* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Evrim Teorisi Hakk?n da Görü?leriniz ?  (Okunma sayısı 3970 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Evrim Teorisi Hakk?n da Görü?leriniz ?
« : 05 Temmuz 2009, 14:13:30 »
Evrim De?il Terbiye (1)
Terbiye: Bir ?eyin safha safha kemale erdirilmesi, terakki ettirilmesi. Etraf?m?za ?öyle bir göz atal?m. Her ne görüyorsak üzerinde bu fiilin mührü var. Hepsi ilâhî bir terbiyeden geçmi?. Bu fiil, kâinat?n bütününde oldu?u gibi, onun neticesi olan insanda da tecelli etmi?.
Kâinat ve insan... Birincisi a?aca, ikincisi meyveye benzetilmekte.
Terbiye fiilini bu güzel te?bihin ?????nda dü?ünmeye koyuldum. ?ç âlemimde kendi kendime ?u soruyu sordum: Meyve dalda niçin bir anda bitmiyor? Meselâ, bir elman?n yenilecek hâle gelmesi için neden aylarca bekliyoruz?
Bu soruma de?i?ik cevaplar verdim. Birisi de ?u oldu: "Çekirdek bir anda a?aç olmad??? için?."
A?aç hangi kanuna tâbi ise, meyvesi de o kanuna tâbiydi. Bu kanun, tekâmül kanunuydu ve terbiye fiiline dayan?yordu.
Daha sonra, "meyve dalda bir anda bitseydi ne olurdu?" diye ikinci bir soru zihnime geldi. "Herhalde" dedim, kendi kendime, o zaman topra?a att???m?z tohum bir anda ba?ak verir, dikti?imiz fidan an?nda a?aç olurdu. Ama, hay?r! Bir yanl??l?k yapm??t?m. Âlemde tekâmül kanunu icra edilmeseydi ortada ne çekirdek görebilirdik, ne fidan... Kudreti ve hikmeti sonsuz olan bu kâinat?n sahibi, her ?eyi bir anda ve en son ?ekliyle yaratmay? irade buyursayd? bugün bebekten, kuzudan, yahut buza??dan bahsedemezdik. Cenab-? Hak mahlukat?n? safha safha yaratmakla, bu safhalar adedince ayr? ayr? eserler sergilemekte.
Meyve için sordu?um soruyu bir de insan için tekrarlad?m.
"?nsan niçin bir anda yarat?lm?yor?" diye.
Bu defa cevab?m haz?rd?:
"Kâinat bir anda yarat?lmad??? için."
Evet, kâinat bir anda yarat?lmam??t?. Alt? gün ile ifade edilen alt? devrede yarat?ld???n? Kur'an?-? Kerim haber veriyordu. Ve kâinat?n bu alt? devrelik yarat?l??? onun meyvesi olan insanda da kendini göstermi?ti. O da ana hatlar?yla alt? safhadan geçmi?ti:
Rahimde mekân tutan bir nutfe.. P?ht? kan gibi bir tutuk hali (alaka).. Bir çinem et parças? (mud?a).. Bedenin çat?s?n? te?kil eden kemikler (izam).. Kemiklere giydirilen et (lâhm).. Ve nihayet bamba?ka bir halk ile in?a edilmesi, insan olmas?.
K?sacas?, kâinat ve içindeki misafirler devre devre yarat?l?yor ve bir kemal noktas?na do?ru "kader" denilen manevî bir programla a??r a??r yol al?yorlar. ??te, tekâmül denilince bu yürüyü?ün ad?mlar?n? anl?yoruz.
Baz?lar? tekâmülü, evrim kar??l??? olarak kullan?rlar. Oysa, bu iki kelime mefhum olarak birbirinden çok farkl?d?rlar. Evrimcilerin "tekâmül" derken kastettikleri mana, bir nev'in zaman içerisinde bir ba?ka nevi haline gelmesidir. Halbuki, tekâmül, ?lâhî terbiye ile kemâle ermek demektir. Daha aç?k bir ifade ile tekâmül, meselâ, bir kavun çekirde?inin çe?itli safhalardan geçerek kavun haline gelmesidir. Evrimci tekâmülü böyle anlamaz. Ona göre, söz konusu çekirdek çok uzun bir zaman sonra karpuz, kabak yahut bir ba?ka meyve veya sebze haline gelebilir.
?lim, hikmet, rahmet gibi nice hakikatlar? bize ders veren "tekâmülü", "evrim" gibi, donuk ve ruhsuz, bir kelimeye s????t?rmak mümkün de?il..
Evrim De?il Terbiye (2)
Alemdeki varl?klar için, "Mektûbat-? Rabbaniye" tabiri kullan?lmakta... Yani, her varl?k bir ilâhî terbiyeden geçmi?, çok manalar yüklenmi?, ayr? bir ?ahsiyet kazanm?? ve bir Rabbani mektup olmu?. Bu mektuplar?n mürekkebi: Atomlar.
Buna göre, evrim felsefesini ?öyle tarif edebiliriz: "Mektuplar mürekkeplerin çok uzun süre beklemesiyle yaz?lm??lard?r!"
Kâinat kitab?n?n mürekkebi atomlard?r, dedik. Bu atomlar ?lâhî kudret ile var edilmi?ler ve yüz yedi çe?it elementten sonsuz denecek kadar çok y?ld?z, güne?, gezegen yarat?lm??. Bunlar?n tamam?na birden "kâinat" diyoruz ve onun bir ba?ka kâinat?n evrim geçirmesiyle meydana gelmedi?ini çok iyi biliyoruz.
Güne? sistemimize bakal?m: O da ayr? bir sistemin evrimle?mesiyle ortaya ç?km?? de?il...
Gezegenlere dikkat edelim: Hepsinin asl? ayn?, ama ayr? ayr? terbiye edilmi?tir. Büyüklükleri farkl?, yörüngeleri de?i?ik, h?zlar? muhtelif olmu?. Ne Merkür Uranüs'ün, ne Dünya Mars'?n evrim geçirmesiyle vücut bulmam??lar..
Moleküllerden güne? sistemlerine kadar her ?eyi ayr? ayr? terbiye eden Cenab-? Hak, zemin yüzündeki her nevin ilk atalar?n? da yine müstakilen yaratm?? ve terbiye etmi?. Ne deve, balinan?n; ne kurt bülbülün; ne de insan, maymunun evrim geçirmesiyle var olmam??...
Her nevi ayr? bir plândan ç?km??!... Kendi nevimize bakal?m: Bir damla nutfe içerisinde binlerce sperma var. Bir sperma hücresinin yumurta hücresiyle birle?mesi halinde, her iki hücrenin bütün karakterlerini ta??yan yeni bir hücre meydana geliyor. ?nsan?n temelini te?kil eden bu hücrede, bir de hücre çekirde?i mevcut. O çekirdekte k?rkalt? kromozom dizilmi? ve her kromozom üzerinde de genler s?ralanm??. Bir gen, santimetrenin on milyonda biri kadar. Her genin de ayr?ca alt üniteleri var. ??te, o küçücük birimlerin dizili? farklar?ndan insanlar?n farkl?l??? ortaya ç?kmakta... ?nsan akl?, bu farkl? dizili?lere bir s?n?r tayin edemiyor. Nitekim bütün ço?alma hücrelerine döllenme f?rsat? verilseydi, bu hücreler say?s?nca insanlar dünyaya gelecekti ve hiç biri di?erine benzemeyecekti!.. Bir tek insanda, ömrü boyunca yarat?lan spermalar?n hepsi hesaba kat?lsa, hele as?rlar boyu gelip geçen ve istikbâlde yarat?lacak olan bütün insanlar birden nazara al?nsa, ak?llar?n, hayallerin alamayaca?? "sonsuz bir ilim ve takdir tablosu"yla kar??la??l?r...
?imdi, evrim felsefesini müdafa edenlere soral?m:
Nihayetsiz ilmiyle, sadece insan nevi için, böyle hayale s??mayacak kadar plânlar takdir eden Allah, neden her nevi için ayr? bir plân takdir etmesin? Ve niçin insan plân?n? maymun plân?ndan evrimle?tirsin?
Bugün her nevin ayr? bir genetik yap?ya sahip oldu?u isbat edilmi? durumda. Canl?lardaki terbiye fiili bu genetik yap?, bu ?lâhî program üzerine cereyan ediyor. O sonsuz ilim ve kudret sahibi, her an milyarlarca çekirde?i, yumurtay?, nutfeyi harika bir terbiyeden geçiriyor. Adeta noktalardan kitaplar?, damlalardan ummanlar? ç?kar?yor.
?nsan nevini dü?ünelim. Her gün yakla??k dörtyüzbin kadar insan?n dünyaya geldi?inden söz edilmekte. Bu, ?u demektir: Her ân yer yüzünde, muhtelif rahimlerde, kimi nutfe, kimi alâka, kimi mud?a..., devresinden geçen yüzbinlerce yavru mevcut. Bu yolcular ne ye neci olduklar?ndan habersizler. O rahimlerde, sonsuz bir rahmet ile terbiye görüyor, hayata haz?rlan?yorlar.. Dünyaya gelmeleriyle de rahmetin yard?m? kesilmiyor, ömürleri boyunca devam ediyor.
Evrim felsefesini dava edinenler bu sonsuz rahmeti ye bu ?lâhî terbiyeyi hiç nazara almazlar ve insanlara ?öyle seslenirler: "Ne bu âlem dü?ünülmeye de?er, ne de kendi varl???n?z. Siz bunlar? bir tarafa b?rak?n?z! Sadece ve sadece ilk insan?n hangi hayvandan evrimle?ti?ine kafa yorunuz!.."

Al?nt?

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal