TOPLUM VE B?L?M => Toplumsal Tarih ve Devrimler => Konuyu başlatan: SevaL_24 - 26 Temmuz 2009, 00:10:16

Başlık: Küçük Ada, Büyük Ses
Gönderen: SevaL_24 - 26 Temmuz 2009, 00:10:16
Küçük Ada, Büyük Ses
 

Karayipler'de 11 milyon nüfuslu küçük bir ada. Ama herkes onun ad?n? biliyor.

Dünyada milyonlarca hayran? var. Bir de dü?manlar?.

Küçük Ada Büyük Ses dizisinde, Küba'n?n dünya imgeleminde neden bu kadar güçlü bir yer i?gal etti?ini inceliyoruz.

Fidel Castro'dan Che Guevara'ya, Amerika ile bitmek bilmeyen kavgas?ndan, dünyan?n dört bir yan?na gönderdi?i doktorlar?, ö?retmenleri, askerlerine Küba imaj?n? olu?turan unsurlara bak?yoruz.

BBC'den Alan Little, bu diziyi devrimin 50. y?ldönümü dolay?s?yla haz?rlad?. Türkçe'ye Ebru Do?an uyarlad?.

Birinci bölüm: Castro

Diziye 1959'daki Küba Devrimi'ni anlatan Castro'nun sevgilisi Na ty Revuelta ile ba?l?yoruz.

Devrim s?ras?nda yaln?zca 32 ya??nda olan Fidel Castro'nun gençli?i, o güne kadar yapt?klar? ve derin aile husumeti ile devam ediyoruz.

Birinci bölümü dinlemek için t?klay?n

?kinci bölüm: Castro ve dünya

?kinci bölümde Fidel Castro'nun ve Küba'n?n Latin Amerika'daki, Güney Afrika'daki imaj?na bak?yoruz.

ABD'deki "Küba'ya yapt?r?m sürsün-dursun" tart??mas?na kulak verdikten sonra, soruyoruz:

Tarihe Castro'nun hangi imaj? geçecek: Efsanevi Fidel mi, ulusun ya?l?, hasta babas? m??

?kinci bölümü dinlemek için t?klay?n

Üçüncü bölüm: Che ve Angola'ya müdahale

Bu bölümde Küba imaj?n?n temel ta?lar?ndan birini inceliyoruz: Che Guevara.

Erken ya?ta ölen Che'nin miras? ne oldu?

Ayr?ca Che'den sonra Küba'n?n ad?n? Afrika'ya ve ötesine duyuran, 70'lerdeki Angola müdahalesini an?ms?yoruz.

Üçüncü bölümü dinlemek için t?klay?n

Dördüncü bölüm: Devrimci hareketler ve t?bbi diplomasi

Bu son bölüme, Küba modelini uygulay?p hayal k?r?kl???na u?rayan bir devrimci hareketin liderlerini dinleyerek ba?l?yoruz.

Daha sonra Kübal? sa?l?k ekiplerinin Pakistan depreminde oynad??? rolü inceliyor, "t?bbi diplomasi" iddialar?n? ara?t?r?yoruz.

Dördüncü bölümü dinlemek için t?klay?n

Kaynak: http://www.bbc.co.uk/turkish/indepth/story/2009/03/090318_brand_cuba.shtml
 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal