GÜNDEME GENEL BAKI? => Ekonomi Bölümü => Konuyu başlatan: SevaL_24 - 27 Temmuz 2009, 11:21:12

Başlık: "Ekonomi ßu Y?l Yüzde 5,6 Küçülecek"
Gönderen: SevaL_24 - 27 Temmuz 2009, 11:21:12
"Ekonomi bu y?l yüzde 5,6 küçülecek"

The Economist dergisi, Türk ekonomisinin 2009 y?l?ndaki daralma tahminini yüzde 5.6'ya ç?kartt?. Böylece Türkiye, bu y?l en çok küçülmesi beklenen ülkeler aras?nda bulunuyor.

ANKA

(http://www.cumhuriyet.com.tr/medya.php?mn=1861)

Londra- Türkiye'nin bu y?l en çok daralacak ülkelerin aras?nda bulundu?u bildirildi. The Economist dergisi, Türkiye'deki GSYH'n?n 2009 y?l?ndaki küçülme tahminini yüzde 5.6'ya ç?kartt?.

Prestijli The Economist dergisi, son say?s?nda Türkiye'de GSYH'n?n bu y?lki küçülme tahminini yüzde 5.6'ya yükseltti. Böylece Türkiye 42 ülke aras?nda bu y?l en çok küçülecek 8. ülke oldu.

?ngiliz dergisi, 9 Ocak'ta yapt??? tahminde, Türk ekonomisinin bu y?l yüzde 2.5 büyüyece?ini hesaplam?? ancak daha sonra tahminlerini giderek a?a?? çekerek son dönemde yüzde 4 üzerinde daralma hesaplam??t?.

Bu arada, The Economist, Türk ekonomisinin 2010 y?l?ndaki büyümesini ise yüzde 2.2 olarak tahmin ediyor.

Derginin, 42 ülke ve euro bölgesi ortalamas?na ili?kin tahminlere yer verildi?i "Üretim, Fiyatlar ve ?stihdam" tablosundaki verilere göre, ülkelerin çok büyük bir ço?unlu?u bu y?l daralacak.
2009 y?l?nda küçülmesi beklenen 37 ülke aras?nda en büyük resesyonun Singapur'da görülece?i tahmin ediliyor. Singapur'un GSYH's?nda yüzde 8.6 gibi çok yüksek bir daralman?n ya?anaca?? dü?ünülüyor.

Daralman?n en yüksek olaca?? ülkeler aras?nda da Meksika (yüzde 7.1), Tayvan (yüzde 6.9), Macaristan (yüzde 6.3), Japonya (yüzde 6.1) ile Almanya ve Hong Kong (yüzde 6) da yer al?yor.

The Economist'in tahminlerine göre, bu y?l Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, M?s?r, Pakistan ve Endonezya olmak üzere, sadece be? ülke büyümeyi ba?aracak.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin ise, yüzde 7.2 ile en çok büyüyecek ülke olmas? bekleniyor. Büyüme oran?n?n, 2009 y?l?nda Hindistan'da yüzde 5.5, M?s?r'da yüzde 4, Pakistan'da yüzde 3.7 ve Endonezya'da yüzde yüzde 2.4'ü bulaca?? tahmini yap?l?yor.

Bu arada, euro bölgesinde 2009 y?l?nda ortalama olarak yüzde 4.4 oran?nda bir daralma ya?amas? bekleniyor.

AB üyesi ülkeler aras?nda en büyük küçülme yüzde 6 ile Almanya'da kaydedilirken en yüksek büyümenin ise yüzde 1.5 ile Polonya'da olaca?? hesaplan?yor.

AB'nin büyük ülkelerinden ?talya'n?n yüzde 5, ?spanya'n?n yüzde 3.8, ?ngiltere'nin yüzde 3.7 ve Fransa'n?n yüzde 2.9 daralaca?? tahmin ediliyor.

27 Temmuz 2009
ANKA

Kaynak: Cumhuriyet.com
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal