GÜNDEME GENEL BAKI? => Serbest Kürsü Güncel Tart??ma => Konuyu başlatan: SevaL_24 - 21 Temmuz 2009, 15:18:53

Başlık: Ö?rencilerden Veryans?n : " Daha Da Gelmem Üniversiten'e "
Gönderen: SevaL_24 - 21 Temmuz 2009, 15:18:53
Alıntı
Daha Da Gelmem Üniversitene

1982'de sigara paras? olarak ba?layan harç ücretleri 27 y?l sonra normal ö?renimler için asgari ücrete dayan?rken ikinci ö?renimler için ortalama 2000 liraya dayand?. Sigaraya m? % 80 000 zam geldi yoksa harç mant??? m? % 80 000 de?i?ti?

E?itim hakk? sat?l?yor! Orta ve alt düzey gelire sahip ailelerin çocuklar? için üniversite e?itimi 'lüks' olmaya ba?l?yor. Kontenjanlar artt?r?l?rken harçlara yap?lan fahi? zamlarla eskisinden de az ö?renci üniversitelere gidebilecek, devam edenler b?rakmak zorunda kalacak!

'Kriz var!' diyerek ailelerimizin ücretlerine / maa?lar?na yap?lan % 4-8 zamlarla, özel sektörde ve devlette i?ten ç?karmalarla harçlara yap?lan % 8-500 zam nas?l ba?da?t?r?l?yor?

Harçlara zamm? tasarlayan YÖK'ün ilk ba?kan?n?n Bilkent Üniversitesi'nin sahibi olmas? tesadüf mü? Bizce de?il! YÖK üniversitelerin ticarethaneye dönü?mesinin, paral? e?itimin kod ad?d?r!

YÖK'ün bakanlar kuruluna, bakanlar kurulunun üniversitelere, üniversite yönetimlerinin ise yeniden YÖK'e paslad??? harç zamlar?n?n gerçek sorumlusu kim? Asl?nda hepsi! Hepsi el ele üniversitelerin kap?lar?n? zenginlerin çocuklar?na, kendi çocuklar?na açmay? hesap ederken bizim yüzümüze kapatmak istiyorlar!

Biz üniversite ö?rencileri olarak gelece?imizi ?ekillendirdi?imiz s?ralardan kalkmak zorunda kalmay? istemiyoruz! S?ralardan kalkmaya mecbur b?rak?lmadan aya?a kalk?p e?itim hakk?m?z? savunuyoruz! Sizleri de yan?m?zda olmaya davet ediyoruz.

Al?nt?.
Başlık: Ynt: Ö?rencilerden Veryans?n : " Daha Da Gelmem Üniversiten'e "
Gönderen: SevaL_24 - 21 Temmuz 2009, 15:23:56
Yukar? da bahsini geçirdi?im yorum;

Üniversite ö?rencisine ait.

E?itim konusunda ciddi eksiklerin oldu?u ülkemiz de,bunlar?n oluyor olmas?na ?a??rm?yorum.ß?rak?n e?itimi,toplum ad?na dahi hiç bir ?ey düzenli de?il.

Toplum gelir düzeyi ve miktar? da hesaplanm?yor.Devlet üniversitelerini toplumun durumuna indexli olarak harç uygulamas? yapmal?.ßunlar oldu?u müddetçe toplumda gelir düzeyi e?it olanlar bir arada rahat ya?ayabilecek.Ama bu ?ekilde birilerinin okuma haklar? dahi ellerinden al?n?yor.

Hepsi o kadar hakl? ki.

Geçinmek ve bir?eylerle ba?a ç?kmak hiçte kolay de?il.

?nsanlar? sömürmek için kullanacaklar? bir pazar züriyetin de görmemeli bu idare.ßu mant?ktan bakt?klar? sürece insanlara olan bak?? aç?s?,insan olma ötesin de sömürülecek bir tür kavram? olup ç?kacak.

Cem Karaca'n?n ?srarla söyledi?i gibi..

ßir ?ey Yapmal? !!
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal