* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Yeni Nesil'in Alevi Örgütlenmelerine ßak?? Aç?s? Nas?ld?r ?  (Okunma sayısı 4194 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
ßilindi?i üzere Alevilik geçmi?ten ßugüne ßir sürü ßa?direden geçmi?tir...Olumlu zamanlar? oldu?u kadar olumsuz zamanlar? da çok olmu?tur...Ya?anan tüm ßu olumsuzluklar sonucun da ßir ßütün olma potansiyeli'ni Alevi vatanda?lar? olarak her daim dü?ünür hale geldik...

ßir olmak,ßütün olmak,hep ßirlikte ßir?eyleri ßa?armak destekle olaca?? kadar inanç ve do?ru yönergeleri de ßeraßerin de sürüklemektir...

?nançlar?m?z ßa?lam?n da ßu yolda ßize ön ayak olan,ßir neßze sesimizi d?? kuvvetlere daha güçlü duyurmam?z? sa?layan örgütlenmelere eskilerden ßu yana hep gereksinim duymu?uz...ßu örgütlenmelerin gerçek amac?n? a?madan,niyetleri sadece Alevili?i tan?tmak,korumak ve haklar?n? savunmak olanlar?na her daim ihtiyaç duymu?uzdur...

Nihayetin de her toplum kurumsalla?arak devaml?l?k Sa?lar...Kurumla?mayan inançlar yok olmu?,asimile olmu?lard?r...ßu mana da ßunlar?n olmas? devaml?l???n gere?i,süreklili?in kurallar?d?r...

Alevi Dergah?,Kurumlar? tek yönlü faaliyet göstermekten kaç?nmal? ve toplumu ayd?nlatan kesim olmal?d?r,Ö?retmek-e?itmek ilk amaçlar? olmal?d?r...?htiyaç duyuldukça devreye giren kurumlar da zamanla var olmu?lard?r ancak,ihtiyaçlardan do?an kurumlar öz kurumlardan farkl?d?rlar...

Günümüze yakla?t?kla Alevilik h?zla ßir ilerleme kaydetti?i müddetçe alevi olu?umlar? da ßeraßerin de yeni kitleler olu?turarak gelmeye ßa?lam??t?r...

ßunlar sadece siyasi örgütlenmeler d???n da,dernekler,kurumlar,ve hatta internet ortam?n da resmi ßir dayana?? olmayan taßan? alevilik inanc?na dayanan siteler,forumlar ?eklin de kitleler halinde yay?l?r ßir potansiyele ula?m??t?r...

ßunun yararl? taraflar? oldu?u kadar,zararl? taraftarlar? da mevcuttur...

ßa?lad??? gißi devam etmeyen ßir çok kurum ve kurulu?ta ç?kan karga?alar ya da yap?lan minumum hatalar tüm Alevilere mal edilmekte ve Aleviler içerisin de de türlü ayr?mlara seßep olmaktad?r...?u Eskilerden ßeri içten ßölünmek ad?n? verdi?imiz olay? ßizzat ßu durumlar nedeni ile iç i?lerimizde ya?ar olduk...?imdiler de en ßasit'in den 2 ?nternet sitesi ortam?n da dahi ayr?cal?klar olaßilmekte,insanlar kendi vatanda?lar?yla rekaßet eder,tart???r ve hatta emeklerini yok edici vaziyete kadar geleßildiler...

Önce insan diye insan'a verdi?imiz de?erde,ho? görü de ßu durumlar sayesin de giderek ßir azalma göstermekte ve anlay?? ßa?lam?n da ßak?? aç?m?z? sonuna dek daraltmaya ßa?lam??t?r...Olaylara tek pencereden ßakmak kurumlara zarar verece?i gißi alevi kesimi içerisin deki halka da fazlas? ile zarar vermektedir...

ßir Kurum'un yapt??? sadece o kuruma mal edilmeyerek tüm Alevi toplumuna yüklenir ve Alevi toplumlar?n?n kendi içlerinde ayr??mas?na,ßölünmesine yava? yava? seßeßiyet verir...

ßütünlük dedi?imiz,Öz dedi?imiz o kavram? aceleyle yada dü?ünmeden yapt???m?z i?ler sonucun da kendi ellerimizle yok edeßiliyor,zarar vermekten kaç?nm?yoruz...

Alevi toplumlar? için örgütlenmeler en esas olan durumlard?r ve kitle olaßilmek için haklar?n ßeraßerin de ßu gißi olu?umlara da sonuna dek ihtiyac?m?z vard?r...Ancak hepsinin i?leyi? ?ekli ve dü?ünce yap?lar?,ßa?lant?lar? farkl? olmaks?z?n tek ortak amac? desteklemeleri gerekmektedir...

?imdiler de ki Alevi olu?umlar?n da türlü Alevilikler mevcuttur,Kimileri alevili?in islam'a dayand?rmakta,kimileri islam dan ç?karmakta,kimileri kominizmle olan yan?n? dü?ünmekte,kimileri özgürlükle ifade etmektedir...ßunlar örnekleri çok fazla ço?alt?laßilecek konulard?r...Ortak ßir Alevi ßütün Dü?üncesin den Yoksun ?ekilde hareket edildi?i sürece,Aleviler içerisin de ßu ayr?mlar olacak ve ßu ayr?mlar?n olmas?n?n as?l seßeßi ßu Alevilik çat?s? alt?nda ßirle?en kurumlard?r...ßu ?ekilde gittikleri,devam ettikleri do?ruyu görmedikleri sürece ßizlere yarardan çok zararlar? dokunacakt?r...

Alevi toplumu olarak art?k tek yarg?y? görmeli ve onun çat?s? alt?nda,ßirßirimizi ezmeden sayg? ile ßütün olu?turmay? ßilmeliyiz...ßahsetti?imiz ßirler,ßinler,Milyonlar hayalleri ßu ?ekilde gerçe?e döneßilmek yarg?lard?r...ßir durum üzerin de 50 ayr??ma,farkl? gelenek oldu?u sürece ßunlar? tümüyle desteklemek imkans?zd?r...

ßugünler de en aç?k örne?i Cem Vakf? ve Pskd aras?n da görmekteyiz...ßirßirlerine z?t i?leyi? ve yap?da olan ama Alevilik ad?na çal??an 2 ßüyük kurumdan sadece örnek te?kil edenleri...Aralar?n daki f?rt?na,tart??ma,fikir ayr?l?klar? dinmek ßilmiyor...?nsanlar ne dü?ündü?ünü önemsemekten çok ona,ßuna üye olma rekaßeti içerisin de yüzüyor...

ßunlar?n hepsine ßir son vermek gerek...

Alevilik Tek çat?d?r ve ßile?imleri de tek mant?k alt?n da ayn? amaca hizmet etmek olmal?d?r...Alevilik ßahanesiyle amaçs?z türeyen yay?n,site,kurum ve ya kurulu? vß... ßunlar?n hepsine sonuna dek kar??y?m...Amaçs?z ve Yolu do?ru olmayan hiç ßi?ey türememeli,Alevili?i amaçlar?ndan sapt?racak yanl?? ve polemiklere mahal vermemeli,Meydan? ßu ?ekilde dolu görünüp;ßo? ß?rakmamal?d?r...

Çünkü dernekler,ßu tür kurumlar Alevi toplumu'nun merkezidir,Sorunlar?n? çözme yerleridir,Alevi inanc?n? yetkinle?tirme kurumlar?d?r,Normal ?artlar da i?levleri farkl? olan kurumlar da mevcuttur ancak;onlarda ßütünlük ilkesi alt?nda önemlidir...

ßu gißi kurumlar?n faaliyetleri do?ru de?erlendirilmeli,düzgün ßak?? aç?lar? ile yakla??lmal?d?r...

Tv,Radyo,Site Gißi Yay?n organlar? mevcut olup türevleri her geçen gün art?? göstermeye ßa?lad?,Alevilik ad? alt?nda aç?lan ßu tür kitlesel faaliyetleri her daim kontrol alt?nda tutmak ve do?ru yönergeler ?eklinde yürütme yetisine sahip olmak gerekli,her kafadan ßir ses ç?karsa ßu durum Alevilik gelece?ine hiç olumlu yans?maz...?htiyac?m?z olan kurumlar? do?ru olarak de?erlendireßildi?imiz sürece ßize yararlar? dokunacak,fayda sa?layacaklar...

Örne?in;

Ekran önünde yay?nlanan Cemler yararl? oldu?u kadar,zararl? polemikleri,ayr?mlar? da ßeraßerin de getirmi?tir...ßunlara dikkat ederek i?leyi?leri düzenlemek ve aç?klayaßilmek laz?m...

Alevi organizasyon ve tan?mlar?n?n do?ru yap?lmas? ve ßak?? aç?lar?n? köreltmeden öz ßa?lam?n da insanlara sunulmas?,yans?t?lmas? gerekmektedir...

Kurumsalla?ma Gelece?imiz için olmas? gereken ßir durumdur,yok olmamam?z?,ses ç?karmam?z? sa?layan etkin kurulu?lar her daim yarar?m?zad?r ancak yolu do?ru oldu?u sürece...Yönergesi do?ru olan her i?lev yarar?m?za oldu?u gißi,yanl??lar do?rultusun da ilerleyenler de ßize zarardan ßa?ka hiç ßir?ey kazand?rmaz...Aksine toplum içerisin de ki ßölünmü?lükleri ço?alt?r...

Sizler Alevi Örgütlenmeleri (Dernekler,Tv,Kurum,Site,Radyo vß...) Hakk?nda Neler Dü?ünüyorsunuz ?

Sizce Gelece?imiz Aç?s?ndan ßunlar Gereklimidir ?

Ne ?ekilde ??lemelidirler ?

ßunlar? tart??al?m istiyorum.

Sevgilerimle.
Seval GÖK.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal