GÜNDEME GENEL BAKI? => Kültür ve Sanat => Konuyu başlatan: SevaL_24 - 06 Ekim 2009, 00:57:23

Başlık: Devlet Tiyatrosu'nda 'Kerbela' Aç?l?m?
Gönderen: SevaL_24 - 06 Ekim 2009, 00:57:23
(http://www.alevihaberajansi.com/images/stories/haber/kerbela_tiyatro1.jpg)

Devlet Tiyatrosu'nda 'Kerbela' aç?l?m?

Kerbela olaylar?n? anlatan oyun yeni sezonda Ankara'da sahne al?yor. Gül, Erdo?an ve Ba?bu? galaya davet edilecek

Devlet Tiyatrolar?'n?n 1 Ekim'de "perde" diyecek olan sahnelerdeki repertuar?na Alevi aç?l?m? damgas?n? vuruyor. Ankara Devlet Tiyatrosu ?ii ve Alevi inan???n?n bel kemi?ini olu?turan 'Kerbela' vakas?n? seyirciyle bulu?turuyor. Kerbela, 90 ki?ilik oyuncu kadrosu, 12 ki?ilik orkestras?, korosu ve otantik müzikleri, dönemin k?yafetleri ve silahlar? ile perde diyecek. Oyun için ba?ta Cumhurba?kan? Abdullah Gül olmak üzere Ba?bakan Tayyip Erdo?an ve Genelkurmay Ba?kan? Org. ?lker Ba?bu?'a davetiyeler gönderilece?i belirtildi. 15 Ekim'de protokol için özel bir gala düzenlenecek. Kerbela oyununun ilk sahnesi Hz. Ali'nin öldürülmesi ile ba?l?yor. Oyunda sava? sahneleri, Hz. Hüseyin ve sevenlerinin direni? öyküsü anlat?lacak. Hz. Muhammed'in, "Ehlibeytime dokunma" mesaj? oyunun en çarp?c? bölümlerinden. 12 saatlik provalarla 1 Ekim'e haz?rlanan 'Kerbela', Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Çay Yolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde sergilenecek. Yunus Emre Büyük Ödülü'nün sahibi Ali Berktay taraf?ndan 1996'da yaz?lan 'Kerbela' oyunu üzerinde titiz bir çal??ma yürütüldü. Tiyatro profesörü diye adland?r?lan Metin And'?n ara?t?rmalar?, bu konuda yabanc? dillere çevrilen 'taziye' metinleri ve yabanc? ara?t?rmac?lar?n kitaplar?, Kerbela ile ilgili efsane ya da mitolojik eserler, tarihi bilgiler, ?ranl? Faruk Gaffar ile görü?meler yap?ld?.

(http://www.alevihaberajansi.com/images/stories/haber/kerbela_tiyatro2.jpg)

'ALEV? DEDELER? METN? OKUDU'

Oyunun yönetmeni Ay?e Emel Mesci, SABAH'a, "?slam tarihi gerçekli?i içerisinde, ho?görü, sevgiyi anlat?yor. Kin ve öfkenin insanlar? nereye kadar ötürece?ine i?aret ediyor. ?ktidar h?rs?n?n y?k?c? oldu?una dikkat çekiliyor. Sevgi ve karde?lik duygusunun yerini hiçbir ?eyin alamayaca?? vurgulan?yor" dedi. Mesci, Hz. Hüseyin'i "O dönemin devrimcisi, ho?görülü bir devrimci. Büyük bir direni?çi" diye tan?ml?yor. Oyun yazar? Ali Berktay ise "En ufak hatay? kald?racak bir ayr?nt?y? göz ard? etmemek gerekiyordu. Bunu yapt?k. Üzerinde çok çal??t?k. En son halini Alevi dedelere okuttum. Kerbela korkunç bir olay. Hz. Hüseyin'in öldürülmesinden sonra bir dönüm noktas? oldu?unu vurgulamaya çal??t?k. Gerçekten çok etkileyici" dedi.

'B?Z DE AÇILIM YAPALIM'

?ark?c? ?ivan Perver, demokratik aç?l?m sürecinde, "Kürtlerin de bir aç?l?m haz?rlamas? gerekti?ini" söyledi. Londra'da sahne olan sanatç?, kendisini dinlemeye gelenlere hitaben, "Meseleyi biz geni?letmeliyiz. Kürtlerin de bir aç?l?m haz?rlamas? gerekiyor. Ulusal bir birlik yaratmak gerekiyor" diye konu?tu. ?ivan Perver Kürtçe ba?lad??? konu?mas?na, salondaki ço?unluk taraf?ndan anla??lmay?nca Türkçe devam etti. 'Dilimiz elden giderse yok oluruz' dedi.

SABAH - Hülya KARABA?LI - 29.09.2009

Devlet Tiyatrosu’nda ‘Kerbela’

Devlet tiyatrolar?nda Kürtçe aç?l?m?ndan sonra ?imdi de Kerbela aç?l?m? gündemde. 1 Ekim’de yeni sezon için perdelerini açacak olan Ankara Devlet Tiyatrosu ?ii ve Alevi inan???n?n bel kemi?ini olu?turan ‘Kerbela’ vakas?n? i?leyecek. Kerbela, 90 ki?ilik oyuncu kadrosu, 12 ki?ilik orkestras?, korosu ve otantik müzikleri, dönemin k?yafetleri ve silahlar? ile sahnelenecek. Oyun için ba?ta Cumhurba?kan? Abdullah Gül olmak üzere Ba?bakan Tayyip Erdo?an ve Genelkurmay Ba?kan? Org. ?lker Ba?bu?’a davetiyeler gönderilece?i belirtildi. 15 Ekim’de protokol için özel bir gala düzenlenecek. 12 saatlik provalarla 1 Ekim’e haz?rlanan ‘Kerbela’, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Çay Yolu Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde sergilenecek. Kerbela oyununu Yunus Emre Büyük Ödülü’nün sahibi Ali Berktay 1996’da yazd?.

EVRENSEL - (KÜLTÜR SERV?S?) - 30.09.2009

Ankara'da Perdeler "Kerbela" ile Aç?l?yor
Ankara Devlet Tiyatrosu yeni sezonda, 7'si yeni 18 de?i?ik oyunla Ekim ay? boyunca 195 temsil verecek. ADT perdelerini, Ali Berktay'?n yazd??? ve Ay?e Emel Mesci'nin yönetmenli?ini yapt??? "Kerbela" adl? oyunun dünya prömiyeri ile 1 Ekim Per?embe günü açacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 2009-2010 repertuar?nda; dünyada ilk kez sahnelenecek oyunlar?n yan?s?ra yazarlar?n ilk kez seyirci kar??s?na ç?kacak eserleri de yer al?yor. Bu oyunlardan, "Kerbela", "Hünkar ile Mimar", "Anam Bac?m Avrad?m", "Gizler Çar??s?", "Geç Kalanlar" ve "Krem Karamel" dünyada ilk kez; "Isl?kç?" ise Devlet Tiyatrolar?'nda ilk kez ADT taraf?ndan sahnelenecek. ADT, Ekim ay? boyunca, 7'si yeni 18 de?i?ik oyunla 195 temsil verecek. Tiyatro sezonun ilk temsilini ise Ali Berktay'?n yazd??? ve Ay?e Emel Mesci'nin yönetmenli?ini yapt??? "Kerbela" adl? oyunun dünya prömiyeri ile1 Ekim'de yapacak.

Oyun, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde 2-17 Ekim tarihleri aras?nda da temsil edilecek. Dekor tasar?m? Murat Gülmez'e, giysi tasar?m? Hale Eren'e, ???k tasar?m? Ersen Tunççekiç'e, müzi?i Tahsin ?ncirci ve dans düzeni Ay?e Emel Mesci'ye ait oyunda; Alpay Ulusoy, Alper Tazeba?, Aysel Çakar Kara, Cüneyt Arif Soysalan, Çetin Azer Aras, Erdinç Gülener, Ersin Ayhan, Gül Gökçe, Kurtulu? ?akira?ao?lu, Leyla Gülener, Nihat Hakan Güney, Nurtekin Odaba??, Osman Nuri Ercan, Oya Odaba??, Ötüken Hürmüzlü, Rengin Samurçay, Selçuk Özdo?an, Serdar Kayaokay, Umut Karada? ve Volkan Benli rol al?yor.

Haberx.com - (ANKA) - 29.09.2009
Başlık: Ynt: Devlet Tiyatrosu'nda 'Kerbela' Aç?l?m?
Gönderen: SevaL_24 - 06 Ekim 2009, 15:58:48
Bu ho?görü nefretle alevi diye insanlar?n ellerini do?rayanlara da anlat?lmal? bence !

Ho?görü'ye birilerinin daha fazla ihtiyac? var çünkü.

Gelelim oyuna davet edilen ki?ilere.Kerbela'y? hakk?yla anlamak için o zamana dönü?ler yapmak gereklidir.Bir yudum suya muhtaç kalman?n ne demek oldu?unu bilmeyenlerin kerbala'dan kendilerine do?rusal yönde pay ç?karmalar?n? beklememek gerek.

Gidilmesi gereken bir oyun.Kerbela dan önce  Yang?n Yeri Mara? ve Sivas93 tiyatrolar?'n? izlemi?tim.Tek kelimeyle muhte?emlerdi.?nsan'?n izlerken tüylerini diken diken yap?yor o etki.Kaç?r?lmamas? gereken 2 önemli oyundu bunlarda.Dostlar ve Canlar tiyatrosu'nun düzenledi?i oyunlar'd?.

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal