* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Atatürk ?lke ve Ink?laplar?  (Okunma sayısı 6597 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Atatürk ?lke ve Ink?laplar?
« : 05 Temmuz 2009, 17:39:53 »
Atatürk ilke ve ink?laplar?n? bir bütün olarak dü?ündü?ümüzde hem ilkelerin hem de ink?laplar?n birbirini tamamlad?klar? aç?kça görülmektedir. Atatürk yapm?? oldu?u yenilikler ve gösterdi?i hedefler ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ça?da? ve geli?ime aç?k bir ülke konumuna getirmi?tir. Atatürk ilkeleri sayesinde bir milletin sahip olmas? gereken özellikler bir bir s?ralanm??, vatan ve millet sevgisi ön plana ç?kar?lm??t?r. Atatürk ink?laplar? sayesinde de devletimiz d?? ülkelerde büyük bir sayg?nl?k kazanm??, milletimizin bu büyük at?l?m?ndan övgüyle bahsedilmi?tir.

Atatürk ilkelerini s?ralayacak olursak;

Cumhuriyetçilik ?lkesi: Cumhuriyetçilik, milli egemenli?in hakim k?l?nd??? bir yönetim biçimidir.

Halkç?l?k ?lkesi: Cumhuriyet ile yönetilen bir ülkede, siyasal aç?dan kalk?nmada, yönetimde, ulus ve devlet imkanlar?n?n kullan?lmas?nda halk yarar?n?n gözetilmesi demektir.

Milliyetçilik ?lkesi: Türk vatanda?lar?n?n kendi varl??? ve mutlulu?u için çal??mas?, ba?ka ülke insanlar?n?n da ülke bütünlü?üne ve birli?ine sayg? gösterilmesi anlam? ifade edilmektedir.

Laiklik ?lkesi: Din olgusunun ça?da? bir düzeye getirilmesidir. Din ile ilgili i?lerin belli bir düzen haline getirilerek, devletin din ve vicdan hürriyetini tan?mas?d?r. K?saca din i?leri ile devlet i?lerinin ayr? tutulmas? demektir.

Devletçilik ?lkesi: Bireylerin özel giri?imlerini ve yapacaklar? faaliyetlerini esas almak kayd? ile gerekti?inde devletin milletimiz ad?na memleket ekonomisini kontrol alt?nda bulundurmas? anlam? ifade edilmektedir.

?nk?lapç?l?k (Devrimcilik) ?lkesi: Akl?n, bilimin ve ça??n gerektirdi?i yeniliklerin, toplumun ihtiyaçlar? do?rultusunda yap?lmas?d?r.

Atatürk ink?laplar?n?n neler oldu?una gelince;

Bunlar? baz? ana ba?l?klar alt?nda toplayabiliriz. Atatürk'ün yapm?? oldu?u  ink?laplar;

Sosyal alanda yap?lan ink?laplar: K?l?k k?yafette de?i?iklik, tekke ve zaviyelerin kapat?lmas?, takvim, saat ve ölçülerde yap?lan de?i?iklikler, sa?l?k alan?nda yap?lan düzenlemeler, ?apka kanunu, Türk kad?n?na tan?nan haklar.

Siyasal alanda yap?lan ink?laplar: Cumhuriyetin ilan?, saltanat?n kald?r?lmas?, halifeli?in kald?r?lmas?, çok partili hayata geçi? denemeleri, 1924 anayasas?n?n kabul edilmesi.

E?itim alan?nda yap?lan ink?laplar: Ö?retimin birle?tirilmesi, millet mekteplerinin aç?lmas?, harf devrimi, medreselerin kapat?lmas?, güzel sanatlarda yap?lan yenilikler, Türk Dil ve Tarih Kurumlar?n?n kurulmas?, üniversite reformlar?.

Hukuk alan?nda yap?lan ink?laplar: Te?kilat? esasiye kanunu, yeni anayasas?n?n kabulü, medeni kanunun kabulü, Türk ceza kanunu, mecellenin kald?r?lmas?, ?eriyye mahkemelerinin kapat?lmas?.

Ekonomik alanda yap?lan ink?laplar: A?ar vergisinin kald?r?lmas?, ?zmir iktisat kongresi, çiftçinin özendirilmesi ile ilgili çal??malar, tar?m kredi kooperatiflerinin kurulmas?, kabotaj kanunu, sanayi te?vik kanunu, 1. ve 2. kalk?nma planlar?n?n yap?lmas?, ticaret ve sanayi odalar?n?n kurulmas?, örnek te?kil edecek çiftliklerin kurulmas?.

Atatürk ilke ve ink?laplar?, ülkemizin geli?imi ve ça??n yakalanmas? aç?s?ndan oldukça önemli at?l?mlard?r. Bu ilke ve ink?laplar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk Milleti'ne dünya devletleri aras?nda önemli bir prestij sa?lam??t?r ve tüm dünyaca takdirle kar??lanm??t?r. B.Soylu -

www.ataturkdevrimleri.com

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Atatürk ?lke ve Ink?laplar?
« Yanıtla #1 : 05 Temmuz 2009, 17:40:12 »
nayasa'n?n Atatürk'lü maddeleri

MADDE 2: T.C., (...) insan haklar?na sayg?l?, Atatürk milliyetçili?ine ba?l?, demokratik, laik ve sosyal hukuk Devletidir.

MADDE 42: E?itim ve ö?retim, Atatürk ilke, ink?laplar? do?rultusunda, (...) yap?l?r.

MADDE 58: Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edildi?i gençlerin müspet ilmin ?????nda, Atatürk ilke ve ink?laplar? do?rultusunda (...) geli?melerini sa?lay?c? tedbirleri al?r.

MADDE 81: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve ba?larken a?a??daki ?ekilde and içerler: "Devletin varl??? ve ba??ms?zl???n?, (...) laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve ink?laplar?na ba?l? kalaca??ma (...) namusum ve ?erefim üzerine and içerim."

MADDE 103: Cumhurba?kan?, görevine ba?larken TBMM önünde a?a??daki ?ekilde andiçer: "Cumhurba?kan? s?fat?yla, Devletin varl??? ve ba??ms?zl???n?, (...) Atatürk ilke ve ink?laplar?na ve laik Cumhuriyet ilkesine ba?l? kalaca??ma, (...) namusum ve ?erefim üzerine and içerim."

MADDE 134: Atatürkçü dü?ünceyi, Atatürk ilke ve ink?laplar?n?, Türk kültürünü, Türk tarihini, dilini bilimsel yoldan ara?t?rmak, tan?tmak ve yaymak ve yay?nlar...

"Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halk?na Türk milleti denir."
– Mustafa Kemal ATATÜRK –

"Türk Devleti'ne vatanda?l?k ba?? ile ba?l? olan herkes Türk'tür."
– T.C. Anayasas? Madde 66 –

CUMHUR?YET?N TEMEL ?LKELER?

ATATÜRK ?LKELER? VE ?NKILAP TAR?H?

Günümüzde okul ve üniversitelerde okutulan Atatürk ?lkeleri ve ?nk?lap Tarihi Dersleri, hem Cumhuriyet tarihi kadar bir geçmi?e sahiptir, hem de Atatürk’ün bizlere arma?an etti?i kültür ve e?itim miras?d?r.

"Atatürk ?lkeleri ve ?nk?lap Tarihi" derslerinin amac?; Türk Devriminin ruhunu ve hedeflerini kavrayarak geli?tirecek yeni nesiller yeti?tirmektir. Böylece, Mustafa Kemal’in söyledi?i gibi; “Devrimin amac?n? kavram?? olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklard?r.”

Devrimin amac?n?n kavranabilmesi için, Türk Ba??ms?zl?k Sava??, Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü Dü?ünce Sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakk?nda do?ru bilgiler vermek Türk gençli?ini Atatürkçü Dü?ünce Sistemi do?rultusunda yeti?tirmek gereklidir. Atatürk ilkeleri ve ?nk?laplar? dersi, bu görevi üstlenmi?tir.

Cumhuriyet rejiminin sürekli olmas?, yeni kurumlar olu?turmas?, Atatürkçü Dü?ünce Sisteminin yayg?nla?t?r?l?p geli?tirilmesi ve ulusumuzun ça?da?la?mas? için,  Atatürk ?lkeleri ve ?nk?lap Tarihi dersleri, vazgeçilmez öneme sahiptir.

    * Kavramlar, tan?mlar, ve kaynaklar?n tan?m? 
    * Türk ?nk?lab?n? Haz?rlayan Geli?meler
    * Sanayi Devrimi ve Frans?z Devrimi
    * Osmanl? Devleti’nin Gerilemesi, Da??l??? ve Çökü?ü (XIX. Yüzy?l) 
    * Osmanl? Devleti’nin Sava?t??? Cepheler ve Çanakkale Sava?lar?
    * Tanzimat ve Islahat Ferman?, I. ve II. Me?rutiyet, Trablusgarp ve Balkan Sava?lar?
    * I. Dünya Sava??
    * Mondros Ate?kes Antla?mas?, Wilson ?lkeleri, Paris Konferans?
    * M. Kemal’in Samsun’a Ç?k??? ve Anadolu’daki Durum - Milli Mücadelenin Ba?lang?c?
    * Milli Kurtulu? Savas?
    * Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Aç?l???
    * TBMM’nin Kurulu?u ve ?ç ?syanlar
    * Te?kilat-? Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kurulu?u
    * I. ?nönü, II. ?nönü, Kütahya-Eski?ehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz
    * Kurtulu? Sava?? s?ras?ndaki antla?malar 
    * Lozan Antla?mas?
    * Yeni Türk Devleti'nin Kurulu?u

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Atatürk ?lke ve Ink?laplar?
« Yanıtla #2 : 05 Temmuz 2009, 17:40:29 »
    *

      ? Cumhuriyetçilik ? Halkç?l?k ? Laiklik ? Devrimcilik ? Milliyetçilik ? Devletçilik

    * Türk Devriminin Amac?, Temelleri ve Geli?imi
    * Siyasi alanda yap?lan devrimler
    * Siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçi?
    * Hukuk alan?nda yap?lan devrimler 
    * E?itim alan?nda yap?lan devrimler
    * Toplumsal ya?ay???n düzenlenmesi
    * Ekonomik alanda yap?lan yenilikler
    * 1923-1938 döneminde Türk d?? politikas?
    * Atatürk sonras? Türk d?? politikas?
    * Türk Devriminin ?lkeleri - Cumhuriyetçilik
    * Halkç?l?k
    * Laiklik
    * Devrimcilik (?nk?lapç?l?k)
    * Milliyetçilik
    * Devletçilik - Bütünleyici ilkeler

       
1 Kas?m 1922    Saltanat?n kald?r?lmas?.
29 Ekim 1923    Cumhuriyetin ilan?.
3 Mart 1924    Halifeli?in kald?r?lmas?.
3 Mart 1924    Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmesi.
8 Nisan 1924    ?eriye Mahkemelerini kald?ran yeni Mahkemeler Te?kilat? Kanunu'nun kabulü.
25 Kas?m 1925    ?apka Devrimi'ne ili?kin kanun TBMM'de kabul edildi.
30 Kas?m 1925     Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Kapat?lmas?na Dair Kanun.
26 Aral?k 1925    Uluslararas? Takvim ve Saat Hakk?ndaki Kanunlar?n kabulü.
17 ?ubat 1926    Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.
1 Kas?m 1928    Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakk?nda Kanun.
1 Nisan 1931    Ölçüler Kanunu.
26 Kas?m 1934    Lakap ve Unvanlar?n Kald?r?ld???na Dair Kanun.
3 Aral?k 1934    Baz? K?yafetlerin Giyilemeyece?ine Dair Kanun.
21 Haziran 1934    Soyad? Kanunu kabul edilmesi.
5 Aral?k 1934    Kad?nlara milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakk?n?n tan?nmas?.
       

 

ATATÜRKÇÜLÜK ve ATATÜRK ?LKELER?

          Atatürkçülük, Türkiye'nin gerçeklerinden do?mu? bir dü?ünce sistemidir. Türk milletinin iradesiyle olu?mu?, tarihi bir geli?menin ürünüdür. Atatürkçülük, her ?eyden önce millete haklar?n? tan?ma ve tan?tmad?r; millet egemenli?inin ifadesidir. Atatürkçülük bir kurtulu?tur, milletçe ba??ms?zl??a kavu?mad?r.

          Atatürkçülük, ça?da? uygarl?k seviyesine ula?mad?r, bat?l?la?mad?r; bir di?er anlamda da modernle?medir; hür dü?ünceyi temsil eder, hürriyet ve demokrasi anlay???d?r.

          Atatürkçülük, modern bir toplum hayat? ya?ama demektir; laik bir düzen kurma, müsbet bilim zihniyetiyle devleti yönetmedir. Bu iki anlam?yla Atatürkçülük, Türk toplumuna uygun sosyal ve siyasal kurumlar? kurma ve modern toplum olma demektir.

 

              Atatürkçülük ilkelerini “Temel ?lkeler” ve “Bütünleyici ?lkeler” olmak üzere iki grupta de?erlendirmekteyiz.


“Temel ?lkeler” : 
Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkç?l?k, Devletçilik, Laiklik ve ?nk?lapç?l?kt?r.


“Bütünleyici ?lkeler” :
Milli Egemenlik, Milli Ba??ms?zl?k, Milli Birlik ve Beraberlik, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”, Ça?da?la?ma, Bilimsellik ve Ak?lc?l?k, ?nsan ve ?nsanl?k Sevgisidir.

 

“Biz büyük bir ink?lap yapt?k. Memleketi bir ça?dan al?p yeni bir ça?a götürdük.”

                                                                                                       Mustafa Kemal ATATÜRK

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Atatürk ?lke ve Ink?laplar?
« Yanıtla #3 : 05 Temmuz 2009, 17:40:45 »
 I. TEMEL ?LKELER

 

Cumhuriyetçilik:

ATATÜRK devrimleri aras?nda siyasi bir devrim niteli?indedir. Çok uluslu bir ?mparatorluktan Türkiye ulus devletine geçi? gerçekle?tirilmi?. Böylece modern Türkiye'nin ulusal kimli?i kazand?r?lm??t?r. Kemalizm Türkiye için yaln?zca Cumhuriyet rejimini tan?maktad?r. Atatürk bunun  yolunu, k?saca halk?n kendi kendisini idaresi, yani demokrasi demek olan Cumhuriyet’te görmü?tür.

 

Milliyetçilik:

ATATÜRK devrimleri ayr?ca milliyetçi bir devrim idi. Bu milliyetçilik ?rkç? bir yap?da de?ildir; yurtseverlikle s?n?rl?d?r. Bu devrimin amac?, Türkiye Cumhuriyetinin ba??ms?zl???n?n korunmas? ve ayr?ca Cumhuriyetin siyasal yönden geli?mesidir. Bu milliyetçilik, tüm di?er uluslar?n ba??ms?zl?k haklar?na sayg?l?d?r; sosyal içeriklidir; yaln?zca emperyalizm kar??t? olmay?p, ayn? zamanda gerek hanedan yönetimine, gerekse herhangi bir s?n?f?n Türk toplumunu yönetmesine de kar??d?r ve nihayet bu milliyetçilik Türk devletinin vatan? ve halk? ile bölünmez bir bütün oldu?u ilkesine inanmaktad?r.

 

Halkç?l?k:

Gerek içeri?i gerekse hedefleri aç?s?ndan bak?ld???nda, Cumhuriyet Devrimi ayr?ca bir sosyal devrim niteli?i de ta??r. Bu devrim seçkin bir grup taraf?ndan genel olarak halka yönelik bir biçimde gerçekle?tirilmi?ti. Ba?ta ?sviçre Medeni Kanunu olmak üzere, Bat? kanunlar?n?n Türkiye'de uygulamaya konulmas?yla birlikte kad?nlar?n statüsünde köklü de?i?iklikler olmu?, 1934 y?l?nda kabul edilen bir kanun ile kad?nlar seçme ve seçilme hakk?n? alm??lard?r. Atatürk çe?itli ortamlarda, Türkiye'nin gerçek yöneticilerinin köylüler oldu?unu söylemi?tir. Asl?nda bu durum Türkiye için bir gerçek olmaktan çok bir hedef niteli?indedir. Halkç?l?k ilkesi s?n?f ayr?cal?klar?na ve s?n?f farkl?l?klar?na kar?? olmak ve hiçbir bireyin, ailenin, s?n?f?n veya organizasyonun di?erlerinin daha üzerinde olmas?n? kabul etmemek demektir. Halkç?l?k, Türk vatanda?l??? olarak ifade edilen bir fikre dayan?r. Gurur ile birle?en vatanda?l?k fikri, halk?n daha fazla çal??mas? için gerekli psikolojik te?viki sa?lar, birlik fikrinin ve ulusal bir kimli?in kazan?lmas?na yard?mc? olur.

Devletçilik:

Mustafa Kemal ATATÜRK yapm?? oldu?u aç?klamalarda ve politikalar?nda Türkiye'nin bir bütün olarak modernizasyonunun ekonomik ve teknolojik geli?meye önemli ölçüde ba?l? oldu?unu ifade etmi?tir. Bu ba?lamda, devletçilik ilkesinin de devletin ülkenin genel ekonomik faaliyetlerini düzenlenmesi ve özel sektörün girmek istemedi?i alanlara veya özel sektörün yetersiz kald??? alanlara veya ulusal ç?karlar?n gerekli k?ld??? alanlara yine devletin girmesi gerekti?i anlam?nda yorumlanmaktad?r. Ancak, devletçilik ilkesinin uygulanmas?nda, devlet yaln?zca ekonomik faaliyetlerin temel kayna??n? te?kil etmemi?, ayn? zamanda ülkenin büyük sanayi kurulu?lar?n?n da sahibi olmu?tur.

 

Laiklik:

Laiklik yaln?zca devlet ve dinin birbirinden ayr?lmas? anlam?na gelmez ayr?ca e?itim, kültür ve yasama alanlar?n?n da dinden ba??ms?z olmas? anlam?n? ta??r. Laiklik, dü?ünce özgürlü?ü ve kurulu?lar?n dini dü?ünce ve dini kurulu?lar?n etkisinden ba??ms?z olmalar? anlam?na geliyor. Devrimlerin birço?u laikli?i gerçekle?tirmek amac?yla yap?lm?? ve di?erleri ise laikli?e ula??lm?? olmas? sayesinde gerçekle?tirilebilmi?tir. Laiklik ilkesi ak?lc? ve dini siyasetin d???nda tutan bir ilkedir. Osmanl? döneminde matbaan?n geciktirilmesinde oldu?u gibi dinin yenilikler kar??s?nda nas?l tutucu bir silah haline geldi?ini ya?am?? olan Türkiye Cumhuriyeti kurucular? aç?s?ndan dinin din d??? sivil yap? üzerinde yaratabilece?i bask?lar? önlemenin bir arac?d?r. ATATÜRK'ün laiklik ilkesi Tanr? kar??t? bir ilke de?ildi. Bu ak?lc? ve dini siyasettir d???nda tutan bir ilke idi. Bu ilke ayd?nlanm?? ?slam'a de?il, ça?da?l??a kar?? olan Müslümanl??a kar??s?ndayd?.

 

Devrimcilik:

ATATÜRK'ün ortaya koydu?u en önemli ilkelerden birisi de reformculuk veya devrimcilikti. Bu ilkenin anlam? Türkiye'nin devrimler yapt??? ve geleneksel kurulu?lar?n? modern kurulu?lar ile de?i?tirmi? oldu?u idi. Geleneksel kavramlar?n iptal edildi?i ve modern kavramlar?n benimsendi?i anlam?na geliyordu. Devrimcilik ilkesi, yap?lm?? olan devrimlerin tan?nmalar?n?n çok ötesine geçti.

 

 

II. BÜTÜNLEY?C? ?LKELER

 

1-Milli Egemenlik:

Yeni Türkiye devletinin yap?s?n?n ruhu milli egemenliktir; milletin kay?ts?z ?arts?z egemenli?idir. Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek e?itli?in ve adaletin sa?lanmas?, istikrar? ve korunmas? ancak ve ancak tam ve kesin anlam?yla milli egemenli?i sa?lam?? bulunmas?yla devaml?l?k kazan?r. Bundan dolay? hürriyetin de, e?itli?in de, adaletin de dayanak noktas? milli egemenliktir. (1923)

 

2-Milli Ba??ms?zl?k:

Tam ba??ms?zl?k denildi?i zaman, elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam ba??ms?zl?k ve tam serbestlik demektir. Bu sayd?klar?m?n herhangi birinde ba??ms?zl?ktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek anlam?yla bütün ba??ms?zl???ndan mahrumiyeti demektir. (1921)

Türkiye devletinin ba??ms?zl??? mukaddestir. O ebediyen sa?lanm?? ve korunmu? olmal?d?r. (1923)

 

3-Milli Birlik ve Beraberlik:

Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayr? ayr? ?eyler de?iliz. (1919)

Biz milli varl???n temelini, milli ?uurda ve milli birlikte görmekteyiz. (1936)

Toplu bir milleti istila etmek, daima da??n?k bir milleti istila etmek gibi kolay de?ildir. (1919)

 

4-Yurtta Sulh (Bar??), Cihanda Sulh:

Yurtta sulh, cihanda sulh için çal???yoruz. (1931)

Türkiye Cumhuriyeti’nin en esasl? prensiplerinden biri olan yurtta sulh, cihanda sulh gayesi, insaniyetin ve medeniyetin refah ve terakisinde en esasl? amil olsa gerekir. (1919)

Sulh milletleri refah ve saadete eri?tiren en iyi yoldur. (1938)

 

5-Ça?da?la?ma:

Milletimizi en k?sa yoldan medeniyetin nimetlerine kavu?turmaya, mesut ve müreffeh k?lmaya çal??aca??z ve bunu yapmaya mecburuz. (1925)

Biz bat? medeniyetini bir taklitçilik yapal?m diye alm?yoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun buldu?umuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz. (1926)

 

6-Bilimsellik ve Ak?lc?l?k:

a) Bilimsellik: Dünyada her ?ey için, medeniyet için, hayat için, ba?ar? için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. (1924)

Türk milletinin yürümekte oldu?u ilerleme ve medeniyet yolunda, elinde ve kafas?nda tuttu?u me?ale, müspet bilimdir. (1933)

b) Ak?lc?l?k: Bizim, al?k, mant?k, zekayla hareket etmek en belirgin özelli?imizdir. (1925)

Bu dünyada her ?ey insan kafas?ndan ç?kar. (1926)

 

7-?nsan ve ?nsanl?k Sevgisi:

?nsanlar? mesut edece?im diye onlar? birbirine bo?azlatmak insanl?ktan uzak ve son derece üzülünecek bir sistemdir. ?nsanlar? mesut edecek yegane vas?ta, onlar? birbirlerine yakla?t?rarak, onlara birbirlerini sevdirerek, kar??l?kl? maddi ve manevi ihtiyaçlar?n? temine yarayan hareket ve enerjidir. (1931)

Biz kimsenin dü?man? de?iliz. Yaln?z insanl???n dü?man? olanlar?n dü?man?y?z. (1936)

 

Kaynak: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa www.tbmm.gov.tr/Anayasa.htm
Atatürk Ara?t?rma Merkezi www.atam.gov.tr
?stanbul Valili?i www.istanbul.gov.tr/?pid=399

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Atatürk ?lke ve Ink?laplar?
« Yanıtla #4 : 05 Temmuz 2009, 17:41:15 »

ATATÜRK’ÜN KEND? ?FADES?YLE ?LKELER?N?N TANIMI

I. TEMEL ?LKELER

   1. Cumhuriyetçilik:

      Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. (1924)

      Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet ?ekli demektir. (1933)

      Cumhuriyet, yüksek ahlaki de?er ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir... (1925)

      Bugünkü hükümetimiz, devlet te?kilat?m?z do?rudan do?ruya milletin kendi kendine, kendili?inden yapt??? bir devlet ve hükümet te?kilat?d?r ki, onun ad? Cumhuriyet’tir. Art?k hükümet ele millet aras?nda geçmi?teki ayr?l?k kalmam??t?r. Hükümet millet ve millet hükümettir. (1925)
   2. Milliyetçilik:

      Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halk?na Türk milleti denir. (1930)

      Diyarbak?rl?, Vanl?, Erzurumlu, Trabzonlu, ?stanbullu, Trakyal? ve Makedonyal? hep bir soyun evlatlar? ve hep ayn? cevherin damarlar?d?r. (1932)

      Biz do?rudan do?ruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayana?? Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, o topluma dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur. (1923)
   3. Halkç?l?k:

      ?ç siyasetimizde ilkemiz olan halkç?l?k, yani milletin bizzat kendi gelece?ine sahip olmas? esas? Anayasam?z ile tespit edilmi?tir. (1921)

      Halkç?l?k, toplum düzenini çal??maya, hukuka dayand?rmak isteyen bir toplum sistemidir. (1921)

      Türkiye Cumhuriyeti halk?n? ayr? ayr? s?n?flardan olu?mu? de?il fakat ki?isel ve sosyal hayat için i?bölümü itibariyle çe?itli mesleklere ayr?lm?? bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir. (1923)
   4. Devletçilik:

      Devletçili?in bizce anlam? ?udur: Ki?ilerin özel te?ebbüslerini ve ?ahsi faaliyetlerini esas tutmak; fakat büyük bir milletin ve geni? bir memleketin ihtiyaçlar?n? ve çok ?eylerin yap?lmad???n? göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak. (1936)

      Prensip olarak, devlet ferdin yerine geçmemelidir. Fakat ferdin geli?mesi için genel ?artlar? göz önünde bulundurmal?d?r. (1930)

      Kesin zaruret olmad?kça, piyasalara kar???lmaz; bununla beraber, hiç bir piyasa da ba??bo? de?ildir. (1937)
   5. Laiklik:

      Laiklik, yaln?z din ve dünya i?lerinin ayr?lmas? demek de?ildir. Bütün yurtta?lar?n vicdan, ibadet ve din hürriyeti de demektir. (1930)

      Laiklik, asla dinsizlik olmad??? gibi, sahte dindarl?k ve büyücülükle mücadele kap?s?n? açt??? için, gerçek dindarl???n geli?mesi imkan?n? temin etmi?tir. (1930)

      Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdan?n?n emrine uymakta serbesttir. Biz dine sayg? gösteririz. Dü?ünü?e ve dü?ünceye kar?? de?iliz. Biz sadece din i?lerini, millet ve devlet i?leriyle kar??t?rmamaya çal???yor, kas?t ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sak?n?yoruz. (1926)
   6. ?nk?lapç?l?k / Devrimcilik

Yapt???m?z ve yapmakta oldu?umuz ink?laplar?n gayesi Türkiye Cumhuriyeti halk?n? tamamen ça?da? ve bütün anlam görünü?üyle uygar bir toplum haline ula?t?rmakt?r. (1925)

Biz büyük bir ink?lap yapt?k. Memleketi bir ça?dan al?p yeni bir ça?a götürdük. (1925)

II. BÜTÜNLEY?C? ?LKELER

    1. Milli Egemenlik:

Yeni Türkiye devletinin yap?s?n?n ruhu milli egemenliktir. Milletin kay?ts?z ?arts?z egemenli?idir. (1923)
Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek e?itlik ve adaletin sa?lanmas?, istikrar? ve korunmas? ancak ve ancak tam ve kesin anlam?yla milli egemenli?i sa?lam?? bulunmas? ile devaml?l?k kazan?r. Bundan dolay?; hürriyetin de e?itli?in de, adaletin de dayanak noktas? milli egemenliktir. (1923)

     2. Milli Ba??ms?zl?k:

Tam ba??ms?zl?k denildi?i zaman, elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam ba??ms?zl?k ve tam serbestlik demektir. Bu sayd?klar?m?n herhangi birinde ba??ms?zl?ktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek anlam?yla bütün ba??ms?zl???ndan mahrumiyeti demektir. (1921)

Türkiye devletinin ba??ms?zl??? mukaddestir. O, ebediyen sa?lanm?? ve korunmu? olmal?d?r. (1923)

     3. Milli Birlik ve Beraberlik:

Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayr? ayr? ?eyler de?iliz.

Biz milli varl???n temelini, milli ?uurda ve milli birlikte görmekteyiz. (1936)

Toplu bir milleti istila etmek, daima da??n?k bir milleti istila etmek gibi kolay de?ildir. (1919)

     4. Yurtta Sulh (Bar??), Cihanda Sulh:

Yurtta sulh, cihanda sulh için çal???yoruz. (1931)

Türkiye Cumhuriyeti’nin en esasl? prensiplerinden biri olan yurtta sulh, cihanda sulh gayesi, insaniyetin ve medeniyetin refah ve terakkisinde en esasl? amil olsa gerektir. (1933)

Sulh milletleri refah ve saadete eri?tiren en iyi yoldur. (1938)

     5. Ça?da?la?ma:

Milletimizi en k?sa yoldan medeniyetin nimetlerine kavu?turmaya, mesut ve müreffeh k?lmaya çal??aca??z ve bunu yapmaya mecburuz. (1925)

Biz Bat? medeniyetini bir taklitçilik yapal?m diye alm?yoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun buldu?umuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz. (1926)

     6. Bilimsellik ve Ak?lc?l?k:

   1. Bilimsellik: Dünyada her ?ey için, medeniyet için, hayat için, ba?ar? için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. (1924)

      Türk milletinin yürümekte oldu?u ilerleme ve medeniyet yolunda, elinde ve kafas?nda tuttu?u me?ale müspet bilimdir. (1933)
   2. Ak?lc?l?k: Bizim, ak?l, mant?k, zeka ile hareket etmek en belirgin özelli?imizdir. (1925)

    Bu dünyada her ?ey insan kafas?ndan ç?kar. (1926)

    7. ?nsan ve ?nsanl?k Sevgisi:

?nsanlar? mesut edece?im diye onlar? birbirine bo?azlatmak insanl?ktan uzak ve son derece üzülünecek bir sistemdir. insanlar? mesut edecek yegane vas?ta, onlar? birbirlerine yakla?t?rarak, onlara birbirlerini sevdirerek, kar??l?kl? maddi ve manevi ihtiyaçlar?n? temine yarayan hareket ve enerjidir, (1931)

Biz kimsenin dü?man? de?iliz. Yaln?z insanl???n dü?man? olanlar?n dü?man?y?z. (1936)

Kaynak: Atatürkçü Dü?ünce Derne?i www.add-berlin.de/?idcat=52

“Tarihi ya?ad???m?z gibi yazd?k, fakat gelece?i cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve ya?atacaklara emanet etmek laz?md?r.”

                                                                                                       Mustafa Kemal ATATÜRK

 

“Benim Türk milletine, Türk cemiyetine, Türklü?ün istikbaline ait ödevlerim bitmemi?tir, siz onlar? tamamlayacaks?n?z. Siz de, sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz.”

                                                                                                       Mustafa Kemal ATATÜRK
ataturktoday.com

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal