ona göre tav?r almaktalar.
Oysaki tv,lerde konu?anlar günü geçi?tirmeye yönelik konu?malar? kar??l??? pay alan müflislerden olu?uyor.
Yani adam ben deprem uzman?y?m diyor fakat zaman? kavrayam?yor.
Bundan dolay?da her kanalda ayn? laflar ediliyor.
Demekki biz insano?lu bir bo?lukta gerçeklerden bu konu?mac?lar vas?tas?yla uzak tutulmaya çal???l?yoruz.
2012 ye giden yolda al??t?rma erken ba?lad?,yani o korkunç olaylar tepemize çöktü?ünde yüreklerin çatlamamas? için bir nevi öncü tatbikatlar.
Oysaki insanlara gerçekten bir ?eyler anlat?lsa psikolojik olarak daha bir rahatl??a girilecek.
??te burada giriyoruz yol ayr?m?na, ya her gün tv,lerde anlat?lan yalanlarla zaman? katlayaca??z,yada gerçeklerle kesin bir yüzle?meye gidilecek.
Ben kendi çap?mda geni? bir çevreye ula?ma olana??m olmad??? için en az?ndan bu yaz?y? okuyanlara ?unu söyleyebilirim.
Zamanda olanlar? de?i?ime sokacak güç insanda yok.
?nsana bu güç hiç bir zaman verilmedi ve verilmezde.
?nsano?lu sadece elindeki program? uygulamakla yükümlüdür.
Ne yaz?k,ki insano?lu bu programdaki olumsuzluklar? anlamad??? için bunlar? günaha yorumlamakta.
Bundan dolay?da olan felaketleri Tanr?n?n kendisine verdi?i bir ceza olarak alg?l?yor.
Oysaki hiçbir boyutta kötü ve yaramaz insan yoktur, sadece de?i?ik boyutta geli?mi?lik vard?r.
Kötü ve yaramaz gibi görülenler sadece bir roldür ve oyuncu bunu oynamakla yükümlüdür.
Ki?i e?er buna inan?rsa kötü bir insan olmad???n?da görecektir.
??te o zaman korkuyu yenip as?l özüyle bir birle?ime gidecektir.
Bunun ötesinde bizler varolan gerçeklerle yüzle?ip olanlar? anlayabilirsek görülecekki  as?l olanlar sahneye inmekte gecikmeyecek.
E?er korkuya kap?l?p paniklenirse as?l olanlarla asla yüzle?emeyece?iz ve yalanlar içerisinde yine ayn? yere varaca??z.
??te burada derimki tv,lerde konu?anlar? dinleyin fakat bunu birde kendi beyin süzgecinizden geçiriniz.
Zaman ötesinde o konu?mac?lar?n patronlarla yap?lm?? bir anla?mas? vard?r,patron o adam? onun için tv,sine ç?kar?yor.
Her patronunda ya?ama geçirmekle yükümlü oldu?u bir program? vard?r,bu program ba?kalar?n?n can?na okusa bile bu patron için bir ?ey ifade etmez.
Bundan dolay? hep bo? konu?anlar gündemde tutuluyor çünkü program ya?ama geçecek.
Burada s?radan gariban bir insan?n bu i?ten alaca?? bir ?ey yoktur,bundan dolay?da fatura kendisine kesilecek korkusuna asla girmemesi gerekir.
Yani korku toplumunu yaratan medyan?n kendisidir.
Ölümlüler diyar?ndan gelen insano?lu yine ayn? yere dönü? yapacakt?r,burada ölümlü olan eski elbiseler gibi y?pranan bedensel yap?lard?r.
Ruhsal bazda ise bir gençle?me,bir dinlenmi?lik söz konusudur.
Buradan ç?kacak olan dinamik haf?za ve bellekler yeni toplumsal düzenler olu?turacakt?r.
Bu ba?lamda iki kitap yaz?p topluma sunduk fakat okunup anla??lmas? hayli zaman alacakt?r.
Bir nedenide evrensel boyutta ya?am mücadelesi veren negatif enerjinin panzehiri olan bu kitaplar onlar aç?s?ndan engellendi?i sürece karlar?na kar katacaklar.
Her ortamda negatif enerjiyi yok edecek kara delikler vard?r,bu kara delik insan bedenlerine bile denk gelebilir.
Kara deliklerin görevi eskiyip yok olmaya yüz tutan her ?eyi yutmas?d?r.
Burada toplumu etkileyen negatif enerjide kendisini yaratanla birlikte bu deli?e dü?ecektir.
Fakat dü?meden önce önümüze sürekli engeller ç?karacakt?r.
Bizde bu engelleri a?arak ula?aca??z menzile.
 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal