* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Anayasa Nedir ?  (Okunma sayısı 7700 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Anayasa Nedir ?
« : 05 Temmuz 2009, 17:43:39 »

Bir devletin nas?l yönetilece?ini belirleyen,ki?i hak ve özgürlüklerini düzenleyen yasalar bütününe anayasa denir.Anayasal bir yönetim yasama,yürütme ve yarg? organlar?nda olu?ur.Türkiye'nin ve öteki ülkelerin ço?unun yaz?l? bir anayasas? vard?r.Ama baz? ülkelerin anayasas? yaz?l? hale getirilmemi?tir.Örne?in ?ngiltere'nin yaz?l? bir anayasas? yoktur.Bu ülkede devletin yönetim biçimi yüzlerce y?ll?k yasalara ve geleneklere göre belirlenir.

Türkiye'de ilk anayasa 1876'da Osmanl? döneminde yürürlü?e girdi.Bu anayasaya Te?kilat-? Esasiye Kanunu denmi?ti.Kurtulu? Sava?? s?ras?nda Ocak 1921'de egemenli?in milletin oldu?unu belirten yeni bir anayasa kabul edildi.Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra,Nisan 1924'te daha kapsaml? bir anayasa yürürlü?e kondu.Bunu 1961 ve 1982 anayasalar? izledi.Birçok ülkede oldu?u gibi Türkiye'de de yürütme,yasama ve yarg? organlar?n?n güçleri ve ili?kileri anayasada belirlenmi?tir.

YASAMAYasaman?n temel görevi yasa ç?karmakt?r.

YÜRÜTME
   


Yürütme var olan yasalar? uygular ve yeni yasalar önerir.
   
YARGIYarg? organ? mahkemelerden olu?ur ve yasalar?n uygulanmas?yla ilgili davalara bakar.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Ynt: Anayasa Nedir ?
« Yanıtla #1 : 05 Temmuz 2009, 17:45:58 »
Anayasa Kavram?[1]

 

 

Doç. Dr. Kemal Gözler

(gozler@uludag.edu.tr)


 
I. Anayasa Kavram?n?n Tan?m?

“Anayasa” kavram? maddî ve ?eklî olmak üzere ba?l?ca iki de?i?ik anlamda tan?mlanmaktad?r.

1. Maddî Anlamda Anayasa.- “Maddî anlamda anayasa (constitution au sens matériel)” , devletin temel organlar?n?n kurulu?unu ve i?leyi?ini belirleyen hukuk kurallar?n?n bütünü olarak tan?mlanmaktad?r. Bu anlamda bir kural?n anayasa kural? olup olmad???na o kural?n içeri?ine, neyi düzenledi?ine bak?larak karar verilir. Bir kural, içerik itibar?yla devletin temel organlar?n?n kurulu?uyla veya i?leyi?iyle ilgili ise, o kural anayasal niteliktedir.

2. ?eklî Anlamda Anayasa.- “?eklî anlamda anayasa (constitution au sens formel)” , normlar hiyerar?isinde en üst s?ray? i?gal eden, kanunlardan farkl? ve daha zor bir usûlle konulup de?i?tirilebilen hukuk kurallar?n?n bütünü olarak tan?mlanmaktad?r. Bu anlamda bir kural?n anayasa kural? olup olmad???na, onun içeri?ine bak?lmaks?z?n, o kural?n bulundu?u yere ve yap?l?? veya de?i?tirili? ?ekline bak?larak karar verilir. E?er bu kural normlar hiyerar?isinde en üst basamakta yer al?yorsa ve kanunlardan daha zor bir usûlle de?i?tirilebiliyorsa o kural, içerik olarak neye ili?kin olursa olsun bir anayasa kural?d?r.

Hangisi Do?ru?- Bu tan?mlardan ?eklî anlamda anayasa tan?m? do?rudur. Çünkü bir kere, devletin temel kurulu?una ili?kin pek çok ?ey anayasalarda de?il, kanunlarda düzenlenmi?tir. Örne?in seçim sistemleri devletin temel organlar?ndan biri olan yasama organ?n?n kurulu?uyla ilgili oldu?undan maddî bak?m?ndan anayasal niteliktedir. Oysa gerek bizde, gerekse ba?ka ülkelerde seçim sistemleri anayasayla de?il, kanunla belirlenmi?tir. E?er maddî anlamda anayasa tan?m? do?ru olsayd?, seçim sistemlerini düzenleyen bu hükümleri de anayasa hükmü saymam?z gerekirdi ki bu mümkün de?ildir. ?kinci olarak anayasalarda maddî nitelikleri itibar?yla anayasal nitelikte olmayan y???nla kural vard?r. Örne?in 1982 Türk Anayasas?nda yabanc? ülkelerde çal??an Türk vatanda?lar?yla (m.62), ormanlarla (m.169-170) ilgili hükümler vard?r. Bu tür hükümler ba?ka ülkelerin anayasalar?nda da bulunmaktad?r. Örne?in 18 Nisan 1999 tarihli ?sviçre Anayasas?nda sulara (m.76), ormanlara (m.77), avc?l??a (m.79), hayvanlar?n korunmas?na (m.80), trafik vergilerine (m86), gezi yollar?na (patikalara) (m.88), alkol üretimi ve tüketimine (m.105), ?ans oyunlar?na ve lotaryaya (m.106) ili?kin hükümler vard?r[2]. Bu hükümler her ne kadar devletin temel kurulu?uyla alakal? olmasalar da, anayasa metninin içinde bulunduklar?ndan birer anayasa kural?d?rlar. E?er maddî anlamda anayasa tan?m? do?ru olsayd?, bu hükümleri anayasa hükmü olarak kabul etmemek gerekirdi ki, bu mümkün de?ildir. Zira bunlar? de?i?tirmek için, anayasa de?i?ikli?i için öngörülen ve kanunlardan daha zor olan bir usûlü kullanmak gerekir.

Sonuç.- O halde, kendisine Anayasa denen, normlar hiyerar?isinin tepesinde bulunan ve kanunlardan daha zor de?i?tirilebilen bir metnin içinde bulunan bütün kurallar, neye ili?kin olursa olsunlar, birer anayasa kural?d?rlar. Buna kar??l?k, devletin temel kurulu?uyla ilgili olsalar, içerik bak?m?ndan ne kadar önemli olursa olsunlar, anayasa metninin içinde bulunmayan ve de?i?tirilmesi için kanunlardan daha zor bir usûl gerektirmeyen kurallar birer anayasa kural? de?ildirler.

KUTU 3.1: Normlar Hiyerar?isi.- Bir hukuk düzeninde mevcut olan, anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik gibi normlar, da??n?k hâlde ve rasgele de?il, alt-alta, üst-üste bulunur. Bu normlar?n aras?nda altl?k-üstlük ili?kisi vard?r. Buna “normlar hiyerar?isi” veya “hukuk düzeni piramidi” denir (Bu teori Hans Kelsen’in görü?lerine dayan?r). Bu hiyerar?i de alt basamakta yer alan norm geçerlili?ini üst basamakta yer alan normdan al?r ve dolay?s?yla ona uygun olmak zorundad?r.
   

 

                            Anayasa

 

                         Kanun

 

                        Tüzük

 

                        Yönetmelik
II. Anayasa Türleri

Anayasalar, klasikle?mi? bir ayr?ma göre, “yaz?l?-yaz?s?z” ve “kat?-yumu?ak” ?eklînde ayr?mlara tâbi tutulmaktad?r.
A. YAZILI ANAYASA–YAZISIZ ANAYASA AYRIMI
1. Yaz?l? Anayasa

“Yaz?l? anayasa (written constitution, constitution écrite)”, bir anayasa içinde olmas? dü?ünülebilecek kurallar?n yetkili bir organ taraf?ndan belirli bir belge içinde toplanmas?d?r. Ancak bu kurallar?n, mutlaka tek bir metinde toplanmas? ?art de?ildir. Örne?in Fransa’da Üçüncü Cumhuriyet Anayasas? üç ayr? anayasal kanundan olu?uyordu (24 ?ubat 1875, 25 ?ubat 1875 ve 16 temmuz 1875 tarihli Anayasal Kanunlar).
2. Yaz?s?z Anayasa

“Yaz?s?z anayasa (unwritten constitution, constitution non-écrite)”, her ?eyden önce “yaz?l?” anayasan?n kar??t?d?r. “Yaz?s?z anayasa”ya,  “teamülî anayasa (constitution coutumière)” veya “geleneksel anayasa” da denir. Bu tür anayasa, toplum içinde uzunca bir süre kesintisiz olarak tekrarlanan ve ba?lay?c? oldu?una inan?lan uygulamalardan olu?ur. Yaz?s?z anayasan?n en bilinen örne?i ?ngiltere’dir. ?ngiltere’de devletin temel kurulu?unu düzenleyen kurallardan önemli bir k?sm? teamülî niteliktedir. Bu kurallar belirli bir konuda anayasal organlar?n uzunca bir zaman boyunca düzenli olarak tekrarlanan uygulamalar?ndan olu?maktad?r. Bu uygulamalar konusunda anayasal organlarda ve kamuoyunda bir konsensus vard?r. Örne?in Kraliçenin ço?unluk partisinin liderini ba?bakan olarak atamas?, Ba?bakan?n Avam Kanun amaras? üyesi olmas?, Avam Kamaras?n?n güvenini yitiren Kabinenin istifa etmesi, Avam Kamaras? Ba?kan?n?n (Speaker) tarafs?z olmas?, Kraliçenin kanunlar? veto etme yetkisini kullanmamas? birer yaz?s?z anayasa kural?d?r[3]. Hiçbir yerde yaz?l? olmamalar?na ra?men bu kurallara çok eski zamanlardan beri uyulmaktad?r. Örne?in ?ngiltere’de bir Kral veya Kraliçenin bir kanunu veto etti?i, 1707 y?l?ndan bu yana görülmemi?tir[4].

Ancak yaz?s?z anayasa sisteminde de baz? kurallar?n yaz?l? belgelerde saptanmas? mümkündür. Örne?in ?ngiltere’de anayasal nitelikte olan baz? kurallar? içeren kimi belgeler vard?r: 1215 tarihli Magna Carta Libertatum, 1628 tarihli Petition of Rights, 1679 tarihli Habeas Corpus Act, 1689 tarihli bill of Rights, 1701 tarihli Act of Settlement, 1911 tarihli Parliament Act, 1947 tarihli Crown Proceedings Act, 1986 tarihli Representation of the People Act, 1999 tarihli House of Lords Act gibi. Ancak bu tür metinler, birer anayasa de?il, kanundurlar. Çünkü onlar, di?er kanunlardan hiyerar?ik bak?mdan üstün de?ildirler ve onlarla ayn? ?ekilde de?i?tirilebilirler.
B. YUMU?AK ANAYASA-KATI ANAYASA AYRIMI
1. Yumu?ak Anayasa

“Yumu?ak anayasa (flexible constitution, constitution souple)”, normal kanunlarla ayn? usûllerle ve ayn? organlarca de?i?tirilebilen anayasa olarak tan?mlanmaktad?r. Yukar?da gördü?ümüz yaz?s?z anayasalar, mahiyetleri gere?i yumu?ak niteliktedirler. Örne?in ?ngiltere “anayasas?”, yaz?s?z olmas? itibar?yla bir yumu?ak anayasad?r.

Ancak birer yaz?l? anayasa olmakla birlikte yumu?ak olan anayasalar da vard?r. Bir yaz?l? anayasan?n yumu?ak nitelikte olmas? iki ?ekilde mümkündür. Anayasa, ya aç?kça normal kanunlar gibi de?i?tirilebilece?ini hükme ba?lar; ya da de?i?tirme konusunda hiçbir hüküm içermez. Birinci duruma 1963 Singapur Anayasas? örnek gösterilebilir. Bu anayasa, “yasama organ?n?n kabul edece?i bir kanunla de?i?tirilebilece?ini” aç?kça hükme ba?l?yordu (m. 90/1)[5]. ?kinci duruma örnek olarak ise, 1967 Irak, 1956 Sudan ve 1929 Vatikan Anayasalar? gösterilebilir. Bu anayasalar de?i?tirilme usûllerini düzenlemediklerinden adî kanunlar gibi de?i?tirilebileceklerini kabul etmek gerekir[6]. Yumu?ak anayasan?n, di?er tarihsel örnekleri de ?unlard?r: 1814 ve 1830 Frans?z ?artlar?, 1848 ?talyan, 1918 Sovyet, 1909 Güney Afrika ve 1975 Çin Anayasalar?.

Yumu?ak anayasa sisteminde yasama organ? adî bir kanun yapar gibi anayasay? de?i?tirebilir. Bu nedenle, yumu?ak anayasa sisteminde, “anayasan?n üstünlü?ü” bir sözden ba?ka bir ?ey de?ildir. Zira, bu sistemin ay?r?c? özelli?i, anayasalar?n adî bir kanunla de?i?tirilebilmesidir. Gerçekte, yumu?ak anayasa ile kanun ayn? normlar hiyerar?isinde yer al?r[7]. Bu nedenle, yumu?ak anayasan?n anayasall?k de?erinin tart??mal? oldu?u ileri sürülmü?tür. Bunlara göre, bir bak?ma ?ekil aç?s?ndan, yumu?ak anayasa, anayasa say?lamaz. Çünkü bu normlar en üstün hukuk kategorisini temsil etmezler[8].
2. Kat? Anayasa

“Kat? anayasa  (rigid constitution, constitution rigide), normal kanunlardan daha farkl? organlarca ve daha zor usullerle de?i?tirilebilen anayasa olarak tan?mlanmaktad?r. Yaz?s?z anayasalar, nas?l nitelikleri gere?i yumu?ak iseler, yaz?l? anayasalar da ayn? ?ekilde kat?d?rlar. Bir kaç istisna[9] d???nda yaz?l? anayasalar?n hepsi, de?i?tirilme usûllerini yine kendileri saptamaktad?rlar. De?i?tirme usûlünün bir kez anayasada saptanmas? kabul edilince zorunlu olarak, kanunlar için öngörülenden farkl? bir usûl tespit edilmektedir. Zira bunun aksi, mant?kî bak?mdan bir tutars?zl?k olur. Adî kanunlar?n de?i?tirilmelerinden farkl? bir usûl öngörmedikçe anayasan?n, de?i?tirilme usûlünü ayr?ca düzenlemesinin bir anlam? yoktur. Çünkü bu hükümler anayasada zaten vard?r[10]. Bu nedenle kat? anayasalara ayr?ca örnek vermek gereksizdir. Yukar?da yumu?ak anayasa olarak say?lan bir kaç örne?in d???nda tüm yaz?l? anayasalar kat? niteliktedir.

Bir anayasaya “kat?l?k” sa?laman?n de?i?ik yollar? ?unlard?r:

a) Üye Tamsay?s?n?n Salt Ço?unlu?u Kural?.- Normal kanunlar?n kabul edilebilmesi için genellikle adî ço?unluk yeterlidir. Yani bir kanunun kabul edilebilmesi için toplant?ya kat?lan milletvekillerinin veya kullan?lan oylar?n ço?unlu?u gerekir. E?er bir anayasan?n de?i?tirilmesi için -kanunlar için aranmad??? hâlde-, parlâmento üye tamsay?s?n?n salt ço?unlu?u aran?yorsa, o anayasa kat?d?r.

b) Nitelikli Ço?unluk Kural?.- Anayasan?n de?i?tirilmesi için, parlâmentonun üye tamsay?s?n?n be?te üçü, üçte ikisi, dörtte üçü gibi bir nitelikli ço?unlu?u gerekiyorsa, o anayasa kat?d?r. Zira bu ço?unluklara ula?mak, kanunlar?n de?i?tirilmesi için gerekli olan adî ço?unlu?a ula?maktan daha zordur.

c) Halkoylamas?.- Kanunlar için aranmad??? hâlde, bir anayasan?n de?i?tirilebilmesi için de?i?iklik teklifinin halkoylamas?na sunulmas? gerekiyorsa, bu anayasa kat?d?r. Zira, kanunlar için aranmayan böyle bir ?art, anayasa de?i?ikli?inin kabul edilmesini güçle?tirir.

d) De?i?tirilemeyecek Maddeler .- Bir anayasan?n baz? maddelerinin de?i?tirilmesi yasak ise, o Anayasa kat?d?r. Örne?in 1982 Türk Anayasas?n?n ilk üç maddesinin de?i?tirilmesi yasakt?r.

e) Süre Yasa??.- Bir anayasan?n kabul edilmesinden itibaren belli bir süre de?i?tirilmesi yasak ise o anayasa yine kat?d?r. Baz? anayasalar, istikrar amac?yla, kendilerinin kabul edilmelerinden itibaren belli bir süre içinde de?i?tirilmesini yasaklamaktad?r. Örne?in 1787 tarihli Amerika Birle?ik Devletleri Anayasas? kendisinin 1808 senesinden önce de?i?tirilmesini yasakl?yordu (m.5). 1791 Frans?z Anayasas? ilk dört y?l?nda de?i?tirilmesini yasakl?yordu. 1976 Portekiz Anayasas? (m.284) ve 1975 Yunan Anayasas? (m.110) yay?nlanmalar?ndan itibaren ilk be? y?l içinde de?i?tirilmelerini yasakl?yorlard?.

f) Dönem Yasa??.- Bir anayasa kendisinin belirli dönemlerde veya durumlarda de?i?tirilmesini yasakl?yorsa, o anayasa yine kat?d?r. Örne?in 1994 Belçika Anayasas? niyabet dönemlerinde Anayasan?n de?i?tirilmesini yasaklamaktad?r (m.197). Keza, 1958 Frans?z Anayasas? Cumhurba?kan?na vekâlet edildi?i dönemlerde Anayasan?n de?i?tirilmesini yasaklamaktad?r (m.7). Baz? anayasalar da sava?, s?k?yönetim ve ola?anüstü hâl durumlar?nda anayasan?n de?i?tirilmesini yasaklamaktad?r (örne?in 1978 ?spanyol Anayasas?. m.169; 1976 Portekiz Anayasas?, m.289). 1958 Frans?z Anayasas? da ülke topra??n?n bütünlü?üne dokunuldu?u durumlarda Anayasan?n de?i?tirilmesini yasaklamaktad?r (m.94).

Anayasalar?n kat?l???n?n derecesi anayasadan anayasaya de?i?ir. Parlâmentonun üçte iki ço?unlu?uyla de?i?tirilebilen bir anayasa, be?te üç ço?unlu?uyla de?i?tirilebilen bir anayasaya oranla daha kat?d?r; ama dörtte üç ço?unluk ile de?i?tirilebilen bir anayasaya oranla daha az k?t?d?r.
III. Anayasac?l?k Hareketleri [11]

Bugünkü anlamda anayasa kavram? san?ld??? kadar eski bir kavram de?ildir. Bu kavram 1700’lerin sonlar?nda ortaya ç?km??t?r. Yeryüzünün ilk Anayasas?, 1787 Amerika Birle?ik Devletleri Anayasas?d?r. ?kinci Anayasa 1791 Frans?z Anayasas?d?r. Onlar? s?ras?yla ?u anayasalar izlemektedir: 1809 ?sveç Anayasas?, 1812 ?spanyol Anayasas?, 1814 Norveç Anayasas?, 1831 Bel-çika Anayasas?, 1848 ?sviçre Anayasas?, 1848 ?talyan Anayasas? (statuto Al-bertino), 1848-1850 Prusya Anayasas?, 1849 Danimarka Anayasas?, 1849 Lük-semburg Anayasas?, 1864 Yunan Anayasas?, 1866 Romanya Anayasas?, 1876 Osmanl? Anayasas?, 1887 Hollanda Anayasas? ve 1889 Japon Anayasas?[12].

Acaba 1700’lerin sonlar?ndan önce devletlerin temel kurulu?lar?na ili?kin yaz?l? hukuk kurallar? yok muydu? ?üphesiz ki vard?. Bu konuda birçok ülkede birçok kanun, ferman vs. vard?. Peki bunlar niçin bir Anayasa olarak kabul edilmemektedir? Çünkü, bunlar, normlar hiyerar?isinde kanunlar?n üstünde yer alm?yor ve de?i?tirilmeleri için kanunlardan daha zor bir usûl gerekmiyordu. Normal kanunlar?n üstünde yer alan ve onlardan daha zor bir usûlle de?i?tirilebilen kanunlar yapma dü?üncesi insanl?k tarihinde ancak 1700’lerin sonlar?nda ortaya ç?km??t?r. ??te, normlar hiyerar?isinde kanunlar?n üstünde bulunan ve kanunlardan daha zor bir ?ekilde de?i?tirilebilen kanunlar?n yap?lmas? gerekti?i dü?üncesine anayasac?l?k dü?üncesi denir.

Peki ama neden 1700’lerin sonunda kanunlar?n üstünde yer alan ve kanunlardan daha zor de?i?tirilebilen kanunlar?n yap?lmas?na gerek duyulmu?tur? Bunun nedeni, devlet iktidar?n?n s?n?rland?r?lmas? ve vatanda?lar?n temel hak ve hürriyetlerinin devlet kar??s?nda güvence alt?na al?nmas? iste?idir. Zira, devletin temel organlar?n?n görev ve yetkileri anayasa taraf?ndan düzenlenirse ve keza vatanda?lar?n temel hak ve hürriyetleri anayasalarda say?larsa, bu devletin s?n?rland?r?ld??? ve vatanda?lar?n temel hak ve hürriyetlerinin korundu?u anlam?na gelir. ?öyle ki, böyle bir anayasan?n kabul edilmesinden sonra, bir devlet yetkisini herhangi bir organ de?il, anayasan?n belirledi?i organ kullanabilir. Keza bu organ da sadece Anayasan?n kendisine verdi?i yetkileri kullanabilir. Bu durumda kanun koyucu organ dahi s?n?rland?r?lm?? olur. Anayasan?n hükümlerine, bu arada anayasada say?lm?? olan temel hak ve hürriyetlere yasama organ? kanunla dahi dokunamaz. Bu ?ekilde devlet iktidar? s?n?rland?r?lm?? ve vatanda?lar?n temel hak ve hürriyetleri korunmu? olur. ??te anayasac?l???n özü budur. Anayasac?l???n ek bir sonucu da devletin temel kurulu?una belli bir istikrar?n kazand?r?lmas? olmu?tur. Çünkü, anayasada say?lan kurallara kanunlar ile her zaman dokunulamayaca?? için bu kurallar uzun süre yürürlükte kalm?? olacakt?r.

 

[1]. Arsel, Anayasa Hukuku, op. cit., s.226-227; Tunaya, op. cit., s.116; K.C. Wheare, Modern Anayasalar, Çev. Mehmet Turhan, De?i?im Yay?nlar?, Ankara, 1985. s.21-25. Erdo?an, Anayasal Demokrasi, op. cit., s.28-33, 44-52; Arend Lijphart, Ça?da? Demokrasiler, Çev. Ergun Özbudun ve Ersin Onulduran, Ankara, Yetkin Yay?nlar?, Tarihsiz, s.126-27; S. A. de Smith ve Brazier ve Rodney Brazier, Constitutional and Administrative Law, London, Penguin Books, 1989, s.3-28; O. Hood Phillips ve Paul Jackson, Constitutional and Administrative Law, London, Sweet& Maxwell, 1987, s.3; Rod Hague, Mart?n Harrop ve Shaun Breslin, Comparative Government and Politics, Houndmills, Macmillan Press, 1998, s.150-155; Jean Blondel, Comparative Gdvernment, London, New York, Prentice Hall, 1995, s.215-223; Louis Favoreu et al., Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1998., s.92-100; Jean Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, Onalt?nc? Bask?, 1999, s.158-162; Elisabeth Zoller, Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1999, s.11-12; Dominique Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain, Paris, Sirey, 1999, s.17-23; Constance Grewe ve Hélène Ruiz Fabri, Droits constitutionnels européens, Paris, PUF, 1995, s.33-46; Georges Burdeau, Traité de science politique, Paris, L.G.D.J., Üçüncü Bask?, 1983, c.IV, s.25; Dmitri Georges Lavroff, Le droit constitutionnel de la Ve République, Paris, Dalloz, 1995, s.79; Pierre Wigny, Cours de droit constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, 1973; Paolo Biscaretti di Ruffia et Stefan Rozmaryn, La constitution comme loi fondamentale dans les Etats de l'Europe occidentale et dans les Etats socialistes, Paris L.G.D.J., Torino, Libreria Scientifica, 1966, s.4-12; Joseph Barthélemy ve Paul Duez, Traité de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1933, s.184; Georges Vedel, Droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949, s.112; Jacques Cadart, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris Economica, Üçüncü Bask?, 1990, c.I. s.127;

[2]. http://www.uni-wuerzburg.de/law/sz00000_.html (1.6.2001).

[3]. Örnekler için bkz.: S. A. de Smith ve Brazier ve Rodney Brazier, Constitutional and Administrative Law, London, Penguin Books, 1989, s.28.

[4]. En son 1707 y?l?nda Kraliçe Anne Scotch Militia Bill’i onaylamay? reddetmi?tir (S.B. Chrimes, English Constitutional History, London, Oxford University Press, 1953, s.13).

[5]. Cem Ero?ul, Anayasay? De?i?tirme Sorunu, AÜSBF Yay?n?, Ankara, 1974, s.177, 247.

[6]. Ibid. s.33, dipnot 1.

[7]. Pierre Pactet, Institutions politiques–Droit constitutionnel, Paris, Masson, 1994, s.75.

[8]. Georges Vedel, Droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949 (réimpression, 1989), s.116.

[9]. 1964 Irak, 1956 Sudan ve 1929 Vatikan Anayasalar? (Ero?ul, op. cit., s.33, dn. 1).

[10]. Ero?ul, op. cit., s.19.

[11]. Arsel, Anayasa Hukuku, op. cit., s.224-225; Erdo?an, Anayasal Demokrasi, op. cit., s.7-14; Pactet, op. cit., s.67-70; Zoller, op. cit., s.35-51; Grewe ve Ruiz Fabri, op. cit., s.33-45; Jackson ve Tushnet, op. cit., s.190-250.

[12]. ?lk anayasalar?n yap?lmas? konusunda bkz.: Paolo Biscaretti di Ruffia ve Stefan Rozmaryn, La Constitution comme loi fondamentale dans les Etats de l’Europe occidentale, Paris, LGDJ, 1966, s.9-22.

 

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Ynt: Anayasa Nedir ?
« Yanıtla #2 : 05 Temmuz 2009, 17:46:18 »
Copyright

c) Kemal Gözler. 2001-2004. Bu sayfaya izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfas?, önceden izin almaks?z?n ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, ço?alt?lamaz, tekrar yay?nlanamaz, da??t?lamaz, ba?ka internet sitelerine metin olarak konulamaz. ?zin için kgozler@hotmail.com  adresine ba?vurunuz. 5846 Say?l? Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 3.3.2004 tarih ve 5101say?l? kanunla de?i?ik 71 ve 72’nci maddeleri, bir kitab? herhangi bir yöntemle (fotokopi dahil) ço?altanlar?, da??tanlar?, satanlar?, elinde bulunduranlar?, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) y?ldan 4 (dört) y?la kadar hapis cezas? veya 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar a??r para cezas?yla veya zarar?n a??rl??? dikkate al?n?r?k bunlar?n her ikisiyle birden cezaland?rmaktad?r.

 

Al?nt?lar (?ktibas) Konusunda Aç?klamalar

Bu çal??madan yap?lacak al?nt?larda (iktibaslarda) 5846 Say?l? Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen ?u ?artlara uyulmal?d?r: (1) ?ktibas, bir eserin “baz? cümle ve f?kralar?n?n” bir ba?ka esere al?nmas?yla s?n?rl? olmal?d?r (m.35/1). (2) ?ktibas, maksad?n hakl? gösterece?i bir nispet dahilinde ve münderecat?n? ayd?nlatmak maksad?yla yap?lmal?d?r (m.35/3). (3) ?ktibas, belli olacak ?ekilde yap?lmal?d?r (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallar?na göre, aynen iktibaslar?n t?rnak içinde verilmesi ve iktibas?n üç sat?rdan uzun olmas? durumunda iktibas edilen sat?rlar?n girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) ?ktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin ad? belirtilerek iktibas?n kayna?? gösterilmelidir (m.35/5). (5) ?ktibas edilen k?sm?n al?nd??? yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Say?l? Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 say?l? kanunla de?i?ik 71’inci maddesinin 4’üncü f?kras?, 35’inci maddeye ayk?r? olarak “kaynak göstermeyen veya yanl?? yahut kifayetsiz veya aldat?c? kaynak” göstererek iktibas yapan ki?ileri, 4 (dört) y?ldan 6 (alt?) y?la kadar hapis ve 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar a??r para cezas?yla cezaland?rmaktad?r.

Ayr?ca Yarg?tay ?çtihad? Birle?tirme Genel Kurulunun 18 ?ubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 say?l? ?çtihad? Birle?tirme Karar?na göre karar?na göre, “iktibas hususunda kullan?lan eser sahibinin ve eserinin ad? belirtilse bile eser sahibi, haks?z rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki ko?ullar?n gerçekle?mesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

Yukar?daki ?artlara uygun olarak al?nt? yap?l?rken bu çal??maya ?u ?ekilde at?f yap?lmas? önerilir:

Kemal Gözler,  Anayasa Hukukuna Giri?, Bursa Ekin Kitabevi Yay?nlar?, 2004, s.13-19  

Kaynak: (www.anayasa.gen.tr/anayasakavrami.htm. eri?imtarihi).
« Son Düzenleme: 05 Temmuz 2009, 21:16:31 Gönderen: SevaL_24 »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal