* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Yeni Hayat  (Okunma sayısı 3506 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Yeni Hayat
« : 26 Temmuz 2009, 00:07:36 »
Yeni Hayat
 
Çin'in ekonomisi son y?llarda büyük bir patlama ya?ad? ya?amas?na ama zaten k?t kanaat geçinen milyonlarca çiftçi ve köylü, yoksulluktan ç?kabilmi? de?il.

   

Geçimlerini sürdürebilmek için tek umutlar? var: Do?up büyüdükleri yerlerden kilometrelerce uzaktaki fabrikalarda, sahil ?eridinin giderek büyüyen kentlerinde in?aatlarda çal??mak...

Fakat bu kentlerin iç göçü daha fazla kald?racak gücünün olmamas? Pekin yönetimini tersine göçü te?vik edecek bir seçene?e yönlendiriyor: Yeni kentleri köylerde kurmak...

Dizimizde Wuxi Bölgesi'nde yer alan Akbeygir Köyü'nü ziyaret ediyoruz. Yangtse Nehri üzerine kurulmakta olan ünlü Üç Bo?az Baraj?'n?n kuzeyindeki da?lar?n ard?nday?z.

Bu köy, öylesine ücra bir yerde ki, Çin'in tarihi boyunca görüp geçirdi?i ço?u büyük ekonomik kriz buralara pek u?ramam??.

Ne var ki, Üç Bo?az Baraj?'n?n tamamlanmas?na az zaman kala bu düzen de?i?meye yüz tutmu? görünüyor. Okyanusa aç?lan gemileri bölgeye getirecek ve ülkenin a??rl?k merkezini bat?ya kayd?racak bir düzen bu.

   

Üç y?l içinde Chongqing'den Wuxi Bölgesi'ne dev bir otoban i?liyor olacak, bölgenin yeni ba?kentinin yükselece?i yerde ise Akbeygir Köyü yer al?yor.

Ekonomik bir mucize ve istihdam vaat edilen köy halk?n? ise baz? tavizler bekliyor.

BBC'nin eski Pekin muhabiri Carrie Gracie, son iki buçuk y?lda Akbeygir Köyü'nde bir kente dönü?üm sanc?lar?na tan?k oldu.

Aylin Bozyap'?n Türkçe’ye uyarlad??? "Yeni Hayat" dizimizde i?te bu de?i?imin izini sürecek, köy sakinlerinin neler hissetti?ini aktarmaya çal??aca??z.

Birinci bölümü dinlemek için t?klay?n

Dizimizin birinci bölümde kent hayat?n? sab?rs?zl?kla bekleyen genç bir anne, Xiao Zhang ile tan???yoruz. Xiao Zhang kent hayat?n?n, çocuklar?na kendisinin gördü?ü yoksullu?u göstermeyecek olanaklar sunaca??na inan?yor. Ancak bu hayalleri ailesinin da??lmas? tehlikesini de beraberinde getiriyor.

?kinci bölümü dinlemek için t?klay?n

?kinci bölümde, milyonlarca Çinli çiftçi gibi para kazanmak için ailesinden ayr?larak ekonomik patlama ya?ayan kentlere yerle?en Chang Sheng'i dinliyoruz. Y?lda bir kez ailesinin yan?na dönebilen Chang Sheng'in ailesiyle ya?amas? mümkün olabilecek mi?

Üçüncü bölümde, çiftçilerle vaat edilen de?i?im için yapt?klar? haz?rl?klar? konu?uyoruz.

Üçüncü bölümü dinlemek için t?klay?n

Akbeygir Köyü üzerine in?a edilen kent, köy sakinlerine 21'inci yüzy?l?n modern ya?am ko?ullar?n? sunabilecek mi? Ekmek kazanmak için binlerce kilometre ötedeki kentlere çal??maya giden köylüler geri dönecek mi?

Baz?lar? yeni hayat?n sundu?u olanaklar?n hayali içinde. Topraklar? ellerinden al?nm??, ama bir ölçüye kadar tazmin edilmi? kay?plar?. Köyün ya?l?lar? ise ayn? görü?te de?il… Köyde geçen koca bir hayat?n ard?ndan, "kentli" olmalar?n? istemek ne derece mant?kl??

Dördüncü bölümü dinlemek için t?klay?n

Dizimizin üçüncü bölümünde Akbeygir köyünün vars?llar?ndan Sie Tinming ve ailesiyle tan???yoruz.

Dördüncü bölümde ise beklenen de?i?imin yava? olmas? kar??s?nda köylülerin tutumunu de?erlendiriyoruz.

Dizimizin be?inci bölümünde köyün Komunist Parti Sekreteri Xiang Caiguo (Sen Kaygo) ile tan???yoruz.

Be?inci bölümü dinlemek için t?klay?n

Köylüleri eski hayatlar?n? terketmeye ikna etmekle yükümlü olan Xiang Caiguo, ailesi ve görevleri aras?nda bölünmü? durumda.

Alt?nc? bölümde yeni kentin do?u?u ac?l? oluyor ama nihayetinde yeni nesilleri yepyeni bir hayat bekliyor olacak m?? diye soruyoruz.

Alt?nc? bölümü dinlemek için t?klay?n

Modern Çin'i yaratma sürecine var?n? yo?unu katan köylüler, beklediklerini bulacak m??

Kaynak:http://www.bbc.co.uk/turkish/indepth/story/2009/04/090410_chinafeature.shtml

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal