* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: ??çi Ç?karan Renault'a Mahkeme ?oku  (Okunma sayısı 3490 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
??çi Ç?karan Renault'a Mahkeme ?oku
« : 16 Temmuz 2009, 23:22:24 »
I?Ç? ÇIKARAN RENAULT'YA MAHKEME ?OKU

16 Temmuz 2009 Per?embe 20:24


Mahkemenin atad??? bilirki?i, kriz gerekçesiyle 150 ki?inin i?ten ç?kar?ld??? dönemde fabrikan?n kâr etti?ini belirleyince 23 i?çi i?e dönü? davas?n? kazand?.

Bursa 2. ?? Mahkemesi'nde görülen davada 23 i?çi, davay? kazanman?n mutlulu?unu ya?arken, Renault, karar? temyiz için Yarg?tay'a gönderdi. Yarg?tay'?n ise 'Kriz i?ten ç?karma bahanesi de?il' karar?n?n bu dava için de emsal olmas? bekleniyor.

??ten ç?kar?lan Oyak Renault i?çileri, i?lerine yeniden dönmek için haklar?n? yarg?da ar?yor. ?irket hakk?nda i?e iade davas? açan i?çiler, bilirki?inin fabrikan?n i?çi ç?kard??? dönemde zarar de?il kâr etti?inin resmen belirlendi?ini söyledi.

Oyak Renault'ta 18 y?l çal??t?ktan sonra kriz dolay?s?yla i?ten ç?kar?lan Maksut K?rgöz (39), i?lerini geri istediklerini belirtti

Maksut K?rgöz, gruplar halinde i?ten ç?kar?lanlar olarak yarg?ya ba?vurduklar?n? ifade ederek, "Davay? 23 arkada? olarak kazand?k, di?er 24 arkada??m?z için de mahkeme karar?n? 13 A?ustos'ta verecek. Bizler 29 Aral?k 2008'de kriz bahane edilerek 150 ki?i kadar i?ten at?ld?k. Biz de 30 gün içinde i?e geri iade davas? açt?k. Ben 18 ya??nda askerden önce burada i?ba?? yapt?m. Krizi bahane göstererek i?ten at?ld?m. ?? için müracaatta bulunuyorum ancak 19 ila 29 ya? aras?nda i?çi al?yorlar, bizi ya?tan dolay? kimse alm?yor. ??te bulam?yoruz. Mahkeme i?e iademizi kararla?t?rd?. Umutla i?imize dönmeyi üretmeyi bekliyoruz." diye konu?tu.

Kazand??? kararla birlikte i?e dönmek isteyen Tevsik Koyun ise, fabrikan?n 'kriz' gerekçesinin yarg?dan döndü?ünü bunun üzerine fabrikan?n i?çileri hangi sebep do?rultusunda att?klar?n?n aç?klanmas? gerekti?ini vurgulad?.

Koyun, "??ten ç?karma zorunlu hale gelmeden olay gerçekle?mi?tir. ?imdi mahkeme i?çilerin i?e iadelerine karar verdi. Renault bizi ya yeniden i?e ba?latacak ya da 8-12 maa? aras? 'kötü niyet tazminat?' olarak bize ödeme yapacak. Renault karar için temyize ba?vurdu. Davan?n k?sa sürede sonuçlanmas?n? bekliyoruz. Yarg?tay'?n krizin i?ten ç?karmada sebep olmad???na dair karar? var. O karar?n da bizim davam?zda emsal olmas?n? istiyoruz." ?eklinde konu?tu.

YARGITAY'IN KARARI

Yarg?tay 9. Hukuk Dairesi, Nisan 2009'da karara ba?lad??? davada, bilirki?i taraf?ndan ''sat??lar? azalmas?na ra?men kârl?l???n? art?rd???'' belirlenen bir i?letmenin, ''i? daralmas? ve ekonomik gerekçelerle'' ç?kard??? i?çinin i?e iadesine karar vermi?ti.

?? sözle?mesinin i?veren taraf?ndan geçerli neden olmadan ve sendikal nedenle feshedildi?ini belirten bir i?çi, feshin geçersizli?ine ve i?e iadesine karar verilmesi talebiyle i? mahkemesinde dava açt?.

??veren vekili, mahkemeye sundu?u savunmada, i?çinin i? sözle?mesinin, i? yerinde ''i? daralmas? ve ekonomik nedenlerle feshedildi?ini, feshin i?letme ve i? yeri gereklerinden kaynakland???n?, davan?n reddi gerekti?ini'' ifade etti.

Yerel mahkeme, ''i?verenin imal etti?i zincir imalat?nda sipari? azalmas? ya?and???, üretim faaliyeti nedeniyle i?verenin zarar etti?i ve yeni i?çi al?m? yapmad???, fazla mesaileri kald?rd???, i?çi ç?karmada sendikal nedenin kan?tlanamad???, i? daralmas? ve ekonomik nedenlerle olu?an i? gücü fazlal???n?n i?ten ç?karmay? geçerli nedene dayand?rd???'' görü?üyle davan?n reddine karar verdi. Dosya Yarg?tay 9. Hukuk Dairesi'ne geldi. Yarg?tay karar?nda, "Daval? i?veren, istihdam? engelleyen nedeni kan?tlam?? de?ildir. Kald? ki daval? i?veren istihdam fazlal??? ile feshin kaç?n?lmaz oldu?unu da ispat edememi?tir. Feshin geçerli nedene dayanmad??? sabittir. Daval? i? yerinde halen çal??an sendika üyesi i?çiler bulunmas? ve somut olarak sendikal nedenin davac? taraf?ndan kan?tlanamamas? kar??s?nda, davac?n?n sendikal neden iddias? yerinde görülmemi?tir. Bu de?erlendirmeler sonunda, yerel mahkemenin karar?n? bozan daire, i?çinin i? akdinin feshinin geçersizli?ine ve i?e iadesini kararla?t?rd?." denilmi?ti.

Kaynak: (C?HAN)

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal